STADSNIEUWS. ALKMAARSCH VEEVERZEKERING; FONDS. Laatste Bericliter. de en door 't goed vasthouden van ryfleue den indruk wekte van een dravend paard. Van de nummers na de pauze sloeg dit het meest in, hoewel de fantaisie over „Guillaume Seel" van Rossini, behalve in de bas sen misschien, ook een goed effect maakte. Toen na een liedje van Speenhof de „Potpourri Po pulaire" de avond sloot, was het al twaalf uur gewor den. Het daarna volgende bal was zeer geanimeerd en tot diep in den nacht kon men hooren, dat de laatste bezoekers van deze door geen wanklank verstoorde uit voering „nog lang niet naar huis wilden. Dit is waarschijnlijk de laatste uitvoering van het fanfarecorps geweest. Dat wil niet zeggen, dat het verdwijnen zal, neen, de volgende maal zal het ver sterkt, als harmoniekorps, de hoorders tot luisteren dwingen. UIT SCHAGEN. Zondag had in het N. H. Koffiehuis alhier de jaar vergadering plaats van de gymnastiek-vereeniging Ly- curgus. Als bestuursleden werden herkozen de hee- ren Jb. Roggeveen, voorzitter; G. Koning, secretaris C. M. Zwart, penningmeester ;A. J. Melker, M. C. Tuinman, commissarissen. De heer Jb. Roggeveen werd tot directeur herkozen. De vereeniging besloot een jonge dames-af deeling te stichtenze telt thans 30 mannelijke leden, 10 da mes-leden en 38 adspiranten. Tot afgevaardigde naai de Bondsvergadering Hollands Noorderkwartier werd gekozen de heer A. J. Melker. UIT BROEK OP LANGENDIJK. Aan de afslagmarkt te Broek op Langendijk werd de vorige week aangevoerd 128.800 roode kooien, 45.500 gele kooien, 10.700 witte kooien, 1351 balen uien en 40 balen roode kool, terwijl in die week van de groentenlaadplaats werden verzonden 128 wagon ladingen. WERKLOOSHEID. De gemeenteraad van Zwolle heeft besloten le dat de gemeente ter aanmoediging en bijstand in de verzekering- tegen de nadeelige gevolgen van werkloosheid tot wederopzeggens steun verleend aan rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen, welke zich uitsluitend ten doel stellen verzekering tegen ge noemd risico, of aan de voor verzekering tegen ge noemd risico opgerichte afzonderlijke fondsen van rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen, 2e dat er een gemeentelijk werkloozenfonds zal worden opgericht, bestemd tot bevordering van de ver zekering tegen de geldelijke gevolgen van werkloos heid; 3e dat B. en W. worden uitgenoodigd een verorde ning te ontwerpen, houdende de regelen, volgens welke gemeentelijke toeslag zal worden verleend. Tevens werd nog een voorstel aangenomen om ge durende dezen winter 250 beschikbaar te stellen voor die werkloozenfondsen, die thans reeds aan hun leden uitkeering geven. VREESELIJK. De vrouw van B. D. te Oenkerk (Fr.) moest even uit om een boodschap te doen. Haar zuigeling van een half jaar lag op een kussen bij de kachel, maar voor de veiligheid werd de kleine op het bed' gelegd. Toen de vrouw terug kwam vond ze het kindje dood. Het hoofd en een der armpjes waren verkoold. Er schijnt een vonk uit de kachel op de kapokken kussen te zijn gevallen, zonder dat de vrouw zulks had opgemerkt. DE SITTARDSCHE RAAD. In Sittard heeft men weer een mooie raadsvergade ring gehad bij de behandeling van de wijziging der slachthuisverordeningen. De L. K. zegt ervan De heeren Cörvers en Swakhoven kregen het over dit onderwerp samen zóó te kwaad, dat laatstgenoem de zijn ontslag nam als lid der slachthuiscommissie en voorstelde den heer Cörvers in zijne plaats te be noemen. Alsnu ontstond tusschen beide leden zulk