mo. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. °c.',■h--bii i Honden! en twaalfde Jaargang. ZATERDAG 19 FEBRUARI. Gemeenteraad van Alkmaar, NATIONALE MILITIE. No. 42 Deze Courant wordt eïken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor P ^kmaar f franco door het geheele Rijk f Af jtnderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën: Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan dfe N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/k HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. o Middenstandsvoorlichting. fdrfoooomnfr Dit nummer bestaat uit 2 biaden. VERGADERING van den op Woensdag 23 Feb. 1910, 's nam 1 uur. Overnachten buiten de kazernes bij opkomst voorjtierhalingsoefeningen. GEMENGD NIEUWS. ALKMAABSCHB Punton van behandeling: 1. Vaststelling der notulen van de vorige vergade ring. Mededeelingen. Ingekomen stukken. 2. Benoeming van een regent van het Burgerwees huis. (Bijlage No. 1). 3. Benoeming van een onderwijzer aan de Burger school. (Bijlage No. 4). 4. Benoeming van een opzichter-hulpkeurmeester aan het gemeente-slachthuis. (Bijlage No. 5). 5. Benoeming van vier leden der commissie tot wering van schoolverzuim. (Bijlage No. 6). 6. Voorstel van B. en W. om hij wijze van proef de Zaterdagsche kleine kaasmarkt te verplaatsen naar het Hof. (Bijlage No. 2). 7. Als voren, tot vaststelling van rooi- en bouwlijnen voor de westzijde van den Kennemerstraatweg. (Bijlage No. 3). 8. Als voren, tot aanvulling der verordening, hou dende bepalingen omtrent het gemeentelijk pen sioenfonds. (Bijlage No. 7). 9. Als voren, naar aanleiding van een adres van het bestuur der afd. Alkmaar van den Bond van Ned. onderwijzers, om herziening der verordening' tot regeling der jaarwedden van de onderwijzers. (Bijlage No. 122 van 1909). 10. Vaststelling van het 3de suppletoir kohier van de hoofdelijken omslag, dienst 1909. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt ter kennis van belanghebbenden, dat door den Minister van Oorlog is bepaald geworden, dat in het jaar 1910 bij wijze van proef bij de Infanterie, bij de Vesting-Artillerie en bij de Genietroepen aan de verlofgangers van de Militie, voor zoover deze voor de derde (laatste) maal voor herhalings-oefening on der de wapenen zullen komen, alsmede aan de mili cien-sergeanten der lichting 1909, VOOR ZOOVER ZIJ ZULKS ZULLEN VERLANGEN, zal kunnen worden vergund, om buiten de kazerne te overnachten, mits hunne woning (vaste of tijdelijke) in of nabij de garnizoensplaats gelegen is, en de vergunning geen aanleiding geeft tot het afleggen van zoodanige af standen, dat daardoor invloed wordt uitgeoefend op den goeden gang van den dienst en van de oefenin gen, tengevolge van buiten deze opgedane vermoeienis. De onmiddellijke Chef (Compagnies-Commandant of de als zoodanig optredende Officier) zal, voor elk geval afzonderlijk, in verband met den afstand, waar op de betrokken persoon van de kazerne woont, bepa len, wie voor de hierbedoelde gunst in aanmerking komt. De verleende gunst stelt niemand van eenigen dienst vrij, terwijl de vergunning, wanneer dit den be trokken chef gewenscht voorkomt, kan worden inge trokken. Zij die voor de genoemde gunst in aanmerking wen- scben te komen, moeten daarvan, UITERLIJK TWEE MAANDEN VÓÓR DEN DAG VAN OP KOMST SCHRIFTELIJK kennis geven aan bun on- middellijken Chef (zie biervoor). Opgemerkt zij lo. dat aan den milicien, die eenmaal gevraagd heeft buiten de