Kleedermaker, Dikt J CE' MCIt' 13.-11 li 11.51 ill h Eet iltE' Kill" 30 to 15 dut Rookt Kaaij's Wereldberoemde Sigaren. C. KAAIJ, Sigarenfabriek „De Concurrent", Kooltuin 1, Teiefoon 279, Alkmaar. Spaarbusjes. PRUIMENBROODJES bericht de ontvangst van de nieuwe STOFFEN. voor het aanstaande seizoen. Een mooi getuigenis voor de SANGUINOSE. een net BINNENMEISJE, Notaris BACKX zal publiek wkotpeu te Sint Pancras, ~MEDELEZERS gevraagd Dit is een rebus enkel voor de aardigheid, maar er valt geen prijs mee te winnen. Gevonden Voorwerpen. A DVERTENTfE M Struiken KOE VOER. Burger ij eest. Alkmaar, TE KOOPi E O EHL-HUTS op DINSDAG 15 MAART 1910, des voor middags ELF UtB, in de herberg van RÜIS: E r.e Hulsmanswoning m-t boet en erf te SINT voor de „Nieuwe Rolt. Courant*', omtrek Emmastraat. Laatste Berichtea. Telegrafisch Weerbericht, KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. Degene, die in vereis sing Zaterdag 19 Februari een DaMES-PARaPLUIE heeft medegenomen, wordt verzocht deze in t gebouw „Diligentia" terug te dce bezorgen. Commissarissen der Nutsspaarbank berichten dat de NIEUWE BUSJES zyn aangekomen. Wegens verandering van Zaken op VRIJDAG 11 Maart 1910. 's morgens 10 uur precies in de stallen van-het calé Paardshoofd te Alkmaar, van den heer S. KRAMER Hz. van 10 puik beste koeien, waaronder gekalfd, ge reden en gelde, 16 puik beste oonschapen, 1 mak 5-jarig zwart merriepaard, 1 zoo goed als nieuwe brik met zomerkap, 1 pander, 1 Zuid-Holl. kar (witkap), 1 boerenwagen met toebehooren, voorts boerengereedschappen, een partij steenen en hetgeen meer ter verkoop zal worden aangeboden. Deurw. KLEIN. EET TOCH V*LKs 3 c ut per stnk. VROUWENMOORD. Ia Görlitz vond de pachter van het badhuis een lijk van een dienstmeisje, naar schatting 29 a 30 jaar oud. Niet ver van haar lag een handt-aschje en een heeren das. Het lichaam was met t-ouwen omsnoerd, en de hals" was afgesneden. Men is den dader nog niet op het spoor. DREIGENDE SPOORWEGSTAKING IN FRANKRIJK. De vertegenwoordigers van de vereeniging van lo comotief-bestuurders en stokers in Frankrijk zullen zich nogmaals naar den minister begeven om inwilli ging van hunne eisohen, in 't bijzonder de loonsver- hooging betreffende, te verkrijgen. Lukt hun dat niet, dan zal er gestaakt worden. ZICHZELF AANGEGEVEN. Dr. Oskar Mayer, die verleden week baron Widerho- fer in een duel doodde, heeft zichzelf ter beschikking der justitie gesteld. Hij verklaart evenwel onschuldig te zijn, daar hij zijn tegenstander niet wilde treffen. Hij had den loop van den revolver zijwaarts gericht, maar door een ongelukkig toeval den baron doodelijk getroffen. Hij had evenwel duidelijk gezien, dat de baron op hem gemikt had. DE WEENER VERGIFTIGINGSZAAK. Gisteren werd de vrouw van luitenant Hofrichter te Weenen gehoord omtrent de bekende vergiftigings zaak. Zij verklaarde, dat zij den dag voordat de pil len verzonden waren, naar Weenen was vertrokken, om haar moeder te bezoeken. Op haar verlangen was haar man in den nacht van den 14den November van Linz naar Weenen gekomen. Hij was in Linz achter gebleven om de woning voor den winter in orde te ma- ken. Om half zeven 's morgens kwam hij bij zijn schoon moeder aan. Haar man had in Weenen een aantal doosjes gekocht voor haar naai-necessaire. Ten slotte bestreed mevrouw Hofrichter de meening, dat haar man gaarne in den generalen staf was gekomen. BUaOERLIJKE STAND GEBOREN 1 Maart. Theoderui Hendrieuï, s. van Jihinne» J»,cc- bus Ga. Is en Adrian» Schuurman*. 