BINNENLAND. BUITENLAND. G E M ENG D NIEUWS. Gemengde Mededeellngen. EEN PAPIERWINKEL ALS RENDEZ-VOUS. voor het algemeen welzijn der maatschappij, voor de algemeene orde en de veiligheid. De staat heeft het recht haar toe te passen maar het is de taak van de wetenschap van het strafrecht om de noodzakelijkheid na te gaan. Is die noodzakelijkheid er niet, dan is invoering wreed jegens den misdadiger en bovendien een inbreuk maken op den rechter Gods. Deze noodza kelijkheidstheorie, heeft de Noordbrabander spr. ver weten, zet alles op losse schroeven. Spreker handhaaft haar echter onverzwakt. Uitvoerig stond hij stil bij de verbeteringstheorie, de verdedigingstheorie, de af schrikkingstheorie en de herstellingstheorie, betoogen- de dat zij elkaar aanvullen en dat de noodzakelijk heidstheorie do besta is. En tot dusverre is de nood zakelijkheid van de invoering voor deze maatschappij nog niet aangetoond. Men zal misschien zeggen dat spreker min of meer op liberaal standpunt staat. Dit is niet juist. Hij stelt voorop dat de Staat van God het recht gekregen heeft om de doodstraf toe te passen, dat hij ze kan toe passen indien er geen ander middel is, maar niet moet toepassen, zoolang er nog andere middelen zijn. De doodstraf zal, naar sprekers overtuiging geen enkel moordenaar tegenhouden. Andere middelen noemt hij echter de menschen weer echt godsdienstig opvoeden en de,Staat kan veel doen door te verbieden het uit stallen in kiosken van onzedelijke boeken, die ver schrikkelijke misdaden aanlokkelijk voorstellen, door te strijden tegen pornografie, en vóór matigheid, door vereenigingen, die dit beoogen, te steunen, door geen godsdienstloos onderwijs te geven. Dat zijn de midde len, die het aantal moorden zullen verminderen, beter dan het een-kopje-kleiner-maken van de daders en die middelen kunnen altijd in toepassing worden ge bracht. (Applaus). Met een woord' van dank aan den spreker werd de vergadering, nadat pater Ermann nog een kleine in lichting gegeven had', met den Christelijken groet ge sloten. ALKMAARSCHE SCHRIJVERS EN SCHRIJF STERS. Heiloërkring. In de gisteravond' op die bovenzaal van het café Central gehouden vergadering van de vereeniging tot oprichting en instandhouding- van een Openbare Lees zaal en Boekerij te Alkmaar liield de heer J. A. Ver kuyl, leeraar aan de Cadettenschool in de Nederland- sehe Taal, over bovenstaand onderwerp een lezing. De voorzitter, de heer E. C. H. Chr. Bruins heette de aanwezigen welkom, schreef de getoonde belang stelling voor het grootste deel toe aan den bekenden spreker en zijn interessant onderwerp, terwijl hij het vertrouwen uitsprak dat het den spreker zou mogen gelukken voor de instelling belangstelling op te wek ken, waar deze niet bestond, welke belangstelling zij zeer van noode heeft. De heer Verkuyl zeide dat hij uit sympathie voor het doel gaarne voldaan heeft aan het verzoek van het bestuur dezer vereeniging om een lezing in popu- lairen vorm te houden, 'n soort van reclame-lezing om het lezen en al wat den leeslust opwekken kan, te bevorderen. Moeielijk was echter de keuze van het onderwerp, totdat spreker eindelijk besloten had, terug te gaan tot een tijdvak, dat een klein beetje achter ons ligt met schrijvers wier namen den goeden Alkmaarders niet vreemd' in de ooren klinken en waaraan we her innerd worden door de Toussaintstraat, de Hofdijk straat, door het villaatje in Heiloo, links bij 't post kantoor, dat immers Hildebrand!, door het huis van den rijksontvanger in het KennemeTpark dat Rosmade heet. Gun mij, zeide spreker, het genoegen U wat meer van onze oud stadgenoot-letterkundigen te vertellen, en wat van ze voor te lezen. Op die wijze