kazerne te mogen overnachten, daarin geen logies meer wordt verstrekt, dan in gevallen waarin de betrokken Chefs dit als straf of om andere redenen noodig mochten achten; 2o. dat niet dan bij hooge uitzondering ter beoor deeling van den commandeerende-officier de gunst kan worden verleend aan hen, die zich NA het hier- voren aangegeven tijdstip (2 maanden vóór de op- komst) daarvoor aanmelden. De Burgemeester van Alkmaar, G. RIPPING. Alkmaar, 17 Februari 1910. Sinds eenigen tijd ligt, naast zooveel andere boeken en brochures, die op een aankondiging wachten, op onze schrijftafel een buitengewoon merkwaardig boek, dat de Handelsvereniging „Rotterdam" ter gelegen heid van haar lSV.-jarig bestaan bij de (Rotterdam- scbe) Kioskenmaatschappij beeft uitgegeven. Merk waardig om de uitnemende wijze waarop het boek is verzorgd, merkwaardig vooral ook door zijn inhoud Indien iedere vereemgmg, welke twaalf en een half jaar heeft bestaan zulke gedenkboeken in zwart en rood op mooi geglaceerd papier ging uitgeven, zou bet een gulden tijd wordenvoor de drukkers, die dan stellig niet tot den verdrukten middenstand zou den behooren. Wij willen echter gaarne aannemen dat men hier te doen beeft met een uitzonderingsge val, daar het hier geldt een der oudste middenstands- vereenigingen die er zijn mag. De jubileerende veree- niging verdient echter bijzondere hulde voor haar ge denkboek, omdat zij dit heeft gemaakt tot een werk van blijvende beteekenis, door daarin de antwoorden te vermelden, over de zeer zeker hoogstbelangrijke kwestie, „Hoe wordt de Middenstandsbeweging door de voormannen op allerlei gebied in ons land be schouwd en begrepen?" Of eigenlijk vooral, om de ob jectieve wijze, waarop zij die antwoorden vermeld. Er zijn heel deftige antwoorden bij. Wij bewonderen in j dit boek soms den deftigen ernst onzer „bekende per- in den trein voerden. Hij betoogde wij zullen zijn soncn, die alle met deftig gelaat, zonder één ondeu- woorden wat algemeen houden, omdat men anders al- gendlieidje maar ook gelukkig zonder jacht op geestig- licht zou begrijpen wien we bedoelen, terwijl wij geen heid zich tot antwoorden gezet hebben. Het deftigst verlof gevraagd hebben van ons gesprek op deze wijze is de man die in Nederland het meest over zijn on- 1 gebruik te maken dat een handelaar, die zijn zoons deftigheid moet hooren: onze premier, die schrijft: in dd zaak wilde hebben, bet best deed met hen vroeg- „dat bet niet op den weg van een Minister ligt eene tijdig in die zaak te nemen, hen van jongs af aan in •„dergelijke vraag te'r publicatie van het antwoord, op degelegenheid te stellen de zaak en haar eischen te „deze wijze te beantwoorden." i leeren kennen, hen te wennen aan den omgang met de Intusschen er zijn minder deftige, meer indruk- klanten. In en na die paar practische leerjaren blijft er wekkende antwoorden. Het zijn vooral de antwoor- tijd genoeg over om te studeeren. Gaan echter de den van den burgemeester van Rotterdam van den jongens eerst studeeren dan komen ze met vol theo- oud-kamerlid van Rotterdam Plate en van het Alk- rieën in de zaak van den „Ouwe", die ze nu wel eens maarsche oud-Kamerlid Levy. gauw even zullen opknappen, aanpassen aan de nieuwe Op één punt denken dezcy drie zoo geheel verschil- denkbeelden etc. etc. en in menig geval is dat een STAATSCOMMISSIE GRONDWETSHER ZIENING. De Avondpost had bericht, dat de heer Troelstra besloten heeft het hem door minister Heemskerk aan