2 Jfecob, z. van J&ceb van den Kommer en Maa.tjs G'oot. A. Fortuin, AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET, Voordam, C 1213, Alkmaar. Koers van pCt. 2% - 5 4. 4 4 s 4 4% 76% 97% 102s/4 50i/, 96i/2 96% 88s/4 891/, 98 Vs 871% 94 101i/4 98i/s 1881/j 1321/,, 1791/5 1441/5 153U 600 184 2481/; 75 Staatsleeningen 1 Mrt. 2 Mrt. KEDERLAND. Ned.'Werkel. Schuld BUITENLAND Bulgarije Tabaksleening Braailië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Consul 1906 1S94 6e Em Iwang Dombr. Financ. en Industr. ondernemingen. Nationale Hypotheek Bank pCt 4 Noordbollandscb Grondcrediet Nederl Handelmaatschappij resc. aand- div. Barge en Moorman Cultnur Vorstenlanden n Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem prei' A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asaban tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Kon. Mij t. expl. v. Pe roleum Moeara Enim Sumatra Paembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm Car Foundry Comm. Amerik. Stoomv.-Mij. Marine Comm. Pr- ferent Mariuebonds pCt 4% Peru Comm. aand. div. Preferent Spoorwegleenin gen Holl IJ. Sp.-Mij. Mij tot, expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch Top. Ccrt. v. Convert. Bd. pCt, 4 Deny, en R. Gr. Cert,. Aand. div. Erie Comm Kan as City South. C m.„ pief. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norf lk Western C. v. S mliern Railway Southern Pacific Union Pacific eer v. Wabash Comm. Rock Island Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 610 4541/s 37 2533/, 837/8 357 418 457% 223% 1721/j 1421/, 1847/8 950 180 Vs 78 81% 641/s 155 71/s 217/is 693/16 121/16 391/2 84 893/, ?12 1163/s 116 41 Vs 303/16 88 V8 693/, 43 451/2 1003/, 29 1257/g 1881/, 217/8 483/8 127 891/, Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 Gemeente-cred. 3 BELGIE. Antwerpen 1887 2i/2 HONGARIJE. Tbeiss 4 OOSTENRIJK Staatsleening I860 5 RUSLAND. 1864 5 1101/, 104 987/16 1597/8 173 460 763/, 501/, 963/8 88i/2 89 98% 877/8 101i/8 188 1331/, 178i/2 143.75 184 2461/s 981/, 6 2i/, 45/1/2 37% 847/g 460 224% 173% 142 942 130 783/, 833/, 643/, 155 73/16 213/, 69% 12b/i6 40i/i6 212% 115% 4111/16 30 693/, 43% 45% 101% 29% 127 s/. 189% 22 49 1118/8 1031% 458 Koers van het geld. Prolongatie 23/8 pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen onveranderd. Russen in kalme stemming. Tabakken lusteloos. Oliewaarden onregelmatig. Culturen zonder variatie. Mijnen op dezelfde prijzen. Amerika opende vast, het verloop was opgewekt en het slot eveneens vast. M j ffouw J. C. van Steenbergen. Burfeme/st r de R. ositrasl 47, Ro t rdaio, schrjjft on*: Do dankbaarheid dringt st g U m»de te dealen hoe uwa Sancumose sari g holpsn heeft. Ik wa.8 l*n*«n tijd ei gesteld. De eetlust ontbrak g'-hael, en t Ik«; s le d ik »sn keviga krampen. -B'oed-rmoece en z»ctiw«n" s*id» mijn doet»-, en e%i mij atasJpiilen en eiwittt»* doch zonder det lk er de minste baat by