Woning gezocht OPENBARE VERGADERING IS W3M a DONDERDAG 17 FEBRUARI, des avonds 8 uur, spreker: de Heer G* HiJÜlJEBSs van Amsterdam, B U IT E N L A N IE EMSER-PASTILLES AD VERTEN TIEN. 1 •a O DRALmvAN-VALKENBUR ALKMAAR der Internationale Anti-Militairisten ereeniging in de sodeteiiszasd van de „HARMONIE". ONDERWERP: GOD, DEUGD en ONSTERFELIJKHEID. Eutrée 10 ets Debat vrij. Men woone zooveel mogelijk deze populaire materialistische lezing, die een tegenhanger van het eertijds met zooveel gloed, door al wat geloofde ontvangen Bonquetje Degmatiek kan worden genoemd, bij. Gemengds Medadeeüngen. SCHIPBREUK. DE MAN VAN HET PORT CIIABROL OVERLE DEN. ARRESTATIE OP GROOTE SCHAAL. Ingezonden Mededeellngen. tegen hoest en verkoudheid. Telegrafisch Weerbericht' tz «8 U 3 O u u •E u QJ ty B C a, ÜATUUR\dOLLEN Ondergoederen Jansen &TILANUS LEEUWARDEN Amsteiu Verzekerd bedrag 31 mlllloen gulden. Reserve 5^2 mlllloen gulden. da-vergadering, waarin als spreker optrad de keer de Vries, voorzitter van af deeling I te Amsterdam. Spreker schetste allereerst de oprichting van den Bond van de sportvisschers. D'eze oprichting was noo- dig geworden daar de Nederlandsch© Hcidc-Maat- schappij die veel goed doet maar de beroepsvisschers te veel steunt, ten koste van de sportvisschers, die niet alleen hnn sport voorstaan, waarvoor zij hunne moreele belangen, hun lichamelijke gezondheid, hun huiselijk leven veil hebben, maar zij visschen de boel niet dood zooals de beroepsvisschers. Verschillende voorbeelden werden daarvan aangehaald. J)e afdeelingen van den Bond moet zoo sterk wor den, dat zij zelf water kunnen pachten, de afdeelingen Krommenie, Amsterdam e. d. doen dit reeds en zoover moest het in Alkmaar ook komen. Spreker betreurde het dat er tusschen de beroeps- en sportvisschers geen betere verstandhouding, niet meer samenwerking bestaat, noch te verkrijgen is en noemde daarom als eenig middel om de hengelsport te bevorderen, de visschers te veredelen en te vermeerde ren, het organiseeren als het noodzakelijke middel, waartoe hij na de licht- en schaduwzijden van de nieu we visscherijwet te hebben opgesomd den talrijk aan- wezigen aanspoorde. Na deze lezing en het voeren van besprekingen om trent aangelegenheden van huiselijken aard traden 75 personen als lid der af deeling toe. De pontribptje bedraagt 10 cents per maand, ver meerderd met 10 cents per jaar voor den bond. Het bestuur is samengesteld uit de heeren de Ko- ver, voorzitter; Breman en Pover commissarissen, Groot penningmeester en van der Laan secretaris. VOETBAL. Alcmaria Victrix I Volharding I, Amsterdam. Deze, in het Zaterdagavondnummer aangekondigde ontmoeting, had gisteren onder groote helangstelling plaats op het terrein aan de Zandersloot. Dat beide partijen aan elkander gewaagd zouden zijn, was te voorzien, maar dat wij een uitslag 00 zouden moeten mededeelen, dat hadden wij niet ge dacht. Het Volhardingelftal verscheen zeer sterk, maar ook het Alcmaria-elftal zat goed in elkaar. Kwart over {wee werd begonnen en dadelijk nadat Volharding had afgetrapt, volgde een aanval van Alc maria op het Volharding-doel. Een prachtige voorzet van den linksbluiten kon door Geelkerken, den Vol harding-achterback, nog net weggewerkt worden. Het spel ging nu voortdurend tegen elkaar