Bergen bij Alkmaar, Zomer 1910. töf Villa's en elsjes ie huur* pa mzjx/li? gij wsi_. „EMERGO" -»■ Gebruikt onze Stopflesschen f 155 uitbetaald te Amsterdam op No. 15864. buitenland. Herijk van Maten en Gewichten. is de geurigste 2\ cents Sigaar, C. TUIJN, Laat 64, Alkmaar. A OVER T E N TIEN, een net DAGMEISJE Duitsche en Engelsche Lessen. C. TUIJN, Laat 64, Alkmaar. Prachtvolle Openbare Bioscoopawond ONDERWIJZER, Eene flinke Dienstbode een Meisje PENSION Oagdienstbode P.G> Gemengde MededeeHngen, een vergiftigingsgeval. Schouwburgzaal HARMONIE" Alkmaar. WOENSDAG 16 FEBRUARI 1910, aanvang 8 uur precies, door den Hoer er. M j WESSELMAN—MOLENAAR Amsterdam, die na hunne terugkeer uit Lmden eane rondreis maken door Neder and, met een geheel nleuvy vl|k afgewisseld programma der nieuwste gekleurd» Levende Beelden. Over.il g oot «u-een Wij verwachten *««1 mmwehen. Zult gij er o»k zijn Entree 1ste Rang 40 Cent, 2de Rang 30 Cent 3de Rang 20 Cent (plus bel.) INGEZONDEN STUKKE®. Telegrafisch Weerbericht4 Br. Bij den bouw kan in overleg getreden worden met den s.s. huurder, ten spofdigste onder motto „Bergen", Bureau van d t Blad. IN HUIS. D. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar maken bij deze bekend A. dat dit jaar de zittingen voor den herijk der maten en gewichten zullen worden gehouden in het kantoor van den markt me ster der Graanmarkt (aan het Lnttik-Oudorp te Alk maar), en wel voor ten verkoop bestemde maten en g wich ten, op: 14, 15 en 16 Maart van 9'/g12 en van 14'/2 uur; voor apothekers-, goud- en zilversm'ds- gewicht en verdere gewichten bestemd voor fijnere wegingen van 1 gram en daarboven, op 17, 21 en 22 Maart van 9l/312 en van 1—4uur voor den herijk in het algemeenvoor hen wier geslachtsnamen beginnen met de letters A—C op 23, '24"en 29 Maart van 9vn—12 en van 1—41/, uur; D-I op 30 en 31 Maarten 4 en 5 April van 9'/2en 1*7i uur 5 J—M op 6, 7 en 11 April van 91/2—12 en van 1—4 V2 uur; N—T op 12, 13, 14 en 18 April van 91/212 en van 1—4*/2 uur; en U—Z op 19, 20 en 21 April van 91/2—\2 en van 1—41/, uur; dat de maten en gewichten schoon, droog en roestvrij moeten worden aangeboden om onder zocht te kunnen worden dat betaald moet worden voor het justeeren van gewichten en wel ten bate van 's Rijks schatkist.; dat de maten en gewichten vóór 1 Januari 1912 gestempeld moeten worden met de letter s en tot dien datum ook de letter r geldig is; dat maten en gewichten, die gestempeld wor den met het af keuringsmerk A, niet in win kels enz. teruggebracht mogen worden dat er nog gelegenheid bestaat maten en ge wichten te laten herijken aan het ijkkantoor te Amsterdam. Brouwersgracht 276, op eiken Mrt'imlrtg en Yrijdwg van 93 uur; dat de onderdeelen van het gram (de milli gram-gewichten) niet op de herijkzitting, maar alleen aan de ijkkantoren herijkt kunnen wor den. (Opzending franco per post). Alkmaar, 14 Februari 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. „WIJK&TRA." verpakt in kistjes van 50 stuks. J. W. TEERÏNK Ridderstraat. B. C. E. F. G. In het Burgerweeshuls kan een GEVRAAGD Ds. POOL is wegens onge steldheid- verhinderd deze week te Catechiseeren. tot het drooghouden van Si?sren f 1.20 per stuk. Beleefd aanbevelend, Agentschap: W. A. VAN 00RT, Ned. Spaar- en Incasso-Bank. ferj Water gr Aft fam eer ia kcdeno«ktend in zeer verre itiit van ontbinding epg^ha&ld ket Stik van een 13 jarig jongmenich uit Anistcrdani, W« K. genaamd, die sedert viertien dagen vermist wordt. In Amerika is het lijk van den