DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 48 Honderd en twaalfde jaargang. 1910. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor P ikmaar f franco door het geheele Rijk f 1, Af hinderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën: Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan dt N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. ZATERDAG -o 26 FEBRUARI. Uit den Raad. B1NJVENLANJ). ITslefoesQanuMr 8. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. VAN EEN DIAMANTEN BROCHE EN EEN BONTE KRAAI. ALKMAARSCHE COURANT. DRANKWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat bij H.H. Gedeputeerde Staten dezer provincie is ingekomen een verzoekschrift van H. J. VENSTER, aldaar, om vergunning tot den verkoop van sterken drank in het klein alleen aan logeergasten in het perceel Paarden markt B 6. Binnen twee weken na deze bekendmaking kunnen tegen het verleenen dezer vergunning schriftelijk be zwaren bij hun college worden ingediend. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 26 Februari 1910. Verschillende omstandigheden wettigden het ver moeden, dat de raadsvergadering van Woensdag vrij lang zou duren. Was het niet bijna twee maanden geleden, dat de raad bijeenkwam? Zou deze vergadering niet de eerste van het jaar zijn? Had de voorzitter niet een vrij lange agenda opge maakt, welke zelfs gevolgd werd door een suppletoire? Kwamen daarop niet voor een voorstel tot verplaat sing van de kleine kaasmarkt, en een onderwijs-voor- dracht, twee punten die in den regel de tongen losma ken? Ondanks al die omstandigheden was de vergadering- spoedig afgeloopen. En dat was maar goed ook want er heerschte een saaie, een vervelende stemming. Van den linkervleugel eigenlijk is hij in meerderheid rechts waren er aanvankelijk slechts drie leden aanwezig en al die opengebleven zetels verhoogden dé gezelligheid niet in de raadszaal, die er, tengevolge van het druilerige weer toch al donker en ongezellig uitzag. Besprekingen, die iets belangwekkends aan deze bijeenkomst zouden kunnen geven, bleven uit. Bij de ingekomen stukken poogde de heer Meienbrink nog een opmerking te plaatsen bij een ingetrokken motie, voldoende motief vindend in het feit „dat het gedrukt stond," waarmede de voorzitter zich echter niet kon vereenigen, zoodat hij alleen dan een bespre king wilde toestaan, indien de motie werd overgeno men, waarvoor de heer Meienbrink echter met een veel zeggend gebaar bedankte. Na de ingekomen stukken had er een benoeming plaats, waarover iets te zeggen valt. We bedoelen na tuurlijk die van regent van het Burgerweeshuis. In afwijking van het advies van B. en W. is niet de eerst-voorgedragene benoemd. Wij willen daarmee niets ten nadeele zeggen van den benoemde, wanneer wij deze methode niet de beste achten. In het algemeen kan het niet aangenaam zijn voor iemand, indien hij, gevraagd of hij door het zitting nemen in een college de openbare zaak belangeloos wil dienen, toestemmend antwoordt, door B. en W. het eerst voorgedragen doch door den Raad niet benoemd wordt. Wij kunnen ons voorstellen dat iemand als hij gepolst wordt, maar liever weigert,'dan zich aan de kans op niet-benoeming bloot te stellen. Daardoor zouden er goede krachten voor bestuurscolleges te loor kunnen gaan en daarom lijkt ons de Woensdag gevolgde methode bedenkelijk. Men zal misschien zeggen, dat in allerlei gemeente betrekkingen nummer één zoo vaak niet benoemd wordt. Maar deze beide gevallen zijn niet gelijk daar toch betreft het iemand die solliciteert en die voor de betrekking betaald wordt en hier moet begon nen worden met den persoon uit te noodigen geheel belangeloos iets op zich te nemen. Men zal zich wel licht beroepen op het belang der instelling. Maar ook dat beroep gaat niet op, zou alleen dan kunnen gel den, indien B. en W. noodlottig in hun keuze waren. IntBsschen waar de raadsleden vrij zijn en de stemming geheim is, is het niet gemakkelijk een be vredigende oplossing van deze kwestie te vinden. Wel licht zou het beste zijn, dat raadsleden, die bij vacatu res meenen dat bepaalde personen om welke redenen dan ook de voorkeur verdienen, dat tijdig