STADSNIEUW 8. Telegrafisch Weerbericht, 4 Maart. Op doze wijze kau men een aantal uitspraken van den middenstand verkrijgen, welke een soort overzicht vormen zullen van hetgeen al dan niet als geoorloofd is aan te merken. En niet alleen kan dit later dienstig zijn bij moge lijke rechtsgeschillen, maar het is een feit dat zulk scherp rekenschap geven van hetgeen men zelf doen of laten mag, en anderen ziet doen en laten, in hooge mate versterkt het zedelijk zelfbewustzijn. Daardoor zal tevens het zedelijk peil der geheele maatschappij van lieverlede verhoogd worden. En dit is misschien nog wel de grootste zegen, wel ke een wet tegen de oneerlijke concurrentie ons bren gen kan. De heer mr. P. J. M. Aalberse gaf reeds meermalen praoadvies over dit onderwerp. Men doet, zegt de schrijver, om theoretischen en practische redenen verstandig, met te onderscheiden tusschen afkeurenswaardige concurrentie in 't alge meen, en oneerlijke concurrentie in 't bijzonder. Oneerlijk is datgene, wat geschiedt door misleiding, met het oogmerk van geldelijke bevoordeeling. Afkeurenswaardig is datgene, wat in strijd is met de goede zeden. Derhalve is afkeurenswaardige concurrentie het po gen, om door handelingen, welke in strijd zijn met de goede zeden, het handelsdebiet te vestigen, te behou den of uit te breiden, ten spijt van anderen. Oneerlijke concurrentie daarentegen is het pogen, om door misleiding van het publiek of van de concur renten, het handelsdebiet te vestigen, te behouden of uit te breiden, ten spijt van anderen. Uit deze begripsomschrijvingen blijkt duidelijk, dat alle oneerlijke concurrentie afkeurenswaardig is, maar dat alle afkeuringswaardige concurrentie niet steeds oneerlijk is. Het practisch verschil is dit: de oneerlijke concur rent handelt in strijd met de rechtvaardigheid, en be gaat een strafwaardig feit. Daartegenover zijn er ver schillende gevallen van afkeurenswaardige concurren tie, waarbij het gewenscht is, dat de wet de zedelijke verplichting tot schadevergoeding tot een rechtsplicht verheft, maar waarbij niemand eraan denkt, de straf wet te hulp te roepen, tenzij als onderdeel eener poli tieverordening. Een tweede punt van groot belang is, dat men goed ondersoheide tusschen gevallen van on eerlijke concurrentie, waarbij slechts één bepaalde persoon of firma wordt benadeeld, en gevallen, waarbij aan een geheele categorie van personen schade wordt berokkend. De schrijver meent, dat men tot recht verstaan dei- zaak moet onderscheiden tusschen het strafbaar stel len van eenige daad van afkeurenswaardige concur rentie, en het regelen eener bepaalde wijze van han deldrijven. Zoo is zeker gewenscht een regeling betreffende „vliegende winkels," „vervroegde winkelsluiting," „uitverkoopwezen," enz. Men voelt, dat het hier niet enkel is hoewel zeker ten deele, het straffen wegens een daad van oneerlijke concurrentie, doch veel meer het regelen en door dit regelen het afsnijden van uitwassen van een wijze van zaken-doen, welke op zichzelf niet verkeerd is. De schrijver waarschuwt, dat de hoofdstrijd tegen de oneerlijke concurrentie gevaar loopt, door uit breiding der strijdlinie, er niet sterker op te worden. Er valt veel te zeggen voor deze redeneering: laten wij eerst het hoofd-fort veroveren, om dan verder te zien, of hier en daar de vijand nog in een of ander verder gelegen huisje zich verdekt opgesteld hqeft, en den eerlijken handel blijft bedreigen. Doch, het worde aanstonds toegegeven, dit is een vraagstuk van zuivere taktiek, waaromtrent verschil van meening zeer verklaarbaar is. UIT HOORN. Een der bedienden van de firma Vr. en Dr. te Hoorn is in hechtenis genomen en naar Alkmaar overge bracht, wegens verduistering. Verschillende goederen zijn bij zijn familie te Amsterdam in beslag genomen. UIT WINKEL. In de openbare Raadsvergadering was afwezig de heer Sloos, wegens ongesteldheid. Van de ingekomen stukken noemen we een mede- deeling