Ruys' Tandpoeder Ruys' Mondtinctuur VIJF HUIZEN en ERVEN te Alkmaar, Bouwterrein Stoombootdienst „Alkmaar-Packet" FIJNSTE ROOMBOTER per pot (1 K.G.) f 1.80. Mei-Grasboter, puik geconserveerd, per 5 ons f 0.80. Firma C. KEG. WERKMEISJES, Golden Thee Golden Koffie Golden Cacao rstelnaaister PEDROU, Langestraat 104, Alkmaar. ii mn De Zoon van het Volk. J H.H. Rijwielhandelaren, AANBESTEDING. OPENBARE VERKOOPÏNCT Vraag uw a 87 |2 CENT. de heer F. BUREN. aan den West er weg, Nassaula&n en Egmonderstraat. FEUILLETON. N Siteidiensf Goederen-venroer. Vanaf f 9.75 CiiiijSS Waarom deze artikelen zöo zeer gewild zijn is begrijpelijk wan neer men hiermede eens een proef neemt. Bewaar de bonnen en ledige zakjes, ze hebben waarde. v|h. M. DE WILD, Alkmaar. T elegrambest elling. een JONGELING biedt zich aan. BRILLEN en PINCE-NEZ volgens geneeskun dig voorschrift. 10 cent per doosje. 75 cent per flacon. OVER'AL VERKRIJGBAAR. Het verbouwen en restanreeren van Hotel „De Ooievaar" en het bijbouwen van een Too- neelzaal aan genoemd Hotel, gelegen in de gemeente Uitgeest. te Alkmaar, lo. TWEE WOONHUIZEN met ERVEN aan de Drnivenlaan, nos. 41 en 41a, groot 67 en 66 centiaren, het eene bewoond door den eige naar, het andere verhuurd voor f2.80 p. week. 2o. TWEE WOONHUIZEN m. BOVEN WONINGEN, die aparte opgang aan straat hebben, aan de Henl, nos. 2, 2a, 3 en 3a, groot 80 en 83 cen tiaren. Verhuurd de benedenwoningen voor f 2.20 per week, de bovenwoningen voor f 2.10 per week. 3o. HET WOONHUIS met ERF en GROND in de Tan der Wondestraat, no. 46, groot 67 cen tiaren. Verhuurd voor f2.50 per week. Aanvaarding na betaling. Laaten van 1 April 1910 af. Eigendom van dsn Hear F. A. VAN DER MEULEN te Alkmaar, „de Bonte Koe"," Langstraat. Telef. 174 Ter voorziening in de vacature van den heer J. SCHIPPER als Hoofd-Ingeland van den polder „DE SCHEEMEER" wordt aanbevolen VELE KIEZERS. Te bevragen bij A. G DEN BOESTERD Touftiaintstraat 0. Naar de Zaan en] Amsterdam 4 maal per dag 8,10,2.30, 6 uur. NAAR HAARLEM— j LEIDEN DEN HAAG— dagelijksche verzending. DELFTI SCHIEDAM— I Goederen in doorvracht door geheel Nederland en naar het buitenland. a la de nieuwste k'euren verkrijgbaar bij J. H. WILLERS, Alkmaar. Aan het Prov. Gesticht „Duin en Bosch„ te Castricum kunnen geplaatst worden op een loon van f150.tot f180.per jaar, met kost, inwoning, bewassching enz. Aanmelding inet franco brieven bij de Directie van bovengenoemd gesticht. „Victrix" f75.-, f85.— en f100.— „Wilhelm" f 70 „Sport" f 70. „Wcltrad" f 65.- „Splendid" f 65.—f75.— en f 90. „King" f45.—, f50.- en f 5$.— HOLLANDSCH IJZERM AG AZIJN x- AldeelingRywielen Onderdeelen, BOTERSTRAAT A II. De goederen worden gebaald en bezorgd. Br. SpeeifciJ adrei tooi het raskan ren Op MAANDAG den 21 FEBRUARI 1910, des n»m. 3 uur, »1 tie Architect G. SPRUIT Sz. te Alkmaar, namens zjjn prineipwl den Heer H. ZONJEE ta Uitgeest, in Hotel „De Ooievaar" publiek aanbesteden Bestek en teakening zijn a f 1.60 per stel verkrijg baar aan het kantoer van den Architest, Kanaalweg 18 te Alkm&ar, in het Café van den Heer PEPERKAMP, aan de Breed- straat, op Woensdagen 2 Maart 1910 bij opbod en 9 Maart 1910 bfj afslag, telkens des avonds 6 uur, ten overstaan van den Notaris P. J. C. VAN TOORNENBURGH, aldaar, van als Meerdere inlichtingen geeft de Notaris. MB VROUW t_ uit dto Btoomraivelfabriek van MASJEE8 Jk ZONEL Beverwijk. .Verkrijgbaar in verzegelde kartonnen dooien var. V. kil»- Alleenverkoop voor ALKMAAR in Rluit-étiket waarborgt de kwaliteit. door BARONESSE OROZY, Schrijfster van „De Roode Pimpernel". Naar het Engelsch door ED. VAN DEN GHEIJN. 