ter kennis van B. en W. brachten, of dat vóór het opmaken dei- aanbevelingslijst, daarover in geheime zitting werd gesproken. Na deze benoeming gingen de verschillende voor drachten vlug onder den hamer door ook het voor stel, waardoor de Langestraat Zaterdags geheel ont ruimd wordt en dus voortaan niet meer markt maar straat zal zijn. Met het heropenen der discussies over de bekende kwestie in verband met de regeling der jaarwedden van de onderwijzers is een fout van de vergadering van 14 October 1908 hersteld. Andere beteekenis had deze heropening dan ook niet, en het was wel te voor zien dat noch ten aanzien der tegemoetkoming in de woninghuur noch ten opzichte van de periodieke ver hoogingen in de salarisregeling wijziging zou komen. De heer Uitenbosch deed nog een poging om een ver hooging der tegemoetkoming te geven doch toen zij mislukte, tr^k hij zijn voorstel betreffende de periodie ke verhoogingen verstandiglijk maar in. De burgemeester, die blijkbaar een voorstel ver wachtte, had een onderzoek ingesteld, waarbij hem ge bleken was dat van een 24-tal gemeenten slechts één een vergoeding gaf van 125, de anderen allen, even als Alkmaar 100, of minder en dat er nimmer in de Kamer pogingen gedaan waren om het minimum van 50 te verhoogen. Eerlijk gezegd wij moeten het eerste steekhouden de argument voor deze vergoeding nog liooren en met name is het ons in het geheel niet duidelijk waarom een gehuwd onderwijzer een dergelijke vergoeding krijgt en een gehuwd ambtenaar ter secretarie bijv. niet. Het ligt voor de hand, dat een hoofd der school, die vroeger, evenals thans nog veelvuldig het geval is, naast de school moest wonen, een vrije woning- kreeg, en dus evenzeer, dat bij gebrek daarvan, een vergoeding werd gegeven. De vergelijking van den heer Uitenbosch, dat een onderwijzer 100 krijgt en zoodra hij hoofd der school wordt 400, trof dan ook geen doel. Iets anders is echter of een vergoeding van 400 voor woninghuur bij een salaris van 1200 niet rijkelijk hoog is welke gewone burger ver woont een vierde gedeelte van zijn salaris. Grappig was het dat de heer van den Bosch, die in de vorige vergadering uitstel motiveerde met de vol gende woorden „bovendien zou ik in deze zaak, die het onderwijs betreft, zeer prijs stellen op het oordeel van onzen onderwijs-specialiteit, den heer van Buijsen," nadat de heer van Buijsen had verklaard zich volko men te kunnen vereenigen met het advies van B. en W., in strijd met dit advies voorstelde de tegemoet koming met i 25 te verhoogen. De rondvraag- leverde niets op en zoo kon de Raad na drie kwartier openbare vergadering in geheime zit ting het bouwplan voor een stuk land aan den Kenne- merstraatweg-, gelegen tegenover de Muzieklaafi, be handelen. Het was voor den officieelen verslaggever een ge makkelijke dag. Toen we den vroegeren tachygraaf Woensdag weer aan het groene tafeltje zagen zitten, dachten we dat het stenografisch verslag nl weer ver dwenen was. Dat is intusschen niet het geval dat verslag komt wel weer, het verschijnt echter niet lan ger bij een courant, doch wordt, als vroeger, door de gemeente uitgegeven, zoodat er alle aanleiding is om te hopen, dat het technisch beter verzorgd zal wor den, dan den laatsten tijd geschiedde. DE PRINS WILLEM II. Hoewel de directie van den Kon. West-Indisehen maildienst te Amsterdam nog immer zonder bericht is omtrent de Prins Willem II, maakt zij zich toch nog evenmin als in den beginne over het lot van het stoom schip en opvarenden ongerust. Bij blijft alsnog het waarschijnlijkste achten dat het vaartuig hulpeloos op zee ronddrijft met defect aan machines of schroef. en er zijn nog voor vele maanden voldoende levensmid delen aan boord om kalm af te wachten dat het schip gevonden wordt. ONTROUW BEAMBTE. De brievenbesteller H. v. d. W. te Oostwold (Old- ambt) is in zijn betrekking geschorst, verdacht van verduistering- van brieven en poststukken. Deze post beambte, die gehuwd en vader van twee kleine kinde ren is, maakte in den laatsten tijd veel misbruik van sterkedrank. HET CREDIET VRAAGSTUK. Het orgaan van den Rotterdamschen Middenstand „De Middenstander" is voornemens te trachten