van den heer H. Ham te Helder, dat hij zijn benoeming tot Hoofd der school te Groetpolder aan neemt; van den heer Jb. Homan, dat hij zijn benoe ming tot armvoogd aanneemt; van den heer T. Beum- kes, dat hij bedankt als armvoogd en van den heer Jb. Brugman, dat hij zijn benoeming tot armvoogd aanneemten een proces-verbaal van kasopname van 28 December 1909, waaruit blijkt dat tot op dien da tum was ontvangen 30096.80, uitgegeven 29023.955 zoodat in kas moest zijn 1072.845, overeenkomende met de vertoonde gelden, terwijl boeken en bescheiden in orde zijn bevonden. Burg. en Weth. stelden voor de straatmest, verza meld van den weg door het dorp Winkel, toe te ken nen aan den wegwerker die met het schoonhouden daarvan is belast. De heer Wit zag de mest liever in het weeshuis ge bracht. Het voorstel van Burg. en Weth. in stemming ge bracht, werd aangenomen met 4 tegen 2 stemmen. Te gen stemden de heeren Wit en Meurs. Door het Hoofd der school te Winkel is verzocht om de boomen in zijn tuin staande op de scheiding tusschen hem en den heer Beumkes, te rooien, omdat zü voor het huis en den tuin licht en lucht benemen. Na zich van den toestand te hebben overtuigd, stelde de voorzitter voor om de boomen achter de woning te rooien, doch het verdere gedeelte te laten bestaan. Al dus werd besloten. Van den Nederlandschen Bond voor lichamelijke opvoeding was een adres ingezonden om subsidie uit de gemeentekas voor het houden van een cursus ter opleiding van speelleiders. Burg. en Weth. stelden voor op het verzoek afwijzend te beschikken, waartoe besloten werd. De Gezondheidscommissie gezeteld te Hoorn heeft geadviseerd tot onbewoonbaarverklaring van perceel A, 4 (ged.), eigendom van den heer K. Vries. Burg. en Weth. hebben een onderzoek ingesteld en 't is hun gebleken dat van het aanbrengen van verbe teringen niets te verwachten is, en stelden voor tot onbewoonbaarverklaring te besluiten. Aldus werd be sloten. De voorzitter bracht vervolgens in herinnering wat reeds is gedaan voor de invoering van onderwijs van vak j, en hoe de plannen voor het bouwen van over dekte spêelplaatsen reeds waren goedgekeurd, doch dat later omstandigheden bekend geworden waren, waaruit bleek dat die verplichting om overdekte speelplaatsen te bouwen, aan de gemeente niet kon worden opgelegd. Met het oog op de kosten werd het wenschelijk geacht om de oefeningen te doen plaats hebben in de open lucht en daarvoor de speelplaatsen te bestraten en bij ongunstig weer in een schoollokaal dat daarvoor ruim en stofvrij zal worden gemaakt. In de vorige vergadering is een bod van 250 ge daan voor het perceel van Knecht en Slooves, gelegen achter de 4 staten. Voor dat bod is het perceel niet te koop, is bericht, doch wel voor 325. Hoewel de prijs hoog is, wordt aankoop wenschelijk geacht en stelde de voorzitter voor, het voor den prijs van 325 te koopen. Het voorstel werd met 4 tegen 2 stem men aangenomen. Tegen stemden de heeren Over en Meurs. J ÜfÜE» Achter genoemd perceel zijn nog enkele perceeltjes tuingrond van de gemeente gelegen, die vroeger in gebruik waren bij de bewoners van de Vier Staten. Nu de Vier Staten gjitruimd en afgebroken zijn is deze grond niet meer noodig en dient een bestemming te krijgen. Burgemeester en Wethouders stelden voor ze onderhands te verhuren aan de bewoners der aan grenzende perceelen. Aldus werd besloten. De afd. Winkel der Noord. Holl. Ver. Het Witte Kruis, heeft verhooging der subsidie gevraagd en wel van 250 tot 350, omdat de uitgaven met inbegrip van de kosten van het tonnenstelsel de inkomsten overtreffen. B. en W. stelden voor het gevraagde subsidie te verleenen, doch aangezien daarop voor 1910 bij de be grooting niet is gerekend, slechts uit dezen dienst te betalen als het mogelijk is. Het voorstel van Burg. en Weth. werd aangenomen. De voorzitter vroeg machtiging om de beplanting op het nieuw aangelegde gedeelte der begraafplaats voort