Gemengde Koorvereeniging „Alcmaria". VENO'S BLIKSEMSNELLE KOESTOENEZIXO CONCERT Een in alle opz'cliten bekwaam TIMMERMAN STADSNIEUWS. ogs Woensdag 2 Üaart 89IOp 's avonds 8 uur precies, AÜVERTENTIEN, een een SLAGERSKNECHT P.G. 13 KOOPi een flink Heerenhuis met tuin. Voor bespreking AMSTERDAM, eene Dienstbode, KERKBOEKEN, De voorstelling voor de lezers der Alkmaarsche Courant L t u t e B e rl c b f in het Concertgebouw „HARMONIE." 101i/4 98v„ I881/ 133 151 600 182 248i/s 76 marktberichten, Telegrafisch Weerbericht, KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. RENSE v. RIJS 11 &*- GEVR\AGD VOORHANDEN: Wed. J. N. PI. VAN BALEN, Mient. ruimenbroodjes 3 cent per stuk. Aanbevelend, - W. G E. VALK - wordt iederen belangstellende vei zo< ht morgen avond (Woensdag 2 Maart), om 8 uur in Gebouw „Voorwaarts" te komen. de verkiezing waarschijnlijk de Parijsche komiek Dra- nem zijn, een der meest populaire personen uit de ca- fé-eoncerts. Dranem, die eigenlijk Menard heet, is in het gewo ne leven een zeer ernstig man, desniettegenstaande wordt zijn candidatuur niet als ernstig beschouwd. Een der Parijsche couranten is van meening, dat als hij het spreekgestoelte betreedt, de geheele Kamer het refrein van zijn liederen zal meezingen. DE HITTE DEK ZON. Professor Nordmann van het Parijsche observatori um, wien het eenigen tijd geleden gelukt is te bepa len, dat de temperatuur der zon 5320 graden bedraagt, heeft thans met een nieuw, door hem uitgevonden toe stel de kracht van het licht gemeten, dat zich vanaf de zonneschijf in de wereldruimte verspreidt. Volgens zeer nauwkeurige berekeningen van Nordmann geeft iedere vierkante centimeter der zon een lichtsterkte van 31900 kaarsen. In een interview zeide de hoogleeraar Een stukje van de oppervlakte der zon even groot als een nagel, geeft zooveel licht, als wij noodig hebben om 's nacht de geheele Avenue de l'Opéra te verlich ten. Daar de oppervlakte der zon 509 millioen vier kante kilometer bedraagt, is de hoeveelheid licht, die van het zonnelichaam uitgaat, ongeveer 51000 billioen maal zoo groot, als de geheele verlichting van de Avenue de l'Opéra. Gelijk te voorzien was is thans onze voorstelling' „fi naal uitverkocht." Ook de laatste beschikbare plaat sen zijn heden genomen. INSTALLATIE. In tegenwoordigheid van enkels belangstellende 3, waaronder eonige d.maü, werd gitte'su de nieuwbe noemde reehtf-r ia de Ars-ondies-moMts-R-ehtbsr k, de Heer Mr. A. M. Ledeboer, tot dusverre subsistuut- gr if fir kij da rechtbank fe 's-GravenhfcS'e geïnstalleerd. Nadat de Heer Mr, Ladeboer door den Heer Grif fier, den Heer ar, van «er Feen de Lilïs w»e ;>in- nergelesd, ward door dezasi de suste van bfëeiügiog voorgelesen. De Officier van Justitie, de Heer Mr. van Sonaboeck daarna het woerd voerende wgdde alPreeret woorden van waardeering aan den afgetreden rechter, Mr. A. O. Lagerweydie gemeend had zijne werkzaamheden aan jongere krachten over te moeten dragen. Hg bracht namens het parket een eeresaluut aan den Heer Lagerwey, die ongeveer 46 j&ar de magi stratuur op de meest eervo le wijze heeft gediend. Wg zullen, zco zeide #pr., zij a vertrek betreuren, maar moeten het eerbiedigen. M<ser over de verdien sten van den Heer Lagerweij uit te wgden, liet spr. aan anderen over, die langer het voorrecht hadden m->t hem om te gaan. Mr. Lagerweg kenmerkte zich in al zijn werken als een man van erast, van grondige kennis en van veel ervaring. Daarom