eene he vige discussie, dat de zitting door den voorzitter wordt geschorst. De heer Swakhoven verweet den heer Cörvers, dat deze een baantjesjager zou zijn, die terwille van 100 guldens den kiezers, die hem stelden, een kaakslag zou geven. Cörvers: U hebt het recht uw ontslag te nemen, maar niet om mij in uwe plaats aan te bevelen. Dat is een vriendschapsdienst, zegt de heer Swak hoven. (Het rumoer wordt hevigerbeiden staan opde heer Cörvers slaat met de vuist op tafel; de voorzitter roept hen tot de orde.) Alles wordt daar betaald door de slagers, zegt de heer Cörvers. Zij leven van onze centen. Swakhoven: U leeft immers ook van belastingbeta lers. (de heer Cörvers is ambtenaar van den Burgerlij ken Stand). Cörvers: Daar doe ik mijn werk voor. De slagers be talen de loonen van de heeren uit hun zak; er is an ders niemand die hieraan iets bijdraagt. U komt met mij zoo maar niet terecht. (De voorzitter dreigt de zitting te zullen sluiten. Dit helpt). De aangebrachte wijzigingen worden goedgekeurd. UIT OUDORP. Tot kapelaan alhier is benoemd de Weleerw. heer P. Th. Verwer, assistent te Bovenkarspel. SNIPPERS UIT HET HBLD. Uit het klachtenboek van een sociëteit: „De erwtensoep in deze sociëteit lijkt wel snert." (Historisch.) In een gemeenteraad: „Zeker, mijnheer de voorzit ter, men kan de regeling altijd nog veranderen, jawel, men kan de regeling wel de tanden uittrekken en ze maken tot een wassen neus. Uit een voetbalverslag: „Vooral R. blijkt een hef tij struikelblok te zijn voor den doelpuntenhonger dei- vijandelijke voorhoede." KORTE BERICHTEN. Te Muntendam huis nabij een kanaal een dak- looze familie in een tentje van oude zakken. In deze treurige woning is Vrijdag een kleine wereldburger geboren, men zegt, zonder eenige hulp. De moeder lag- in nat stroo, gedekt door een oude zak. Voor kort zijn drie kinderen aan deze vrouw door den voogdij raad ontnomen. Op een der bureaux van het departement van Landbouw, Nijverheid en Handel is uit een brandkast ruim 400 vermist. Een uitgebreid onderzoek heeft niets opgeleverd omtrent den dader. Te Amsterdam ontstond doordat iemand strui kelde over een brandend petroleum-toestel brand in een bovenwoning, die geheel uitbrandde. De bewoner, sinds eenigen tijd werkloos, had kort geleden zijn verzekering tegen brandschade laten af- koopen. In de Christelijke bewaarschool te Schoten is Zondagavond ingebroken. Ontvreemd werd een' gou den horloge en den inhoud van 3 busjes, bestemd voor de zending. De daders wisten te ontkomen, hoewel iemand, die ze had gezien, hen probeerde te achtervolgen. Te Beek en Donk heeft een werkwillige zonder eenige aanleiding op 15 stakers geschoten. De man be kende en zeide dat hij zijn revolver had gekregen van een zoon van den patroon, om er eens mee tus schen de stakers te schieten. Te Sas van Gent werd een zestienjarig jongetje door een machine gegrepen. Den armen jongen werd een voet afgerukt welke uit het venster geslingerd en op den spoorweg gevonden werd. De jongen overleed spoedig o. a. was ook zijn ruggegraat gebroken. Een veedrijver te Utrecht wendde een breuk voor om eenige dagen rust en verzorging in het ziekenhuis te krijgen. Het is den man echter niet gelukt. Zaterdag is de voerman K. van de brouwerij S., te Eli bij Weert, voor het wiel van.de kar gevallen. Dit ging hem over het hoofd. De man was onmiddel lijk dood. Te Ossenisse had een landbouwer een varken dat nooit eenig geluid voortbracht. Bij het slechten bleek dat de tong van het dier totaal gespleten