verleden jaar over leden millionnair Swope opgegraven. Men denkt dat zijn dokter hem vergiftigd heeft. Er werd inderdaad strychnine in het lijk gevonden, maar de man gebruik te dat gift in kleine hoeveelheden, zoodat niet uitge maakt kan worden of het tablet, dat hij even voor den dood van den dokter had gekregen, vergift bevatte. EEN LASTIG GEVAL. Minister Briand vroeg aan een paar persmenschen wat hij moest doen met een heldhaftig menschenred- der, die 72 menschen gered heeft? „Een lintje geven," vonden ze. „Daaraan heb ik ook gedacht maar de man is een gevaarlijk inbreker, die reeds zesmaal wegens ernstige inbraak veroordeeld is. Toen wisten de heeren het ook niet. ABDOEL IIAMID. Het heet dat het nu heelemaal mis is met den ex- sultan van Turkije Abdoel Hamid. Hij weigert spijs en drank. Zijn dood moet ieder oogénblik verwacht worden. EEN BANDIET. Een jongen had met een pistool den beambte van een bank in' Highland (Californië) bang gemaakt, 3840 gulden gestolen en was daarna in het bosch ge vlucht. Toen de politie kwam hield hij zich van den domme, zocht braaf mee, leende een agent zelfs zijn wapen enzocht een goede schuilplaats. TREURIGE THUISKOMST. In de keuken van een werkmeester in de gevangenis te Hameien viel de brandende petroleumlamp naar be neden. Twee kinderen werden zoo zwaar gewond, dat zij den zelfden nacht overleden, terwijl een dertienja rig meisje er hopeloos1 aan toe is. De ouders zijn op reis. VERDUISTERING. In 4e Fs*r,«fhe haten Havre *jja verdui«terir gen tot een fceirag van drie millioen franc* ontdekt, wanrbij 3 Parijiche indu*trieden en verschalden havenbeamb ten betrokken rijn. IN DE LUCHT GEVLOGEN. De Amariktansche torpedojsgar Hopkins ia in de lucht gevlogen. V|jf mennhen *jjn gedood. Er zijn zeven gtwonden, waarvan twee doode'ijk, VECHTPARTIJ Te Kanton hebben itedelgke politieagenten en Chi- neesche militairen ge ochtea. Meer dan honderd sol daten werden gewend of cedeod. EEN VIERLING. Te Berlijn ia gi»t®rnacht een vierling geboren, vi' r gezonde jo gans. Twes doktoren en een vroedvrouw verleenden hulp. P. Z, Bergen, overtrading rij wiel wet, de la f 2 beate of 2 dagen hechtds 2o, 3e en 4e ieder f 1 boete of 1 dag h-cht. W. H. D.. Haarlem. S. H. JsP. G. Pe., J. D .T*., G. Z. Ju. K 8. Jz. en J. L. JzEgmond aan Z e, T. B„ Alkmaar, H. R„ Uitgelat, J. v, d. K K'om meni», j-ichtwetovertrediDg, de la f 6 beet* of 3 das'en hecht., de 2e f 12 boete of 4 dagen hechtde 3e f 8 boete of 4 dagen hecht., de 4s 6 riagen h°ch«"., de 5e 4 dagen h=cht,, de 6a 6 dagen h'-chtde 7e f 5 bo te of 3 dagen haeht,, de 8a f 5 boete of 2 dag-n hecht, de 9a 2 mas! f 0.50 bost n cf 2 maal 1 dag hecht., de 10« f 12 boete of 6 dagen h^cht. M. G., Egmor.d aan Z»e, N. B. C*.. Beverwijk, J. G. C. S., Ksatlsm, en W. O. Cs.. CMtricum, kopen over verbcden grond, de le f 8 fccete of 1 ma».nd tuehtsclool, de 2e f 2 toste of 2 dagsn hecht, de 3e f 3 boete of 2 dagen hecht,, de 4e f 5 boeta of 3 dagen hecht. Hfelf 6: Groo'e Speciale Kindei feestvoorstei Ing. Entree 10 Cert, begeleiders 15 Cent Ingezonden Mededeellngen /Pfr ï&r* y 'f Het Uc/Laaniste llidtic-J is VEWO'S BLIKSEiVlSNÊL HOEST GENEESMIDDEL. Dit nieuwe middel dat thans verkrygbaar is by alle voorname apothekers en drogisten in Nederland heeft de aandacht getrokken van alle moeders omdat niets heilzamer is voor kinkhoest, of gewone hoest en verkoudheden by kinderen. Het geeft onmnldellyk verlichting; is niet leelvk om in te nemen en geheel vry van alle schadelyke bestan'ddeclen l.'vt v.ordt dan ook door de geneesheeren aanbevolen. Verleden, jaar werden er meer dan 2,000,000 ilesscjicn van dit beroemde Engelsche geneesmiddel ver kocht. Neemt eens de proef met Veno's Bliksemsnel 1: NEI-..