PEDROLI, Lsngestra&t 104, Alkmaar. 16. op WOENSDAGMIDDAG ran 2-5 uur. Ruys' Tandpoeder Ruys' Mondtinctuur Golden Thee Golden Koffie Golden Cacao Schouwburg „Harmonie", Alkmaar. N. V. „HEfTÖONEEL", Een fraai en doelmatig belijdenis geschenk is een wagenmakers Bij Hendrik ËlFrïng, C. VERHEUS, Uurwerkmaker, heropend Dondardag 3 Maart, Bouwterrein Melkmarkt. P. OUDES, broodbakkerij, DC KONINGIN KOST- en Een onmisbaar boek voor ieder rechtsgeleerde. N.Y. T|h. HERMs. COSTER 4 ZOON. Het Wetboek voor ledereen H.H. Rijwielhandelaren, Het Wetboek voor Iedereen Wegens verplaatsing der zaak PREMIL-UITGAVE v|h. M. DE WILD, Alkmaar. Waarom deze artikelen zoo zeer gewild zijn is begrijpelijk wan neer men hiermede eens een proef neemt. Bewaar de bonnen en ledige zakjes, ze hebben waarde. Vrijdag 4 Haart 1910, 9 uur. Prijzen der plaatsenIste rang f 1.50, 2de rang f I.3de rang f 0.60, k4de rang (galerij) f 0.40, verhoogd met 5 pCt. sted. belasting. KAARTEN VANAF HEDEN AAN HET GEBOUW. GEVEN SPOEDIG HERSTEL In verschillende formaten, prijzen en inhoud. N.V. BOEK- en HANDELSDRUKKERIJ ALGEMEENE BOEKHANDEL ALKMAAR. Depot van het Nederlandsch Bijbelgenootschap. Yoorjaarsdienst aanvangende I Maart a.s. J. H. Willers, Laat 66 Aan de Stoom rij tnigfabriek van JAC. MET, Hugo waard,.kun nen bekwame geplaatst werden. Verdronkenoord, zwart zoet Roggebrood Krenten Roggebrood» Machinale bereiding. H. ELFR1NG. REPARATIE-INRICHTING. Maastrichts Bierhuis", C. KOOPMAN. aan den Westerweg, Nassau laan en Egmonderstraat. Effecten- en Commissiebank N.V- Boek- en Handelsdrukkerij voorbeen HERMs. COSTER ZOON, PRIJS van ELK Gebonden in Linnen Stempelband, slechts f 1.25. B. O DROIT DEVANT, Alleen verkriigb. bij J. H WILLERS, 66. Finale Uitverkoop Wraaag uw FlOO HüSL BOTEH. m 87|2 CENT. Algemeene Ledenvergadering eene nette tweede-meid P.G., een nette KEUKENMEID, een net DIEN SI MEISJE BRILLEN en PINCE-NEZ ▼olgensgeneeskun- dlgvoorsch rift. HET NILUU15TI NUMMER VAN IS UILDEROM AAN ONS BURELL VERKRIJGBAAR Entrèe voor topschouwers 15 cent. „Victrix" f 75.—, f85.— en flOO.— „Wilhelm" f 70 „Sport" f 70. „Weltrad" f 65.- „Sptendid" f 65.-, f75.- en f 90.— „King" f45.—, f50.- en f 55.— HOLLANDSCH IJZERM AG AZIJN :- Aldeeling Rijwielen en Onderdeelen, BOTERSTRAAT A 11. 10 cent pei doosje. 75 cent per flacon. OVERAL VERKRIJGBAAR. de 6e, geheel btfgeweikte druk verschijnt begin Maart. Bestellingen worden aangenomen door den ALGEMEENEN BOEKHANDEL YOORDAM C 9, TEL. 3, ALKMAAR. DIRECTEUR: WILLEM ROYAARDS, Tooneelspel in 3 bedrijven naar 't Engelsch van CLYDE FITCH. De hoofdrollen worden vervuld door de Dames KAROLIEN v. DOM MELEN, SOPHIE DE VRIES, ANNA SABLAIROLLES, de Heeren LOUIS CHRISPIJN Jr., LOUIS GIMSBERG, J. v. DOMMELEN, enz. Verkrijg jaar bij de LANGS DE ZAAN. Van ALKMAAR 6 8 S0 2.30 6 aar. Van AMSTERDAM 6.30 9 30 2.15 -4-6 aar, pf Goedkoope 3 daassche retours woden na 24 MAART-niet meer uitgegeven. Nouveauté s Zwarte en Gek eurde Crepon Eolienne, Batist, enz is steeds verkrijgbaar en PT Voor deze artikelen solide afnemers ge vraagd. - ACHTERSTRAAT B 21 - namiddags 4 uur. Te bevragen bij A. G DEN BOESTERD Tooüiaintstriit 0 Boulevard 139, Arnhem, heeft kapitaal beschikbaar voor Credieten en 2e hypotheek tegen 6 rente 's jaars. Verkrijgbaar in den Algemeenen Boekhandel Telef. No 3,Voordam C 9, de vijfde tot 1 October 1909 bijgewerkte druk van NAUTA VERZAMELING, (SUPPLEMENT). Merk v.naf f 2 50. LAAT HOUTTIL 26so: ALKMAAR. ZONDAGS GEOPEND. MSVROUW 1 „de Bonte Koe", Langestraftt. Telef. 174 Vereeniging „de Ambachtsschool voor Alkmaar en Omstreken". op DINSDAG 15 MAART 1910, 's avonds ten 8 ure, in de vergaderzaal tegenover het Schoolgebouw. PUNTEN VAN BEHANDELING: VERHUISD NAAR KENNEMERSTRAATWEG 158 W. Ch. GRUNDLEHNER—KöNIG, 3 H 4 duizend kilo best licht bruin gebroeid Koehooi, a f 24.