zija vertrek als een verlies te beschouwen voor rechtbank en parket. Van harte wordt gewenscht dat het den Heer Lager» eg gegeven mag zijn nog vale jaren te genieten van den door hem zoo welverdienden rust in Gelderland's sekoone dreven Hij zal door ons, zeide spreker, niet vergoten worden en wg mogen wel aannemen dat hij ons ook nog dik werf indachtig zal tijo. Den Heer Ledeboer g-lukwe.isehendo ut"t d« hem te b«-urt gevallen onderscheiding, sprak de officier aldus Het zal u ntet gezegd behoeven te worden d«t het moeielgk z 1 vallen, de plaats in te nem»n van Mr Lagerwen, doch af gaande op uwe afgelegde loopbaan en de ve e relaties die u da&rbg heeft verworveD, doen ons met vertrouwen verwachten dat u aan de aan u gestelde eiachen zult vcldoen. Steeds zult U ons bereid vinden wanneer U dit verlangt U van dienst te zijn. Ik wen»ch U vele gelukkige jaren toe met Uw gezin, zoowel huiseigk *ls maatschappelijk, in U*e nieuwe betrekking, in de nieuwe plaats Uwer inwoning. Daarna ging spreker over tot het nemen van h»t gewone requisitoir. Alvorens tot de installatie over te gaan, verklaarde de president der Rechtbank, mr. D. van Hmweriinge, daarna het woord voerende, dat da rechtbank den Heer Lagerweg nood-a had zien keengsan, In de vrle jaren die de Heer Lsgerweij da magi stratuur diende heeft hg zich leeren kennen als een zeer bekwaam rechtsgeleerd*, die zich bg sender ge voelde aangetrokken tot de behandeling van de straf zaken, hetgeen er tce leidde dat hij de betrekking van rechter *an instructie vervulde. Aan een grondige kennis, aau een ruimen heïcfe-en blik, aaa veel ondervinding paarde de Hser Ljgerweij een groote onpartijdigheid, hetgeen vooral voar ds betrekking van rechter van instructie een greote factor mag hesten. De iostructiea van den Heer Lsgsrw.ij getuigden steeds van te willen geven, een groot licht in de ideeëa, in den sard van het karakter van den beklaagde. Noode, zco herhaalde spr., zagen *5 den Hear La gerweg heengaan, die tot op den la&tsten dag ven zijn langdurige loopbaan zgn betrekking nsg met zooveel lust an opgewektheid waarnam Wg misgunnen den Heer Lagarweij den zoo zeer verdienden rust niet, i- tegendeel wij wenzchen kern toe dat hg met mevrouw, zijne echtgenoote nog vele jaren van dcD door hem begeerden rust zal kunnen genieten. Dan Heer Mr. Ledebcer heette spr. daarna welkom. Toen wg, zoo zeide hg, voor de mosielijk* ta»k ston den, de alphabetische lijst op te maken, hebben wij niet geaarzeld u daarop te pla&tseo, d«*r u resdz zoo lang de betrekking van substituut-griffier eu dan nog wel te 's H»ge, hebt waargenomen. Het subs, griffier schap sekt ik eeae uitstekende leerschool. Wij hseten u welkom, en wenscken u toe dat u nuttig w erkzaam zult kunnen zgn en dat u met uw gezin een aange naam verblijf in deze gemeente zult vinden. De Hear Mr, Ledebuer het woord verkrijgendebe tuigde zgn dank a*n H. M de Koningin, die hem benoemde, aan den Minister, die hem voor dia benoe ming voordroeg, aan de rechtbank alhier, die hem op de lijst van aanbeveling plaatste. Hg gedoelde zich zeer verheugd dat hg het voorrecht dezer benoeming heeft megan genieten, bedankte de Hssrea Officier van Justitie en President der rechtbank voor de tot hem gerichte woorden, wn beval sich ten slotte ten zeerste aan bg rechtbank en. parket voor een aange name samenwerking en vriendelijke verstandhouding. Ds plechtigheid was hiermee afg-loopon en de zit ting werd