-MIDOKL tegen den hoest, prys 55 ets., 75 ets. en él. l,Öo, per flesch verkrygbaar by J SCHOUTEN en Cc., Huigbrouwerür&atNIE- ROP ea SLOTHOUBER, L*ngestra*.t 83 Alkraaur, eu in hun filiasJ te De Rijp, voorheen APPEL. Bij de voornasimstsi drogisten in Nederland, wast niet verkrijgbaar direct per peet van de VENO DRUG Co., N. Z "Voorburgwal 230, Amsterdam, na ontvangst v*n poatw'gaei niet 10 cents verhooging. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDIIOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET, Yoordam, 0 1213, Alkmaar. Koera van Staatsleeningen. 14 Febr. 15 Febr. NEDERLAND Ned, pCt. 2% 4 5 4 U/s GROENE KRUIS JUBILEUMS TENTOON STELLING EN CONGRES TE UTRECHT, SEPTEMBER 1910. Toen ruim 10 jaar geleden ds. Fleischer voorzitter was van de alhier eerder opgerichte afdeeling van het Witte Kruis, kwam hij op de gelukkige gedachte, de zegeningen, die dergelijke vereeniging voor de arme lijders met zich brengt, in ruimer kring over het ge- heele land te doen genieten en richtte hij belangeloos en met enorme opoffering van moeite en tijd, op liet Groene Kruis, dat thans meer dan 100.000 leden telt, verspreid over tien provinciën van Nederland. Ten einde het streven en werken van het Groene Kruis zooveel mogelijk algemeener bekend te maken en tevens het 10-jarig bestaan waardig te herdenken, zal nu in September 1910 eene tentoonstelling en con gres worden gehouden, waarvan Z. K. H. de Prins dei- Nederlanden bereid werd bevonden het Eere-voorzitter- schap te aanvaarden en waartoe vele andere personen hunne medewerking hebben toegezegd. Zonder twijfel zal een ieder die van de goede wer king van het Groene Kruis overtuigd is, gaarne wil len medewerken deze bovengenoemde tentoonstelling en het congres zoo goed mogelijk te doen slagen. Men kan dat doen door öf lid te worden van de ver eeniging, die werd opgericht ter organisatie van ten toonstelling en congres voor 10,voor een heer öf vaïi het congres alleen voor 2.50 öf door het zenden van grootere of kleinere bedragen aan den heer O. A. H. Weijer, arts te Ede. Moge door veler medewerking het welslagen van deze tentoonstelling en congres worden verzekerd, dan zal dit het oprichten van nog meerdere afdeelingen van het Groene Kruis ten gevolge hebben en tevens aangename voldoening schenken aan al degenen, die belangeloos tot de oprichting van de bestaande afdee ling hebben medegewerkt. Zuid-Scharwoude, Februari 1910. J. W. C. KROON. pref Pe'roleum naar waarnemingen verricht in den morgen van 15 Februari. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meterologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 711.0 te Horta. De laagste stand van den barometer 723.2 te Hhors- havn. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 16 Februari). Meest krachtige, tijdelijke stormachtige, zuidelijke tot zuidwestlijke wind, zwaar bewolkt of betrokken, regenbuien. Neerslag te Alkmaar, 15 Februari, 1.2 m.M. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. De diepe depressie, die gisteren over IJsland lag, heeft zich Z. O.