was, zoodat het eigenlijk twee tongen had. Tegen iemand die aan een examinator bij het vergelijkend examen voor de Kon. Ned. Marine 100 aanbood indien zijn vriend slaagde, werd door de Ani- sterdamsche rechtbank 60 geëischt. Te Zeist wordt sinds Vrijdag een veertienjarig jongetje vermist. Een werkman te Zwolle kocht een koek van 10 ets. en wilde betalen met een bankbiljet van 40. Men zei hem dat dit valseh was, waarop hij antwoord de, dat hij het in Duitschland ingebeurd had. Toen men echter sprak van de politie halen, maakte de man beenen. Hij werd echter spoedig door de politie aangehouden. Het biljet was vermoedelijk de helft van een sigarenzakje. SPEELHOLEN. De „Nederl." g e't nog eens esn uitvoerig verhaal over spe-lhelen, de z. g. n. sociëteit^D, die voor Ise' meerendeel bezocht worden <*oor «tudenten uit Delft en Leiden. Za leenen daar gold, dat kan worden terug gegeven als da studenten kl* r zyn, m»erd»rjsrij worden, etc. Vaor f 1000 wordt een wissel geteekend voor een bedrag dat verband houdt met al of niet spoedige kan* van terugfeetiling. Dikwgla wo dt het geld op dmtelfden avond nog verspeeld. Zoo raken ved jonge mensehen in speelschulden, en zoo wordt de brandkast van den header van hei speelhuis, immer door, meer gevuld met geaccepteerde wissels. Het blad is een inrichting bekend, waar, naar ruw schatting, in de brandkast voor meer dan f 200,000 aan geaccepteerde wissels ia geborgen. EEN TUINBOUWFEDERATIE. In de Bangert is de vorige week een fedaratie tot stand gekomen, welke ten drel beeft de belangen van den tuinbouw zooveel mogelijk voor te staan. Voor verschillende producten zou men willen komen tot een uniforme verpakking en uniform gewicht voer geheel West-Friesland. Besloten werd ook voortsan de zwarte bessen te veilen met emballage. UIT HOORN. Benoemd tot notaris binnen h t arrondissement Alk maar, ter standplaats de gemeente Hootn, de keer P. Fryling, thans notaris te Enkhuisen. ONEERLIJKE CONCURRENTIE. Het Gentrum waarsabuwt tegen een variatie op bet bekende sneeuwballen-; yateem van een firma te Nij megen. Ieder krjjgt een prachtige docs met bonbon» ▼oor een kwartj», mits hg zorg draagt dat drie anderen ook ieder een kwartje zenden, waarvoor zg dan ook een doos krggen als sg zorgen dat drie anderen een kwartje zenden per postwissel. Op een der uitgegeven postwissels kwam een nummer van bij d» 60.000 voor. ARRONDIS8EMENT8-RECHTBANK TE A LKMAAR. Uitspraken ran heden. H. R„ Enkhuisen, mishandeling, een week gevan genisstraf. C. de W., K. K. en J. B., allen te Broek op L»r- gedgk, afpersing, i der 3 maanden gevangenisstraf, plus betaling van een schadevergoeding van f 14,—. P. R., Oostwoud, vernieling, een week gevangenis straf. Jacob B Helder, mishandeling en vernieling, een maand gevangenisstraf. W. N., 8. 8. en N. 8., allen te Koegr*», diefstal, ieder f 25 boete sub». 10 dsgen hechtenis. Ta. K., Venhuizen, diefstal, f 15 boete, subs. 12 dagen hechtenis. P B., Sahagen, openbare dronkenschap bg herha ling, hooger bero' p Kantongerecht, 2 dagen heehtenis en opzending naar een Rijkswerkinrichting voor den tgd van 12 maanden. BOND VAN NEDERLANDSCHE ONDERWIJZERS. Men sohrijft ons: De afdeetiug Aikma.'