DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. De Zoon van hei Volk. No. 40 Honderd en twaalfde Jaargang. 1910. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen» uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor ikmaar f franco door het geheele Rijk f I,e Af hinderlijke nummers 3 Cents. der gewone advertentiën: Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan dt N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON» Voordam C 9. DONDERDAG o 17 FEBRUARI. FEUILLETON. BINNENLAND. f etoteonnunuamr 1. ALKMAARSCHE COURANT. ALKMAAR, 17 Februari. De verkiezingsslag is in Engeland nu voorbij. De parlementaire slag gaat nu weldra beginnen. Reeds is bet parlement geopend volgens oud gebruik, maar Maandag zal de officiëele opening met een troonrede plaats hebben en dan breekt de nieuwe strijd aan. Men bevindt zich te Londen als het ware tusschen twee slagen. Het leven is weer gewoon geworden, de schreeuwende biljetten zijn van de muren verdwenen, de transparanten zijn weggenomen, de latten voor de bioscoop-vertooningen opgeborgen, de Engelsche cou ranten zijn weer leesbaar voor degenen, die niet aan de politiek doen, en de suffragettes, die zich in den verkiezingsstrijd1 voor haar doen bijzonder kalm hebben gehouden, zijn weer ijverig bezig met het beleggen van vergaderingen, waarin zij betoogen, dat de tegenspoed der liberalen het gevolg is van hare bestrijding. Een van die dames heeft bijzonder van zich doen spreken, n. 1. Lady Constance. Lytton, die wegens buitensporig optreden in de gevangenis werd geplaatst, maar spoe dig weer werd vrijgelaten, omdat zij weigerde te eten en het geneeskundige onderzoek had! bewezen dat de kunstmatige voeding wegens een hartkwaal niet kon worden toegepast. De dame was met deze menschlie- vende handeling allerminst ingenomen, integendeel, zij beweerde dadelijk na haar invrijheidsstelling, dat zij vrijgelaten werd, omdat ze van adel was en mach tige familieleden had en invloedrijke vrienden en omdat er in Engeland tweeërlei recht bestaat, het eene voor arme menschen, het andere voor rijke. Zij be sloot haar bewering waar te maken en zij deed dit op de volgende wijze. Zij liet zich het haar knippen en maakte een scheiding in het midden, zette een bril op, verwijderde de merken van baar linnengoed en sloeg, als arbeidersvrouw vermomd, eenige ruiten in. Zij werd opnieuw in hechtenis genomen, werd niet herkend, daar zij bovendien een valschen naam opge geven had en toen zij alle voedsel weigerde werd zij zonder meer en zonder geneeskundig onderzoek met geweld gevoed. Maar om op de groote politiek terug te komen het kabinet beeft eenige wijzigingen ondergaan, ver schillende leden hebben promotie gemaakt, o. a. de heer Winston Churchill, wiens salaris is geklommen van 24.000 gulden tot 60.000 gulden in Engeland zijn de ministers-salarissen ïöts hooger dan in ons land en de kansen op verhooging ook iets beter! Een van de ministers gaat weg n.l. Herbert Glad stone, die gouverneur-generaal van de Zuid-Afrikaan- sche Unie wordt en die door den koning dezer dagen tot peer benoemd is terwijl zijn vader the grand old man zonder den titel van lord als mister Gladstone door liet leven is gegaan. De voorzitter van het Lagerhuis, de Speaker, de heer Lowtber is herkozen. Van hem is eens getuigd, dat het scherpstziende oog bij hem geen partij-bevoor- rechting kon ontdekken. De ministers en de leiders der oppositie waren in grooten getale verschenen en tusschen de heeren Balfour en Asquith werden de ge wone beleefdheden gewisseld alsof ze niet kort te door BARONESSE ORCZY, Schrijfster van „De Boo de Pimpernel". Naar het Engelsch door ED. VAN DEN GHEIJN. 