eene beweging in het leven te roepen tot het verkrijgen eener vluggere betaling, ten doel hebbende het lange en schadelijke credietgeven te beperken, zoo mogelijk het te brengen tot het invoeren eener contante beta ling. Terwijl de heer Rink, zoon van den aannemer van dien naam, te Beverwijk dezer dagen op een pad in den omtrek van de Breesaap fietste, bemerkte hij op een stuk grond een groote bonte kraai, die met forsche woedende slagen op iets pikte. Bij nadering had de vogel nog niet veel lust, trots het gesis van dien heer, om weg te vliegen en deed pogingen om het voorwerp mede te nemen, 't geen mislukte. Bij onderzoek bleek dat het een groote diamanten broche was. Na de autoriteiten kennis van het gebeurde te heb ben gegeven, heeft de heer R. de broche te Amster dam laten waardeeren en is tot de conclusie gekomen, dat deze van zeer hooge waarde is. (Opr. H. Ct.) VREEMDE VONDST. Bij een afbraakveiling kocht de voerman De Ridder aan den Haarlemmermeer-ringdijk bij Lisse een partij afbraak, waarbij een zware voordeur. Aan de achter zijde, beneden de brievenbusopening- zat een ijzeren plaat. Toen De Ridder die er afschopte kwam een postwissel voor den dag van 12 in Augustus 1897 uit 's-Hertogenbosch verzonden aan den heer H. I rankfort te Amsterdam, alsmede eenige briefkaar ten, op verschillende jaren verzonden. De vinder heeft een en ander naar het postkantoor te Amsterdam gezonden. JULIANA-BIJBEL. De Bijbel door de „Vereen, van Christ. Onderw. en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche Be zittingen," het Vorstelijk Echtpaar voor Prinses Juli ana aan te bieden, wordt thans gebonden op de be kende binderij van de firma Brandt te Amsterdam. Het wordt een zeer kostbaar werk, maar toch een voudig. De Bijbel is van velé kunstplaten voorzien. UIT BERGEN. Door het N. H. Kerkelijk Zangkoor zal op Donder dag, 3 Maart a.s. eene uitvoering worden gegeven in het „Oranje-Hotel" alhier. Het keurige programma bevat den tekst van een 10-tal liederen welke gezongen zullen worden. Voorts vermeld het een voordracht van Ds. Cannegieter en een duet en quartet, terwijl tot slot eenige levende beelden zullen worden vertoond. Het belooft een mooien avond te zullen worden. Zullen er vele ijssport-liefhebbers zijn dié reeds lang tevergeefs naar vorst hebben uitgezien, vele am bachtslieden en grondarbeiders lachen in hun vuistje dat 't zulk zacht weer blijft. Over werkloosheid mag in deze gemeente niet geklaagd worden. Vooral in het bouwvak is de toestand zeer gunstig. Steeds hoort men van nieuwe bouwplannen, van uitbreidingen enz. Niet minder dan een 60-tal grootere en kleinere plan nen tot bouw of verbouw werden van 1 Januari 1909 tot beden door B. en W. goedgekeurd, terwijl gestadig nieuwe plannen inkomen of in voorbereiding zijn. UIT HEILO. Den 24sten dezer kwamen in het lokaal van den heer T. Helder eenige ingezetenen bijeen, ter bespre king tot het oprichten eener Harddraverij-Vereeni- ging, bedoelende het houden van harddraverijen door paarden uit deze Gemeente op den Rijks-straatweg (behoudens goedkeuring van den heer commissaris der Koningin in deze Provincie), gedurende de ker misdagen. Na re- en dupliek werd tot de oprichting daarvan besloten, en traden alreeds een 40-tal perso nen, als lid toe. Het bestuur, bestaande uit vier leden, zijnde de hee- ren: Jan Mulder, voorzitter; W. P. Swart, vice-voor- zitter; P. van 't Veer, secretaris en J. Roskam, pen ningmeester, zal ter bereiking van het beoogde doel worden bijgestaan door zeven commissarissen, zijnde de heeren: C. Muis, M. Mulder, Joh. Bakker, Jan Reik, J. H. van Straaten, H. E. Deekens en O. Water. De contributie bedraagt per lid en per jaar 1. terwijl die voor het donateurschap op 2.50 is be paald. Tot eere-voorzitter der opgerichte Vereeniging werd met algemeene stemmen gekozen jhr. N. van Eoreest, burgemeester alhier. UIT SCHAGEN. Den 25sten Februari vergaderde in het lokaal v. d. Horst alhier, de afdeeling Schagen e. O., van de Hol- landsche Maatschappij van Landbouw, onder leiding van den waarnemenden voorzitter, den heer J. de Veer. Van den heer O. Kooy van de Vennik was bericht ingekomen, dat hij bedankte