vend. Zelfs hen ik vjjf ken near e< na badplavta gewees% en knapte daar «el wat op, ,ci» thuis werd het weer hetsejfde Familieleden, die door d« Sangulnose geholpen waren, rsa-Jdea n ij dit middel ate k »*n; en md«rd*ad het helpt mij heer/ijk. Ik heb r.u twee fl»eona gebrmki mijn eetluat is terug en mijne pijnen zgn achterwrge gebleven. Ik blgf de Sar.guinose nog een tgdmng gebruiken en verwacht er eene volkom -ne genezing van. 12 Jan. 1910. M--j. J. C. VAN STEENBERGEN. Wanmer gg dezelfde kwaal hebt als M-j. van Ste«.b«g>», leproeft dsn a/«k eens t'e Sar guh ose! Wanneer gij mia^chien ook geen baat vindt bg da middelen, die gg tot fciertos naaint, neem dan t u eens de Sanjyulr.ose Gg meet den moed niet opgeven, heeft uw iWikte ook lang «ednuid w&t de Sanguinose voor M j. v. Steenbergen gedaan heeft, dat wil sg ook voor U dom! o Neemt er de proef naee, en gg suit baat vineen bg de Sangu nose WACHT U VOOR NAMAAK - Prg» p»r flacon f 1.50; da 6 lUcoas f 8.—; de 12 flacons f 15.—. Van Dam Co., Don H**g. Te A1 k m a a r bijNIEEOP SLOTHOÜBER, firma SCHOUTEN Co., ANSINGH MESMAN, Apothekers, Firma C. KEG, afd. drogisterij; Heiloo bij G. JONGEJANNoord- Scharwoude A. 8 WAG ER P. HOFFBroek op Langendijk J. PLOEGZuid-Scharwoude G LUITING Winkel Wed. J. BUTTER Stompetoren K. HOS Avenhorn A. BELS Anna Paulown» H. den ENGELSEN; Oudkarspel H. HART, J. TIMMERMAN; St. Panera» R. PLOEGERWarmenhuizen P. BAKKUM PASTOOR. Pam-s VAN GHEEL GILI EMEE8TER DE HAEM- STEDE, B^rpen. vragen met M i of Juni w»g«n» huwelijk d«r tevenwt or^iv. -vsn gs»de g't'iigen vosrstier:. PANCRaS, gioot £6 aren 40 centiaren. E n perceel Welland, gelegen vóór het hui», grost 99 aren 80 centiaren. Een perceel Welland aiéaar, in de Beveiktcg, groet 7 hectaren 88 aven 60 centiaren. En een perceel Bouwland aldaar, gemeente KOE DIJK, aan den Bovenweg, groot 67 aren 30 centiaren. Eigendom van d«n Heer DIRK NOL, te sannarden ket 1) nd 5 s e 1 ij k en de gebouwen met bgbeheoren 1 M i Brieven onder Ltt. M 145, bureau dezer courant. t •♦Mi» MARKTBERICHTEN. BR. OP LANGEND. 1 Mrt. Blewnk. 2e s. f reaz"» id, f 0.a 0, r«ad« f 1.50 a 3 50, gei« f2. 5 3% witt® f 1 60 a 3 men f 1.40 a 165. NOGRD8GEARWOUDE, 1 Mrt. Raod-kcol le ao«sH f 5 50 a 5 75, 2» soort f 4.25 5.—, kleinsre f 1 50 a 3 75, gal» le *oert f 5 50 a 6 2s ooort f 4 50 a 4.75, kleinere f 1 60 a 3,76, witte le soort f 2 75 3 26, 2» soo't f 2 40 2.70, kleinere 1.20 a 2.—. Uïen f 1 30 a 1.40. Te bevragen aan het Politie-bureau van 912 uur. Een rozenkrans, twee ceintuurs, een portemonnaie met eenig geld, een muilkorf, een medaillon, twee sleutels, een overschoen, een gouden broche, een paar dendeken, twee parapluies, een papiersnijder, een stropdas, twee broches, een R. C. kerkboek een hond en een fietslantaarn. De Commissaris van Politie, W. Th. VAN GRIETHUIJSEN. Alkmaar, 2 Maart 1910. DE MOORD TE BEETGUMERMOLEN. De rechtbank te Leeuwarden veroordeelde den 2 Riemer v. d. M., 19 jaar, bakkersknecht, van Menal- dum, thans gedetineerd, wegens doodslag, door op 7 Januari j.l. te Beetgumermolen Antje Andringa op zettelijk van het leven te berooven de vrouw werd met een scherp mes een groote snede aan den hals toegebracht, zoodat de groote rechter