Bouwterrein BAAN's Alcmaria Cacao Ze is zeer krachtig, heeft een fijne aroma goedkoop in 't gebruik. MMMHt Stoombootdienst „Alkmaar-Packet Leesgezelschappen. De prijs per kwartaal, welke rroepr f 2,50 bedroeg, Is ihaos»f 2,00. N.V. v|h, Herms. Coster Zoon, Voer-Haverstroo Te huur het voordeelig gelegen WERKMEISJES, flinke JONGEN De Lange &de Mui aaz, dageiijksche verzending. tegen Inbraak en Brandschade. aan den Westerweg, Nassaulaan en Egmonderstraat. is in ieder opzicht aan te bevelen. 30 maar bekroond. de heer P. BUREN. laa^S.1*- FEUILLETON. De Zoon van het Volk. VOORDAM C 9. Telef. No. 3. ALKMAAR. 11. Joh. F. M0RRA. Wpumgg mm OPENBARE VERKOOPING WINKELHUIS te huur, Bekendmaking. verhuren loketten, Sneldienst Goederen-vervoer* 8T|2 O E N T. met of zonder verzekering, C. GROOT Cz., G. DE JONGH en Jj. HOUTKOOPER. M. DE KONING. Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD Toussaintatraat 9. en is Ter voorziening in de vacature van den heer J. SCHIPPER al& Hoofd-Ingeland van den polder „DE SCHERMEER" wordt aanbevolen VELE KIEZERS. Vanaf f 9.75 nieuwste kleuren verkrijgbaar bij J. H. WILLERS, Alkmaar. Naar de Zaan en Amsterdam 4 msal per dag 8,10,2.30, 6 uur. Goederen in doorvracht door geheel Nederland en naar het buitenland. Vanaf 1 Januari 1910 bevatten de Leesgezelschappen No. 1 en 2 de volgende tijdschriften - No 1. - Gids Nederland. Elsevier's Maandschrift. Hollandsche Revue. Buiten. Eigen Haard. De P"ns Fliegende Blatter Gartenlaube Ueber Land und Meer London News. No, 2. - Gids. Tijdspiegel Elsevier's Maand? chrift Hollandsche Revue Buiten. Eigen Haard De Prins. Fliegende Blatter. Gartenlaube. Ueber Land und Meer. Illustration terwijl om de 14 dagen een Ro an wordt verstrekt. ABONNEMENTEN worden aangenomen bij de e koop, per waggon, voertuig of af pakhuis. f de Bonte Koe", Lengestraat. Telef. 174 nabij de Markt (zonder vergunning). BROM EN RITSEVOORT No. 3 TELEFOON No. 5. te URSEM, met Veestal, Schuur, Vijzelberg, Erf, Boomgaard en Weiland, Aan het Prov. Gesticht „Duin en Bosch" te Castricum kunnen geplaatst worden op een loon van f150.tot f180.per jaar, met kost, inwoning-, bewassching enz. Aanmelding met franco brieven bij de Directie van bovengenoemd gesticht. GEVRAAGD een waarin handel in Behangselpapier en Verfwaren, met overname der goed«r«n >nnex Schdderaffairs. Te bevragen bg G. GROOT Laat 133, Alkmaar. Voor de verkiezing van Hoofdingelanden van de SCHERMEER, op Woensdag 16 Februari a.s., wor den aanbevolen, de aftredende heeren En voor de vacature Jb. SCHIPPER, den heer VELE KIEZERS. "siaMnaBBrwaMBWWyieBgHBBfMBaag*» - -o -o DE HOUDEN BRIL o- c— M. KATER, MIENT 17. Barometers Thermometers. Loupen. Leesglazen. door BARONESSE OROZY, Schrijfster van „De Roode Pimpernel". Naar het Engelsch door ED. VAN DEN GHEIJN. 51) 99 NAAR HAARLEM- LEIDEN DEN HAAG- DELFT— SCHIEDAM- De Zigeunermuzikanten heffen een zacht gezang aan, een weemoedige melodie; zij fluisteren op hun instrumenten, de tonen klinken van uit de verte, als op den wierookdamp gedragen. Pastoor Ambrosius heeft het tengere, koude, blanke handje genomen en neergelegd in de krachtige, ruwe, bruine. Andras durft nauwelijks adem te halen. Neen, dit kan toch geen werkelijkhed' zijn. Vader Ambrosius houdt beide handen van bruid en bruidegom in elkan der gesloten, maar Andras voelt een gewriemel als van kleine vogelwieken van het diertje, dat men zoo even uit zijn nestje wegsteelt. Nu haar hand de zijne raakt, wordt haar gelaat nog bleeker, en in een vluch tig oogenblik zoeken haar blauwe oogen met een smee- kende door schrik bevangen uitdrukking de zijne, en dreigt het hart van Andras van medelijden bijna te breken. Begreep