DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 43 Honderd en twaalfde Jaargang. 1910. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor P iktnaar f 0,80$ franco door het geheele Rijk f 1, Af aderlijke nummers 3 Cents. MAANDAG Priji der gewone advertentiëns Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij vjh HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 0. 21 FEBRUARI. NATIONALE MILITIE. Uit Hoi- en Hoofdstad. B INNEN LAND. sM&esnniiin&r S„ Overnachten buiten de kazernes bij opkomst voor herhalingsoefeningen. ALRMAARSGHE COURANT. ■:r '-CT-r- r i ITITiH-M-Ali; De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt ter kennis van belanghebbenden, dat door den Minister van Oorlog is bepaald gewórden, dat in het jaar 1910 bij wijze van proef bij de Infanterie, bij de Vesting-Artillerie en bij de Genietroepen aan de verlofgangers van de Militie, voor zoover deze voor de derde (laatste) maal voor herhalings-oefening on der de wapenen zullen komen, alsmede aan de mili cien-sergeanten der lichting 1909, VOOR ZOOVER ZIJ ZULKS ZULLEN VERLANGEN, zal kunnen worden vergund, om buiten de kazerne te overnachten, mits hunne woning (vaste of tijdelijke) in of nabij de garnizoensplaats gelegen is, en de vergunning geen aanleiding geeft tot het afleggen van zoodanige af standen, dat daardoor invloed wordt uitgeoefend op den goeden gang van den dienst en van de oefenin gen, tengevolge van buiten deze opgedane vermoeienis. De onmiddellijke Chef (Compagnies-Commandant of de als zoodanig optredende Officier) zal, voor elk geval afzonderlijk, in verband met den afstand, waar op de betrokken persoon van de kazerne woont, bepa len, wie voor de hierbedoelde gunst in aanmerking komt. De verleende gunst stelt niemand van eenigen dienst vrij, terwijl de vergunning, wanneer dit den be trokken chef gewenscbt voorkomt, kan worden inge trokken. Zij die voor de genoemde gunst in aanmerking wen- schen te komen, moeten daarvan, UITERLIJK TWEE MAANDEN VÓÓR DEN DAG VAN OP KOMST SCHRIFTELIJK kennis geven aan hun on- middellijken Chef (zie hiervoor)». Opgemerkt zij lo. dat aan den milicien, die eenmaal gevraagd heeft buiten de kazerne te mogen overnachten, daarin geen logies meer wordt verstrekt, dan in gevallen waarin de betrokken Chefs dit als straf of om andere redenen noodig mochten achten; 2o. dat niet dan bij hóoge uitzondering ter beoor deeling van den commandeerende-officier de gunst kan worden verleend aan hen, die zich NA bet hier- voren aangegeven tijdstip (2 maanden vóór de op komst) daarvoor aanmelden. De Burgemeester van Alkmaar, O. RIPPING. Alkmaar, 17 Februari 1910. ALKMAAR, 21 Februari. Vandaag is het de groote dag voor Engeland, im mers beden zal het Lagerhuis worden geopend. In de afgeloopen week luidden de parlementaire berichten voor het ministerie weinig gunstig. Men weet, dat de volksvertegenwoordiging thans bestaat uit 214 libe- ■ralen, 41 leden der arbeiderspartij, 82 Ieren en 273 unionisten. De Ieren en de arbeiders toonden zich de laatste dagen weinig toeschietelijk jegens de liberalen, die zonder hen weinig kunnen uitrichten. De minister president, de heer Asquith heeft druk geconfereerd met den koning. Misschien brengt de dag van beden eenig licht over de wijze, waarop deze strubbeling zal worden opgelost. Staat men in Engeland aan het begin van een nieu we parlementaire periode, in Frankrijk komt er wel dra een einde aan. In Mei moet er een nieuwe Kamer van afgevaardigden gekozen worden. Men kan het merken de leden trachten de gunst van het volk te verwerven, zooals duidelijk blijkt uit de behandeling van het wetsontwerp op de ouderdomspensioenen. De Kamer had l;et ontwerp eenige jaren geleden al aangenomen maar de senaat heeft een paar jaar zoek gebracht met het tot stand brengen van een geheel nieuw ontwerp, dat aanzienlijk van 't eerst afwijkt. De eerste lezing heeft de Senaat 12 Februari ten einde gebracht, maar bij de tweede willen verschillende senatoren nog enkele verbeteringen aanbrengen. De Senaat beeft nu een wenk van de Kamer en de regee ring gekregen om toch een weinig voort te maken op dat