op. Alcmaria speelde goed samen, maar indien de backs werden gepasseerd was in het Y°lhardingdoel steeds een uitstekende keeper op zijn post. Meermalen redde dege meesterlijk, dikwijls toegejuicht door het publiek. Öók het Alcmaria-doel beleefde enkele benauwde oo- genblikken. De links-buiten, Sweijs, van Volharding, was een vlugge looper, zijn voorzetten waren echter ongevaarlijk en werden door de backs steeds wegge werkt. Een enkele maal moest de Alkmaarsche kee pen reddend optreden. Hij deed dit op pitstekende wijze. Zoo ging het spel steeds vrij gelijk pp en ver streek de tijd. Geen enkele poging had succes noch yan Alcpiaria poch van Volharding. Rust kwam met In de tweede helft van dezep -wedstrijd' toonde Alc maria beslist een uitstekend spel. De voorhoede was yepl gevaarlijker dan die van Volharding. Dat Alc maria het echter niet tot doelpunten kon brengen, was het gevolg van het uitstekende verdedigen der Vol harding-backs en het schitterend optreden van den Amsterdamsche keeper. Roldanius, de rechts half van Volharding, bewaakte de Alkmaarsche links-buiten uitstekend, To.ch wist deze meermalen het, spej te verplaatsen. De Alkmaar sofje midden-voor werkte verbazend hard. Langzamer hand werd er meer op rechts gespeeld, alwaar de Alk maarsche rechts-buiten steeds op keurige manier voor zette. M©er pn meer drong Alcmaria op en telkens yerwaphtten wij dan ook een doelpunt van de vurig spelende Alkmaarsche voorhoede. Het ongeluk en de goede verdediging maakten echter dat dit niet schiedde. In deze periode had Alcmaria beslist een goal verdiend. Het einde kwam ras nader, weldra floot de scheidsrechter tijd en eindigde deze wedstrijd in een gelijk spel 00. Bij Alcmaria waren alle spelers goed. In 't bijzon der de voorhoede speelde keurig samen. De centre half werkte verbazend hard. Backs en keeper in goede conditie. Bij Volharding noemen wij als, dp besten Sweijs, de links-buiten. Roldanus de rechts-half en Sweris de keeper, Ajcmaria dient er op te letten, dat de verdediging (lipt te ver opdringt, vooral yan peer de tegenpartij beschikt oyer ylugge vleugelspelers. De rechterwing dient wat meer bespeeld te worden. Scheidsrechter Spier voldeed goed, behoudens enkele door hem niet geziene overtredingen. Alcmaria III trok niet naar Zaandam, aangezien het terrein aldaar werd afgekeurd. R. A. P. verloor in Dpn Helder mpt 26 tegen de Adelborstep. Te Bussum verloor „Allen Weerbaar" met 41 te gen Kampong. OM ONDERDAK TE KRIJGEN. Hedenmorgen meldde zich bij de politie alhier een zwerver aan, verklarende te ITeiloo te hebben gestolen om onderdak te krijgen. Na ingesteld onderzoek bleek zijne verklaring waar te zijn en werd hij in verzekerde bewaring gebracht. van 83/493/4 uur in het „Gulden Vlies, Koorstraat. Muziekvereeniging „Ons Genoegen", Diligentia. Kegelclub „Zou er kans zijn," Diligentia. Gem. Koor, „Zanglust," 7i/a uur. Gymn.-ver. „De Halter", ledenafd. 89 uur, adspir. afd. 910 uur, 't Gulden Vlies, Gymn.