halslagader en de groote halsader werd doorgesneden tot 15 jaar gevangenisstraf. De eisch was 15 jaar. EEN INBREKER GESNAPT. ZWOLLE, 2 Maart. Heden werd op de Hasselsche boot een Duitsche inbreker gevat. Hij wist te ont snappen en zich achtervolgd ziende schoot hij met zijn revolver op de agenten, zonder echter een hunner te treffen. De inbreker was spoedig uit het gezicht van zijn vervolgers verdwenen het gelukte echter met be hulp van meerdere agenten hem te arresteeren. In de kamer zijner vrouw, die in het hotel de Zon logeerde, werden zeer veel inbrekersgereedschappen gevonden. Ook zij werd in verzekerde bewaring geno- WATERSNOOD. MAASTRICHT, 2 Maart. Te Maastricht en om geving blijft de toestand zeer treurig. Alle buurtwe gen aan den rechteroever der Maas staan blank. Tal- looze huizen onder water; in sommige zelfs tot twee Meter. Het voedsel moet per bootjes worden aange voerd. Huizen, waarin geen voedsel meer aanwezig is, hangen de noodvlag, een witten doek, uit. Er zal een comité gevormd worden, tot het bijeenbrengen van gelden voor de door de ramp getroffenen. Honderden arbeiders, die in de stad werken, kunnen hunne wo ningen niet verlaten, zoodat de fabrieken niet met al le krachten kunnen werken en vele arbeiders niets verdienen. Postboden bezorgen de brieven per boot. Gisteren te Maastricht 2 cM. val, stand 4.12 M. om 8 uur 's avonds. Uit België seint men val. ONGEREGELDHEDEN. ROME, 1 Maart. Volgens de Tribuna hebben er ernstige ongeregeldheden plaats gehad in de republiek San Marino en hebben driehonderd boeren, die onte vreden waren over de voorgenomen hervormingen, het regeeringsgebouw geplunderd1. Carabiniers hebben de orde hersteld. TREINEN BEDOLVEN. EVERETT (Staat Washington), 2 Maart. In het Waterval-gebergte zijn gisteren twee ingesneeuwde treinen onder een lawine bedolven. Men heeft reeds twintig lijken gevonden en een twintigtal gewonden bevrijd. Er worden nog 25 menschen vermist. Ingezonden MededeeHngen Niervergiften ontrooven den lijder zijn gezondheid, geluk en leven. Da nieran sga de belangrijkste o genen van bet li chaam, omdat zij het hload filtresrec. Wanneer sij geltn* zijn. dragen *5 -org voor de ïfgebeidine alle vloeibare onsuiverbe^-m uit h°t 'ichsam. Zgn >ij daarentegen ziek, dan is hat ^eh< el» lichaam zi k, omdat krt bloed de onzuiverheden op zgn weg dosr het lichaam mededt-aegt *n ziekte in platte v n ge zondheid en kracht met zich fcr-ngt. Duizeligheid, rugjg i, rh« m*tiek, «ehele koofdpijr, wüte; xucht, ontsteking van d» bias», hevige l*nd»i>pgn bij het bukken, slspelcosh-id, enz. worden ve 00 naakt door de on*ui*erheden in ket bloed die de nieren ei- uit hadden dienen te 'e-wgd-ren. E-n go»de g-sond- h»id kan slechts verkregen worden v, anneer eese te ling ijko orgtn'n gezond zgn. Het bloed moet frkch, rem en zuiver sgn Fortev'» Rugpgn Nieren Psllen genezen de nieren ea "erwgderen de si> kt® verwekkende s*t ff -n. Zg gere gen de gevolgen v»n zwakte of zLke ti'ar'-n, doordat *g de nieren genezen. Wg waarschuwen trgen namaak en mt=>k»n koope*» erop attent, dat op iedere dos» de hanHetkaning van J&meg Foster dient voor te komen. Foster's Rurpgn Nierea Pil en zgn te Alkmaar verk ijgW- bii de heer-n Niertp