het ontwerp voor de verkiezingen gereed kome. De eerste is van plan het ontwerp zonder veel veranderin gen aan te nemen, opdat het niet wederom naar den Senaat behoeft te worden gezonden. Tegen haar wil zal nu de Kamer verschillende voorschriften goedkeu ren, waarvan men niet eens weet of het geld daarvoor gevonden zal kunnen worden. Dat komt echter aan de orde na de verkiezingen Toen de kamerleden zelf hun vergoeding tot 15000 fra verhoogden, gingen ze secuurder te werk! Schrijvende over Frankrijk dienen we nog even mel ding te maken van de ramp van de Fransche post- stoomboot „Général Chanzy," die den dienst tusschen Marseille en Algiers onderhoudt en die vergaan is slechts één persoon is gered. Nog een andere tegen slag heef Frankrijk in de afgeloopen week gehad: er is bericht gekomen, dat een Fransche troepen-afdee- ling in Wadai (Midden-Afrika) in een hinderlaag ge lokt en in de pan gehakt is. In Duitschland zijn de rijksdag, de bondsraad en de landdagen druk aan den arbeid. De meeste belangstel- lingt ondervindt de Pruisische Kamer van afgevaar digden, die bet kiesrecht-ontwerp in behandeling heeft. Van Oost tot West, van Noord tot Zuid, neemt de beweging tegen het regeerings-ontwerp toe en door straat-demonstraties, die hier en daar tot meer of min der ernstige botsingen aanleiding gegeven hebben, tracht men het daarheen te leiden, dat wenschelijk ge achte verbeteringen worden aangebracht. De bijzonde re commissie van 28 leden, waarnaar het Pruisische Huis van Afgevaardigden het ontwerp heeft verwe zen, heeft reeds het voorstel tot invoering van het di recte kiesrecht verworpen, maar met een geringe meer derheid aangenomen het voorstel tot invoering van de geheime stemming. Hoe het lot van het ontwerp zal zijn valt nog niet te zeggen. De meerderheid van de Kamerleden is on getwijfeld vóór het geheime kiesrecht, maar de heer v. Bethmann Hollweg heeft onlangs vrij duidelijk gezegd dat „de zucht naar populariteit" geen stap van de re geering zou bepalen. De dag van Zaterdag is voor den rijkskanselier, die tocli al geen aangenaam baantje beeft, alles behalve aangenaam geweest. De Rijksdag beeft hem onder handen genomen over hetgeen hij over het kiesrecht voor den rijksdag gezegd heeft in het Pruisische Huis van afgevaardigden. Vooral de zin „hoe democrati scher het kiesrecht, des te meer vervlakt en des te ru wer zijn de politieke zeden" heeft men hem kwalijk ge nomen. Wat zou is er gevraagd -er met een kan selier gebeuren, die openlijk ging beweren, dat vele redevoeringen of uitingen van smaak van den Keizer een dergelijken invloed hadden? De Rijksdag toch mag aanspraak erop maken, met denzelfden eerbeid behandeld te worden als de Keizer. Men heeft den rijkskanselier zelfs een talentloos romanschrijver g« noemd, die zijn werk weldra als waardeloos papier in den prullemand zal moeten gooien! Het is niet aangënaam zulks te moeten hooren, ook al zegt men met nadruk, verschoond te willen blijven van het toedichten van gevoelens, die een Duitschen rijkskanselier niet passen. De rijksdagpresident, dr. Udo graaf zu Stolberg— Wernigerode, die tot een oud dynastieën-geslacht be hoorde is Zaterdagavond overleden. Hij was den 7den Maart 1840 geboren te Berlijn, maakte'o. a. als offi cier den oorlog van 1870'71 mee, werd bij König- gratz ernstig gewond en verwierf het ijzeren kruis. Van 1877 af was hij, met tussehenpoozen lid van den rijksdag en werd in 1907 dopr liet „blok" tot president gekozen. Hij was door zijn eerlijkheid en vriendelijk heid zeer gezien en hoewel het blok opgeheven was, werd hij met op twee na algemeene stemmen herkozen. Met het oog op zijn ziekte had de rijksdag Zaterdag besloten graaf von Schwerin Loewitz tijdelijk met he! voorzitterschap te belasten, blijkbaar niet vermoeden de dat graaf Stolberg de presidentsbei niet meer zou luiden. Graaf Stolberg is de eerste politicus die als president van den rijksdag is overleden. De toestanden in Griekenland zien er vreemd .uit. Niet alleen de politieke partijen maar ook de militai ren en de menschen van de marine gaan langs geschei den wegen. Het eene deel stelt