-ver, „Turnlust," oefeningsavond, 8V4 uur. Gyuiaastiek-vereeniging „Kracht en Mugheid," jongens, 3de afdeeling van 53/46s/4 uur. Jongens, 2de afd. van 7—8 uur, in het „Gulden Vlies, Koor straat, Studio Teekengen. bijeenkomst, 7 uur, bij Nuyens, Magdalenenstraat. Vereenigde Zangers, rep., 8 uur, Diligentia. Alkmaarsch Strijk-orkest (dir. J. H. Oushoorn) repetitie, 8 uur, Unie. Tooneelvereeniging „Voorwaarts," repetitie, 8 uur, bovenzaal Wapen van Munster. OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN. DINSDAG en VRIJDAG: Rolschaatsenbaan, 711 uur, Harmonie. WOENSDAG en ZATERDAG: Rolschaatsenbaan, alleen kinderen, 25 uur, Har- EEN ZONDAGHOUDER. Gisteravond kwam in de Payglop een dronken man te vallen. Toen de politie hem wilde inrekenen verzet te hij zich en trok een mes. Met behulp van eenige toegeschoten burgers werd hij onder toeloop van een groote schare nieuwsgierigen naar het politiebureau gebracht. ons doel," 7 uur, uur, Harmo- AGENDA. MAANDAG: Ver. voor bloembollencultuur, lezing, 2 uur, café Pe perkamp. Danscursus Gebr. Crefeld, Diligentia, 8 uur. Zangver. „Nieuw Leven," repetitie, café Central. Schaak- en Damclub V. V. V., 7 uur, café Scher- merhorn. Physica, 8 uur, Unie. Teekengenootschap „Kunst zij Nieuwe Doelen. Gem. Koor „Alcmaria," repetitie, 7x/2 nia Gymn. Ver. Turnlust, oefen. 7.15. Gymn.-ver. „De Halter," ledenafd., 't Gulden Vlies. DINSDAG: Zangv. „Halleluja," repetitie, 8 uur, nieuwe Doelen. Toonkunst, repetitie, 8 uur, bovenzaal Unie. Kegelclub „Koekoek", half negen café „Suisse". Chr. Zangver. „God is mijn Lied," 8 uur, Chr. School Arb. Dam- en Schaakclub, 8 uur, café „Voorwaarts." Geheel-Onthouders Zangvereeniging, repetitie, café „Graanhandel," 8 uur. WOENSDAG: Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," meisjes, 2de afd. «74—774, in het „Gulden Vlies," jongens, lste afdeeling van 71/18 /3 uur. Heeren 8—10 uur, Alweer is er een groote stoomboot vergaan, de Lima van de Pacific. Het schip is als verloren te beschou wen. Een engelsche stoomboot nam 205 schipbreuke lingen op. Aan boord bleven 88 man, die men niet ter hulp kon komen. De eerste stuurman en 50 passagiers verdronken. REVOLUTIONNAIRE BEWEGING. De revolutionnaire poging, voorbereid in Argenti nië, is volkomen mislukt; de troepen, die dreigden een inval in Uruguay te doen, zijn ontbonden. Het revolu tionnaire comité verklaarde, dat de beweging is ge ëindigd. De regeeringstroepen kregen order zich weder naar hun garnizoen te hegeven. Voor hoe lang? DE ABESSYNISCHE PRINSEN, Verleden Maandag ontving de commandant van de Engelsche thuisvloot in Portland de telegrafische me- dedeeling dat prins Makalin uit Abessynië met gevolg het groote oorlogsschip „de Nooitbenauwd" kwamen zien, Het was een diensttelegram, bevatte ook nog de instructie, alles volmaakt in orde te hebben en was ge- teekend door een hooggeplaatst marine-ambtenaar. Drie prinsen en een prinses verschenen, werden plechtig ontvangen. Zij waren vergezeld van een at- iaché van het ministerie van buitenlandsche zaken en tolk. Zij hadden dikke negerlippen, zware baar den, dik wollig haar en droegen om den hals, op de borst en aan de vingers kostbare edelgesteenten. Ze vonden alles, naar de tolk verzekerde „prachtig, on overtrefbaar," Ze weigerden echter vrij ongemanierd thee te drinken, maar schonken verscheiden ordetee- kens weg. Toen de bevelhebber van het slagschip rapport van het bezoek uitbracht, kwam aan het licht dat alles. een carnavalsgrap was. Eenige jolige jongelui hadden het zaakje op touw gezet en een tooneel-costumier had hen geholpen. Ze moesten wel weigeren