65) Een oogenblik stond Andras stil, nu de pracht der Meizon zijn oogen half verblindde. Op eenigen af stand wachtte de equipage van den landheer, met Hongaarsche liverei, rood lederen tuig, de vijf melk witte schimmels, die de bruid naar de kerk hadden ge bracht, stampvoetten ongeduldig op den grond. De me nigte, die als de bruisende stroom van de buiten haar oevers getreden Tarna, zich een weg had gebaand uit het heiligdom, snelde nu voorwaarts, om het rijtuig te zien van den rijken landbouwer, dat, wat uitrusting betrof en paarden, boven alle beschrijving ver in de schaduw zou laten, want geen stal was zoo weelderig voorzien van fraaie dieren als waarop die van Kisfalu kon bogen. Ook de gravin zag nieuwsgierig in het rond en tevens naar Andras, want geen voertuig be halve het hare was in 't gezicht. Wat had het wachten van Andras, met zijn jong vrouwtje aan den arm, toch wel te beduiden? Opeens vernam men een luid getrappel, een snel stampvoeten en een aanroep.en voor de vergenoeg de gezichten van het dorpsvolk, ondanks den kreet van afschuw der adellijke gravin, had Andras Kemény met een vlugge beweging zijn jonge bruid in de armen genomen, was hij met den kostbaren last op den rug gesprongen van Osillag, en voordat de toeschouwers zich rekenschap konden geven van hetgeen er gaande was en de gravin zich vermocht te herstellen van den Wanneer gg u rillerig ef koortsig gevoelt, steken in het achterhoofd hebt, en de voor- teekenen van influësia bespeurt, dan kunt gjj dien laitigen bexotker weeren, door direat alle twee uren een lepel SANGUINOSE te nemen. Getuigenissen voorhanden. Neemt er de proef van Alleen echt uit de fabriek van VAN DAM Co., Dsn Hasg. WACHT U VOOR NAMAAK. - - - Prijs per flacon f 1.50: de 6 flacons f 8.de 12 flacons f 15. Te Alkmaar bij: NIEROP 8LOTHOUBER, firma SCHOUTEN Co., ANSINGH MESMAN, Apothekers, Firma C. KEG, afd. drogisterij; Heiloo bij G. JONGEJAN; Noord- Scharwoude A. 8WAGER P. HOFFBroek op Langendijk J. PLOEGZuid-Scharwoude G. LUITINGWinkel Wed. J. BUTTER Stompetoren K. HOS Avenhorn A. BELSAnna Paulowna H. den ENGELSENOudkarspel H. HART, J. TIMMERMAN8t. Pansras R, PLOEGER; Warmenhuizen P. BAKKUM PASTOOR. schrik, was de merrie met haar dubbelen last, haar ma nen fladderend in den wind, reeds ver weg naar de puszta, waar ze het zand achter zich deed opstuiven. Een geweldig gejuich van „Eljen!" (Lang zullen ze leven!) dat de grondvesten deed daveren van het dorpskerkje, weerklonk achter het verdwijnend ros met zijn berijder, een gejuich, dat de spanning der vervlo gen twee uren een weldadigen overgang 'gaf en de on verholen uiting was van goedkeuring eener naar haar woonhuis zich begevende Hongaarsche bruid. VIJF EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK. FATA MORGANA. Oh! het genot van dien wilden rit langs de velden der schoone Hongaarsche Laaglanden, met Osillag, die als het ware door denzelfden magnetischen droom werd aangetrokken, welke de aderen doorgloeide van haren meester, Osillag, die snel en betrouwbaar vloog over den weg, als de wolken die voortstoven op den adem van den wind. Oh! hoe verlangend had hij uitgezien naar dezen rit met haar, terwijl zij angstig zich aan hem vastklemde, want dit moest zij wel, als Osillag voortschoot als een pijl uit den boog. Wat zag zij bleek! Haar oogen waren gesloten; wel licht lag ze in zwijm. Hij was genoodzaakt geweest haastig en onbehouwen te zijn, Osillag te bestijgen en met haar weg te vluchten, niemand tijd te gunnen hem op te houden, en dit had haar zonder twijfel schrik aangejaagd. Voort vloog Osillag, het dorp lag reeds ver achter hen! de kreten van „Eljen!" waren weggestorven, de vlakte strekte in al haar eenzaamheid zich voor hem uit, en Osillag, die evenals haar meester, onbeperkte vrijheid liefhad, verheugde zich over het breede uit spansel van aarde en hemel, snelde voorwaarts alsof Gods engelen haar vleugels hadden geschonken. Vooruit! Vooruit! zij lag zoo stil, zoo bleek in zijn armen, nauwelijks bespeurde hij eenige ademhaling uit den half gesloten mond; haar lange witte sluier lag om haar heen als een lijkwade, haar tenger hoofdje rustte tegen zijne borst. Van zulk een oogenblik op de vlakte had hij nachtenlang gedroomd, dolzinnig er naar verlangd. En nu voor de eerste maal mocht hij zouder getuigen zijn blik op haar laten rusten. Geen oogen waren er, die zijn ontroering konden bespieden, geheel haar