hoop ik het doel, in den geest van 't Bestuur der Leeszaal zoo- al niet te bereiken, althans te hebben nagestreefd Uwe belangstelling te hebben opgewekt, Uwe leeslust te hebben geprikkeld, en als ge dan tenslotte vraagt, ja maar waar kan ik daar nu wat van lezen? dan ver wijs ik U naar 't Huis op den hoek van 't Kanaal, de Openbare Leeszaal en Boekerij, waar ik zelf de meeste stof voor hedenavond bij elkaar helb gezocht. De ca talogus wijst U dan verder den weg. En blijkt het, dat er nog een of ander genoemd werk ontbreekt, mis schien dat hier onder U wel een gelukkige bezitter of bezitster is, die het, voor 't goede doel, aan de Lees zaal wil schenken. Van de duizend menschen, die iederen dag de Mitent passeeren, langs het magazijn van Singers naaimachi nes, zijn er misschien honderd die weten, welk op schrift de steen in den gewei bevat: In dit huis is A. L. G. BosboomToussaint den 16 Sept. 1812 geboren. In die dagen van 1812 leefde daar de toenmalige apotheker Hendrik Toussaint uit Harlingen afkom stig, gehuwd met Cornelia Rocquette van Haarlem, beiden van Fransche afkomst. Uitvoerig schetste spreker de levensloop van Geer trui de, het dochtertje, aan de hand van verschillende werken en telkens aangevend waar deze in de Leeszaal te vinden waren. Wij brengen slechts in herinnering, dat het meisje in Harlingen werd opgevoed, in Mei 1833 een betrekking vond bij de familie de Bruyn Kops te Hoorn, daarna naar Alkmaar ging, waar ze haar letterkundige loopbaan aanving met bet maken van vertalingen uit het Franseh, hetgeen teleurstel ling op teleurstelling bracht, daar ze geen uitgever kon vinden. Ze beproefde iets oorspronkelijks het romantische verhaal Almagro verscheen als eersteling (leeszaal C. 13.) Herinnert men zich den naam op een villa in het Kennemerpark en dien van de wo ning daarnaast, Lauernesse? De romans, aan deze namen verbonden, doen zien hoe de schrijfster vooruit gegaan Is. Tusschen beide werken voltooide zij de Graaf van Devonshire (0 14), een episode uit de Ge schiedenis van Elisabeth van Tudor, later koningin van Engeland en de uitgave van dit boek was het, die haar in kennis bracht met den predikant van Heiloo, toen werd zij opgenomen in den vrienden kring, die later, veel later, in navolging van P. C. Hooft en zijne gasten in de 17e eeuw op 't slot te Muiden, den Muiderkring, de Heiloërkring zou ge noemd worden. In October 1836 was de jonge proponent J. P. Ha- sebroek zijn ouderen vriend dominee Veder opgevolgd en te Heiloo tot predikant beroepen. Als student had hij te Leiden gestudeerd, en was mee uitgetrokken met de 230 Leidsche studenten, die als Vrijwillige Jagers of de Jagers van Van Dam werden ingedeeld, welke militaire uitstap voor de studeerende jongelui een ka- raktervormende invloed gehad heeft 't was alsof er nieuw leven was ontwaakt in Jong Nederland en als we later in de letterkundige geschiedenis kunnen spre ken van de mannen van '40, zooals we nu nog spre ken van de mannen van '80, dan heeft die worsteling met het opkomende België daaraan den stoot gegeven. De jonge predikant Hasebroek dan leefde op de pastorie met zijne zuster Elisabeth, en van 1836'43 zijn beiden als het ware de ziel geweest van dat op luikend litterair leven. Men kent allen de vriendelijke pastorie: van den straatweg afkomend, in front het huis Overweg, thans herstellingsoord, rechts *t eenvoudige kerkje, links het vierkante witte huis, de pastorie, toén nog slechts ééne verdieping hoog, met uitzicht op de kerk, en over 't kerkhof heen: 't beroemde putje, toen nog niet versierd (of ontsierd) door een ijselijk mager quasï- g)iddeleeuwsche hekje toen ook zonder deksel en zonder Engelsch ijzeren