zij dan nog niet dat hij haar liefhad, zooals heiligen hunnen God beminnen? Waarom zag zij hem thans zoo smeekend aan? Het had er veel van alsof zij door angst was bevangenKon dat mogelijk zijn? Groote, almachtige Godl als haar hand in de zij ne rust! als God zelf haar aan zijne hoede toever trouwt Vader Ambrosius legt nu de gouden ringen, één af zonderlijk, in de hand van bruidegom en bruid. Dan fluistert hij Andras toe, den ring dien hij in de hand heeft, te steken aan den vierden vinger der linkerhand van zijne aanstaande vrouw. De priester spreekt woorden, welke Andras hem nazegt. Daarin komt veel voor van liefde, hulp en bijstand in leven en dood. Andras herhaalt alles als in een droom; slechts vaag zweeft het hem voor den geest dat hij een eed aflegt voor God en zijn naaste. Wat zijn voor hem eeden, als hij toch niets anders verlangt dan haar en zichzelf het geluk te doen deelachtig worden Daarop begint zij te spreken. Ook zij zegt na wat Vader Ambrosius haar voorzegt. Haar stemgeluid oh! als de welluidendste muziek verheft het zich nau welijks boven geluister. nauwelijks boven het weg stervend gemurmel van de czimbalon die zwak ruischt door het heiligdom. Ook zij zweert, als zij met ijzige hand den ring schuift aan zijn vinger, hem te bemin nen, te achten en te gehoorzamen. Krachtig en zegevierend klinkt het „Ja!" van An dras als antwoord, als de priester in den naam van God hem afvraagt of hij deze vrouw aanvaardt als zijn echtgenoote. Het was de uitbarsting van zijn lang verkropten hartstocht, van zijn innig zielsverlangen, van zijn krachtige oneindige liefde. Haar „Ja" wordt uitgesproken met vaste stem, deze stem beeft niet, maar twee groote tranen biggelen als glinsterende dauwdruppels langs haar wangen. Een lange zucht van voldoening werd door de aan wezigen geloost. De onherroepelijke daad was ge schied. Het was een groote dag, een gewichtige ge beurtenis zoo machtig en grootsch, dat geen oog droog bleef, zoo overweldigend wonderbaar, dat de Zi- geunermuziek een smeekgezang aanhief, zoo wegsle pend, alsof de engelen des hemels waren neergedaald en den zegen afzongen op het huwelijkspaar, dat in aanbidding lag neergeknield. Allen waren opgetogen bij het verheven schouwspel dat zich aan hun opge wonden blikken vertoonde. Het was een schoone droom. De lichten van het altaar, de rozen, het nieu we plechtgewaad van den priester; de landheer van AANBEVELEND, -* .jEfcw>x Bideshüt, die zijn dochter wegschonk aan den boeren knaap; de schoone jonkvrouwe, geheel in het wit, er uitziende als een heiligbeeld dat van zijn voetstuk was afgetreden, en onder hen allen de machtige figuur van Andras Kemény, die geheel den toestand scheen te beheerschen. Het overig gedeelte van het Misoffer werdi in stille aandacht aangehoord. De eenvoudige woorden van het „Onze Vader," hoewel in het Latijn gezegd, waren den nederigsten, den meest ongeletterden onder de kudde bekend. Andras hield zijn gezicht met beide handen bedekt, voor zijn gesloten oogen zweefde het visioen van dien ontstelden blik, die hem om ontferming had gesmeekt. Dat visioen was voor hem een hartverscheu rende herinnering. Hij klemde de tanden op elkaar opdat geen hevige snikken zijn keel mochten ontsnap pen. Zij zat nu zoo onmerkbaar, zoo ijskoud naast hem. De verwelkte bloemen schenen hem duizelig te maken, de klagende muziek der Zigeuners deed hem in droomerige mijmering verzinken. Daarop verhief Vader Ambrosius de handen: „De almachtige God. Vader, Zoon en Heilige Geest mogen Hun zegen op u doen dalen." De slotgebeden werden afgelezen aan het altaar het laatste Evangelie was ten einde. Vader Ambrosius daalde de treden af van het