thee te drin ken, omdat anders de warme drank lippen en baarden zouden bobben doen afvallen Wie herinnert zich niet uit de woelige dagen van de Dreyfuszaak in het voorjaar '99 na den dood van Paure het fort Chabrol? Felix Guérm behoorde tot de samenzweerders, wier arrestatie na den mislukten aanslag van Déroulède op 23 Februari was gelast. Hij verschanste zich den 12den Augustus in het clublokaal van de anti-semietische club in de rue Chabrol en zich eerst den 19den September aan de „belegerende politie" over, door honger daartoe gedreven. In Janu ari 1900 werd hij met anderen tot 10 jaar gevangenis straf veroordeeld. Eenige jaren geleden kreeg hij kwijtschelding, speelde spoedig weer een rol in het openbare leven, beschuldigde zijn vroegere vrienden van leelijke dingen o. a. den anti-semiet Drumont ging toen met vrouw en kinderen in Alferville wonen. De reus van een kerel redde bij den watersnood een aantal personen, heeft daarbij echter kou gepakt en is aan de gevolgen daarvan overleden. MOND- EN KLAUWZEER IN EEN SLACHT HUIS. Er waren op de Berlijnsche Zaterdagmarkt 1000 koeien minder aangebracht. De schade welke de han delaren door de sluiting van het Berlijnsche slacht huis ondervinden, wordt op 300.000 mark geschat. Voor de a. s. Zaterdag zal de inrichting wel niet meer geopend worden. GEEN GELUKKIGE KOOP. Eenige jaren geleden kocht de Duitsche Keizer het kasteel Achilleion op het eiland Korfoe. Hij zal van 't jaar beslissen of hij het al of niet wil houden. Het kasteel is klein en vochtig en duur aan onderhoud. DE ARME WERELDREIZIGERS. Onlangs maakten we melding van twee Italianen die met een ton door de wereld wilden trekken en na in Juni 1909 Venetië te hebben verlaten in Noord- Italië, Zwitserland, Frankrijk, en ons land zijn ge weest. In Duitschland hebben de heeren een minder vriendelijk onthaal gevonden. In Duitschland is poli tie, die het nut van wereldwandelen met een ton niet inziet. Althans heeft de politie te Gladbach gezegde ton in beslag genomen, omdat zij het verkeer belem merde. In Kalisch (Rusland) zijn in den nacht van Vrijdag op Zaterdag 40 personen van allerlei stand in hechte nis genomen. Verdere arrestaties, ook van geestelijken worden verwacht. De reden is nog onbekend. HET NUT VAN EEN STANDBEELD. Op het kerkhof Montmartre te Parijs staat een bus te van Heine, welke steeds met bloemen wordt tooid en waarbij een bakje zich bevindt, waarin man nelijke en vrouwelijke vereerders kaartjes werpen, waarop zij hun gevoelens neergeschreven hebben. Een jong Hongaar vond er een damesnaamkaartje, waarop hij het voorstel las, de eigenaresse op te zoeken en met haar gemeenschappelijk den dichter te huldigen en van hem te spreken. Hij zocht haar op en op deze wijze werden twee zielen door den dichter van het „Buch der Bieder" gloeiend aaneengesmeed. EEN STaTEN-FEDJsRATIE. Sir Msx Wüehter werd op aanbeveling van Koning Ecuard door den Ts*»r ontvangen en ontwikkelde in een audiëntie van een half uar agn denkbeeld ever em federatie der Eiuepsfcche staten sla tegenwichf tegen Amerika en een mogeljjken bond der Aziatisch© volkeren. Zou de Tsaar niets anders te dosn hebben LYNCHEN IN RUSLAND. In het Russische grenaplaa'sje Chorzelien zgn twee inbrekers achtervslgd door 80 boeren, die hen met i vlegel* en