Douglaspompje ernaast, maar met een hooge paal ter zijde, of een langen wipboom daarover, met links een zwaren steen er opgebonden en rechts een emmer of puts aan een stok. De legende van het putje schetste spreker met de woorden van den Alkmaarschen dichter Hofdijk, zooals die voorkomen in de Kennemer balladen. Ook merkte hij op, dat de herinnering aan Willebrords prediking ook nog voort leeft in den naam van „De Preekstoel," 't walletje aan den Westerweg, waar zeven paden samenkomen. Terugkeerende naar den dominé en zijn zuster in de vriendelijke pastorie, zeide de heer Verkuyl dat het Gidsnummer waarin Potgieter de Graaf van Devons hire beoordeelde, daar belangstelling voor de met lof genoemde jonge schrijfster had opgewekt, vooral Betsy Hasebroek, een vrouw met litteraire begaafdheid, die juist haar eersten roman Te Laat uitgegeven had, drong aan op een kennismaking met haar kunstzuster. Op een helderen Decemberdag in '38 begaf hij zich naar de apotheek op de Mient en de kennis werd ge maakt. De Alkmaarsche schrijfster werd spoedig een gaarne geziene gast in de „prettig ingerichte huiska mer" der pastorie, waar vele gasten op dezelfde harte lijke wijze werden verwelkomd, zooals de academie vrienden van den gastheer Beijnen, de Haagsche his toricus en Nic. Beets, dr. Brill, de taalkundige, Gewin, die onder 't pseudoniem Vlerk zijn leuke reisontmoe tingen van Joachim Polsbroekerwoud zou schrijven. Kneppelhout, de Klikspaan der Studententypen, Pot gieter en Hofdijk, die zich daar reeds den bijnaam van de minnestreel van Kennemerland zag geschonken en de Clercq, die naar huis schreef, dat hij weer in 't land was „waar de boeken gemaakt werden." De jonge dominéé zelf had reeds in tal van studentenalmanak ken aan de Academie poëtische bijdragen geleverd. Hoe hij er toe kwam als prozaschrijver op te treden, liet spreker hem zelf vertellen, in het naschrift, datee rend van 1890, bij den 8sten druk van zijn boek, dat hem tot een blijvende roem is geworden, Waarheid en Droomen van Jonathan (in dte Leeszaal aanwezig). Eenige fragmenten werden uit dit boek voorgedragen, om te doen hooren, dat er veel moois, veel innigs door- voelds in boeken is van toen, die door ons veel te wei nig meer gelezen worden. (Wordt vervolgd.) ALKM. ARB. DAM- EN SCHAAKCLUB. Bovengenoemde club hield gisteravond een alge meene vergadering, welke zeer druk bezocht was. Tot secretaris werd, in de plaats van den heer Groabe, welke wegens vertrek bedankte, gekozen de heer P. Deugd, tot 2e penningmeester de heer J. M. Houtkooper. Drie nieuwe leden werden toegelaten. Besloten werd het éénjarig bestaan der club, den 2den April, feestelijk te berdenken. Binnenkort zal de club een cursus in het schaken openen, waaraan ook niet leden kunnen deelnemen. Men kan zich hiervoor opgeven bij den secretaris. ARRONi ISSEMENTS-LECHTBANK TE 4 LKMAAR Zitting van den lsten Maart 1910. Vernieling. Hendrik van den B. te Hoorn, die niet op de zitting was verschenen, had zich in den avond van den 27sten Januari aan het bureau van politie te Hoorn vervoegd met verzoek om nachtverblijf. Dit werd hem echter ge weigerd. Beklaagde meende wel raad te weten om zijn zin te krijgen, al was het wat later dan hij begeerde, maar dan ook voor een langeren tijd; hij wierp in de Nieuw- steeg een keisteen door de ruiten van het perceel 55 zonder eenige reden daartoe te hebben. De officier van justitie er op wijzende dat beklaag de een oude bekende van de justitie was, en nog wel een van zeer jongen datum hij was den 6 Januari pas ontslagen eischte voor deze moedwillige vernie ling een maand gevangenisstraf. Mishandeling. Hendrik K., landbouwer en Willem J. werkman, beiden te