.r van dsn Bond van Nsder- landsehe Ouderwijzers hield Zaterdagavond een verga dering in café „Ce tral". Iu verband mei aan het Bestuur medegedeelde ge vallen, waarin kinderen der openbare scholen voor onvermogend en, ter school waren gekomen zonder da' zg voedsel hadden gehad, werd besloten, dat de af deeling »ieh dienaangaande zal wenden tot de Ver eeniging voor Kindervoeding en Kleeding, «ie zich lot nu toe alleen tot de kleeding bepaalt. Een nader ondersoek, dat hot B-stuur zich h*d voorgenomen, kon niet worden ingesteld daar dsor B tn W. de vergurn.ng tot zoodanig onderzoek op de scholen was geweigerd. Voorts had in deze vergadering, die goed bezocht was, een bespreking plaat» orer de neutraliteitsmoti* ter algemeens vergadering te Leiden aangenomen, waarover in de volgende vergadering zal worden gestern-- dat gezonde bollen door het vervoer, door ondoelmati- terug krijgen en wel bij den heer Sghermerhom, aan ge verpakking of door te lang ingepakt te blijven, ziek worden. Spreker ging daarna over tot eene zeer breedvoerige beschrijving, verduidelijkt door in de zaal aanwezige platen, van de het meest bij de tulpen voorkomende ziekten, als: de z.g. kwade plekken, het omvallen en de ringziekte en behandelde daarna de middelen die ter bestrijding zouden kunnen worden aangewend. Uit deze raadgevingen bleek vooral dat vruchtverwisseling als een der beste middelen kan worden beschouwd, dat men door flink ingrijpen, de bestrijdingsmiddelen met nauwgezetheid toepassen en dan met gemeenschappe lijk samenwerken het meeste succes zal hebben. Ten slotte hield spreker zich ten zeerste aanbevolen niet alleen ten bate van de wetenschap, maar bovenal ook ten bate van de kweekers, voor toezending van bollen die met voor de kweekers schijnbaar vreemde ziekten zijn behept, vertrouwende, dat dan tevens de meest mogelijke toelichtingen zouden worden ver schaft. De drukbezochte vergadering werd daarna met een woord van dank door den voorzitter gesloten. het Waagplein alhier, vóór 1 Maart. Enkele stemmen deden zich ter vergadering hooren, die van meening waren, dat deze leden niet enkel moesten terug ont vangen hun ïnleggeld, maar recht hadden op een aan deel in de bezittingen van het fonds. De meerderheid der aanwezigen was echter van meening dat moest worden besloten in bovenaangegeven zin. BIOSCOPE-V OORSTELLING. Morgenavond zullen de heer en mej. Wesselman van Amsterdam een bioscoopvoorstelling geven in de Harmonie. Slechts een avondvoorstelling en een kindervoorstelling heeft er plaats. De directie verzekert dat er voor een mooi en een afwisselend programma met gekleurde en ongekleur de, dramatische en komische, fantastische en reëele films zorg gedragen is. EEN JAAR VAN NATUURVERSCHIJNSELEN. Een vriendelijk lezer zond ons twee dikke deelen van een zeer oude beschrijvinge der stad Amsterdam door Casparus Commelin. Daarin komen allerlei merkwaardige bijzonderheden voor, welke wel het oververtellen waard zijn. Zoo vinden we in het jaar 1664 melding gemaakt van een komeet. Den 29sten April had men een vurige bol boven Amsterdam in de lucht gezien, die scheen neder te vallen. Wie weet, zegt de schrijver of zij niet beneden onzen horizont is nedergekomen, of ergens op de aarde of in 't water en niet in de lucht geheel en al verbrand is, aleer zij zoo laag gedaald was. Ook in het jaar te voren was een dergelijk verschijnsel waargenomen. „Op deze twee vuurige teikenen, zoo lezen we ver der, zijn gevolgt de Pestelentiale sterften, die zoo dap per in deze stad d'overhant namen, dat men dagelijks zeer veel lijken zag begraven, zoo dat er in dit laar, 24148 zijn ter aarden gebracht. Doch of door deze vuuren, de lucht doenmaals ontsteken of besmet is geworden, waar uit die vinnige siekten zijn ontstaan, zullen wij niet ondersoeken, als zijnde zoodanige vuu ren wel