te zetten. De machtiging werd verleend. Uitgifte grond in erfpacht. Door G. Molenaar en A. Mantel is een strookje grond van den openbaren weg, wederrechtelijk in ge bruik genomen. Gedeputeerde- Staten hebben de aandacht daarop ge vestigd en medegedeeld, dat of de afscheiding terug gebracht moet worden of het eigendomsrecht moet worden vastgelegd door het heffen van een recognitie. Genoemde eigenaren hebben zich bereid verklaard den grond in erfpacht te willen aanvaarden, waarom Burg. en Weth. voorstelden de grond in erfpacht af te staan tegen 3 cent per M2. en per jaar. Aldus werd besloten. De heer Meurs vestigde bij de rondvraag de aan dacht op het brandspuithuis te Winkel, waarvan de ingang in slechten staat is. De voorzitter zeide voorziening toe. Daarna sluiting. UIT KOEDIJK. Zondag en Woensdag gaven de Gemengde Zangver- eeniging Tavenu en het kinderkoor onder leiding van den heer K. de Jong him eerste uitvoeringen in 1910. Mocht Zondag de opkomst niet meegevallen zijn, Woensdag was ze zeer bevredigend. Nadat het koor met zuivere niet geforceerde stem en de kinderen met hun frisch, ongekunsteld geluid een achttal nummers hadden gegeven, waaronder voor al uitmuntten „Levenslied" van Frans Ooenen en „Leeuwrikkengezang van F. MendelssohnBartholdy, ging het gordijn op voor het eerste bedrijf van „Jantje in Modderstad." Het geheele tooneel vol sloddervos sen en viespoesen, ragebollig en in kleeren op de meest fantastische wijze gelapt en omgehangen. En die vuile Modderstadters hadden een pret van belang. De woor den van Tante Lize (de redactrice der jeugdkrant van „Op de Hoogte") tintelden op de frissche muziek van Mevr. N. van der Linden van SnelrewaardBoude- wijns de zaal in en maakten het arme gewasschen Jan tje, dat daar in z'n blanke kleertjes in Modderstad ver zeild raakte, machtig verlegen. De bekoring der slordige bende door Janneman, met behulp van de Sponsenvrouw, de Kanneman, de Zeep- man (die z'n doofstomme rol goed volhield) en de Borstelman, werd door het publiek met belangstelling gevolgd en oogstte een welverdiend applaus. Het slaapliedje uit 't le bedrijf verdiende een afzonderlijk pluimpje. Daarnü kregen we weer te genieten van enkele koornummertjes en ook de kinderen voerden nog twee liedjes uit. „Die Lorelei" van Fr. Silcher en „Veedrij- ven" van Ferd. Huber traden hier het meest naar vo ren. Vooral „Veedrijven" met z'n jodlers werd eene schoone uitvoering deelachtig. Op verzoek werden „Levenslied" en „Veedrijven" herhaald. Jammer dat het Levenslied een lied van weemoed is, niet van blijheid. Doch dit kan het koor niet helpen; dat gaf het sombere mineur van Coenen de vereischte donkerte. De heer Chr. Kroon, die de operette op verdienste lijke wijze begeleidde, zorgde toen voor de muziek, die de dansgrage beenen niet lang op den vloer liet. Er werd ruim gebruik van deze hier nog al eens voorko mende gelegenheid gemaakt en de zaal van den heer C. Man bleek haast te klein. UIT URSEM. Naar wij vernemen heeft ds. G. W. Melchers het be roep bij de Ned. Ilerv. Gemeente te Purinerend aange nomen. UIT SCHOORL. In de algemeene vergadering van de Boerenleenbank alhier ten huize van D. Rus werd de rekening door eene commissie in orde bevonden. De notulen van den secretaris en de balans van den kassier eveneens. In de plaats van wijlen R. Bas werd J. Wielings met 33 van de 54 uitgebrachte stemmen gekozen tot lid van 't Bestuur, terwijl J. van Essen als zoodanig werd herkozen. Het voorstel van 't Bestuur om den kas sier een honorarium van 125 's jaars te verleenen, werd met algemeene stemmen aangenomen, omdat men overtuigd was van de vele toenemende werkzaam heden en de accurate wijze, waarop de kassier de fi- nantiën behartigde. UIT BERGEN. Een zeer talrijk publiek vulde in den avond van den 3den Maart de mooie zaal van het Oranje-Hotel. Geen plaatsje was onbezet. Geen wonder, waar reeds weken to voren over dezen avond in ons