en Slothouber, Lvgestiast 83, Toe zending geschiedt frsneo na ontv» ngst van poztwiiael h f 1 75 voor één, of f 10 vosr z«a doosen. IWaatschepprlljke toestanden, en n?et de on- macht van Moede»s te xcogei-, zgn zoo dikwgl» de oorzsak, dtt Kit,d»ren niet met Moeder melk gegoed werden. Zoowel met jüa zonder koemei1» heeft ,,KUFEKL:' overtuigend feewezen een voedsrl te zga dat in alle opziehb n gurs'ig op de gezondheid «erkt, omdat daarin alle in de Moedermelk aanwezige voedingsst' ff n in de jui»te verhoudingen wordtn aan- g>tr< ffm. De Kindereu nemen het grasg om den avn- &enamen rmaak. Het i» dacrbg gemsktelgk te be- rtidec, zeer voordeelig in 't gebruik en daarom goed koop. heeft altgd d»zelfde samenstelling en is niet aan bederf onderhevig. 2 Maart. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meterologisch Instituut te De Bilt OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 772.4 te Arlon. De laagste stand van den barometer 747.7 te Thors- havn. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 3 Maart). Zwakke tot matige Zuid-Oostelijke tot Zuidelijke wind. Nevelig tot licht-bewolkt. Droog weer. Zelfde temperatuur. De depresiie, die zich gisteren ten westen van Ier land aankondigde, is maar weinig in diepte toegeno men en veroorzaakte over Ierland regenval. Doordat zich de liooge luchtdruk uit het zuiden over bijna het geheele vasteland uitbreidde is de weerstoestand ver beterd1. De geringe lucht drukverschillen zijn oorzaak, dat veelal zwakke wind voorkomt. Onder deze gege vens is voorloopig goed weer te verwachten, terwijl ten gevolge van de groote uitstraling nachtvorst waar schijnlijk is. M. H»d<n ovfrle-uJ, tot ons »l!er droefheid, onz» ge liefd» Echtfecoot», Mo dor, Behuwd-, Groot» en Over grootmoeder, ARIETJE AKKERMAN, in dm ouderdom v»n 76 jear en 7 maanden. Uit aller na»m, P. BREGÜAN. Bursferbyng, 1 Mrt 1910. Hsden ortrlevd o. s g/eli f<i zoetje CORNEL1S SIMON, in den aanvtlligen leeftijd van 4 jaov en 4 maand n Uit al!»' n«tr, A. W VAN DFR HOEK. M. VAN DER HOEK HART. Uitgeest, 1 Maart 1910. Ondergeteekende betuigt hierbij, mede namens hare kinderen, hartelijk dank voor de zeer vele bewijzen van belangstelling en deelneming in haar treurig ver lies ondervonden. Wed. G. DE VRIES—v. d. POST. Alkmaar, 2 Maart 1910. DANKBETl ÏOINO Door deze betuigen onderg-teekenden hun welgc- m»' nd-n dank aan familie, vrienden en b'ren voor de v le en hartelgke blgken van bH*ng«telhcg bg de volt ekhing vsn kun huwelgk ondervinden. Schoarl, D. VAN ESSEN 2 M-t. 1910. en Evht*»neote. Bg voDnis van de AveDdisaem-ntr-R-chtfeank te Alkmaar van den derden F-hroari 1910. is het huwelgk bestaat de tuescb»n JAN KRANS, schilder wonent e te Sthfcgen »n MAARTJE WIT, zonder bero p. wo nende te Haarlem, ontbonden verklaard door echtscheiding met alle wettelgk» gevolgen van dien. A koiisr, Da P orureur v» n eifeker, 2 Mrt. 1910. J. P- BOSMAN. D» UITDEELING8LIJ8T in he» failllsse ment Arle Oudes Czn te Alkaeaar is ger'urende tien degen ter inzrge nedergelegd ter Grilfie der Rechtbank alhier. Alkmaar, De Curator, 2 Maart 1910. Mr. W. F. A. VERHOEFF. F W E T S T E IJ N, Huiswaard, KOEPIJK.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3