geboden lidmaatschap der Staatscommissie aan te nemen. Het Volk heeft bij den heer Troelstra telegrafisch inlichtingen ingewonnen. Zijn antwoord was: „Heb mij tegenover niemand uitgelaten en doe het ook nog niet." lende menschen hetzelfde. De jonge man, die bijna reeds een 15-jarig burgemeesters-jubileum (van Dord recht en Rotterdam) kan vieren op een leeftijd, dat anderen nog te jong schijnen voor benoeming tot bur gemeester, is het hier eens met den bekwamen, bejaar ramp geweest, verzekerde onze handelaar. Doch keeren we tot mr. Zimmerman terug. Goedkoop staatscrediet weg. Het kan niet en het mag niet. Vijandigheid tegenover warenhuizen onzin. Zij j REDDINGSWEZEN BIJ SCHEEPSRAMPEN. J De Staats-commissie is met haar onderzoek gereed. Onder de vele wenschen, stippen wij deze aan dat als algemeene regel de burgemeesters der kustplaatsen be last worden met de verdere zorg voor geredde schip breukelingen. 0"w"»' t v jjauuigiieiu tegenover warennuizen onzin, zn den koopman Plate en de.n nog veel ouderen, en ge- moeten uw voorbeeld zijn, gij moet u zoo ook concen- leerden Amsterdamschen advocaat mr. J. A. Levy, die j treeren, gij moet streven naar afzonderlijke afspraken, als hoogleeraar en als publicist, en als journalist j welke de voordeelen van bet warenhuis-systeem aan een der beste zou zijn g'eweest, indien bij in bet open- afzonderlijke ondernemingen ten goede doen komen, bare leven niet de onafhankelijke dolende ridder sans En dan trekt de jonge burgervader ditmaal zeker peuy et sans reproche had willen blijven, die hij geble- gevolgd door het geheele middenstandsleger op te- VeiAviS' j Sen het afschaffen van-crediet aan klanten. Alle drie betoogen, dat er in de middenstandsbewe- Vervolgens wordt de middenstand nog vermaand -- ging is te veel beweging en te weinig middenstand en hier zal wel ni'emand van andere meening zijn (middelstand zegt de Amsterdamsche geleerde). Er om belang te stellen in het gemeentebestuur. Gij zijt, zijn te veel congiessen, enquêtes, rekesten, plannen. zoo heet het ongeveer, meer dan anderen gebonden In een bondsverslag van 1906/07 vindt mr. Levy „een aan uw stad. Zorg dus dat het vreemdelingenverkeer „staalkaart van onderwerpen, allen aangeroerd, geen bevorderd, dat de stad als woonstad veraangenaamd „enkel tot een goed einde gebracht. Niet weinigen wordt. Hooge belastingen - de Duitsche steden be- „zijn ei, waarbij het oog gevestigd wordt op steun van wijzen dat zijn op zichzelf geen kwaad, als daarte- „regeermgswege en verwachtingen in dien geest wor- genover maar staat, dat het verblijf aangenaam is, „den uitgesproken. Ik mag niet verhelen, dat deze - „richting der middenstandsbeweging mij voorkomt x i o NED. HERV. DIAKONESSEN-INRICHTINO. Voor den bouw van de nieuwe Nederlandsche Her vormde Diaconessen-inrichting aan den Overtoom te Amsterdam werd dezer dagen een gift van 10.000 ontvangen. Het beschikbare kapitaal steeg daardoor tot 130.000. Ontwerper van het gebouw, dat 2 ton zal kosten, is de heer Posthumus Meijes. ,niet in zijn belang te zijn." Curieus is hier de vergelijking met wat een midden stander, de heer W. Nieuwenhuizen, in hetzelfde boek dat.... „men wat voor zijn belastingen krijgt." „Er- ',.ger is hét als de belastingen hoog zijn, zonder dat de „burgerij er den goeden invloed van ondervindt, „zoo- „als het geval kan zijn bij een niet spaarzaam beheer, „bij maatregelen, welke slechts ééne klasse bevoordee- 1 i i i ncmt öic<jiilö tjuiiu jviasse uevoorciee- „Staatscommissie voor den middenstand, de Midden- standsenquête, de voorlichting van den middenstand, .corps van personen in gemeentedienst, bij gemis aan .zorg dat de werkkracht van deze allen ten volle en V. D. B. EN A. N. W. V. De agenda voor de algemeene vergadering van den Vrijz.