Warmenhuizen, kwamen in den nacht van den 16/17 Januari van eene bioscoopvoorstelling die in de herberg van de Geus aldaar was gegeven. Buiten gekomen ontmoetten zij P. Strooper van Tuitjehorn en beiden beklaagden koelden op hem hun haat, dien de bewoners van Warmenhuizen in meer of mindere mate tegenover de ingezetenen van Tuit jehorn schijnen te koesteren, door met hem te gaan vechten en hem in 't water te gooien. De drie getuigen bevestigden de verklaring' van den aanklager, terwijl de vier getuigen a décharge evenals de beklaagden de geheele zaak ontkenden. De officier van justitie hechtte geloof aan Strooper en zijne getuigen en eischte voor de beklaagden ieder een maand gevangenisstraf. Mishandeling. Simon Zw„ visscher te Egmond aan Zee, mishan delde den 31 Januari den bierhuishouder Cornells Dekker, omdat hun heiden jongens aan het vechten waren en Dekker ze niet van elkaar had gehaald. Beklaagde bekende en de officier van justitie eisch te voor het eigendunkelijk optreden van beklaagde 10 gulden boete of 10 dagen hechtenis. Diefstal. Leo V., timmerman, 20 jaar te Harenkarspel, had een aan Jan Nieuwland toebehoorende^hakbeitel weg genomen toen zij samen op een karwei te Waarland waren. Hij had de letters J. N. er uit* gekrapt. Be klaagde beweerde ter terechtzitting' dat hij dit alles zonder erg gedaan had. Deze verklaring werd echter niet geloofd en be klaagde hoorde 15 boete of 12 dagen hechtenis te gen zich eischen. Mishandeling. Jan P., arbeider te Oudkarspel, was den 30 Januari een partijtje gaan biljarten met Lourens Morsch, in de herberg van Bekker. De beide spelers kregen ru zie over het getal gemaakte punten en dit liep zoo hoog dat beklaagde zijn speelgenoot met een queue op het hoofd sloeg. P. had het niet noodig geacht voor de rechtbank te verschijnen. De officier van justitie eischte tegen hem 2 weken gevangenisstraf. O p 1 i c h t e r ij. Aris de Gr., schuitenmaker te Sohermerhorn, had bij den winkelier Vis te Driehuizen inkoopen gedaan ten bedrage van 2.285 en 1. Toen het op betalen aankwam zeide hij dat hij werkman was bij Kraakman, Zaterdag geld zou ontvangen en dan zou betalen. Toen Vis een onderzoek bij Kraakman instelde, bleek het dat alles was gelogen. Voor deze oplichterij eischte de officier van justitie 2 weken gevangenisstraf. Overtreding Ongevallenwet. P. Jacob K. te Enkbuizen was vroeger bouwonder nemer, thans zonder beroep. Den 16 Juli was S. Karemaker bij hem in dienst en had het ongeluk van een ladder te vallen waarbij hij een been brak. Beklaagde had het niet noodig geacht van dit on geval aangifte te doen, voor welke nalatigheid hij door den kantonrechter te Hoorn den 10 December veroordeeld werd tot 20 boete. Beklaagde was van deze uitspraak in hooger beroep gekomen en hoorde nu tegen hem eischen een boete van 20 subs. 12 dagen hechtenis, plus 14 dagen hechtenis, die niet door boete is te vervangen. Uitspraak Dinsdag 8 Maart. CADETTENSCHOOL. Bij de behandeling van het wetsontwerp van 1904, tot wijziging van de wet op het Militair Onderwijs, dat uitgaat van de gedachte, dat naar geleidelijke op heffing der Cadettenschool behoort gestreefd te wor den, drong de heer Tydeman aan op spoediger ophef fing en vroeg, waarom daartoe de eerste stap nog niet was gedaan, er moest zeide hij, niet langer gedraald worden. De heer Duymaer van Twist sloot zich hier bij aan. Do minister van oorlog, de heer Cool antwoordde, dat de Cadettenschool haar natuurlijken dood sterft, doch dat deze verhaast kan worden. AGENDA. WOENSDAG: Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," meisjes, 2de afd. 6'/471/,, in het „Gulden Vlies," jongens, lste afdeeling van 7l/a81/, uur. Heeren van 83/49s/4 uur in het „Gulden Vlies, Koorstraat. Muziekvereeniging „Ons Genoegen", Diligentia. Kegelclub „Zou er kans zijn," Diligentia. Gem. Koor, „Zanglust," 71/1 uur. Gymn.