voor gesloten verklaard. BADHUIS VAN HET „WITTE KRUIS." In de week van 1 tot 26 F*: r. zgn in het oad- huit van het „Witte Kruis" genomen66 kuipbaden, 75 regenbiden le klas en 139 regonhs&den 2e klas, tf samen 280 baden. S. D. A. P. In een berichtje over ds afdesling Alkmaar van den soc -dem. arbeiderspartij in Het Vtdk komt e. m. voer: Ia zske den open brief van het schoolfeosfd Aukes werd besloten niet in te gaan op zgn eiseh van een polemiek in de ASkma*r«ch<j Courant", maar zoa «poecig mogelgk een openbare vergadering te beleggen, N&T. VEREENIGING TOT STEUN AAN MILICIENS. LI. Zaterdag vergaderde, onaer voomtt-rscbsp van den heer Cfer. Altona, de afdeeiing Alkmaar van de Nationale versenigmg tot steun a n miliciens. Uit het jïarvejslsg bleek dat de afdeelin? in 1909 mst acht leden verminderde, nam. 2 door overlijden, 2 dear b danken ea vier door vertrek. Hst aantal leden bedrasgt thans 52. Aanvragen *»n werkgevers om c.q. beschikbaar per soneel, kwamen in 1909 niet in. Ven de 6 milicien» die tengevolge de vervulling hunner miiitieplichtsn hunne betrekking verloren en v#n wie asnvragen em werk in kwamen, k? n één ge plaatst worden ais hulpstoker aan de gsufabr» k te Noordachirwoude en een asn de Koekf»bri»k alhier. Voor drie van hen werden door het bestuur, voi- «ens hun wensoh, pogingen aangewend bij verschil lends spoorwegdirectiën en bij het Bestuur der Poste rg«n, om pltatsing, een werd dasrdoor geplaatst als los werkman, met vooruitzicht op vest werk, de beide anderon zgn nog in afwachting, voer zoover bekend. De z-sda los w rkman dia na verschillende vergeefse he pogingen niet geholpen is kunnen wordea ging, nood gedroegen, ais vrijwilliger vso? een jaar, in militairen dienst. Twee ontvingen eenigsn gddelijken steun. Op het verzoek taq een zevende om geldel ij ken steun, w*rd na bekomen inlichting-n «au éen Bu'ge- nseesiüE der betrokken gemeente, afwijzend beschikt, Hst batig salto ov»r 1903 feedf^fegt f 42.77. Dit «silo blijft roof 1910 tor bfschikkinf de? afde ling, em te dienen tlwaar nosdig H t^een overschiet wordt, velgen» de statuten, in October k. gestort in da weerefandzkas, berustmde brj het hoofdbestuur. Tot ftfgwva&rdigien ter alg<?meene vergadering. in Juni a.«. te houden te Amsterdam. werden benoemd de H.H. J. J. Wisring* en G G. Vonk, lespectieve- Ijjk secretaris en penningmeester der afdeeling. Varaer bleek ast bg de vereen giag siefe in 1909 496 miliciens h-bben aangemeld. Van die 496 ia »w 23 ondersteuning geweigerd, wijt geen gunstig rappart van de militaire autoriteiten werd ontvangen. Fin»n si.ël wetdsn er 97 gesteund, terwgl het aantal d»r genen, die &«n werk werden geholpen 170 bedroeg. „ALCMARIA." Gaarne vestigen we nog ev.en de aandacht op het concert, morgenavond door de gemengde Koorvereeni- ging „Alcmaria" in de Harmonie te geven onder lei ding van den directeur, den heer Frans Rigter. Opgericht 31 1904. Goedg«keurd bij Kon. B«#l. v, 27 Nov. 1905. Dir.: de Heer FRANS RIGTER To'JgaDgnbawcztn 50 ets bg do Leden en de Herren P BORJESON, Oudegracht 133D. J. LEVERT, Mi*nt; I. KOEN T. Hek<l»tr*at; „HARMONIE'. Lombard» eeg. PJ »*t«b^spfekïng 10 ets. per plaats extra met ingang van 1 Juli 1909 is ing< deeld ia k!&*öe22 met toewijzing vsn gevarencgfer 22, welk lvatate cgfsr de Raad echter wgsigöe in 18. D* OeatraSe Raad beveiligde d uitspraak. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN 28 Fefcr. Aaitje, d. v. Jasebue Walter en Hendrilje Boerms. Ingezonden Mfdedfelingen DINSDAG: Lezing vanwege de Openbare Leeszaal, 8 uur, café Central. Alkm. Tooneel, repetitie, 8 uur, café v. Twisk, Nieu- wesloot. Typografen-studieclub, café Voorwaarts, 's avonds 8'/210l/2 uur. Gem. Koor „Alcmaria," repetitie, 71/2 uur, Harmo nie. Tooneelver. Voorwaarts, rep. 71/2 uur, Diligentia. Zangv. „Halleluja." repetitie, 8 uur, nieuwe Doelen. Toonkunst met strijkorkest, repetitie, 8 uur, boven zaal Unie. Chr. Zangver. „God is mijn Lied," 8 uur, Ohr. School Arb. Dam- en Schaakclub. 8 uur, café „Voorwaarts." Kegelclub „Koekoek", half negen café „Suisse". Geheel-Onthouders Zangvereeniging, repetitie, café „Graanhandel," 8 uur. WOENSDAG: Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," meisjes, 2de afd. 61/i7l/4, in het „Gulden Vlies," jongens, 1ste afdeeling van 71/,8 uur. KeereD van 83/e9'/4 uur in bet „Gulden Vlies. Koorstraat. OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN. DINSDAG. Rolscbaatsenbaan, Harmonie, 711 uur. WOENSDAG: Rolschaatsenbaan, Harmonie, 25 uur. Concert Gemengd Koor Alcmaria, 8 uur, Harmo- CORRESPONDENTIE. Een verslag van de lezing cggr_de Doodstraf moet tot het volgende nummer blijven liggen. ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ALKMAAR Uitspraken van heden Jan K, Helder diefstal, 14 dagen gevangenisstraf. Johannea H., Wognum, wsderrechUljjk binnendrin gen en verzet, 14 hagen gevangenisstraf. - Jan B, Uitgeest, beleedigiog, een waek gevang* nis- straf. Pieter P., Spanbroek, beleediging, f 3 boete aubs. 3 dagen hechtenis. S. L., Uraem, mishandeling, f 5 boete subs. 5 dagen hechtenis. Pieter B Andgk, diefstal, 3 weken gevangenisstraf. DE WILLEM II, ROTTERDAM 1 Msart. In assurantiekrirg»n wordt het S.S. Pnn» Willem II reeds sedert *eht dagen als verloren b»schou»d. Men vermoedt dat tengevolge van een ketdontph ffing tijdens stormweder het schip te gronde is g gsan. De waarde van het schip wordt op ruim 2 ton ge schat, wdke schade bij onderlinge versekering ge dragen wordt door den West-Indischen M»)ldien«t, de Stoom-arrtmaatsch*ppg Nederland, d« Rotter- domsche Lloyd en de P kketvaartmaatsehappjj- HET ANKER. AMSTERDAM, 1 Maart. H*den wees het Hof arrest inzake de zaak tegen A. G. Verstege, uitgever redac teur van het Anker, op deD Matrozenfcoad te H-lder, die in hocger beroep was gekomen van het vennis der Alkmaarsche r chtbank, waarbij hg wegen» smaad schrift was veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf. Z oals men zich zsl herinneren, was een aanklacht ingediend door kolonel H. T, Haven, commandant van Hr. Mc. pacts-rtchip „Hertog Hendrik" «n den luit. tir see le kiasse G. van Hulst-ya, beboerende tot d< n état-m&ijor van Hr. Ms. oorlegasckip „Piot Hein", tegen den sch-ijver van artikelen voorkomende iu „Het Anker." Ia dut blad was etn Heldersche eor- respöüdantie opgenomen, waarin gebeurtenissen a^n boord vai genoemde oorlogsschepen werden bespre ken, om ti betosgen, dat daar cnreeht heersckte, w- arin het optreden van den luitenant ter zee Hulsteyn »1« ruw gelaikt en geasgd w ird, d-nt de seckt *n de? sche peling n door commandant Hoven werden vergu'sd. De Prosureur-generaal had bevestigirg van het von nis gevraagd. Vrijgesproken. BAAD VAN BEROEP. UTRECHT, 1 Maart. In de heden Dinsdagte Utrecht, gehouden openbare Wenhszitiing hid o. m. de uitspraak plaats in di navolgende zaak: Hosger beroep van do Rgksverzekericgabank tegen de uitspr&ük van den Raad van Berosp te Htarieir, houdende bevestig» g der bsslissing van de Rgks«er- zekeringsbank, waarbg de ecdernsming van J. V. Jzn. te Uitgees fi.