-Dem. Bond op 5 Mei a.s. (Hemelvaartsdag) be vat, behalve de bespreking der reeds gemelde motie, ook nog als punt 2 bet voorstel van het hoofdbestuur: De vergadering draagt het hoofdbestuur op met het Centraal Bestuur van het Alg. Ned. Werkl. Verbond overleg te plegen over de beste wijze waarop nauwere samenwerking tusschen beide bonden is te verkrijgen. (Land en Volk). --- --- „zorg aar ae werKKracnt vs „üet houden van voordrachten over onderwerpen voor nuttio- wordt anno-PTOprirl „den middenstand van belang, het subsidieeren van Qo/dit zijn zee® beha'rtenswaardige woorden, nit „Middenstandscredietbanken en de eerlang te wach- den mond van iemand die hier, trots zijn betrekkelijke 2 voorlichtingsdienst, waarvoor bet geld jeugd, rijpe ervaring heeft. Wij willen overigens niet Van L p Kamer reeds is toegestaan. alles onderschrijven wat deze burgemeester schrijft, TnrlerrhaH Punten' V1J± Pullteii van „voorlichting. die van „jeugdige overmoed en onbezonnenheid" bij rTtl T in.1egenstetllln£ met be- wat hij schrijft niet verdacht mag worden, doch die Licht l" G°etheWOOrd Wlllen UltroePen: »Mlnder j met het oog op zijn buitengewone capaciteiten en zijn p„ ï-p au' schitterenden staat van dienst het recht heeft op een En meer midden stand zelf, voegen de bovenge- i aandachtig gehoor. voor™ U' ^°epeenvoudlg zel± Wie belang stelt in den middenstand leze dit werk, die temli V°P V°°r waarin een schat van gedachten zijn neergelegd, een Natnirb P T f' ,°P Vtl ernstige herweging waard. De Rotterdamsche mid- miSpnT T v!n 1 niV' ?e denstanders hebben hun vereenigingsjubileum aange- ns anders aan P"htlt ,m°eten d0en" Z°° 11 zieh zeer verdienstelijk jeiens hun stand en dwaas advies is zeker van deze bekwame mannen met jcgcns hun collega's te maken. - te verwachten. Doch zij waarschuwen er voor, dat de middenstand zich als geheel niet door de politiek moet Tl T Y TVP V T "XT lV laten beheerschen en niet per se die politieke partijen IJ 1 1 Wl il IJ iV IN JL?. moet naloopen die het meest beloven en het meest naar den mond meepraten. TWEEDE KAMER. Heel uitdrukkelijk zegt dat de heer Plate. Niet min- De Tweede Kamer der Staten-Generaal zal Dins- der duidelijk intusschen weer de jonge burgemeester dagmiddag a.s. ten halfvier bijeenkomen tot regeling- van Rotterdam en implicite de bejaarde politieke the- van werkzaamheden, oreticus Levy. Inderdaad waar zoo geheel verschil- lende geesten eenstemmig zijn is er voor de belang- BRUSSELSCHE TENTOONSTELLING, hebbenden reden goed te luisteren. Die reden om te ®"et Se^ouw van de Nederlandsche afdeeling der luisteren is er vooral ook, wanneer twee polen als ten ®russelsche tentoonstelling is bijna geheel onder den slotte de weergalooze practicus Zimmerman en de ze- ker niet vooral praktische Levy denzelfden wensch op Nederland zal ook deelnemen aan een afzonderlijke den voorgrond schuiven: klanten-crediet-beperking, - tento°nstelling van 17de-eeuwsche Belgische kunst, ja crediet-opheffing. Hier spreken de beide bekwame waar/oe het met Frankrijk, Italië en Spanje door de mannen woorden naar het hart van den Middenstand j BclS'ische Regeering is uitgenoodigd. en zeker