stokken zcoUng geslagen hebben dat ke beide broer» dood neervielen. MUITERIJ OP EEN ENGELSCH OORLOGSSCHIP. Uit Baifsat wordt gemeld dat op een met mais ge laden beet de Wentmoor een muiterg is voorgekomen, waarbij drie man gedood werden. De boot ankerde nabij Sligo en da*r kwam er politie aan boord. DE SEINE. De Seine, die eerat weer ging wassen van den 7<ien tot dsn 12dan 86 a.M. is sedert gistermiddag big ven staan. De IJonne daalt merkbaar, de Msrne daarentegen atggt. RAISOELI. Het heette dat Raisoili, de bandiet uit Marokko, vergiftigd waa. Een nader bericht zegt evenwel dat Raisceli seo gezond is »ls een visth. DE WEEN8CHE GIFTMENGER. Hst ondersoek teg^n den oifi«ier Bofriehter is bijna gtëmdigd. Er zgn mesr dan 50 getuigen gehoord uit Mostar, wavr da verdachte tgdena den vcrigen winter in garnizoen w*a. Dit deel van het onderzoek, bett ef fende hst vurkrijgen vzn kei vergi't, heeft volgens de Weensche blad n, de schuld van Hofrichter overtuigend a*n h-H licht gebraeh». In het laatst d< zrr week heeft het so<>gtn*amde ekd erhoor en etn onderzoek naar de geestvermogen vau den verdachte plaits. Ook zal op haar veizoA de echtgenoete vsn den officier ge hoord worden. Tot dusverre moet het onderzoek reeds 30.000 kronen gakoat hebben. pCt. 71/2 5 5 5 4 4 4 5 4 4 Va AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUW CR EDIET, Voordam, O 12-13, Alkmaar. Koers van Staatsleoningen 12 Febr. 14 Febr. JiEDMtLAND, Ned, Werkel. Schuld BUITENLAND Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan, Juli Rusland Hope Consol 19,06 lbÖ4 6e Ein. Iwang Dombr. Financ. enlndustr. ondernemingen. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollat dscli Grondcrediet Nederl Handelmaatschappij rese. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dani Deli A'dam Langkat Jdcin pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatsehappij Laugkat tabak A Aledan N, Asahan tabak Rotterdam Dèli Senembak Tabak-Mij Kon Mij t. expl. v, Feiroleum Moeara Enirn Sumatra Pa embaug Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Redjang Lebong Great Lobar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm Car Foundry Comm. Amerik. Stoomv.-Mij. Marine Comm. Prrferent 1 Marinebands pCt 4i/s Peru Comm. aand. div. Preferent Spoorwegleeningen, lloll 1J. Sp.-Mij Mij tot, expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atck Top. Cert. v. Convert Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm Kan as City Sonth.C"m. j, jj P1 G. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norf lk Western C. v. S uPern Railway Southern Pacific Union Pacific cer v. Wabash Comm. Rock Island Comm. Warschau Wtenen POLEN RUSLAND. Wladikawkas R>85 pCt. 4 Premieleemngen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 Gr-meente-cred 3 BELG1E. Antwerpen ;837 'H/s HONGARIJE. Theiss 4 OOSTENRIJK Staatsleeniug 1360 5 RUSLAND. 1864 5 767/8 98 102 49% 92s/4 953/4 89 89% 99 88 97% 101 981/2 186 124% 1777/3 140 1551/3 601 177 239 7U/2 951/a 591 462 37 24H/2 78 355 405 442% 19ps/4 165% 1491/2 181% 922 127% 77% 80% 61% 147 6% 201/4 68 10% 38 843/8 89% 212% 117% 116% 40% 281% 36% 69 41% 45% 101 28% 125 184«/4 215/16 473/re 1283/4 109% 1047/g 9874 148% 173 344 77 493/4 957/8 89 893/4 983/4 88% 94% 186 126 178 141.