-ma S. J. V., sla wordende rïa&rin uitge oefend hst br.drgf, uitgeoefend in chemttche fabrieken of het bedrijf van vervaardigen van verf of verfsUfKn EEN OPEENVOLGING VAN VERBAZINGWEKKENDE GENEZINGEN GEDURENDE II JAAR. Veno's Bliksemsnelle Hoestgenezing wordt zear veel NAGEMAAKT, doch NIMMER OVERTROFFEN. Elf jaar geleden gaf het reeds meer genezingen dan elk ander geneesmiddel en thans is 't het voornaamste geneesmiddel over de geheele wereld, daar het de grootste genezende kracht bezit. Het is zuiver en vry van verdoovende bestanddeelen en daardoor zelfs by zuigelingen onschadelyk. Het is het snelste in werking en het beste geneesmiddel voor acute en chronische verkoudheid of hoest, bronchitis, chronische asthma, kinkhoest, influenza, neus-catarrh en longaan doening. Het wordt vervaardigd door de Veno Drug Co., Man Chester, Engeland, van bestanddeelen welke nog nooit in Holland zyn gebruikt en samengesteld op absoluut hygiënische wyze door de beste apothekers. Warm aanbevolen door de meeste doktoren. •Prys 55 ets., 75 ets. en Fl. 1,80 per flesch. Verkryg- baar by J SCHOUTEN en Ca., HuigbrouwerstraatNIE- ROP en SLOTHOUBER, Lzngestraat 83 Alkmaar, ea in hun fiiisai te De Rijp, v«orhe-n APPEL. Bij de voornaamste srogisten in N*d«ri»od, v»n niet verkitgrbaar direst per poet van da VENO DRUG Co., N. Z Voorburgwal 230, Amaterdam, na ontvangst van postwissel m«t 10 cents ver housing. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWOREDIET, Voord am, C 1213, Alkmaar. Koers van Staatsleeningen. 28 Febr. 1 Mrt. pCt. 21/2 5 5 5 4 4 4 4 5 4 41/s NEDERLAND Ned. Werkel. Schuld BUITENLAND Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Cousol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr. Financ. enlnduatr. ondernemingen. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollardsch Grondcrediet Nederl Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman Cultnur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Kon Mij t. cxpl. v. Pe roleum Moeara Enim Sumatra Pa embang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Pcrlak Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm Car Foundry Comm. Amerik. Stoomv.-Mij. Marine Comm. Pr. ferent Marinebonds pCt 4l/s Peru Comm. aand, div. Preferent Spoorwegleenin gen. Holl IJ. Sp -Mij Mij tot, expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch Top. Cert,. v. Convert Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr, Cert Aand, div. Erie Comm Kan-as City South. Cum. >t pref. Mis K. Texas C v. New-York Untario Norf lk Western C. v. S- u hern Railway Southern Pacific Union Pacific eer-, v. Wabash Comm. Rock Island Comm. POLEN Warschau Ween en RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 NEDERLAND. BELGIE. HONGARIJE. OOSTENRIJK RUSLAN Premieleenmgen. Stad Amsterdam 3 Gemeente-cred. 8 Antwerpen .887 2i/s Theiss 4 Staatsleening 186U 5 1864 5 76 971/2 102s/4 5°i/4 94 96 89 891/, 98i/s 88 9415/lp 97 610 4541/s 37 2533A 83 357 418 455 i/s 216 1721/2 1431/s 185 950 133 771/4 631/s 155 71/s 211/2 691/a 113/4 39 84 90/, 212 116% 116 41% 693/4 423/s 451/2 IOOV4 99 1257/15 1863/4 211/2 473/4 127 IIO1/4 1041/ie 987/i6 1597/8 173 460 763/4 501/4 98% 883/4 89% 98% 8713/ig 94 188% 132% 179% 144% 184 75 98 454% 837/g 418 457% 223% 172% 142% 1847/8 915 130% 78 81% 