-waarts verplaatst, daarbij nog in diepte toenemend. Gisteravond begon bij ons de ba rometer sneller te dalen en hij blijft nog stee'ds dalen. De luchtdruk-verschillen werden in onze omgeving grooter, zooals om het middelpunt van lage drukking vaak voorkomt, waardoor de wind. stormachtig werd. De hooge druk in 't zuiden blijft zich handhaven, terwijl het hoog, dat gisteren over de Oost-zee lag weer oostwaarts teruggedrongen werd. Onder de ge geven omstandigheden is voorloopig onstuimig weer te verwachten met sneeuw en regen. M. Werkel. Schuld BUITENLAND Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binneul. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Ern. Ivrang- Dombr. Financ. en Industr. ondernemingen. Nationale Hypotheek Bank pCt 4 Noordhollai dseh Grondcrediet Nederl Handelmaatschappij rese. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat, tabak A Medan N. Asakan tabak Rolterdam Deli Senembab Tabak-Mij Kon Mij t expl. v. Moeara Enim Sumatra Pa embang Perlak Petroleum-Mip Zuid-Perlak Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Steels Coinm Car Foundry Comm. Amerik. Stoomv.-Mij. Marine Comm. Pr ferent. Marin ebonds Peru Comm. Preferent Spöorwegleenin gen, Holl. IJ. Sp.-Mij O Mij. tot, expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch Top. Cert. v. Convert Bd. pCt. 4^ Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kan- as City South. C m. a pref. Mis K. Texas C v. New-York Ontario 7" Norf ik Western C. v. S~u!hern Railway Southern Pacific) Union Pacific cer\ v. Wabash Comm. Roek Island Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 Gcmeente-cred. 3 BELGIE. Antwerpen'] 887 2% HONGARIJE. Theiss 4 OOSTENRIJK Staatsleening 1860 5 RUSLAND. 1864 5 pCt 4% aand. div. 77 98 102 49% 92% 95% 89 89% 98% 88% 94% 101 98% 186 126 178 141.— 155% 601 181 247% 73 95% 591 462 86% 249% „79% 358% 405 438% 1991/4 165% 143 182 921 125% 753/8 78% 59% 147 6% 20 68 10% 373/4 843/8 2121/4 116% 115% 28 35% 40s/8 40% 10 27Va 123% 182% 20% 457/16 I28S/4 109% 1033/4 983/4 148% 173 344 76% 98 49% 9515 /16 89 89% 983/^ 881/16 947/16 186% 126 178% 140% 75 99 615 464 250s 83% U seïvsn dagelijks ia arht Vosrfeumen is altijd b-ttr dan genezen, Een kleine «tering van de rnasg lijkt zoo iets" nietig» «<mar na een weck is hst e-, n ziekte, die atseda erger wordtklein® plagen leiden ras tot bitier klagen. Verhelp de kleine storing direct. Verzuim hst en het komt spoedig tot dyapepsie, indigestie «onstipatie, gtl tucht, koofdpga en misschien een ret kg grooter kwalen. Zvlfa dezs suilen T9ïdw|jaeD voor nitu waarom zult ge U aan zooveel lijden wrges Hea dwaas is nitafelwschfea tot men ziek is Enkele van d«se herot-nHe pi l«n, ge- ccneD. zeodrsi men het minste gevoelt, zullen feit-l^jk »lle n<re gevolgen voorkomen. W&sfet niet, tot gg een kuur moet ondergaan. Zorg dagelijks voor U self, bedenk alfgd cf U* ingewanden en lever gerwgUd werken; dan hebt geen indigestie ens. te v»eez»n. „Z ch in acht neuten" b te-Vent. natuurlijk dat fe-4; atandaaaramidd-l altijd tij de hand moei rijr. In emzerd.n huizen worden BEECHAM'8 PILLEN beschouwd sla HET huismiddel ea staan op een bekende pisara 'lijd gereed. Ais iets voelt, ixoet ge or dadelijk kom af van maken: uitat-1 is uit den bassa. Neem, om aStjjd klaar te sijn, cok o< n doos vau die berosad» pillen Alom «atkrijgbaar bij Ap«th®k*ra en Drogisten io doossn van r 0 75 (56 pillen) en van f 1 75 (168 »ill«n). Veor weder-erkoepers in N derland Overtosjm 341. Aoasterdvm. en Kelor. ëa b(j den Vertegenwoaidiger vsn TH. BEFCHAM, 4433/ 199% 165 1428/4 920 127 77% 803/26 61% 6 201/4 68% IOS/4 116% 115% 41% 283/, 363/26 69 42% 45 101% 28% 1251/4 I851/4 21 47% Koers, van het geld. Prolongatie 2V4 pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen on veranderd. Tabakken in vaste stemming. Oliewaarden iets beter. Culturen op dezelfde prijzen. Mijnen flau wer. Amerika opende vast, het verloop was opgewekt en het slot flauw. KTBERICHTEN. KANTONGERECHT TE ALKMAAR. Uit*prr,k«n 11 Febr. 1910, d®r zitting 28 Jan. 1910 T. D. As. en W. K As,, Egmond aan Zee, kong nendelvan, de 1» f 3 beets of 2 .degen hecht., de 2e f 6 boeta of 3 dagen hatht. N. ZBergen, overtrading art. 459, str®freefct wet boek, f 1 50 boete of 1 dag hccht. J. BAlkmaar, dronkenschap, 3 dagen hecht. A. M., Alkmaar, ijkwetovertreding, 2 maal f 5 boHen of 2 marl 2 dagen keeht. F. J. en L. H. G., Alkmaar, J. K,, Henabrovk, en BB. OP LANGEND. 14 F«br. Bloemk 2 f— reazr-n id f 0--— at 0, rrsads f 1.50 a 3 40, gale f2.- s f 4 70. witte f 00 uien f 1 40 e 1 55. PURMEREND 15 Febr. Aangevoerd 271 rundeven waaronder 204 vette 52 a 70 ut. per kilo, 67 melke- e 1 gelde f 110 s 230, prijsh. stug. 18 stieren 58 vette kalveren 80 a 100 ct. per kilo, handel matig, 483 nuchtere id. f 10.a 27.haode! mab'g, 4 pairden, 411 schapen f 20 a 28,—, prijsh, ms.tig, 600 ovrrh. f 15.a 21,p ijth. matig, 300 vette varkens 48 a 52 per kilo, handel vlug, 45 magere id. f 18.— 26.handel matig, 131 biggen f8.a 12.matig. 50 ma. d. Appel«n f l 50 a 2.—. 20 mand. Per- n f 1 50 a 1 75. Kleine f*b'iek«ka»s f35.kleine beerenksas f 31 50, middelbare f 28.—, Goudache f a&ngev. 35 stapels, 839 Kilo boter f 1 70 4 f 1 80, K peieren f 4 75 a 5 25, ewndesersH f 0.kalkoenen f 0. Voor k&as was de handel vlug. N"ÖR «8CHAKWOUDE, 14F fcr Rn4 kool la soort 4 50 a 5.2i soort f 3 75 a 4 25, kleinere f 1.20 3 25, le seort f 5.25 a 5 502e soort f 4.25 t. 4.75, kleinere f 1 40 a 3,75, witto le soort f 3.— 3 25, 29 soort f 2 40 a 2.75, kleinere 125 a 2 30 Uien f 0 a 0.—. SCHIEDAM, 14 F b*. Moutwijn f 10,25, jsnever f 14.25 Amskrdiiasehe prcef f 15 75 A*n 5» GEMEENTESCHOOL (Hoofd d* heer A. WIJN) wordt gevraRgd bevoegd tot h»t gevsn van onderwijs in vak j. A«nvanss»aUïia f 700, dat kan stggsn tot f 1090; voor hoofdakte f 100 me»r. Eventueele vergcedirg huiahuur f 100. Stukken (adres op z'g"') in te zenden san het. G»mei>nlebeatuur. vóór'l Maart a s. P- H->er ®n Mevrouw P. M. DE WOLF van Door- ninck, betuigen him hartelgken dank voor d® belang stelling, t ij de geheorta vsn hunnen ZOON ondervonden. Bezoeken bij voorkeur tuiaeken hdf vijf rn Kif ze* D'o- LIEWE WIJK8TFA en MAARTJE HEINIS wonende te Alkmaar, is asm H M. de Koningin het verzoek gedaan om ten behoeve van het D*tu«ïrlijke kind *an iaatatg®- neemdeJOUKE HEINISden geslachtsnaam HEINIS" te mogen veranderen in dien van Beleefd aanbevelend, GEVRAAGD, gen«gen om in ket bufDt te helpen t«j?en goed loon. Brievan onder letter G 142, bureau v*n dit fclrd. GEVRAAGD t«gen 1 MAART uit d«n beschaaf ren stand, zijn en de hufch uding. «oor het bloemenmaga- ererïe d, na een k'.vta ongeatHdbdd, kal»! Heden en ruütig Mej. SNGETJE KRAB8ED%M, in a*n ouderdom van 89 j*«r, GEVRAAGD ni«t beneden de 16 jaar. Te bavragfn bureau dezer courant. Alkmaar, 12 Februari I. BAKKER Ds. Fxecuteur-Tesf atr.' nfair. 1910. DAME vraagt 1 Ap il in berch*a'd gezin met huiaeigk verkeer en gebruik van slaapkamer ore- t>-ek Ouder'acht bij d« Ridderstraat. Brieven onder letter D 142, aan het Bureau van dit Blad. geplaatst worden. Loon f 3. Brieven onder letter E 142. Bureau vin dit BUd. AGENTEN gevraagd door d-n Inspecteur G. ROSKAMP Gz, t Hoorn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3