heiligdom, zette zijn baret op, en begaf zich naar de sacristy. Het langdurig, ingetogen stilzwijgen der geloovigen werd nu verbroken. Opgewonden gefluister vernam men onder het jongere volkje, kort zenuwachtig hoes ten en nu en dan een gesmoord lachje. Toch bleven allen eerbiedig op hun plaats, en rekten hun halzen, om bruid en bruidegom en de adellijke familie te zien te krijgen. Belangstellende vragen werden gedaan en levendige opmerkingen gemaakt. De edele gravin had haar sjaal en gebedenboek op genomen en was Ilonka genaderd. Alle aanwezigen verkeerden in de hoogste spanning, om getuigen te zijn van het kritieke oogenblik. Getrouw aan het echt Hongaarsch gebruig, lichtte Andras met zichtbaar MS VROUW! uit de 8toomzui relfabriek ru MASSES A ZONEN, Beverwijk. Verkrijgbaar ia venefelda kartonnen doesen vin klle. Alleen verkoop veer ALKMAAR ia Sluit-étikert waarborgt de kwaliteit. Cé der Neder Zeer geichikt om de ééne keift inLUNCH en de andere veer CONVERSATIE ZAAL in te richten. Aanvaarding met Mei of eerder, te bevragen bg don bewoner. Minerale wateren. Bron routen. Verbandstcffen. Emserpattiilei. Levertraan. Scott's Emulsion. EikelcaeaoN Haematogen. Lactagol. Olijfolie. Melksuiker. Sanatogen. Somatese. Tropen. Slempiiroop, Slemppoeders. ens. verkrijgbaar in de apotheek van in de herberg „DE ROODE LEEUW", op Donderdag den 3 Maart 1910, '«voormidd* s ten 11 ure, van: in den; polder Mijlen, gemeente Ursem, bg een ge legen tusschen de Leet en de Dijkstal of Bansehei- dingsloot, te samen 24 hectaren 53 aren, in hour bij den heer J. HILLE tot den 25 Dec mber 1910 en be boerende tot de nalatenschap van den heer.D. KOS. Inl chtingen te bekomen ten kanture van den notaris P. A- DE GELDER te[Stompstoren. lij W. AN8INK, StoflVrder, 2da Tuindwarsstraat 17. Ter voldoening aan artikel 38 van het Wetboek van Koophandel w«r4t bekend gem»*kt het bestaan van de Naamlooze Vennootschap „Noordholland- sche Manufacturenhandel", voorheen A. ENGLAN- DER, geveatigd te Alkmaar, opgerieht bg akte 27 Januari 1910 door na te noemen notaris verle'er, welke akte met h*t kotsink gk besluit van 20 Januari j 910 no. 52 is opgenomen in de N d<-rlandseh-< Staats courant van Zaterdag 12 i Februari 1910 no. 36. Mr. A. P. H. DE LANGE, Notaris. bevende hand den sluier op van het aangezicht zijner jeugdige gade, en zich nederbuigend tot haar, met een gezicht, bleek ais de dood, drukte hij den eersten kus op het reine voorhoofd zijner pas verworven vrouw. Zij was witter dan de witte rozen in haren haartooi. Haar oogen sloten zich. Zij was op het punt van in zwijm te vallen. Als iedere bruidegom op de Laaglan den, had hij den eersten kus gegeven, en toch, hoe ver langend zag hij toe, terwijl haar vader en hare moeder haar omhelsden, en de adellijke gravin overvloedige tranen uit haar oogen wischte. Het was alsof hij niet dulden kon dat iemand haar thans naderde. Aan op- en aanmerkingen geen gebrek. Vrouwen harten waren pijnlijk aangedaan door het treurig, bleek en ontdaan gezicht der bruid. Maar toch zijn al le bruiden op hun huwelijksdag verlegen en ontroerd, dit is haar grootste bekoorlijkheid: Andras, zoo heette het, zou weldra den blos doen terugkeeren op die wangen en haar oogen zouden weer schitteren als voorheen. Welk een uitgelezen paar, zooals het naar den uit gang wandelde van het kerkgebouw; haar hand raakte even zijn arm, terwijl hij haar leidde naar de deur. Een zacht gemurmel „God zegene - u beidenverge zelde hen naar den uitgang. Toen drong de menigte achter den landheer en zijne echtgenoote op, om van het vertrek getuige te zijn. Wordt vervolgd. Druk N.V. voorh. Hesrms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4