bet andere er steeds verantwoordelijk voor, dat de hervormingen in binnen- landsche zaken niet gelukken rHllen, en de buitenland- sc-.he politiek ook al geen succes heeft. Vrijdag heeft de Koning zijn zonen naar Grieken land ontboden voor het houden van een familieraad. Hij is blijkbaar van plan thans een beslissing te ne men. In Hongarije heeft zich een nieuwe partij gevormd: de nationale arbeiderspartij, die een regeeringspartij wil zijn. De minister-president hield een luidtoege- juichte redevoering, waarin bij de taak der regeering schetstealgemeen kierecht geven, goed voor de Hon garen zorgen, maar het nationale karakter van den staat niet vergeten, de eischen tijdens het liberale ka binet Tisja ten aanzien van het leger gesteld, thans tot stand brengen. Er waren 3000 personen tegen woordig en de stemming was geestdriftig. Als dat maar helpt om ook in Hongarije de hokkende staats machine weer op dreef te helpen. Dat die machines echter ook in andere lan den nog niet in de uiterste perfectie werken leert dit week-overzicht voldoende. Wie was het ook weer, die- zei dat het parlementarisme eigenlijk een ramp is? Zeer kras schrijft de Haagsche torenwachter van de Middelb. Ct. in verband met de kwestie van Heecke- renKuyper. Zij zegt o. a. Zes jaar geleden wees ik er in dit blad reeds op, hoe de heer Kuyper de allures aannam van een rijkskanse lier en hoe hij met den heer Van Heeckeren, dien hij als opvolger van den armen baron Melvil van Lijnden deze heer is thans zeer zwak en zijn gezondheid zou door de nieuwe affaire Kuyper-Van Heeckeren wel eens voor goed geknakt kunnen worden bestemd had, in café's te Parijs met allerlei rare menschen de gewichtigste staatsbelangen behandelde. Dat heette toen „sensatie nieuws" en hij de behandeling der inter pellatie-Van-Kol over de Buitenhoferisis werden suc cessievelijk al mijn berichten het was een heele col lectie, zooals de lezers zich misschien nog herinneren' zullen als „een potpourri van laster, haat en vergui zing" gequalificeerd. Ik moet- er nog om lachen als ik aan diq zitting te rug denk, en mij voor den geest haal, hoe die Christen- staatsman daar met een stalen gezicht stond te lie gen dat de heele vergadering er „paf" van was. Ik ge loof niet dat een paganist het ooit zoo ver in die kunst kan brengen als deze Christen-Staatsman. Nu is de heer Van Heeckeren mij persoonlijk totaal onbekend en kan ik er dus niet over oordeelen of hij deze ongunstige oordeelvellingen verdient. Maar wat ik wèl wèet, is, dat hij in dezen gelijk heeft, en dat niet hij maar dr. Kuyper in deze geheele geschiedenis gelogen en gemystificeerd heeft en daarvan de schrif telijke bewijzen voorbanden zijn, ook al is het geheele geheime dossier, hetwelk op de zaak-Van-Heeckeren- Melvil dat is weder een andere affaire betrek king heeft, niet meer op Buitenlandsche zaken aanwe zig. Ook al is er geen brief van den Duitschen keizer geweest, in April 1905, toen de Marokkaansche crisis op haar hoogste punt was, is er van Dnitsche zijde ge waarschuwd, in welken vorm doet er nu niet toe, en van die discrete mededeeling is door dr. Kuyper mis bruik gemaakt; een mededeeling, die notabene niet eens voor hem bestemd was. En om nu den beer Van Heeckeren als zondebok voor dè tekortkomingen van dr. Kuyper de woestijn in te jagen, is mij toch wel een beetje te machtig. Zoodoende worden de rollen omge draaid evenals in de Kuyper-Lehïiian-zaak plaats heeft gehad. De schrijver van de brieven uit de hofstad in de Arn. Ct. zegt o. a.: „De heer van Heeckeren is liberaal opgevoed. Zijn vader, mr. W. baron van Heeckeren, die hier nog in het Voorhout woont, was minister van buitenlandsche zaken in het ministerie Kappeyne. De zoon, opgeleid voor de diplomatie, kwam omstreeks 1890 in aanra king met dr. A. Kuyper, zijns vaders antipode, geraak te al spoedig' onder diens invloed, en behoorde tot de vele jonge aristocraten, die uit sympathie voor diens politiek, tot de anti-revolutionnaire partij overgingen. Toen Kuyper minister was, kreeg hij al ras moeie- Hjkheden met den minister van buitenlandsche zaken in het door hem gevormde