zal ieder weldenkende hoezeer overigens an de internati0Iiale Brusselsche tentoonstelling met hen van opinie verschillend moeten toegeven, zal een 8'u^en hoek worden uitgegeven, in den geest dat in de meeste steden van Nederland het leveren op i van dat der Buiksche tentoonstelling. rekening de aller-, allergrootste fout is, waartegen S niet krachtig genoeg te velde wordt getrokken. ZAAK v. HEECKEREN—KUYPER. Overigens is het antwoord van burgemeester Zim- I)e Nieuwe Ct. is gemachtigd het in enkele bladen merman het uitvoerigst en het merkwaardigst. Zeer 'vermelde gerucht, als zou een schrijven als door baron zeker zal het den middenstander niet geheel aange- Van hleeckeren bedoeld, niet door H. M. de Koningin, maar wellicht door H. M. de Koningin-Moeder zijn ontvangen, uit een bron, welke niet den geringsten V g Vüvvi uuxigv/ naam m de ooren klinken. Maar juist daarom zal een verstandig middenstander daarnaar gaarne luisteren, wetend dat de vriend „die mij mijn feilen toont," meer waarde voor hem heeft, zoo hij al niet meer waard is, dan de vriend die naar den mond praat. Eerst schuift mr. Zimmerman de gewone congres twijfel overlaat, met de meeste beslistheid tegen te spreken. II. M. de Koningin-Moeder heeft nimmer eenig schrijven van een vreemden souverein ontvangen, uc gewuue congres- ™..„„bvu, huismiddeltjes voor den middenstand op zijde. Regee- waann °P eémgerlei wijze sprake was van belangen, rings-hulp, staatscommissies-hulp, wetgevings-hulp w.elke ook, in verband staande met onze landsverdedi- weg. Al te veel onderwijs weg. §>in£5 DE NEUTRALITEIT OP DE SCHOOL. B. en W. van 's-Gravenhage hebben onder dagteeke- weg. Al te veel onderwijs Wij citeeren:. „Het voortgezet onderwijs moet zeker ook met Uwe „behoeften rekening houden, maar de zaken, welke j y-w» „Gij uitoefent zijn te verscheiden van aard, dan dat j mng Van h5'18 Februari de hoofden der openbare la- „hier van ander dan van algemeen ontwikkelend on- i fere sck°len en de hoofdeh der bijzondere scholen voor derricht sprake zou kunnen zijn. De specialiseering !,ager onderwijs ook ter mededeeling aan bet personeel „kan de overheid Uwen kinderen niet schenken; die p sckolen, in kennis_ gesteld met^ de door den „vinden zij slechts door leerjaren in de praktijk'en ik 1 a dezer gemeente in zijne vergadering van 2 No- ,waag zelfs de stelling, dat een te lang voortgezet 7emj>er 1909 aangenomen motie van den volgenden in- schoolonderwijs een gevaar kan worden voor °Uwe i „klasse, zooals voor menige andere. Niet 'zij die lang 'i- 6, 'aad> ,van 001'deel, dat het zingen van nationa- „luisterden naar het woord van den onderwijzer maar 'f "ëderen niet kan beschouwd worden als schending „zij, die jong in den strijd des levens traden, plegen i neutraliteit op een openbare school; „vooraan te komen in de Maatschappij'. Niet de door VaU ,00r at, mteger'deel tot de Christelijke en „anderen klaargemaakte opvatting, maar wat een oor- ™aatsellaPpCy.ke d.eugden, waartoe volgens artikel 35 -spronkelijke geest in het moeilijk leven van iederen I T °P gfr 0nderwiis zeker behoort eerbied 'dag zichzelf verovert, is in elke klasse de grondslag I00^. f6Zag en dus ook eerbied voor liet Hoofd van „waarop de leiders staan." n Dit lezende dachten top ^„,„'11 spreekt de wenschelijkheid uit, dat op de openbare sprek dat we onlanl onwillekeurig aan een ge- scholen in deze gemeente bij voorkomende gelegenhe p t ve onlangs met een Alkmaarschen hande- den