57, 1'0en vertelde men haar, dat hij niet meer aan haar dacht, dat hij, als een man zonder fortuin, op het punt stond de dochter te huwen van een rijken fabrikant, een meisje, dat haar vermogen gaarne voor een gra- vinnekroontje ten beste wilde geven. Bij die tijding legde ilonka zich kalm neder. Zij bekommerde er zich met om wat men met haar voorhad. Nu hij haar had bedrogen, van liefde had gesproken, die, naar bij voor gaf, den dood zelfs zou overleven, en toch binnen het jaar was gebluscht, nu hij valsch en eerloos had ge handeld, kon het haar niet schelen wat er met haar gebeurde. Zoo zij toch niet gelukkig kon worden, kon ze even goed doen wat haar ouders wenschten en haar hand schenken aan den boer, die niet inhaliger was dan bij, wanneer deze boer een adellijke dame tot huis vrouw verlangde. Ilonka, zooals ze daar met gesloten oogen lijdzaam lag op het geurig rustbed, baalde haar eerste ontmoe ting voor den geest met den rijzigen pittoresken man: met hem, die haar beschreven, was als een rijke, ordi naire boer, er op uit zijnde zich te verbinden met een telg van het adellijk bloed. Zij dacht aan zijn vreemd soortige persoonlijkheid, aan den weiluidenden klank zijner zware stem, zijn oogen, die zoo zonderling zich op haar vestigden, den kus, dien hij steeds drukte op hare handen en haar een blos naar de wangen joeg, met een gewaarwording van flauwte en afschuw. Zij trachtte ieder oogenblik zich te binnen te bren gen van de plechtigheid in de kerk, de geloften die ze had afgelegd, haar uitgesproken gebeden, geknield voren als leiders van den gi^oten strijd vierkant te genover elkaar gestaan hadden. Veel afgevaardigden waren er en reeds den nacht te voren waren er ver scheiden gekomen om plaatsen te „beleggen," hetgeen voor een geheele zitting geldt; maar de politie liet de heeren niet binnen ze moesten wachten tot 8 uur 's ochtends Er werd onder de afgevaardigden natuurlijk druk gesproken. Men weet niet wat de toekomst zal bren gen, men leeft nog in het onzekere maar bet denk beeld om nu alweer spoedig een nieuw Lagerhuis te doen verkiezen lokt niemand aan. De Daily Mail zegt in een overzicht van den politieken toestand hierom trent: „Een ding komt duidelijk en onbetwist uit het moe ras van den politieken toestand naar voren. Geen en kele partij wenscht het land de pijnen van een nieuwe verkiezing op te dringen. De unionisten zijn bereid, om zich van elke partijhandeling, die een recht- streeksch beroep op de kiezers zou verhaasten, te ont houden. De heer Keir Hardie en de arbeiders-leden zijn, ondanks de betuigingen van hun onafhankelijk heid, gezind, om de regeering met de begrooting' en bet veto de handen vrij te laten. Zelfs de heer Red mond en zijne aanhangers, die rechtstreeks verant woordelijk zijn voor de nieuwe weifelingen en moeie- lijkheden van de regeering, zijn er op uit het een of andere middel te ontdekken, om hunne verklaringen met het erkende program van de regeering te verzoe nen. Lang nadat de formaliteiten van de vergadering- van Dinsdag' in het Lagerhuis voorbij waren bleven de le den in de wandelgangen over den toestand1 van ge dachten wisselen. Yan alle kanten had men het over de moeielijkheden en mogelijkheden; maar de alge- meene indruk was, dat er een oplossing gevonden zou worden, die de regeerj^Lg in staat zou stellen ten min ste de onvermijdelijke financieele zaken van het ten einde loopende dienstjaar af te doen en de noodige besluiten voor het komende dienstjaar door te zetten. Het bijeenkomen van het parlement heeft den eisch van de uiterste leden van de liberale partij verleven digd, dat de beperking van bet veto van het Hooger- huis den voorrang op de begrooting zal krijgen; dat de terzijdestelling van grieven aan het verleenen van eredieten vooraf moet gaan. Zelfs verzekert men, dat die eisch aanhangers in den boezem van het kabinet beeft gevonden, en dat er voorstellen zijn geopperd, om liet besluit tot bevestiging van de bijzondere rech ten van bet Lagerhuis te laten aannemen voor de her- indiening van de begrooting van den heer Lloyd-Geor- ge. Deze tegemoetkoming, zegt men, zou den heer Redmond in staat stellen, de schijnbaar onverzoenlijke stelling te verlaten, die hij Donderdag te Dublin in nam, toen hij waarborgen vroeg, opdat met het Hoo- gerhuis zou afgerekend worden, voor men de begroo ting onder banden nam. Het staat te bezien, of bet kabinet daar een middel op zal vinden." naast dien vreemden man dien