verrukkelijk wezen lag lijdzaam in zijn armen. Oh! het genot haar dus bewusteloos, hulpeloos te zien rusten tegen zijne borst; innig bleven zijn oogen staren op iedere zachte haarlok die onder haren sluier uit gluurde; op de gesloten doorzichtige oogleden, waar purperen adertjes getuigden van kommer en ver driet; op het witte neusje met zijn fijn puntje, de ten gere neusvleugels, de kersroode lippen, half geopend, waaruit de blanke tandenrij zichtbaar werd en de tip barer rose tong, die zich scheen te bewegen. Ja, het was een onuitsprekelijk genot! zonder verge lijking, iedere'lijn zich in te prenten van die tengere schoonheid, waarvan hij nu eigenaar was, en die hij, uit werkelijke liefde, niet durfde aan te raken. Vooruit, Osillag! Vooruit! Zij had zich nog niet verroerd, het scheen dat haar adem stilstond. Zij lag- voor dood in zijn armen. Stil te heerschte alom op aarde en in de atmosfeer. De middagzon scheen in vollen gloed over de onmetelijke vlakte. De hitte deed de warme lucht trillen in gol vende beweging. Alle sporen van menschenleven wa ren verre, ver verwijderd. De kleine herberg langs den weg lag achter hen; de roep van den schaapherder werd niet meer vernomen; alleen de ooievaars, die bo ven hun hoofden zweefden, klepperden hun Meilied der minne, beneden hen schoten veelkleurige ver schrikte hagedissen, door Csillag's hoefslag opgejaagd, van onder de breede cactusbladeren uit; welriekend was de atmosfeer van geurige bloesems en rijpend -o -o DE GOUDEN BRIL. o- o— M. KATER,MIENT 17. Barometers Thermometers. Loupen. Leesglazen. 3 voorziet U intijds mi cc* agentiek&p. De prjjzen enxsr RIJWIELEN voor 1910 zjjn alt volgt: Waar niet vertegenwoordigd, wordt direct aan par ticulieren tegen boventtaande prijzen verkookt. Onxa bekende L en S BANDEN, uitmuntende door sterkte en licht loopen, prjj» I 6 50 en f 7.50. Uitgebreide voorraad in alle ONDERDEELEN, beneden alle soncurrentie. Met Ingang van 22 Maart a s. kan aan het TELEGRAAFKANTOOR worden geplaatst voor den telegrambesteldienst. Gegadigden, niet beneden 16 jaar, gelieven zich te ver roegen ain het KANTOOR, tuttehen 10 en 12 ure m, en 2 en 4 ure n.m. De waarnemende Directeur, A. P. KOOIJ. fr. Ltter F 142, Bureau dezer Courant. fruit. Rechts van hen snelde een troep wilde paarden in vliegenden galop, hinnekend en brieschend voorbij. Andras sloeg een oogenblik de oogen op. Hij zag 0111 zich heen over de eenzame vlakte, die hij zoo lief had, en zijn blik rustte met welbehagen op den dierba ren geboortegrond, richtte zich innig naar den azuren hemel, waar de leeuwerik zijn 'trillend lentelied zong. En zie! terwijl hij zijn oogen zoo gevestigd hield op de warme, droge, trillende atmosfeer, schetste de gril lige fee, die Fata Morgana heet, heel - op oneindigen afstand, met breede snelle trekken haar bedriegelijke tafereelen in luchtspiegeling af aan den horizon. Voor Andras' overspanning verbeelding scheen het een pa radijs-oord van goud en wit, schitterend in den helde ren zonnegloedkoele, stroomende beken, groene wei landen, marmeren torens, die hem uitnoodigden bin nen te treden met dien sneeuwwitten last in zijn ar men en naast den killen stroom op het zachte groene grastapijt zich met haar neer te vlijen. Lang en ernstig beschouwde hij dat tafereel, en het wilde hem voorkomen alsof Csillag op uitgebreide en gelenwieken daarheen haar vlucht richtte. Nader en naderbij kwam het betooverend visioen, in nevelig waas omsluierd. Toen boog hij het hoofd, zijn brandende lippen zoch ten den half ontsloten mond. En de ziel van den jeug digen, ruwen, half-beschaafden landman ging over in de schijndoode met een langen vurigen kus. .Aan deu verren horizon had de wispelturige fee weldra het gouden visioen der paradijsstad wegge vaagd; de ooievaars boven hun hoofden staakten hun geschreeuw; de kleine hagedissen waren tot rust ge komen. In vredige stilte lag de puszta! Csillag rende voort. Wordt vervolgd. Druk N.V. voorh. Henns. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4