-ver. „De Halter", ledenafd. 89 uur, aaspir. afd. 910 uur, 't Gulden Vlies. Gymm-ver. „Turnlust," oefeningsavond, 81/, uur. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," jongens, 3de afdeeling van 5s/46*/4 uur. Jongsns, 2de afd. van 78 uur, in het „Gulden Vlies, Koor- straat. Studio Toekengen. bijeenkomst, 7 uur, bij Nuyens, Magdalenenstraat. Vereenigde Zangers, rep., 8 uur, Diligentia. Alkmaarsch Strijk-orkest (dir. J. H. Oushoorn) geen repetitie. Gemengd Koor „Zanglust," 71/2 uur, café Graanhan del, Zaadmarkt. DONDERDAG: Danscursus-Groen, 8 uur, „Harmonie." Konijnenfokkers-club, vergadering' 8 uur, lokaal Marktzieht, aan het Waagplein. Excelsior, rep. v. tweede tenoren, 9 uur, Diligentia. Nieuw Leven, 8 uur, Unie. OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN. WOENSDAG: Rolschaatsenbaan, Harmonie, 2-5 uur. Concert ®Gemengd Koor Alcmaria, 8 uur, Harmo nie. VRIJDAG: Rooyaards ensemble, openb. uitv., 8 uur, Harmonie. CORRESPONDENTIE. Een ingezonden stuk van den heer Aukes en een van Observator" moeten blijven liggen. A. H. D. Wij kunnen uw stuk niet opnemen. UIT KOEDIJK. In de Maandagavond gehouden bestuursvergade ring van het Schoolverbond bleek, dat er voor 126.30 ingeteekend was op de lijst, die de vorige week door het dorp circuleerde. Er werd besloten, behoudens onvoorziene omstandigheden, den 18en Maart het 40- jarig bestaan van het Schoolverbond' te vieren door het geven van een kinderfeest. Een uitgebreid pro gramma belooft een genoeglijken dag. UIT HOORN. Te Hoorn is het bericht der benoeming van den heer Dr. K. H. M. van der Zande tot Inspecteur van het Landbouwonderwijs met verdeelde gevoelens ont vangen. Ongetwijfeld is deze benoeming een zeer belangrijke onderscheiding voor den benoemde, waarmee we hem niet anders dan kunnen gelukwenschen. Maar toch in Hoorn zal men hem noode missen. In den Raad mist men in hem een zeer verdienste lijk lid, wiens adviezen steeds gaarne werden gehoord en wiens woord meermalen den doorslag aan de dis cussies gaf. Hoorn verliest in hem en spoedig reeds, daar de heer v. d. Zande deze maand' reeds zijn nieuwe functie zal aanvaarden een zeer gezien man, een zeer ver dienstelijk burger, die toonde in tal van colleges en instellingen een kracht van beteakenis te zijn. De landbouwende bevolking van Hollands Noorder kwartier verliest in hem een zeer gewild raadsman. In vele vereenigingen en bonden op gebied van vee teelt en zuivelbereiding zal zijn heengaan nog langen tijd worden gevoeld. Zoo ook bij het personeel van het Rijkslandbouwproefstation. Zestien jaar stond dit onder zijn leiding en al dien tijd is gebleken hoe èn door zijn humaniteit èn door zijn rechtvaardigheid Dr. van der Zande als directeur was gezien. Als man van stipte plichtsbetrachting, wenschte hij die evenzoo .van de ambtenaren, die onder hem werk ten en mocht zijn optreden al eens gestreng zijn ge weest, zijn opmerkingen werden, gerechtvaardigd als ze waren, steeds gewaardeerd. Een uitstekend leider verliest het college van di recteuren. Doch hoe noode ieder hem ziet vertrekken, men kan niet anders dan den heer van der Zande gelukwen schen met de hooge onderscheiding hem te beurt ge vallen, wetende, dat hij ook als Inspecteur van- het Landbouwonderwijs veel zal kunnen doen in 't belang van den landbouw. DE DECORATIE-KWESTIE. Het afdelingsverslag betreffende het voorstel van den heer Troelstra, tot het houden eener enquête om trent de handelingen van den toenmaligen minister van binnenlandsche zaken