ze, in weerwil zijner lage geboorte, toch niet kon verachten, want hij was zoo'n reus, zoo kalm in zijn doen en bezat zulk een do- mineerenden blik in zijn zonderlinge oogen. Zij gevoelde een rilling, als in het heiligdom, op het aanvoelen van het kringvormig stukje metaal dat kaar om den vinger was gestoken, het zinnebeeld barer sla vernij, hare blinde gehoorzaamheid aan dezen man, van wien haar moeder zeide dat hij /o.o vèr beneden haar stond. En zij had gezworen hem te achten, te beminnen en onderdanig te zijn. Ja, het laatste wilde ze wel doen, zooveel in haar vermogen was, al zijn bevelen opvol gen, worden als een slavin in vroegere tijden, toen kastijding het loon was voor een dag bitter zwoegen; ze zou zijn arrogantie verduren, zijn meesterschap over haar, kortom, een gewillige slavin wilde ze zijn. Dien eed was ze voornemens gestand te doen! Wel licht dat God haar van den anderen zou ontslaan, want ze had iets gezworen dat ze niet kon nakomen: hem beminnen. Daarop zweefde een ander beeld voor haren geest, een visioen, waarvan'de werkelijkheid op zichzelf reeds een droombeeld was: zij zag velerlei gezichten om haar heen, op den voorgrond het dorpje met zijn rieten daken in den gloed der middagzon: de atmosfeer was warm en bezwangerd met den geur der ontluikende bloesems, vervuld van vogelengekweel en bijengegons, van het paardengehinnik en bet blaten der lammeren. Zij gevoelde zich plotseling van den grond getild en een vlucht nemen door het luchtruim, als op wolken- wieken. Zij herinnerde zich flauwtjes een lang ge- rekten kreet, die wegstierf, naarmate zij zich hooger verhief in het uitspansel, en toen scheen een krachtige hand haar vast te houden; de acaciaboomen, de hut ten, de menigte aangezichten schenen iets uit een lang verleden, uit haar herinnering weggevaagd. Ach! waarom was zij tot bewustzijn teruggekeerd! Waarom had ze wakker gelegen Zij had vredige on eindige rust genotenwaarom had: die vrede niet aan gehouden totdat de wolkenwieken haar hadden doen aanlanden in die oorden waai- de rust eeuwig is? TWEEDE KAMER. De Tweede Kamer is gisteren begonnen met bet afdeelingsonderzoek o. a. van liet enquête-voorstel Troelstra en het ontwerp betreffende het gemeentelijk belastingstelsel. De afdeelingen der Tweede Kamer hebben benoemd tot rapporteurs over de wetsontwerpen tot beperking der Zondag'sarbeid en nachtarbeid in broodbakkerijen en tot instelling van Bakkersraden de lieeren Yan der Molen, Duymaer van Twist, Limburg, Elhorst en Van der Voort van Zijp. KATHOLIEKE KAMERCLUB. Mgr. prof. mr. dr. W. H. Nolens, afgevaardigde voor Venlo is gekozen tot voorzitter der Katholieke Kamerclub. DE VERZEKERINGSDEBATTEN. De ITaagsche correspondent van de Tel. schrijft: Uit vertrouwbare bron kan ik mededeelen, dat er in de Tweede Kamer tot dusverre weinig ingenomenheid bestaat met het door dr. Kuyper in „De Standaard" opgeworpen denkbeeld, om de debatten over de sociale verzekering, die in December zijn uitgesteld, thans niet te houden. Hoewel het niet zonder strijd zal gaan, ziet het er echter, zooals de zaken thans staan, naar uit, dat de debatten wel zullen plaats hebben endagen lang duren. WACHTEN. De, eere-raad wacht en dr. Kuyper wacht. Beiden wachten ze, tot de Tweede Kamer het en quête-voorstel heeft afgehandeld. De eerste, om met z'n arbeid te beginnen, de tweede, om den drempel van bet parlementaire Heilige der Heiligen weer te overschrijden. Een ietwat vermakelijke situatie! Want als men bedenkt, boe het voorloopig verslag, dat over het enquête-voorstel verschijnen zal, door mr. Troelstra moet worden beantwoord en boe er nergens een termijn is voorgeschreven, waarbinnen dat ant woord moet worden ingediend, dan ziet men dus, dat het in de macht van den heer Troelstra ligt, dr. Kuy per zoo lang als hij wil buiten de Kamer te houden! Is dat vermakelijk, of niet? We zullen nu voorloopig verschoond blijven van het binnentreden in de Kamer van den beer Kuyper, dat gewoonlijk 's middags om 'n uur of drie geschiedde. Als de beer Duymaer van Twist voortaan tegen dat uur