kabinet, waarvan hij sterk het gevoel had, dat bij de eigenlijke chef was, ook in dien zin, dat bij, als het hier of daar niet goed ging, persoonlijk moest bijspringen. Het is overbekend, hoe de toenmalige minister van buitenlandsche zaken, Melvil van Lijnden destijds de zaken van zijn departe ment in de war beeft gestuurd, hoe vaak dr. Kuyper ingreep, en hoe bij, nadat dit eenige malen tot con flicten had geleid, sommige zaken achter den rug des ministers om, behandelde met hem bekende diploma ten hier te lande, of met gezanten van ons hof bij vreemde boven. Een van hen, die hij in die dagen het vaakst en over de meest geheime dingen raadpleegde, was de jonge van Heeckeren (het woord jong is hier gebruikt ter onderscheiding van zijn vader; de oud-gezant is nu een man v£n tusschen de 50 en 60 jaren). Naar men hier beweert, beeft hij ook getracht, hem te gebruiken om den minister een beentje te lichten, maar daartoe was van Heeckeren, die in alles edelman en een rond Gelderschman bleef, niet te vinden, boewei hem, in dien hij daartoe medegewerkt had, het uitzicht op de portefeuille van buitenlandsche zaken geopend was." Ten aanzien van de kwestie schrijft deze correspon dent: „Ziehier de lezing, welke ik vernam van iemand, die er in dien tijd bij betrokken was. De beer "van Heeckeren was voor eenige dagen naar den Haag over gekomen en ontmoette den premier, daags na zijn aankomst alhier, op eene soirée ten hove. Dadelijk sprak de minister hem er over aan, en aan dat gesprek werd ook deelgenomen door andere heeren uit diens kring, onder wie het voorval hevige emotie had ver wekt. Dr. Kuyper noodigde den gezant daarop uit, den volgenden dag de quaestie eens „a tête reposée" met hem te bespreken, waarvoor werd uitgekozen een wan deling- naar Scbeveningen. De gezant zette toen zijne meening uiteen, maai' eenig practisch effect had zijn advies niet, want intusschen waren reeds maatregelen genomen om aan den aandrang van Duitschland ge volg te geven. Gelooft men in den Haag aan het bestaan van dien brief? Volgens mijne waarnemingen zeer zeker. In de hoogere kringen zijn er velen die er iets van weten. En onder de beschaafde standen neemt men vrij algemeen aan, dat er, ten spijt van de zeer krasse tegenspraak, iets gebeurd is, waarmede de regeering niet voor den dag wil komen. De aarzelende houding die zij aan nam, haar herhaald schuilvinkje spelen achter woor den, hebben liier een zeer ongunstigeu indruk ge maakt." En ten slotte „Wat van dit alles de gevolgen zullen zijn, is nog niet te voorzien. Do spanning kan zich plotseling uiten in eene gevaarlooze uiteenspatting' als van een zeepbel. Maar er kunnen ook groote gebeurtenissen uit voortkomen, tot zelfs de val van een ministerie." Naar aanleiding van den diefstal aan een der laud- bouw-bureaux merkt de Haagsche briefschrijver van de Prov. Gron. Vt. op: „Van braak is geen spoor ontdekt. De kast moet met een valscke sleutel zijn geopend en misschien zelfs zonder zulk een instrument; dat is meer gezien. De brandkasten in onze ministerieele bureaux zijn niet van de allerbeste constructie. Het feit is al eens voorgekomen dat men bij afwezigheid van den houder van de sleutel, in het departement van landbouw een brandkast moest openen, om er een boek uit te halen en dat iemand de „safe" met de naald van een liasse even opende! Als 't dan ook nog eens tot een verbe tering in de inrichting onzer landsgebouwen komt, mag men er wel over denken eenige behoorlijke brand kasten aan te schaffen. Want er zijn bureaux waai' men heel wat meer waarde bergt dan de groote 400 die nu zijn verdwenen en die voor bet grootste deel het overschot uitmaken van 't erediet, voor de ontvangst van het internationaal veterinair congres van het vo rig jaar door de regeering beschikbaar gestelde ere diet." GEMENGD NIEUWS. UIT SCHERMERUORN. In de laatste raadsvergadering legde de heer K. Ho ning de vereischte eeden af, terwijl den heer G. Moer beek met de belofte volstond. Beide beeren werden daarna door alle leden gefeliciteerd, waarna de secre taris, den heer de Leeuw de notulen voorlas, die on veranderd