ter zake van decoraties, in 1903 en 1905, is versohenen. Tegen het voorstel wer den verschillende bedenkingen geopperd. Aan het verslag is toegevoegd een nota van den heer de Savornin Lohman, waarin wordt gezegd, dat de heer Troelstra een verkeerden weg heeft ingesla gen om zijn doel te bereiken en dat de Kamer diens volgens verplicht is het voorstel om een onderzoek in te stellen als bedoeld bij art. 95 der Grondwet, ter be antwoording van de door hem gestelde vragen, te ver werpen. DE RÜNDVEEFOKVEREENIGING „DE TIJD GEEST" te HEER-HUGOWAARD. In hare algemeene vergadering besloot genoemde vereeniging aan de afdeeling Hoorn v. d. Holl. Maat schappij van Landbouw 5 subsidie te verleenen voor hare tentoonstelling, met bestemming voor de afdee ling stamboekvee. Tot afgevaardigden naar de op 7 Maart te houden algemeene vergadering werd volgens rooster aange wezen de heer P. Kostelijk en gekozen met algemeene stemmen de heer W. van Slooten. De vergadering werd in kennis gesteld met den inhoud van een protest der afdeeling tegen he£, naar men meent door de Bondsvergadering onwettig genomen besluit, betref fende de z. g. „zwarte vlekjes." De vergadering toon de volkomen instemming met dit protest, hetwelk aan al de afdeelingen is toegezonden. De beschrijvingsbrief werd behandeld, doch den af gevaardigden werd vrij mandaat verstrekt. Besloten werd den heer P. Wonder Pz. af te vaardi gen naar de vergadering van het Nederl. Rundvee- stamboek. Hem werd opgedragen in die vergadering de wenschelijkheid te bepleiten van keuring niet door één, maar door twee inspecteurs. Nog werd besloten de stieren der vereeniging, die nog niet in het stamboek zijn ingeschreven, daarvoor te doen keuren. Met genoegen vernam de vergadering dat de subsi die van het Hoofdbestuur voor 1909 voor de vereeni ging was bepaald op 300, waarbij 50 extra onder houdskosten. In de eerstkomende vergadering zal een voorstel worden behandeld, waarbij den leden de plicht wordt opgelegd van al hun melkvee de melk geregeld te doen onderzoeken. Hierna werd de vergadering gesloten. HET NEDERLANDSCH RUNDVEE-STAMBOEK. Afd. Noord-Ilolland. In Krasnapolsky te Amsterdam is de 48ste alge meene vergadering gehouden, onder leiding van den heer LI. J. Avis, te Midwoud. De rekening over 1909, in inkomsten 399.251/2 en in uitgaven 396.88, werd goedgekeurd. De secretaris, de heer Willing©, werd' herkozen en tevens benoemd tot afgevaardigde naar de algemeene vergadering. Hierna hield de voorzitter een inleiding' over 't bestuursvoorstel om „te benoemen een commis sie van twee personen, die, in overleg met het dage- lijksch bestuur van het Nederlandsch Rundvee-Stam boek, zal trachten een definitieve aansluiting van de fokvereenigingen te verkrijgen." Besloten werd dat op 21 Maart te Amsterdam eene vergadering zal worden gehouden met de tien voor- loopig- aangesloten fokvereenigingen, om haar grieven te onderzoeken en wensehen te vernemen, opdat men tot definitieve aansluiting kan komen. De heeren Avis en Iluynink (Twisk) werden aangewezen deze zaak in 't reine te brengen. Is men hiermede klaar, dan krijgen de andere fokvereenigingen, die nog buiten het verband staan eene beurt. Bij de rondvraag zag de heer P. Wonder (Heer-Hu- gowaard) gaarne, dat er twee inspecteurs kwamen voor het opnemen van stieren in het stamboek. Met zijne beschouwing bleef de heer Wonder alleen staan. De heer C. Visser Rzn. (Beemster) wilde het daar heen leiden, dat het vee in Noord-Holland zal worden beoordeeld door een inspecteur uit Noord-Holland. Hierbij sloot de heer Govers (Stompetoren) zich aan, die zegt, dat iemand buiten Noord-Holland geen Noord-Hollandsche koe kan beoordeelen; ze kunnen het niet. Van andere zijde werd hiertegen verzet aan- geteekend. Moet dit beteekenen dat de tegenwoordi ge inspecteur niet keuren kan? Ja, zeide de heer Vis ser, dat heb ik zelf ondervonden. Daarentegen zeide de heer Duyn, dat de inspecteur, hij mag dan pas van school zijn gekomen, een juisten kijk heeft op de koei en. Op de volgende vergadering zal het punt nader wor den besproken. Een der leden merkt nog op dat de tegenwoordige wijze van keuren sommigen terughoudt van toetreden. 