64% 7% 217/16 693/16 12i/ie 89% 893/4 116 41% 303/i6 38% 29 125% 188% 21% 48% 89% 104 Koers van het geld. Prolongatie 21/, pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. RuSsen on veranderd. Tabakken zonder affaire. Oliewaarden op betere prijzen speciaal Moeara Enim. Culturen stil. Mijnen op dezelfde prijzen. Amerika opende vast, het verloop -was stil en het slot prijshoudend. N0QRD8CBARWüUPE, 28Febr Rro<f»kooi le too-t f 5 25 f. 5 50, 2* seori, f 4 25 s 4 75, kleinere f 1.05 a 3.50, gele is soort f 5.26 5 762a «oort f 4 25 s, 4.75, kleinere f 1.40 a 3,75, witte la soeri f 2 75 a 3 25 2« Süo-t f 2.25 2.70, klainere 1.25 a 2.10 Uien f 1.30 a 1.40. BR. OP LANGEND. 28 Febr. Bloamk. 2v f Eenz<rn ié. f 0a 0, rtsod» f 1.60 a 3 70, ge'e f2.— H f 5.30, witts f 1,a 2.10, uian f 1.40 a 1 60 PURMEREND 1 M t, Aangevoerd 832 runderen, waironder 171 vette 52 a 70 et. per kilo, 161 melke- e gelde f 110 a 240, prgsh. stug, 18 stieren 62 vette kalveren 80 a 100 ct. per kilo, handel vlug, 918 nuchtere id. f 11.— a 28.—, handel vlug, 36 pau-den, 508 schapen f 15 a 23,prgsh. mu ig 600 ov-rh. f 15.a 23,p gah matig, 329 vette varkens 48 a 52 per kilo, handel vlug. 75 magere id. f 16. 36.handel matig, 219 biggen f 8.a 13.stug, 20 mavd. Appsisn f 150 a 2.30 mand. Peren f 1.— a 1 50. Kleme faOrieksksas f 36.50, kleine boerenkaas f 35, middelbare f Goudseke f aangev. 58 stapels, 704 Kilo boter f 1.60a f 1.60, .poieren f 3-25 a 3.76, eendeieren f 4 50, xalknncen f 0. 1 Maart. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meterologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 772.4 te Horta. De laagste stand van den barometer 743.9 te Sey- disfjord. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 2 Maart). Matige zuidwestelijke wind, betrokken of zwaar be wolkt, waarschijnlijk regenbuien, zelfde temperatuur. Neerslag te Alkmaar, 1 Maart, 4.1 m.M. Het gebied van booge drukking blijft zich over de Azoren handhaven. Ook in de Oostzee ontwikkelt zich een hoog. In het westen zijn voortdurend depressie invloeden merkbaar, waardoor bij ons het ongestadige weer veroorzaakt wordt. De barometer is bij ons se dert vannacht rijzende en ruimde de wind. Onder de gegeven omstandigheden is echter weer een krimpen van den wind te verwachten en regenval waarschijn lijk. M. ^5 Den 6 M**rt hopen onze gsliefde Ouders, Behuwd- en G-ootouder« &*- en Sa RINSKE KLIM hurne 40-jarige Echtvereenlging te her- g*- denken. Hunne d*ckb»re kinderen, W. ZWART. M ZWART-v. Rijs. gr JOH. v. RIJS. p tl C. v. RTJ8Flings. Rotterdam t| J. BROUWER gt A. BROUWER—v. Rijs. t| J. v. RIJS. Unterholm S RIJS -Stadler) (Zwitserland, ig*- t| H M v. RIJS. gf +3 F. MEELIS t| en Kleinkinderen. êt Alkmaar, 28 F*br. 1910. Op FABR1EKSKANTOOR hier ter stede kan onmiddell^k geplaatst worden voor het vurrichten van tgdelijk» schriftelgke w«rk- xaamheden, tegen s laris van f4.— per week. Br. franco O" de' l'fter J 145. kureau van d'.t blad. t»*en 1 Mei Ko ratra.it 17. ten huize van Ds. A. GULDENARM, kan terstond werk bekomen b(j I. BAKKER Dz., M<* timmerman, Kerkplein 4 Een klein gezin zoekt WONINQ. Huurprijs f 3 A f 3 50 per week. Brieven onder letter K145, Bureau »»o dit BUd. Een ruime keuze voor alle gezindten. Aanbevelend, Er biedt zich aan met 1 April oud 17 j var. Adre» G KOS te Hoogkarspel. T-- be*r»g-3n bij dei b-jwoaer en eifenasr W. VAN STAM. B«rge*we? 2. P

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3