voor zijne benoeming als voorzitter der afdeeling. Den afgevaardigde der afdeeling, den heer A. Vis ser Az., werd opgedragen op de a. s. algemeene verga dering te stemmen voor het voorstel van het hoofdbe stuur inzake het zuivel-consulentschap. De rekening en verantwoording van den penning meester, den heer G. Muijs, wees eene ontvangst aan van 315.33", eene uitgaaf van 284.2T5, batig saldo 31.06. Aan de heeren J. en K. Blaauboer werd opgedragen een en ander na te zien, en op de volgende vergade ring rapport uit te brengen. De heer v. d. Hurk, hoofd-inspecteur der centrale Raifeissenbank te Utrecht, leidde het onderwerp in: Landbouwcrediet. Met algemeene stemmen werd na eenige bespreking besloten tot het oprichten van een Boerenleenbank te Schagen en werd het bestuur der Landbouw-afdeeling- geproclameerd tot comité vau oprichting der bank. Met een hartelijk woord van dank aan den heer v. d. Hurk sloot de voorzitter daarna op de gebruikelijke wijze de vergadering. UIT St. PANCRAS. Te St. Pancras werd Vrijdagavond een algemeene bijeenkomst gehouden, om te komen tot het oprichten van een afdeeling van het Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantie-kolonies, waarvoor- de heer A. C. Bos van Egmond dezen avond als spre ker optrad. Vooraf was door den heer A. Nobel een dames-co mité gevormd, voor het inzamelen van gelden voor het te Egmond aan Zee nieuw te bouwen Kolonie-huis, en om verder blijvend in deze zaak nuttig werkzaam te zijn. Dit comité was op deze bijeenkomst aanwezig, en bestond uit de dames Anna Booy Jd., Grietje Keizer Pd., Aaltje Stammes, Anna Hart, Grietje Snel, Pe- tronella Dekker, Trijntje Bakker en Jannetje Groen. Hoewel voor deze zaak groote samenwerking was gezocht, was toch het publiek slecht opgekomen, slechts 15 personen waren aanwezig, - doch dit kleine aantal heeft met de meeste aandacht de bespreking van den heer Bos aangehoord. In de pauze werd door 13 aanwezigen blijk gegeven in te stemmen met deze zaak, door toe te treden tot het lidmaatschap der afdeeling, welke al direct een bestuur verkozen, bestaande uit de heeren: A. Nobel, voorzitter; W. Keizer Jr., secretaris en C. Groen Cz., penningmeester. Door dit bestuur, met behulp van het dames-comité zal de afdeeling zooveel mogelijk worden uitgebreid, opdat ook St. Pancras nuttig zal kunnen werkzaam zijn voor dit schoone doel. Bij het sluiten der bijeenkomst, werd door den lei der, den heer A. Nobel, dank gebracht aan den heer Bos en aan het dames-comité, op welker ijverige mede werking ook voor het vervolg gerekend wordt. UIT HEER-HUGOWAARD. Donderdag vergaderde de afd. Heer-Hugowaard e. O. van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw in het lokaal van den heer Hofdijk. De ingekomen stukken gaven hoegenaamd geen aan leiding tot bespreking; op het verzoek der afdeeling Hoorn en Leiden om financiëelen steun, meende de vergadering niet te kunnen ingaan. Tengevolge van het overlijden van den penning meester, den heer Van Rijn, zijn de financiën gesteld in handen van, den heer Van Slooten. Deze deed re kening en verantwoording, waaruit bleek, dat de ont vangsten bedroegen 159, de uitgaven 145.73, alzoo een batig saldo van 13.27. Tot bestuurslid werd gekozen de heer Jc. Met, ter wijl de functie van penningmeester werd opgedragen aan den heer W. van Slooten, tevens secretaris dei- af deeling. Bij de bespreking van den beschrijvingsbrief voor de a.s. algemeene vergadering, werd besloten om voor een lid der financiëele commissie stem uit te brengen op den heer Vas Visser. Tot afgevaardigden naar de algemeene vergadering werden gekozen de heeren Je. de Geus en P. Wonder Pz., terwijl tot plaatsvervanger werd aangewezen de heer Van Slooten. SCHIP IN NOOD. Ter aanvulling van ons bericht van gisteren, ver melden we gaarne nog de namen van de 4 dappere yisschers van botter H. N. 14, die per roeiboot zich over de felbewogen zee naar de in nood verkeerende aak begaven. Het waren A. de Beer, W. de Beer, Jb. Brouwer en ILei-ke Schuffel. De roeiboot, uitgezonden door de lloornsche boot, was alleen bemand door den kapitein G. Eranssen. Bravo voor dat wakkere vijftal! UIT HOORN. De handel in