dorp gesproken werd en hooge verwachtingen waren opgewekt. Het „Kerke lijk Zangkoor," dat ons deze goed verzorgde uitvoering verschafte, bestaat nog niet zoo heel lang, en werd opgericht met het doel, bij verschillende gelegenheden in de Ned. Herv. kerk hare medewerking te verleenen, en het was thans de eerste maal, dat het in het pu bliek naar buiten optrad. Nadat de heer ds. Cannegieter de bijeenkomst met een kort woord had geopend en de aanwezigen, in zoo grooten getale opgekomen, welkom had geheeten, nam de uitvoering van het afwisselend programma een aanvang, en betrad het koor, onder leiding van den heer P. van Hoorn het tooneel. Het mag gezegd wor den, dat het den directeur is gelukt, den leden van het koor te bezielen met denzelfden ijver, die hem vervult bij alles, wat deze bescheiden man op zich neemt, en het is zonder twijfel te danken aan zijne bekwaamheid en aan zijne liefde tot de kunst, die het koor succes bezorgde, waarin het zich dezen avond verheugde. Waar tot heden de vrouwenstemmen zooveel beter zijn bezet dan die der mannen, hopen wij, dat deze uit voering er toe moge bijdragen daarin verbetering te brengen. Het duet „Goede nacht" en een quartet „Het Bloemenmeisje" mogen wel afzonderlijk worden ge noemd. Beide maakten een bijzonder lieven indruk. De mooie pianobegeleiding bewees ook over welke goede krachten men beschikt. De heer Cannegieter vergastte de hoorders op een voordracht van een deel van Yan Eeden's Lioba, het tooneel in den tuin met Koning Harald. Wij genoten daarbij van het heerlijk woordgetoover van den kunste naar, die ons het bloemen- en vogelenleven schildert met woorden als schitterende kleuren op een palet. Men sluit het oog en hoort den leeuwerik hoog in de lucht kweelen zijn lied van vreugde en verlangen. Een ongekende bloemenpracht ziet ge voor uw geestesoog flonkeren in het alles leven en bezieling gevende zon nelicht. De heer Cannegieter kreeg dan ook een Wel verdiende hulde in een warm applaus. En nu het slot. Men had zeker den avond niet kunnen eindigen op be tere en voor de aanwezigen meer pakkende wijze dan door deze opvoering van levende beelden. Daarbij was men zoo gelukkig geweest, de medewerking te verkrijgen van den heer J. G. Veldheer, alhier, wien het is gelukt, met zeer bescheiden middelen vau costumeering en mise en scène iets werkelijk kunstvols te verkrijgen, en men kan, bij het aanschouwen, niet nalaten te be treuren, dat men slechts zoo korte oogenblikken ge nieten kan van tooneelen, waarvan de samenstelling en groepeering meer arbeid vordert, dan men vaak op pervlakkig geneigd is te gelooven. Het laatste lied op het programma wasAf scheidslied. Juichend en vol leven riepen de zangers ons een „Tot weerziens" toe. Wij voegen hieraan niets verder toe, dan dat wij koor en directeur houden aan hun woord! EEN ONDERLING BEGRAFENISFONDS. Bij de jaarvergadering van het onderling begrafe nisfonds te Berkhout bleek dat in 1909 was ontvangen J 2562.96, uitgegeven 1636.91, voordeelig saldo J 926.05 dat naar het reservefonds kon worden overge bracht. Dit reservefonds bedraagt thans 15590.65. De vergadering besloot o. m. alle leden, mits 10 ja ren lid zijnde, op 60-jarigen leeftijd van premiebeta ling vrij te stellen. Op 1 Januari 1910 telde de vereeniging, vóór onge veer 23 jaar opgericht, 1196 betalende en 140 niet be talende leden. RUIKENDE VIOOLTJES EN HYGIëNE. Bekend zijn bij ieder te Rotterdam, die Blaak en Vischmarkt passeert, de verkoopers van viooltjes en mimosa. Mocht een kooper of koopster van die bloemen soms bij den natuurlijken geur een nevengeur bespeuren en zich tevergeefs afvragen: van waar die speling der natuur dan kan schrijver dezes daarvan oorzaak en gevolg opgeven. Heden de vischmarkt passeerende zag hij hoe een der verkoopers bezig was zijn waar te besproeien. De man deed het, meer praktisch dan frisch, door uit een glas met water, uit een nabijgijnde herberg