eens binnenkwam?.... Intusschen is het een beetje vreemd, dat dr. Kuyper wel wacht op den afloop van het enquête-voorstel, maar niet op dien van het onderzoek, door den eere- raad in te stellen. De eere-raad is juist ontstaan on der den aandrang van de parlementaire debatten en wanneer het voorstel-Troelstra met groote meerder heid verworpen wordt, zal dat enkel en alleen geschie den, omdat men een eereraad-enquête voldoende acht. Dus begrijpen we niet recht, waarom bij ook liet re sultaat daarvan niet afwacht. Maarmisschien za gen we hem dan in 'n paar jaar niet. DE ZEEUWSCHE LANDBOUW-ONDERLINGE. In de eerste buitengewone algemeene vergadering van de Zeeuwsche Landbouw-Onderlinge, onderlinge landbouwverzekerings-vereeniging vocxr Bedrijfsrisico, werd medegedeeld dat in den korten tijd, waarin de propaganda in Zeeland is gevoerd reeds 600.000 loon is verzekerd, terwijl op het oogenblik nog 500.000 is toegezegd. ZEVEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK. HET ONHERSTELBARE. De zon daalde in het westen, haar gulden stralen gluurden door de kleine vensterruiten van het gezellig vertrek en gaven ieder voorwerp een gouden tint. Etelka had baar spinnewiel terzijde geschoven. Het middagmaal was onaangeroerd gebleven; zij bad eeni ge fijne schotels uitgedacht voor het avondeten, deze eigenhandig toebereid, omdat Sari en Kati te vol wa ren van de huwelijksplechtigheid en van alles dat zij hadden bijgewoond, zoodat Etelka het niet raadzaam achtte hun de bereiding toe te vertrouwen van den eersten maaltijd dien de jonge vrouw in baar nieuwe woning zou gebruiken. Ilonka was nog niet opgestaan. Etelka had in de kamer gegluurd en haar kalm zien rusten, met een licht blosje op haar wangen en regelmatige ademha ling door haar halfgeopenden mond. Gerustgesteld, had ze Andras in de spreekkamer achtergelaten om de wacht te houden, en zich gehaast haar taak in de keu ken te verrichten. Mijmerend zat Andras aan het open raam, zijn blik ken latende gq..an over de puszta naar de ondergaande zon. zóó had hij zich altijd dezen dag van alle da gen voorgesteld. Het huis stil en eenzaam. Hij alleen met haar, zij met hem. Zij met hun beiden, voortaan altijd; één hart, één ziel; beminnend1 en bemind wor den; lief en leed deelend; alles in, alles voor elkander. Hij dacht aan zijn eenzame treurige jeugd, als hij na een dag van slaafschen arbeid zijn schouders pijnlijk voelde aangedaan door harde stokslagen, die zijn va der hem toedeelde, en hij placht te zwerven over de eenzame vlakte, tusschen hemel en aarde, boven zijn hoofd de sterrenhemel, dien hij afvroeg hem iets van de geheimen der schoone Natuur te verklaren. Dan wenschte hij te weten waarom de ooievaar steeds zijn gaaike aanriep, waarom de zwaluw zich zoo inspande om haar nest te bouwen, waarom de kleine hagedissen hun verblijf uitkozen onder de groote bladeren der me loenen, en waarom hij, in weerwil van de liefde welke hij zijne moeder toedroeg, zich eenzaam en dakloos ge voelde. En nu wist hij het. Hij begreep de algemee- Een vrijwillige patroons-verzekering zal spoedig in werking treden. Ook zal een ziekte-verzekering in 't leven worden geroepen, om het risico te dragen van art. 1638ij van 't Arbeidscontract. CHOLERA OP JAVA. Te Semarang en te Soerabaja deden zich gevallen van cholera voor, ook onder de Europeanen. Een epidemie wordt gevreesd. NACHTARBEID BAKKERS. Het Bakkers-comité heeft tot de Tweede Kamer een adres gericht, waarin het een bestrijding geeft van het adres, dat bet Nationaal Comité voor Afschaffing van Bakkers-nachtarbeid aan de Tweede Kamer heeft ge zonden. HET RIJKSKAASMERK. De Haagsche Nieuwe Courant is verheugd dat ein delijk de kwestie van de kaascontrole zoover haar op lossing heeft gekregen, dat weldra het oogenblik zal aanbreken, waarop onze Nederlandsche producten van volvette kaas gebruik zullen kunnen maken van een officiëel merk, dat hun product zoowel hier te lande als in den vreemde moet doen kennen als te zijn be reid uit volle d. w. z. niet geroomde melk. Er is overeenstemming verkregen