meerder gesien, zonder dat er quade siekten, of sterften op gevolgt zijn. Het einde des jaars 1664 besloot zich met een zeld- saam, en noch een ander nooit gehoort voorval; 'teer ste was, dat in 't laatst van Wintermaand (Decemb) zich vertoonde een Oomeet of Staart-sterre, die in 't eerst zeer laag langs den Horisont heen liep, en voorts weer onder ging, maar korts daarna, al hooger en hooger is op geklommen, zij vertoonde zich in de genoemde maand tot Amsterdam. Doch nademaal die over gants Europa is gesien, zullen wij dit hierbij la ten. Maar het volgende, dat omstreeks den twintigsten der genoemde maand voorviel is nooit (mijns wetens) gebeurt, want de lucht brocht regen voort, dewelke nederkomende, terstond ijs wierd, zo dat 't Amster dam de straten zoo glat bevroren, dat die bijna on bruikbaar waren. De schrijver constateert uitdrukkelijk, dat hieraan weinig of geen vorst voorafgegaan was. Door het „aanvriesent ijs" werd een takje van een vinger dikte zoo dik als een arm. Als kegels vroor het ijs aan de takken vast, rijm of ijzel was het niet. Tal van boom gaarden werden hierdoor vreeselijk gehavend, want met verschrikkelijk gekraak van boven en beneden, barstten, spleten en scheurden de boomen. Verscheiden boomen bleven echter behouden, doordat men er pek tonnen onder brandde waardoor 't ijs al smeltend neerdroop en de takken verlicht werden. Maar de straten waren nauwelijks te gebruiken, zij waren be zet met ontwortelde boomen en afgescheurde takken. Verders zoo besluit de schrijver wenschen wij, dat deze drie wonderlijke vertooningen en werkingen des luchts, in dezen Iare 1664 verschenen, geen ver der onheil aan Amsterdam en het gantsche Land mogen veroorzaken. BENOEMD. Benoemd tot timmerman bij den dienst der gemeen tewerken alhier, voorshands voor den tijd van één jaar J. Helleman, wonende Verlengde Landstraat no. 9, terwijl tot verver bij dien tak van dienst voor vast is benoemd I. G. M. G. Lemmers en tot opperman voor vast J. Nierop, beiden thans tijdelijk alszoodanig werkzaam. DRANKBESTRIJDING. Aan de volgende vereenigingen is uit de gemeente kas een bijdrage verleend voor drankbestrijding: 1. De afd. Alkmaar van den Volksbond, Vereeni ging tegen drankmisbruik. 2. Leger des Heils. 3. De vereeniging „het Kruisverbond." 4. De Maria-vereeniging. 5. De afd. Alkmaar van de Nederl. vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken. R. H. B. SCHOOL. De heer D. Postma, benoemd tot leeraar aan de rijksnormaalschool voor teekenonderwijs en aan de rijksschool voor kunstnijverheid te Amsterdam, heeft heden afscheid van zijn leerlingen aan de R. H. B. school alhier genomen. De heer W. F. Gisolf uit Rotterdam, mijningenieur, neemt tijdelijk de betrekking aan de R. H. B. school waar. BENOEMING KAPELAAN. De bissehop v*n Haarlem heeft senoemd tot kspelasn alhier (bij de H. Laurentiuskerh) den WelEerw. heer L. Th. M. Saeldsr». BLOEMBOLLENCULTUUR. De afdeeling Alkmaar van de Vereeniging voor Bloembollencultuur hield gistermiddag in het café van den heer Peperkamp eene openbare vergadering, waarin prof. Ritzema Bos een voordracht hield over de ziekten in de bolgewassen, meer in 't bijzonder in de tulpen. De spreker, opmerkende dat de ziekten in de bolge wassen talrijk zijn, wees er op, wanneer de ziekte zich alleen openbaart aan de bladen dat dan de waarde van de bol niet geheel verloren is te achten, wat wel het geval is wanneer de bol zelf is aangetast. De ziekte der bollen is ijiet altijd voor het bloote oog waar te nemen en