geleend, eenige volle slokken in den mond te nemen en die ach tereenvolgens als regenbuiten over de bloemen heen uit teik zal maar zeggenvapoviseeren Ziedaar de oorzaak van eventueele nevengeuren, waarvan kasviooltjes noch mimosa het moederschap op zich zouden willen nemen; het gevolg van het in ademen laat ik den lezer raden. Waarschuwing is wel gewenscht. KORTE BERICHTEN. In de papierfabriek te Velsen is de arbeider S. zoodanig met een machine in aanraking gekomen, dat men voor zijn leven vreest. De knecht van den voerman Achten, uit Tegelen is tusschen Swalmen en Reuver dood op den openba ren weg gevonden, met verbrijzeld hoofd. De man is vermoedelijk overreden. De schoenmaker T. te Arnhem heeft brand ge sticht in zijn woning aan de Torensteeg uit schaamte dat bij het uit zijn woning zetten slechts eenige stoe len, een tafel en een bed voor den dag zouden komen. De Haagsche politie heeft na vele klachten over rijwieldiefstallen reeds 5 verdachte personen aange houden. Woensdagmiddag kreeg te Zierikzee een drie en een halfjarig kind een trap vau een voor een boerenwagen gespannen paard. Het kind overleed aan de gevolgen. Terwijl een schipper in de Molenwijk te Smilde bezig was kunstmest te lossen, viel plotseling de mast naar beneden. Hierdoor werd zijn elfjarig dochtertje zoodanig geraakt, dat ze in bewusteloozen toestand werd opgenomen. Hoewel haar toestand zeer ernstig is, is niet alle hoop op behoud prijsgegeven. Gistermorgen te ruim 10 uur, toen de dienstbode van den heer v. d. B. in de Spijkerstraat te Arnhem de kachel wilde nazien, sloeg plotseling een vlam onder uit de kachel, haar kleeren vatten vlam, waardoor zij ernstige brandwonden aan beenen, armen en rug be kwam. Haar toestand is ernstig. Omtrent de staking bij de drukkersfirma Ten Hagen, in de Nobelstraat, verneemt men dat van het 52 man sterke personeel (leerlingen en jongmaatjes inbegrepen) er 44 het werk hebben neergelegd, onder wie drie machinezetters. Met de inhechtenisneming van J. K., beschuldigd van inbraak en diefstal van gouden voorwerpen te Wervershoof (N.-H.), schijnt men de hand1 te hebben gelegd op den bedrijver van vroegere diefstallen, en waarvan de dader nooit bekend is geworden. Een huis zoeking bij zijn vader althans bracht verschillende voorwerpen, vermist in de Streek, voor den dag. UIT EGMOND AAN ZEE. „Vreemdelingenverkeer" vergaderde Woensdagavond, de vereeniging, die naar de Voorzitter, de heer H. J. T. van Vlgmen herinnerde, 15 j>ar he ft bestaan, en in die jaren gegroeid ia en gebloeid heeft, zooals zelden eene vereeniging in onte afeer het leven heefc ge houden. Wat de resultaten van haar werken ia ge weest, besomme ieder die Egmond kent. Onder oexe reaultaten zijn in de eerste plaata te noemen enze grootere uitbreiding, die toenemende bekendheid naar buiten en de goed onderhouden reclame. De voorzitter we»s er op, dat nu het naar den zomer gaat, het 't juiste tgdstip ia om te vergaderen -n opnimw zieh schrap te zetten voer de werkzaam heden voor het volgend seizoen. De notulen van de vorige vergadering herinnerden aan de recl»me in Eleatriach verlichte letters, ver- achgnrnd door de firma De Vries te Amsterdam op den D*m en andere reelamemiddelen, waarvan het succes niet is uitgebleven H«t hierop aansluitende jaarverslag voegde daarbij wat verrivht ia naar buiten. Manden vol correspon dentie aijn aan buitenlandera verzonden en van hen ontvangeD, behalve de licht-recDme werd wederom de Badbode ruim verspreid. In Duitsahe tijdaehriften verscnenen artikelen, ve?lucht door eiiehé'e der dorps gezichten, etc. Het aantal leden klom tot 123. Geen schitterende feest n zjjn georganiseerd, dooh op andere wgze ia veel geld en arbeid besteed om Egmond be kend te maken. De natuur ia dit jaar niet alleen tegen Egmend ge weest, maar tegen alle zeeplaatsen. Vandaar dat het antal badgasten niet zoo groot ia geweest als andere jaren. Naaat het natte zomerweer mag de