Atelier voor Moderne Fotografie „§ysteem Eggeweiler G. C. ROOYKER, Langestraat 19, Alkmaar. De Lange en de Moraaz, Groote kapitalen D. BLAAÜW, Baangracht. Tel. 178. Agenten-Agentessen. II DAMES- HEEREN- en KINDERSCHOENEN, Tandarts ZIJLSTRA trELUK IfiOVÉ Japongarneering Schouwburg „Harmonie", Alkmaar. DA M E SHOE D E N. Een fraai en doelmatig belijdenis geschenk is een v|ii Herms. <7oster«fcZoon, itnst I" C. YERHEUS, Uurwerkmaker, Golden Thee Golden Koffie Golden Cacao 9 Mient, Het Wetboek voor ledereen J. 3UE3XTX3 Hz., Mient 1-2. Het Wetboek voor ledereen Wring- en Mangelmachines. Anthraciet en Cokeshandel. Afgehaaid 7"^cent per HL. minder- Ruimste maat. Viool, Mandoline, Fluit, Clarinet, enz. Steedss voorradig in zal van 7 tot en met 14 MAART NIET te eonsulteeren zijn Tooneelvereeniging „Aurora" te STOMPETOREN. I. 't HOOGSTE RECHT. II. Terug van den Kongo. Stokptaidjes-Leliëninelk-ZeeD vindt men steeds in de meest uitgebreide sorteering, bij zéér voordeelige prijzen in het modemagazijn van Wrijdag 4 Maart.. 1910, S uur. ,4de rang (galerij) f 0.40, verhoogd met 5 pCt. sted. belasting. ISST* KAARTEN VANAF HEDEN AAN HET GEBOUW. bericht hiermede, dat ze voor het AANNEMEN en TROUWEN eene groote collectie gereed heelt. iz=z= In verschillende formaten, prijzen en inhoud. N V. BOEK- en HANDELSDRUKKERIJ ALGEMEENE BOEKHANDEL - ALKMAAR. Depot van het Nederlandsch Bijbelgenootschap. Voorjaarsdienst aangevangen f Maart. N.V- Boek- en Handelst!rnk'<erii voorheen - HERMs. COSTER ZOON, PRIJS van ELK Gelnden in Linnen Stempel band, slechts fi-25 REPARATIE-INRICHTING. IIraag sw ROO MM :00*X"JE3 JFT m ST\2 O E T. een SLAGERSKNECHT RH. eene nette tweede-meid P.G., DROIT DEYANT, Alleen Ye'krijgb. bij J. H W1LLERS, 66. HUISHOUDELIJK GEREEDSCHAP, Bovenstaande Amerikaansche Landbouw-werktuigen. Dijk. Alkmaar8* Dijk» üardema Zoon H. Wiliers, Laat 66. worden door minstens 100000 huisgezinnen dagelijks gebruikt. Het succes dezer artikelen is reeds jaren bekend. Men bevoordeelt zich door bewaring en inlevering der bon nen en zakjes op een buiten gewone wijze. te ALKMAAR, Administratiën, Wissels, Coupons, schrijven kapitalen Grootboek in en af. Anthraciet vanaf f 1.25 per H L. Anthracieteleren f 1.— Cokea machinaal geklopt f 0 65 per H.L AGENTEN of AGENTESSEN HOUTTIL ALKMAAR de nieuwste soorten Ruime keuze lage prijzen. Het steeds toenemend debiet waarborgt de soliditeit. Mej. W. S. SCHILLING, op Donderdag 3 en Zondag 6 Maart 1910 in de zaal van den heer K. BRAK te Stompe!oren. AFSCHEIDS V OORSTELLIN G vot de dan es H C. ROLFF en C. HARTOG en voor den heer K. SCHOONE. Dr. Nannlng's Kinadruppels. Dagelijks ontvangst van nieuwe artikelen. Dames-Costuumnaaisters zéér voordeelige conditiën. H. JANSEN. Telefoon 417. GROSSILR. DIRECTEUR: WILLEM ROYAARDS, Tooneelspel in 3 bedrijven naar 't Engelsch van CLYDE FITCH De hoofdrollen worden vervuld door de Dames KAROLIEN v. DOM MELEN, SOPHIE DE VRIES, ANNA SABLAIROLLESde Heeren LOUIS CHRISPIJN Jr., LOUIS GIMSBERG, J. v. DOMMELEN, enz. Prijzen der plaatsenIste rang f 1.50, 2de rang f I.—, 3de rang f 0.60, Verkrijg aar bij de LANGS DE ZAAN. Van ALKMAAR 6 - 8 10 2.30 4 nar. Van AMSTERDAM 6.30 9.30 2.15 4 6 nwr. Goedkoope 3 daastscbe retours worden na 24 MAAKT niet meer uitgegeven. Verkrijgbaar in den Algemeeneu Boekhandel Telef No. 3, Voordans G 9, de vijtde tot 1 October 1909 bijgewerkte druk van NAUTA en de tweede geheel bh gewerkte druk van NAUTA ACHTERSTRAAT B 21 Mnvieouw i de Bonte Koe", Langevtraat. Telef. 