— per 500 K Gdesverlangd geperst, franco haven Oudeschild D. DROS, Tienhoven, Texel. Speciaal adres foor het maken van aangeboden voor een NET PER800N, P. G., het liefst uit den toarenatand, in een klein gezin, met een vrjje slaapkamer. Conditie» nader te bespreken. Brieven onder letter Z 144, bureau van dit bltd. voersiet U intijds van am agentickap. De prgzen onzer RIJWIELEN voor 1910 zgn als volgt: Waar niet vertegenwoordigd, wordt direct aan par ticulieren tegen bovenatamnde p-bzen verkookt. Onze bekende L en S BANDEN, uitmuntende door ■terkte en lickt loopen, prjjs f 6 50 en f 7-50. Uitgebreide voorraad in alle ONDERDEELEN, beneden alle eoncurrertie. De Vroaw in 't Spel! P1UEN zjjn het beate geneesmiddel voor een gestoorde maag. Zij zgn een veilig en zacht laxeermiddel, sen vertrouwbare genezing voor hardnekkige Verstopping, Galaandoaningen, Hoofdpijn met kwalijkheid en alle stoornissen voortkomende uit gebrekkigo spijsvertering, slecht werkende lever ef verstopte inge wanden. BEECHAM'S PILLEN en zgn een wereldbekend middel ter genezing van deze meest voorkomende gebreken. Zij kosten een kleinigheidhet is een plicht ze te gebruiken. Ter wille van uw gezondheid, houdt u aan BEECHAM'S PILLEN. Zij doen meer voor uw lichaam dan eenig ander middel. Zij zjjn bekend en in gebruik bij honderdduizenden over de geheale aacde, B3ÏÏ JHAMS PILLEN zijn het beste en vertrauwbaarste geneesmiddel voor vrouwen. Gebruik zj bgtgdi sa hst oawd zija z»l nooit gapaard gaan met hoofd pijn, gedruktheid, verlies van estlu.t of seauwacshtighsid Zg maken het bloed zuiver, de zenuwen sterk en geven veerkracht aan het geheeie gestel. Alem verkrijgbaar bg Apothekers en Drogisten in dooien van f 0.75 (56 pillen) »n van f 1.75 (168 pillen), bij zss doozea tegelgk f 4.25 en f 10.-— en bg den Vertegenwoordiger van Th. Bsecham Overtoom 341, Amsterdam. "©"KERKBOEK^ 1st. Huis d- 8CHAPENSTEEG. EERSTE KLAS - Accurate regeling Degelijke garantie. Ou-iergtt '~knnd« b-richt, dat hat door him overgenomen C»fé op Dinsdag 1, Woensdag 2 »n Donderdag 3 Maart (op den d.g) **i GESLOTEN zgn en g®a«t)l gerestauree? d zal worden Minzirm sanhevelend, UEd. dw. dr., Ter overname aangeboden een van ouds bekende MARKT met INVENTARIS, gelegen te Haarlem. Br. onder letter B 145, Bureau Alkmaarsohe Courant. van Watten, die schier een elk telkens in het dage- lgkseh leren te pas komen, zoodat het bezit dezer ver zamelingen voor een ieder het grootste gemak oplevert, en de tweede geheel bijgewerkte druk van NAUTA Het fait, dat van dez Wetboeken binnen enkele jaren niet minder dan 30000 Ex. verkosht zjjn, is wel een bewijs voor hunne praktische bruikbaarheid. "AO *ile JUWEELEN GOUDEN en ZILVER WERKEN, HORLOGES, enzte**n VEEL VER MINDERDE PRIJZEN, in het Goudmsgazijn van uit de BtcoKunaivelfabriak va» MA1KÏS Jt ZONEi, Jiave-wijk. Verkrijgbaar ha verzegelde kartonnen doecem van V, Ule. Alleenverkoop veor AT,TM A AM La 81uit-<tik*t waarborvt de kwaliteit. 1. Uitbreugen van het verslag en vaststellen van de rekening der vereeniging over 1909. 2. Uitloten van 2 aanleelen in de 3 geldleeniog. De rekening en verantwoording en het verslag ever het jtar 19 9 liggen voor de leden vanaf heden in 4e Directiekamer van het Schoolgebouw ter inzage, Het Bestuur Mr. F. H. G. VAN DER HOEVEN, Voorzitter. M'. J L. 8TEENLACK, S-cretaris. priva- t-ondf-rwijier s in nuttige en fraaie hand werken, schilderen, teekenen (aste M.O.) en aan verwante vasken. M«vr»uw FOCKEMA—ANDREiE Ennemerstraat- weg 17. vraagt tegen 1 Mei en van goede getuigen voorzien. Mevrouw KOOL-KROON Kennemerstraatwef, vraagt tegen 1 Mei goed kunnende koken, zonder goede getuig m onnoodig zich aan ts melden. Mevrouw KOOLHOVEN, Wouwerman traat 9, bg Concertgebouw, Am»ter«Uru, vraagt in een klein gezin zonder kinderen. Laon f 100 en f 26 waschgeld. TE KOOP ia de nabgheid van Alkmaar een flink beklante De helft der koopsom kan als eerste hypotheek ge vestigd blijven. Brieven onder letter H 145, Bureau van dit Biad. Stoomdr. van Hernia. Ooster Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4