81 IERENKEURINGEN. De Provinciale Com missie tot bevordering der Vee fokkerij in Noordholland, iel dit jaar véó-keuringen voor atieren houden: 2 April te Anna Paulowna; 7 April te Ouderkerk en Halfweg; 8 Ap<il te Weesp en 'a Gravenland9 April te Hoofddorp en Aalsmeer II Apr 1 te Seh*g~n; 12 April te Assendelft en Alk maar; 14 April te Hoogkarspel; 15 April te Hoorn; 16 April te Purmerend. De centrale atieren keuringen worden gekeuden20 April te Amsterdam en 22 April te Alkmaar. UIT DE EGMONDEN. Te Egmonderm- er ld een kaaafabriek worden opge richt. Men koopt kaar met 1 M-i in werking te atollen. Het bouwen van de fabriek, welke op ket land van de erven A Sloterm*ker komt te staan, ia opgedragen aan den keer J. Roo:iog te Egm*cd aan den Hoef. KORT NIEUWS. Tot de gevonden voorwerpen in de trams te Utrecht bekoort o.a. een ridderlin'je. De eigenaar was er niet zuinig op. Pij en werkman van de essen cefabriek te Nieu- wendam heeft zich een geval van vergiftiging voor- gedsan. Gistermiddag is een sneltrein op do nieuwe Jjjn DeventerOmmen van een dgk in een sloot gereden. Wond r boven wonder kwamen de stoker en de ma chinist er gred af. De tijk werd vernield. D« eehtgenoote van baron van Heeckeren heeft hg H. M. de KoniDgin een ve' zoek om gratie inge diend weg* nt ernstige ongesteldheid van den baron. Bij den landbouwer D. te Fgnaart heeft gisteren de ooievaar weer zgn nest betrokken. De dienst weiger» ar D. K„ milicien te Leiden, die juist een gevangenisstraf van 4 maanden order gaan heeft weg- ns dienstweigt ring, is opnienw in ket buis van bewaring ingesloten, daar kg weigerde eenig militair kleedingstuk aan te nemen, In den Haag is een jongen, oie den 25en Februari zgu ouderlijke woning heeft verlaten, nog riet terug gekeerd. Men vermoedt dat hem een ongeluk is over komen. Reode Karei, die met een blok aan 't been naar Paigs zal wandelen, was Maar dagavond te Bm nebroek gov. der blek aan 't been. Hg beweerde met 't blok tot Dordrecht te zgn gekomen en in 't laatst der week van daaruit zgn reis zuidwaarts voort te zetten. Hg kw«m te Amsterdam om cckuur innengoed. Een advertentie] Weggeleopen e«n Boerenmeid, in den nacht v*n 22 en 23 Februari, luisterend naar de naam van Akke. InliehtL gen worden ingewacht dcor D. J. Bangma Burg werd. Gisteren ia voer ket hof te Amsterdam in hooger beroep behandeld de zatk tegen den koetsier, die als getuige in een strafzaak voor de rechtbank te Haarlem weigerde den eed af te leggen, volgens de dcor hem opgegeven reden, omdat hij, koewei Katholiek gedoopt, niet meer aan een God gelooft. Het requisitoir strekte tet vernietiging van ket be- rcepen vonnis der rechtbank en tot veroordeeling van bekl. tet 7 degen gevangenisstraf. Pleiter, mr. J. A. Levy concludeerde tot bevestiging van het boroepen vonnis. Een interessant beleedigingsproces werd gisteren te Weenen behandeld. De directeur van de nieuwe Wee- ner handelsacademie had zijn leerlingen verboden een nabijgelegen papierwinkel te bezoeken, daar hij ge merkt had, dat de winkel tot rendez-vous-plaats werd gebruikt. De eigenares klaagde den directeur aan, die evenwel werd vrijgesproken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2