174 Er biedt zich aan met 1 April Merk is 't nieuwste en beste op dit gebied. Gemakkelijk en Doelmatig. Duurzaam en Goedkoop. Vraagt ^discour-anten ARCHITECTEN. - STATIONSWEG E 104. - Nouveauté s Zwarte en Gek eurde Crepon Eolienne, Batist, enz en kleine, particulier geld voor hypetheek, sleedt be schikbaar, minste rente 4 procent. Inlichtingen voo- deze en andere geldzaken kosteloos bjj JAC. G. MEIJER HzMetiusstra»t E 12, bij de Cadettenschool te Alkmaar, Donderdags in Hotel „BROERE" te Schagen. GRONDIG EN BILLIJK ONDERWIJS OP door H A. MAAS, Dir. St- d Orkest en Muziekschool, Spoorstraat (5 8 Veor den verkoop aan paiticulieren van een alge meen gebruikt wordend Consumptie-artiksl,geen Koffie of Thee, werden gevraagd. Franco aanbiedingen sehriftelgk te richten onder no. F. 143, bnreau dezer courant. TB HUUR aan het Luttlk-Oudorp een net bevattende vijf kamers, keuken, tuin en gas- en water leiding, Huurprijs f 4.85 per week. Te bevragen Hefdjjkotrazt No. 9. Diploma N. T. V. - GEESTERSINGEL E 32. - beveelt zich aan tot bet geven '«e PTANO-OVrnsWWTTM PROGRAMMA: Tooneeltpel in 4 b^dr. dojtlNA BOÜDIER-B&KKER Blgspel in één bedrijf. DIPLOMA'S uitsluitend geldig op Donderdagavond Zondagavond nijen toegang voor den wtfend-ij stand Kunstlievende iedenkaatttsn mst 10 cent »*rho«irirg Entrée f 0.50. VRIJ BAL. PJa*tsbe«pr»king op voormelde dagen 10 tot 4 uur h f 0.10. Aanvang hslf acht Daar de verpakking onxer KINA-DRUP PELS De Vrfl veelvuldig wordt nage bootst om Kinaprseparaten van andere herkomst aan den man te brengen, wijzen wg «r op dat roode doozen zonder den nasm H. NANNING doch met opschrift „Kina druppels", niet uit onze fabriek afkomstig xgn. Men eische daarom uitdrukkelijk Dr. H. NANNING's Pharm. Chem. Fabriek, Den Haag. maakt een zacht, rein gezicht, een blozend, jeug- dig-frisch uiterlijk, een blanke zachte huid, en ver blindend schoon teint. Dit alles bewerkt de echte van BERGMANN Co., Rsdeb.sul, a 50 ets. p. stuk. Te Alkmaar verkrijg ba».r bijLEO BIJLOOS, Coiffeur, Langestraat; J SCHOUTEN Co., Verdronkenoord D 66J. MEIJER, Mient. ONTEGENZEGGELIJK HET ADRES VOOR HEN DIE TROUWEN, IS ALBLMAAnBOn W AJTLEiiXrillJIS - - daar asn »I1« aanvraag voldaan ksn worden. Bssliot vaste grijzen. Voor de waren wordt ingestaan. HoofdteagszgnFnldsen 63. 2e Magazijn: Mient 11, voor de Steenenbrug. n. v. „hetTooneel", De Vrouw in 't Spel! "©"KERKBOEK^ VERZAMELING, van Wetten, die schier een eik telken» in het dage- lijksek leven te pss komm, zoocat het bezit dezer ver- zamelicgen veor een ieder ket grootste gemak oplevaH, (SUPPLEMENT). Het feit, dat van i.!ez« W-rhoeken bmnen enkele jaren niet minder dan 30000 Ex. verkocht zjjn, is wel een bewjjs voor hunne praktische bruikbaarheid. Mej C M. EGMOND, LeeraresiPiano en Theorie Mient C 15 Alkmaar Spreekuren: Wfien*d»ir Denderder en Vrjjdaj, «n 1 2 uur. 1st* Huis v»n*f d» SCHAPENSTEEG. - - EERSTE KLAS - Accurate regeling Degelijke garantie. uit de StooRiiuiveifabriek vws MAJLEÏS A ZONE Beverwijk. Verkrijyhaar Ijs verzegeld* Icartouxen -tosnem ras V* kil®. Alleenvork s> p veer ALKMAAE ia Bluit-étiket waarborgt da kwaliteit. oud 17 j *ar. Adre» G. KOS te Hoogkarspel. Mevrouw FOCKEMA—ANDREjE K«nnemerstr*at- weg 17, vraagt tegen 1 Mei en van goede getuigen voorzien. v»naf f 2.50. LAAT Ohmstede Stoomdr. van Herms. Coster Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4