- 181 247% 73 462 363/4 249s/4 793/4 358% 438% 199% 165% 143 182 921 125% 753/s 783/16 593/4 6% 103/8 373/4 116% 115% 397/8 28 357/8 68% 403/8 407/s 10 27% 123% 182% 20% 45% 1033/4 Prps par dooa 50 c-nt. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN. 12 Febr. SmsanE* Marisd. van Pete? Bujesen en An'j P '.gtoor. naar. waarnemingen verricht in den morgen van 14 Februari. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlnndsch Meterologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 774.0 te Horta. De laagste stand van den barometer 731.3 te Sey- disfjord. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 15 Februari.) Meest matige aanvankelijk zuidoostelijke later wes telijke tot zuidwestelijken wind, toenemende bewol- king\ later waarschijnlijk regenbuien, zelfde tempera tuur. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. Sedert Zaterdag zijn over de Britsche eilanden de barometers gedaald onder invloed van de depressie, die haar centrum over IJsland heeft. Do vlakke de pressie, die zich ten zuiden van Ierland aankondigde ontwikkelde zich niet verder en verplaatste zich naar den Golf van Biscaye. In het oosten zijn de barome ters gerezen en is onder deze luehtverdeeling voorloo- pig zuidelijken wind te verwachten. Wanneer de diepe depressie uit 't N. W. zich oostwaarts uitbreidt is toe nemende bewolking met meer westelijken wind te ver wachten. M. MARKTBERICHTEN. ALKMAAR. 14 Febr. Aangevoerd paarden f a f0, 9 koeien en oasen f 170 a 225, 45 vette kal veren f 46 a 1 9 per ned. pond 90 a 100 et., 45 nucht, tere kalveren f 8 a 20, 4 magere schapen f 16 20, 0— vette id. f a 326 vette varkens 48 63 ct. per ned. pond, 37 magere varkens f 16 a 20.- BR. OP LANGEND. 12 Febr. Bloamk. 2e s. f resz^o id. f 0.— a 0, reed» f 1.50 3 50, gele f2. s f 4 70. vritte f 0 3 20 uien f 1.25 a 1 65. NOORD8COARWOUDE, 12 Febr. Raodekeol le soort f 4 50 a 4.75, 2* Koort f 3.75 4.kleinere f 1.25 a 3 sela le *oort f 6.a 5 502a soort f 4.a 4.50, kleinere f 1 50 s 3,75, witte le loert f 2.75 a 3 25. 2e soort f 2.25 a 2.60, kleinere 1.20 a 2 20 Uien f 1 40 R 1.60. Koers van het geld. Prolongatie 21/4 pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen op de zelfde prijzen. Tabakken onregelmatig. Oliewaarden iets lager. Culturen met weinig variatie. Mijnen in flauwe stemming. Amerika opende in flauwe stem ming, het verloop was kalm en het sloot op de laagste koersen. Geboren 12 Februari 1910: SUSANNA MARIA, dochter vsn P. BORJESON Jr. A. BORJESON-Pastoor. Esr.ige kennisgeving. Hiermede betuigen wg onzen dank voor de vela bl ken van belangstelling ondervonden bjj het over lijden onzer dierbare Echtgenoot» en Moeder, MARIA ENGELINA SCHELLINGES. Ha. NEDERKOORN. 'W NEDER OORN. T. C NEDERKOORN-de Vries, M. O. E. NEDERKOORN. Alkmaar Februari 1910; cfi 4- lm V) 0 V DE VAN FRIEZENVEEN. Zgn verkrijgbaar bjj LAAT 67. Steeds voorhanden: HEMDEN, BORSTROKKEN, FLANELLEN. PANTALONS, SOKKEN, KOUSEN, ROKKEN, TAILLES, KNEEWARMEBS, GE Z ONDTÏZÏID8 GOBDSLS sta. Te Alkmaar u t slur end verkrijgbaar bij A. H TELJER, Apothaksr. t uw WWBWt Dij dG .1ZER3GRACHT 547-549 dcor een KLEIN GEZIH Ug«n I April. Huurprijs f 3-f 4 per week. Brieven met volledige inliehtingea onder letter O 142, bur«»u van dit blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3