die eerbied zal worden aangekweekt" laar, die zqn relaties tot ver in het buitenland heeft, I aangekweekt. Dr. KUYPER. In het christen-socialistische weekblad „Opwaarts" schreef de christen-socialiste Enka „dr. Kuyper heeft gesjacherd." Zij voegde hierin in een volgende kro niek o. m. toe„Ik wilde, dat zij, die mij dit woord kwalijk namen, eens met mij gehoord hadden, hoe een anti-revolutionair Kamerlid zich dezer dagen over den leider uitliet. In hun groote verbazing zouden ze mijn woord „sjacheren" wel vergeten zijn." Met toestemming van Mej. van der Vlies publiceert Het Volk thans het volgende: Einde Januari werd in een gezelschap van bijna uit sluitend anti-revolutionnairen te Rotterdam besproken de bekende lintjes-zaak. Aan dat gesprek werd deel genomen o. a. door mej. A. van der Vlies, redactrice van het christen-socialistisch orgaan „Opwaarts" en mr. A. de Jong, hoofdredacteur van het anti-rev. dag blad „de Rotterdammer" en anti-rev. Kamerlid voor Rotterdam V. Naar aanleiding van dr. Kuyper's „verklaring," af gelegd in de Tweede Kamer-zitting van 18 November, werd opgemerkt, dat óók voor zijn vrienden zijn. zaak juist door die verklaring zooveel zwakker was komen te staan, waar er immers zooveel onjuistheden in zaten. Daarop antwoordde mr. De Jong: „Och, dr. Kuyper liegt altijd, en hij stelt altijd alle dingen verdraaid voor. Ik ben nu voor mij zelf tot de conclusie geko men, dat hij het onbewust -doet." „Maar," zoo werd hem van twee zijden tegelijk toen opgemerkt, óók door mej. van der Vlies,, vindt u dat niet nog veel erger, en een bewijs dat hij verleu- gend is!" „Och neen, repliceerde mr. de Jon, „dat zou eerst onderzocht moeten worden." Hij gaf voorts als zijn meening te kennen: „Een eereraad werkt niets uit. Alleen met een enquête valt wat te bereiken. Want, „daar moeten ze voor verschij nen. Alleen, om een enquête volledig doel te doen treffen, zou er een psychiater (zenuwarts) bij moe ten." Slechts één voorbeeld wist mej. Van der Vlies zich met juistheid te herinneren als door mr. De Jong aan gehaald om zijn uitspraak te staven: „Dr. Kuyper liegt altijd en hij stelt altijd alle dingen verdraaid voor." Dr. Kuyper zou, volgens mr. De Jong, zeer goed ge weten hebben, dat het den heer Duymaer van Twist, het anti-revolutionnaire Kamerlid voor Steenwjjk, en kel te doen was geweest, om den minister van Marine een hak te zetten, toen hij zijn bekend voorstel deed om den gehuwden schepelingen binnengaats zooveel mogelijk gelegenheid te geven, thuis het middagmaal te gebruiken. De opvolger van den heer Wentholt zou in de anti-revolutionnaire kamerclub reeds zijn ge noemd. I och zoo bracht mr. De Jong in herinnering toen van liberale zijde werd gezegd dat het den heer Duymaer van Twist te doen was geweest om den mi nister te doen tuimelen, ontkende de heer Kuyper dat in zijn blad, „De Standaard," en noemde dit een ver zinsel van de liberalen. DE VERDWENEN JONGEN TE ZEIST. De Donderdag gehouden speurtocht naar het te Zeist verdwenen jongetje heeft geenerlei resultaat op geleverd. Nog had een omgraving plaats van de zandvlakte rechts van de spoorbaan, met het oog op de mogelijk heid, dat de jongen misschien kon zijn bedolven onder zand van een afgeschoven gedeelte hei. Maar ook dat werk leverde niets op, zoodat de troep tegen zeven uur naar Zeist terugkeerde. Het was voor de politie en de medehelpers een hoogst vermoeiende dag.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1