openbaart zich dikwijls eerst in het volgende jaar, wat ten gevolge heeft dat dit veelal aanleiding geeft tot veel geschrijf met den bui- tenlandschen handelaar en tot vele onaangename ver dachtmakingen jegens den planter, onaangenaam vooral omdat hij op het oogenblik van dén verkoop onkundig was van de ziekte. Ook kan het voorkomen NEDERLAND EN DE STUDEERENDE JEUGD. Weet men wel, dat wij Nederlanders, wat het aan tal van universiteiten studeerende jongelui betreft in de rij der mogendheden een zeer ongunstige plaats in namen Blijkens de „Blatter für die gesamten Sozialwissen- schafen" waren er in 1908 aan onze 5 hoogescholen 4000 studenten. Roemenië had echter 2, Zweden waren 3, België 4 universiteiten en in al deze landen waren 5000 studenten. Voor Zwitserland bedragen deze cij fers resp. 7 en 6500, voor Spanje 9 en 12000, voor Rus land 9 en 23000, voor Italië 21 en 24000, voor Enge land 15 en 25000, voor Oostenrijk-Hongarije 11 en 30.000, voor Frankrijk 16 en 32000, voor Duitschland 21 en 49.000. In het geheel waren er in Europa 125 hoogescholen met 228.732 studenten. Was de verhou ding overal als in Nederland dan zouden er aan 125 universiteiten slechts 100.000 studenten zijn. Het grootste bezoekers-aantal was er te Berlijn, waar 13.884 leerlingen aan de hoogeschool zijn ingeschre ven. Bestond er een statistiek van de oudstudenten, die een vermaardheid in de wetenschappelijke wereld1 ver wierven, dan zou Nedei'land stellig een veel gunstiger plaats innemen. BADHUIS VAN HET WITTE KRUIS. In de week van 7 tot 12 Februari zijn in 't Badhuis van het Witte Kruis genomen: 61 kuipbaden, 73 re- genbaden 1ste klas, 128 regenbaden 2de klas, te zamen 262 baden. GYMNASTIEK-VEREENIGINGEN NAAR BRUSSEL. Nader vernemen we dat alle vereenigingen, welke bij het Nederl. Gymn. verbond zijn aangesloten, een uitnoodiging hebben ontvangen van den Nationalen Bond der Katholieke Turn- en Wapenkringen van België, om deel te nemen aan de wedstrijden ter ge legenheid van het bondsfeest op 24 en 25 Juli te Brus sel te houden. Voor de deelname hebben de vereenigingen de machtiging van het Dagelijksch Bondsbestuur noodig. OP STRAAT GEZET. Vanmorgen werd er, terwijl het sneeuwde en waaide, een gezin aan den Geest alhier uit de woning gezet. Een naburig winkelier ontfermde zich over het gezin, zoodat het zich thans in diens pakhuis bevindt. AGENDA. DINSDAG: Alkm. Tooneelver., Bestuursverg., 81/2 uur, Kenne- merpark 1. Zangv. „Halleluja," repetitie, 8 uur, nieuwe Doelen. Toonkunst, repetitie, 8 uur, bovenzaal Unie. Kegelclub „Koekoek", half negen café „Suisse". Chr. Zangver. „God is mijn Lied," 8 uur. Chr. School Arb. Dam- en Schaakclub, 8 uur, café „Voorwaarts." Geheel-Onthouders Zangvereeniging, repetitie, oafé „Graanhandel," 8 uur. WOENSDAG: Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," meisjes, 2de afd. 61/471/,, in het „Gulden Vlies," jongens, 1ste afdeeling van 71/a81/a uur. Heeren van 83/49s/4 uur in het „Gulden Vlies, Koorstraat. Muziekvereeniging „Ons Genoegen", Diligentia. Kegelclub „Zou er kans zijn," Diligentia. Gsm. Koor, „Zanglust," 71/, uur. Gymn.-ver. „De Halter", ledenafd. 89 uur, adspir. afd. 9—10 uut, 't Gulden Vlies. Gymn.-ver. „Tumlust," oefeningsavond, 81/4 uur. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," jongens, 3de afdeeling van 58/46*/4 uur. Jongens, 2de afd. van 78 uur, in het „Gulden Vlies, Koor straat. Studio Teekengen. bijeenkomst, 7 uur, bij Nuyens, Magdalen enstraat. Vereenigde Zangers, rep., 8 uur, Diligentia. Alkmaarsch Strijk-orkest (dir. J. H. Ouslioorn) repetitie, 8 uur, Unie. Tooneelvereeniging „Voorwaarts," repetitie, 8 uur, bovenzaal Wapen van Munster. OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN. DINSDAG en VRIJDAG: Rolschaatsenbaan, 711 uur, Harmonie. WOENSDAG: Bioscoop-voorstelling, 32 en 8 uur, Harmonie. WOENSDAG en ZATERDAG: Rolschaatsenbaan, alleen kinderen, 25 uur, Har monie. HANDELSREIZIGERS-VEREENIGING „EENDRACHT". De afdeeling Alkmaar van de Handelsreizigers-Ver eeniging „Eendracht" hield Zaterdagavond in café „Central" hare jaarvergadering. De bestuursleden Vermeeren, Kiestra en Kosters, die aan de beurt van aftreding waren, werden allen herkozen, zoodat het bestuur geen verandering onderging. De vergadering besloot, dat de afdeeling zich zal aansluiten bij het Nat. Comité voor vervroegde winkelsluiting. In be handeling kwam vervolgens de beschrijvingsbrief voor de a.s. jaarlijksche algemeene vergadering te Rotter dam en de voorstellen „Werkloozenfonds" en „Pro gram van Actie" werden breedvoerig besproken. De vergadering oordeelde het eerstgenoemde voorstel krachtig te moeten steunen, omdat een werkloozen fonds voor de leden in een groote behoefte voorziet. Op het program van actie werd door de afdeeling' voorgesteld te plaatsen: minimum loon, vergoeding- van alle reis- en verblijfkosten, jaarlijksche vaeantie van minstens 8 dagen met behoud van salaris, opne ming ongevallenwet en staatsexploitatie van spoorwe gen. Tot afgevaardigde werd gekozen de heer Ver meeren. In de gisteren in het café „Central" alhier gehou den buitengewone, algemeene vergadering van het Allonaarsche Veeverzekeringfonds werd zonder .hoof delijke stemming aangenomen het bestuursvoorstel, om, in verband met de vele lasten, welke deze bet be stuur opleverde, de kalververzekering te doen eindi gen. Dit besluit is onmiddellijk ingetreden. De le den, die enkel voor de kalververzekering als lid tot het fonds zijn toegetreden, kunnen hun inleggelden ALTIJD HIJI 's-GRAVENIIAGE, 15 Febr. In afwachting van de inzending zijner toegezegde nota op de jongste rede van den Minister van Buitenlandsche Zaken, meer bepaaldelijk diens conclusie, betreffende de beschuldi ging, gericht tegen een bevriende natie en haar hoofd heeft het Eerste Kamerlid, Van Heeckeren, een brief gericht aan den voorzitter, waarin hij verklaart, dat de door hem bedoelde gebeurtenis hem destijds mede gedeeld is door den toenmaligen minister-president (dr. Kuyper, Red.), met wien hij herhaaldelijk daar over van gedachten gewisseld heeft en deze ook mede gedeeld werd aan andere hooggeplaatste staatsambte naren. 's-GRAVENIIAGE, 15 Febr. Dr. Kuyper heeft aan de Tweede Kamer bericht, dat hij, hangende het enquete-voorstel inzake de decoratiezaak niet aan de werkzaamheden deelneemt. EEN AVONTUUB. LEIDEN, 16 Febr. Twee j ongans zgn gisteren in «en goeéer-nwagen g* kropen, en hebb n d« reis van Rotterdam naar Haarlem gemaakt. Vandaar wandel den se naar hier en werden h-den door de politie aangehouden en naar de plaats hunner inwoning ge- HELING. AMSTERDAM, 15 Febr. Het Gerechtshof alkier beveiligde h>den het vonnis der Alkmaarsehs Recht bank waarbg J B te Hoorn veroord. eld werd tot ll/2 j*ar gevangenisstraf wegens heling bg gelegen heid van de geweldpleging en diefstal te Hoorn ge pleegd in den avond van den 17 September 1909 op en ten nadeele van 0. N. Duin te Wognum. L'JK OPGEHAALD. AMSTERDAM, 16 Febr. Uit de Keulsohe vaart

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2