nuchtere kalveren is j in Hollands Noorderkwartier reeds zeer belangrijk. De vraag, ia 't bijzonder voor export naar Engeland, is zeer groot. De kooplieden wachten dan ook de gewone marktda gen niet af, maar trekken de verschillende dorpen met groote wagens langs, om zooveel mogelijk beesten op te koopen. Dé prijzen die besteed worden, wisselen af van 12 tot 28 gulden. Daar de keurmeesters slechts het levende vee keu ren, gaan de meeste kalveren naar den Hoek van Hol land, om daar te worden gekeurd en geslacht. Door velen wordt de wensclielijkheid betoogd, om, ten einde kosten te besparen, te Hoorn een groote exportslach- terij met keuringsdienst op te richten. UIT DE RIJP. Dinsdag vergaderde de gemeenteraad. Ingekomen was een brief van de Maatschappij tot bevordering van Nijverheid, waarin de gemeente wordt verzocht hare gecommitteerde te zenden ter vergadering van aandeelhouders op 24 Februari a.s. teneinde aldaar stem uit te brengen: lo. tot goedkeuring van de balans op 31 Decem ber 1.1.; 2o. te besluiten de haringvisscherij uit te oefenen, zooals dat bij besluit van 24 Februari 1902 is bepaald. Aan de voorgestelde punten werd goedkeuring- ge hecht en tot gecommitteerde gekozen de heer P. Geer- ke. De heer Blokdijk acht de totale winst van 8550 zeer mooi, en ware er niet 3000 op de sigarenfabriek afgeschreven, zelfs zeer gunstig. Ook de ruim 2000 winst door de gasfabriek gemaakt staan spreker wel aan en bij hem is de vraag gerezen of Directeur en Commissarissen nu eens niet aan verlaging der gas- prijzen kunnen gaan denken. De heer Van Vloodorp zegt dat die 2000 wel eenfc aardige winst vormen, doch spreker heeft uit de ver schillende bij de balans behoorende gegevens opge maakt dat er binnenkort tot den bouw van een twee den gashouder zal moeten worden overgegaan. De ren te van het daarvoor noodige kapitaal en de noodzake lijke afschrijving zullen dus den winst, althans de eerste jaren weer drukken. Eene verlaging van 1 cent per meter zou de winst met 1700 doen dalen en het een in verband met het ander zou men dan een ver lies kunnen krijgen. Dit acht spreker minder wen- schelijk. Wel zou hij iets voelen voor vermindering van meterhuur. Het is spreker opgevallen dat bij een stijgend aantal meters de huuropbrengst minder was. Dit ontstaat door de eigenaardige gewoonte om wan neer bij een gasverbruiker door afwezigheid, de meter niet opgenomen wordt, er over die maand geen huur in rekening gebracht wordt. Ook wanneer iemand minder dan 5 M3. verbrand heeft wordt hem geen huui- in rekening gebracht. Spreker noemde dit een eigen aardige belooning, gewoonlijk toch zal men een groot ste afnemer korting toestaan en niet de. kleinste. De heer Blokdijk vond den prijs voor het kookgas laag genoeg, bepaalde men zich dus tot het lichtgas dan zou er geen 1700 winstmindering plaats vinden. Hiermede waren de discussiën daarover geëindigd. Aan de orde was de behandeling van de, in de vori ge vergadering aangehouden adressen van de plaatse lijke vroedvrouw en van de Nederl. Vroedvrouwenver- eeniging. Van de laatste is nog een nieuw request in gekomen met verzoek ook het nieuwe voorstel van den heer Van Vloodorp niet aan te nemen. Uit de nu volgende discussiën bleek dat alle leden (alleen de voorzitter niet) een schrijven van de plaat selijke vroedvrouw en de presidente der Vroedvrou- wenvereeniging hadden ontvangen, waaruit bleek dat de juffrouw in 't vervolg menschen met inkomens van 300 en lager gratis hulp wil verleenen, en dat zij in het vroeger door den Raad aangenomen tarief een wegwijzer zal zien voor het door haar te berekenen honorarium (behoudens afwijkingen daarvan naar door haar te beoordeelen omstandigheden). Naar aanleiding van deze laatste verklaring, merkte de heer Hoedemaeker op dat door de presidente mej. Schoonhoven-Vetter in een courgnt (de Purmerender) een ingezonden stuk is geplaatst, waarin spreker door die juffrouw beticht wordt in de vorige vergadering onzinnigheden te hebben gezegd, toen hij zeide den in druk gekregen te hebben, dat mej. ten Wolde, zonder band, toch het tarief van den raad zou volgen. Ver-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1