werden goedgekeurd. Ingekomen was een verslag van de commissie tot wering van schoolverzuim, over den toestand in 1909. Voor kennisgeving aangenomen. Een schrijven van dezelfde commissie waarin voor 1910 wederom om een bijlage werd verzocht. - Met algemeene stemmen werd het bedrag van het vorige jaar 15) vastgesteld. Een schrijven van O. Dubbeld houdende bericht, dat hij voor de betrekking van gemeente-arbeider bedank te, onder mededeeling dat hij gaarne echter met ijver zijn functie zal blijven vervullen wanneer de raad in zake den aftrek van 75 in de eerste drie maanden voor bet lampenopsteken door een ander, een andere regeling kan treffen. Na een vrij uitvoerige bespreking stelde de heer Westerbof voor een nieuwe oproeping te doen. De door Dubbeld verrichte werkzaamheden kunnen dan per uur vergoed worden, terwijl aan hem gedurende den tijd dat er iemand is, de werkzaamheden in uur loon kunnen worden opgedragen. Dit voorstel werd met 5 stemmen vóór aangenomen. Vóór stemden de beeren Honing, Moerbeek, Hartog, Govers en Westerhof. Met vijf stemmen werd daarna den heer Albas tot wethouder benoemd. De beeren Nierop en Govers verkregen ieder 1 stem. Den heer Albas door den voorzitter gevraagd of hij de benoeming aannam, zeide dank voor het vertrouwen door de meerderheid van den Raad in hem gesteld. Hoewel begrijpende dat het vervullen van het ambt geen gemakkelijke taak zal zijn, wilde bij zich die be noeming door den raad laten welgevallen en verklaar de deze aan te nemen. De heer Alblas werd door alle leden gelukgewenscht. Daarna werd een instructie-ontwerp voor den te be noemen gemeentewerkman door den secretaris voorge lezen. Na eenige bespreking werd bepaald dat deze voor de groote schoonmaak der school recht heeft op een door de gemeente te betalen hulp, terwijl voor eventu- eele anderen arbeid, na goedkeuring van B. en W. tij delijke werkkrachten kunnen worden toegevoegd. De Raad was algemeen van oordeel dat de te be noemen functionaris met het oog op de geringheid der te ontvangen vergoeding (zijnde 400) in de zomer dagen voor bet maken van bijverdiensten zooveel mo gelijk vrijheid moest worden verleend. Na onderzoek is gebleken, dat het aantal telegram men op 411 per jaar te berekenen is, dat aan den brie vengaarder een vergoeding van 150 moet worden uitgekeerd, dat bet kantoor nu in de berekening van 400500 telegrammen valt en aan het aantal kantoor uren voor opening twee toegevoegd kunnen worden. Daar de kosten daardoor niet booger worden, werd be paald dat het kantoor voortaan tusschen 12 en 3 pui- geopend zal zijn, terwijl voor bet meest geschikte an dere uur, bij de kantoren in de omgeving een onder zoek zal worden ingesteld. Bij de rondvraag sprak de beer Govers de wensche- lijkheid uit van het plaatsen van een bord aan de kerk in Oost- en Westelijke richting met aan beide kanten het opschrift „stapvoets rijden." Deze wenschelijkheid werd met het oog op de veilig heid algemeen door den Raad gedeeld, zoodat tot plaatsing besloten, werd. Niets meer aan de orde zijnde, ging men in besloten vergadering ter behandeling van eenige reclames te gen den hoofdelijken omslag. UIT HEILOO. Iu de door de* afdeeling „Heiloo" van de Noordhol- landscbe vereeniging „het Witte Kruis" in het locaal van den heer T. Helder gehouden algemeene .vergade ring bleek uit de rekening van den penningmeester, die onveranderd werd vastgesteld, dat de ontvangsten en uitgaven respectievelijk in 1909 hadden bedragen 345 en 336.89 en dus sloot met een batig saldo van 8.105. De begrooting voor 1910 werd in ont vangst en uitgaaf vastgesteld op 638.iOs, waaronder een bedrag' van pl. m. 275, bcnoodigd voor de uit breiding van het magazijn. Het aftredend bestuurslid, de heer Dr. T. Hoekstra, werd opnieuw herkozen. Me dedeeling werd gedaan, dat laatstgenoemde voorne mens is op Maandag 28 dezer des avonds half acht in het lokaal van den heer J. Ruiter eene lezing (opge helderd door lichtbeelden), voor de leden van het „Witte Kruis" te houden over „tuberculose." Voor de ze lezing is de toegang vrij.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1