tusschen de pro ducenten eenerzijds en de handelaren anderzijds en men mag vertrouwen, dat de houding, door de voor mannen in deze zaak thans aangenomen in beide kringen, waardeering en navolging zal vinden. Het blad wijst er op, dat ook bier weer het particu lier initiatief op den voorgrond is getreden en als 't ware de Regeering er toe heeft gebracht, zich langza merhand met de zaak te bemoeien en dat daarop door de gelukkige samenwerking van producenten, bande laren en Regeering uit den bestaanden chaos van meeningen en denkbeelden, uit hetgeen de practijk reeds had geleerd, uit 't geen de theorie leeraarde en bovenal uit den lieftigen strijd van twee partijen een maatregel zal geboren worden of eigenlijk reeds is ge boren, die, naar bet blad hoopt, de meest gunstige ge volgen voor onzen kaashandel en onzen kaasafzet zal hebben. „Meenden vele producenten aanvankelijk hun doel te kunnen bereiken, door een merk te geven aan kaas, die een bepaald vetgehalte als minimum moest bezit ten en voor dat controlemerk een officiëel cachet te kunnen verkrijgen, weldra bleek, dat daartegen zulk een machtige oppositie, niet het minst van de zijde der handelaren, doch ook van een gedeelte der produ centen zelf ontstond, dat hoe langer zoo meer werd ge stuurd in de richting van een garantiemerk voor kaas uit niet geroomde melk. Veel droeg daartoe bij de ervaring, die door de op bescheiden schaal aangevan gen controle ten aanzien van het vetgehalte van kaas en het verband daarvan met de melk, de bereiding enz. was opgedaan. Vapzelf echter deed zich een moeilijkheid gevoelen, die wel onder de oogen is gezien, maar ook nu nog niet overwonnen is. Waar men bij het rijkskaasmerk alleen op dit oogenblik het oog heeft op de volvette kaas, d. w. z. de zoogenaamde volvette Goudsche en Edammer kaas, daar loopt laatstgenoemde soort eeni- germate kans, om in het gedrang te komen. De fa bricage van de eigenlijke Edammer kaas beeft in de laatste jaren een belangrijke wijziging ondergaan. Men is n.l., inplaats van het product te bereiden uit de ongeroomde melk, vrij algemeen als regel gaan aan nemen, de avondmelk wat af te roomen en dan deze na vermenging met de ongeroomde morgenmelk voor de kaasbereiding te bestemmen. Daardoor nu zal een ne wet der Natuur, het dualistisch bestaan, dat één is, oen les, die vader noch moeder hem konden leeren, maar die bij bad begrepen toen hij allereerst het feeë riek visioen had, dat zijn levensdroom was, het aller eerst de stem hoorde, die als muziek in zijn ooren had geklonken. Als een ooievaar riep ook hij zijn gaaike aan, als een zwaluw haakte hij naar een woning, waar hij haar kon verzorgen en waar zij als koningin zou heerschen. Een zacht geruisch achter hem deed hem het hoofd omkeeren. Zij was het, geheel in het wit gekleed, flauwlijnig zich af teekenend in de toenemende sche mering. Haar sluier had ze afgelegd, niet haar bruidsgewaad. „Ilonka Klaarblijkelijk had zij niet verwacht hem hier aan te treffen, want zij ontstelde, bleef stilstaan en zocht steun aan de tafel in haar nabijheid, alsof ze vreesde te struikelen. „Ilonkaherhaalde hij, de plaats naderend waar zij stond. Zij trad een paar schreden achteruit. „Ik dacht.... Ik.... Ik wist niet dat gij hier waart", sprak ze aarzelend. „Mijne moeder was tot nu toe hier", zei hij zeer minzaam: „toen ze je zoo vast in slaap zag, is ze naar de keuken gegaan, en heeft ze mij liier gelaten, om haar te waarschuwen als je mocht opstaan." Hij deed een poging om haar hand te vatten en haar tot zich te trekken, maar zij trok die ijlings terug en zei haastig: „Waar is de keuken? Ik wil haar gaan zoeken." „De keuken is een bijgebouw, lieve, hier tegenover in den tuin. We zijn hier met ons beiden alleen." Andermaal trachtte hij haar hand te vatten, maar zij ontweek het en liep zenuwachtig naar de deur. „Oh! ik ken den weg, ze zal me wel noodig hebben. Ze...." Maar vlug stond Andras vóór haar, en met een plot selinge hartstochtelijke beweging sloot hij baar in zy'n armen. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1