De VELO-WASCHMACHINE GIERPOMPEN, Ohmstede Landbouwcrediet, Delicatesse Bouillonblokjes Dg Innht Urn- i letaalgieterij te UliiHr „FORS" Licht- en Zuiggas-en Benzinemotoren, Stoommachines en Ketels. Lijnzaadkoeken, MERK (TC Ontvangen de NIEUWSTE STOFFEN voor het a.s. seizoen. „DE EVER1NCK" N.V. Book- eo BandÉdfiikksrlj ?|ti. HEM- COSIER 4 ZOON, Boekt Alkmaa'. Ruys' Tandpoeder Ruys' Mondtinctuur Reclam etarie ven instil II Sii Lijsten. Spiegels. Encadrementen, enz. i Mey* s Stofï wasche Golden Thee Golden Koffie Golden Cacao o WATER- en STALPÜMPEN, Molenrollen, Kronen, Taatsen en Metalen Potten voor molens. Repareert Fabrieken, Poldergemalen, enz. Portorico Varinas en Maryland tabak Heerenkleeding naar Maat. WESSANEH LAAN, LIJNZAADKOEKEN, Firma A. F. KERREBLW, Slechte Schrijvers. In 15 lessen goed loopend schrift H.H. BOUWONDERNEMERS BOUWTERREIN te koop 3 2 w 2 03 EL ra Landbouw-werktuigen. Dijk. Alkmaai*. Dijk. slechts 2 cent pet* blokje," Zuivere murwe ALKMAAR. De meest volmaakte HECTOGRAAF-MACHINE Prijs voor octa f folio maat 37 bij 26 cM, f 6.—. Prijs voor kwarto maat 26 bij 19 cM. f 3-50. .RVS. Nationale Hypotheekbank. Glasmozaïek en Marmerglas, GEDEMPTE IHEIIWESLnnT Ba. 33. Mej. W. S. SCHILLING, de heer P. BUREN. Een bekendheid van een artikel is haar succes, dit is zeker lijk het geval met Waarom zult u ook niet met de prima kwaliteiten bekend worden. Men neme de proef. wascht in vijf minuten het vuilste Innengoed hagelwit. Ze is onmisbaar voor iedere huisvrouw, die prijs stelt op haar waschgted. De huismoeders die ze reeds gebruiken, bevelen ze gaarne aan, vandaa- het succes der VELO-WASCHMACHINES, 018' roes^n» scheuren, naboenen, nazien of gebruik van bleekpoeder bij de waseh is onbekend. A contant en voor iedereen od afbetaling verknjgbaarTwee jaar degelijke garantie, schriftelijk Wordt op aanvraag op proef geleverd zonder verplichting tot kooL pïoef wasschen lederen VRIJDAG en ZATERDAG van 11-1 uur in het Filiaal der Velo Waschmaehine Mij. Zaadmarkt C 72, Alkmaar. De beste pompen van den tegenwoordigen tijd, n N O 3 ra fD CL Q. ft cc "■t N 3 CL Onverslijtbaar. Duurzaam. —o—o- Spelend lichte gang. —o—o— Opbrengst pl.m. 300 liter per minuut. —o—o— Gepatenteerde inrichting om de pomp ledig te laten loopën. —o—o— Verstopt nimmer. Levering op proef. In verschillende afmetingen tegen prijzen vanaf f 20.bij den vertegen woordiger voor Nederland Vraagt Prijscouranten NOORDHOLLANDSCH zijn niet alleen goedkooper, ook onovertroffen in smaak en voedingskracht, in blikjes van 10, 50, 100 en bij enkele blokjes. gpgr Dames U wint er bij Fabriek van Geconserveerde Levensmiddelen, Haarlem, Schoterweg 176 Verkrijgbaar bij B. DE GROOT Mzn., Laat 139-140, Telei. no. 85 en E. SCHEEPMAKER, Stationsweg 6. vervaardigt i is niet te overtreffen. ALOM VERKRIJGBAAR. Zie de prijscourant in elk pakje. Let op den naam Ol den kott, Fabrieksmerk gedeponeerd van Koog a. d. Zaan. Kapitaal i Twee millloen Gulden, DEPOSITO RENTE 27* «|0 WORMERVEE R. Koninklijke Fabrieken. VRAAG bij de R. V. S- de sooeven in Beter, Voordeeliger en Zekerder VOORBEELD Tarief B. Hy betaalt hiervoor gemiddeld per jaar Hoofd-Agent I. PRINS Azn., Oudegracht A 154, Alkmaar. Amsterdam, Heerengracht 465. Gestort kapitaal f Reserve Gestort Waarborgfonds Bedrag der uitstaande hypothecal- re leeningen op 31 Dec. 1909 f 37 268.341 86 De Bank verstrekt GELD tégen tion?«rP„9 41/^ tegen sterk concurreerende prijzen, voor reclame- en naamplaten. GiLASASSURANTIE, zeer lage premie. Zaai Imarkt 3536 en 37. S. BAKKER Dz., Lecraar In het c h O O n sc b r V a n, PRACTISCH, ELEGANT, Ter voorziening in de i» vacature van den heer J. SCHIPPER als Hoofd-Ingeland van den polder „DE SCHEEMEER" wordt aanbevolen VELE KIEZERS. N HOOFDKANTOOR ALKMAAR. Voordam C 1213. Berlose 1 geneest onvoorwaardelijk de gevreesde hondenziekte; berlose 2 voorkomt die ziekte beslist en berlose 3 geneest zelfs ONGENEei i^jk verklaarde schurft en andere huidziekten. Berlose 1 franco f 1.90 Berlose 2 ƒ1.IC en Berlose 3/1.50. In Holland steeds met goud bekroond. Aanbevolen, zoowel door 1I.H. Veeartsen, alsdui- «™™lnderen'Te Helder verkri^b- b-d- fabrikant Q. WYKER Oz. Cote Alkmaarbij NIEROP 8LOTHOUBER en bjj FIRMA SCHOUTENte Sohagan bij REZELMAN AMSTERDAM. BERLOSE Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek „de Wachter", om ask van d© zuiverheid te overtuigen. WETTIG GEDEPONEERD. Agentschappen: HOORN, ENKHUIZEN, Kaasmarkt 16. Westnratraa) 6. LEIDEN, 's-ORAVENHAÖE Kort Rapenburg hoek Breestraat. Molenstraat 45. DELFT, ROTTERDAM, Koornmarkt 99. L»useh*ven 107. voor b 'Dd- en maehinescltrjfr, overtreft alle tot dusverre bescaande Hectograaf-Machines, door de koevt pen»cu-iige behandeling en suis ere afdrukken. De „EVERINCK" is een Hollandsche vinding, dus Hellandsch fabrikaat, geen niasbin» is e-cbt, dan voorzien van handtekening de fabrikanten. Alle ongeteekende Machines, zelfs van denselfden naam, zjjn waardelooss namaak, en verzoeke vnor*l te letten op de kleur dor specie, (rear). De „EVERINCK" wordt onder garantie geleverd voor zgne practiacke waarde. De „EVERINCK' heeft in Nederland en 't buitenland de meest vleiende attea- u-™1 ^lbtsire Autoriteiten, Politic-Commissarissen, Gemeente-u ntvanger», A chitecten, Notarissen, Handelskantoren, Onderwgz-rs, Hotels, Makelaars, Fabrikanten, Gemeentebestuur, Muziekleraars, Bouwkundigen, Winkeliers, Deurwaarders enz. D- „EVERINCK" is een» machine welke ojs elk bureau, kantoor, teekenkamer, School of fabriek zijn plaat i vindt, om zijn» prastiscbe eigenschappen. De bewerking der „EVERINCK" is hoogst eenvoudig «n zindei jjk, zood&t een ieder haar dir-et kan to>-p»st«n. Ale machines zijn voorzien van gebruiksaanwijzing en num mer, hot w«)k noodig i», wanneer na veelvuldig gebruik de maehine bijgevuld meet wsrden. Na opgave van het nummer is de K»erü ck-Specie te bekomen i f 1.50 per kilo. Ook kan men ze tegen genoemden prijs bijgevuld krijgen, wanneer de mashines fraiso worden toegezonden, ontvangt men dezelve vrachtvrij terug. waarvan geplaatst en volgestort f 1.500.000. De VENN00T8CHAP verleent Credleten, neemt gelden In déposlto, belast zich met den aan- en verkoop van effecten en coupons, sluit belee ningen en prolongatiën en verricht verder alle werkzaamheden tot het kassiersvak behoorende. Staat op 31 December lsng Loopende Credieten f 4.743 913 21 Deposito's206 07 Reserve209759 92 Jhr. Mr. P. VAN FOREE8T, J. F. MOEN8. Vise-President-Commissaris. Directeur. Opgericht 1765. Voedert uw VEE met de zuivere murwe merk „Ster" en W. L. uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en gjootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA Parijs 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. MNUM* - MttTOKM werking getreden Verzekering met gegarandeerde toenemende korting op de premiën, d*n «He verzekering met winstaandeel. Een 25-jarige verzekert een bedrag van f 1000.t uit te keeren bij zijn overlijden binnen 25 jaar, is hij in leven na 25 jaw dan Ontvangt hü zelf in contanten f 500- en blijft zonder verdere premiebetaling ver zekerd voor f 500.uit te keeren bjj zjjn o-'e-lridee. totaal f 19 AO f 4O0 Prospect) «n uitvoerige inlichtingen worden op sac wage verstrekt door het Hoofdkantoor Westerstraat 3, Rotterdam ei» door de Verteg'-nwoorriip^r», Opgericht in 1861. 400,000.- 575,000.— 4,000.000.— ?/0 m®t 1 provisie; brengt geen acn»tnug.-.Kuaten m rekening, wanneer een leening tot stand komt. Inlichtingen te bekomen bn haren airent Mr K A COHEN STUART, Lange.to.at 71b, AUmtaar." voor arbeiderswoningen, tegan lagen prns. Bouwersdist en Hypotheek beschikbaar Brieven onder l*tt. O 141, bureau van dit blad. Diploma N. T. V. GEESTERSINGEL E 82, beveelt ziek aan tot het geven van PT A NO-ONDERWT.T8 - uit één stuk vervaardigd, is van echt linnen niet te onderscheiden en goedkooper dan het waschloon voor linnengoed. Verkrijgbaar te Alkmaar bij: IMHüL- SEN HOIJER, Laat 67; Gebr. SCHENKE, Mient 25; J. C. THEISS- LING Langestraat 7. M*-j C M EGMOND, Leerare* Piano en Theorie Mient C 15 Alkmaar. Spreekuren: Woensdag. Donderdag en Vrjjdag van 1—2 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 8