concurrentie hieraan mede schuld dragen. De penningmeester deed hierop verslag van de finan- tieelen toestand. Er is een batig aaldo f 76 20. De eontributiën brachten ruim f 120 op. Wel vorderde de uitgave den Badbode vee< geld, een honderd gul den, waarvan de helft werd ontvangen aan adverten- tiëo, doch ook de prospectie f 84.05 deden een hap in ds beurs, de lichtreclame kostte een f 40. Voorts zijn ritgaven contributie aan den Ned. Bond van V.V.V., pho'Ograaf en cliché-enkoeten. Den keer Tij;m&, die alle deze betrekkelijke cijfers uit het hoofd citeerdeontving den dank van den voorzitter voor zgn verslag en na het inzien van de rekeningen door de heeren Buigewaard en Schild, ook voor zijn riehtig beheer. Wegens periodieke aftreding van den heer H J. Cougn (uiet-herkieibaar) werd gekozen de heer Leeu wenkamp met 13 tegen Buigewaard 9 stemmen, 4 on waarde. Hierna volgde de bespreking der reclame voor 1910. In de bestuursvergadering ia men tot geen groote plannen gekomen. Proapeeti zijn er dit jaar nog vol doende doch het bestuur komt met het voorstel eenige duizenden prentbriefkaarten te vervaardigen, om aan de leden ter verspreiding te geven. Bealoten werd aan het bestuur esn crediet (oite staan om zoo nuttig mogelijk aan te wenden voor re clame groot f 60. B-eds werd vastgesteld dat de prentbriefkaarten lichtdrukken sullen zjjn ten getale van 6000 in twee soorten. Aangaande de huidige reclame, da Badbode, die perio diek verschijnt, zjjn de gevoelens zeer verdeeld. En kelen uit de aanwezigen beweerden dat het nut als coodanig van dit blaadje twijfelachtig ia. Zjj wenaek- ten aanplakbiljetten uit te geven en een commissie ingesteld te zien die onderzoek zal doen naar prjjs en prsctiach nut. Het bestuur dat zich door deze eventueele instelling *la 't ware een motie van wantrouwen zag toegediend, werd daarna opgedragen deze taak der commissie te vervullen, en zoo spoedig mogelijk zijn bevinding te willen mededeelen. Betreffende de Egmondsche Badbode verhief zieh nog een oppositie-stem, die den inhoud meer doeltref fend wilds zien. De secretaris bracht hierna in het midden dat hij deze meening niet deelde. Nadat op voorstal van den heer Halff wal btsloten aan de H. IJ. S. M. te adresaeeren om in het drukst vau het seizoen eenige treindiensten in te lasschen "D tot hst verminderen der tarieven werden nog eenige discusaiea gevoerddie meer van persoonlijk belang waren en daarna werd de vergadering gesloten UIT SCHEBMEBHOBN. In de laatstgehouden raadsvergadering, waarin 6 laden tegenwoordig waren (sfwesig da heer Govers) werd met 4 stemmen tot gemeente-werkman benoemd de keer C. Dubbeld de beer M. de Reus verkreeg 2 stemman. Verder werd bealoten het aantal kantoor uren voor het hulptelegraafkantoor met 2 uren per werkdag uit te breiden. Gisteren reed de heer Helder met een met een varken beladen wagen in snellen draf de hoek van het Mijzerdgkje om, terwijl de heer Geuke met sgn met kruidenierswaren beladen bilwagen in tegenge stelde richting vanaf de Swetterbrug reed. Beide rij tuigen geraakten in botsing, wat tengevolge bad, dat ie beer Helder met zijn wagen kantelde en in de wegsloot terecht kwam. Met vereende krachten werd alles weder op het droge gehaald en kwam men er met den schrik en sen nat pak af. Meermalen is er sprake van geweest den rjjweg te verleggen vóór de huizen om. Dit zou bepaald eene groote verbetering zijn, daar dit punt altgd voor el kander passeerende rijtuigen zeer gevaarlijk is. UIT 8T. PANCRAS. De afdeeling St. Panera» van „Volksonderwijs" heeft Woensdagavond in het lokaal van den heer Jn. Buys >*n bijeenkomst gehouden met hare leden en hunne Dames. Het dsel van deze bijeenkomst was het houden van een gezelligen avond voor de leden. Hiervoor was uitgenoodigd den heer A. M. Vrugt, declamator van Haarlem, door wien een tiental lui mige stukken werden voorgedragen, welke ten zeerste hebben voldaan aan bet in groot getal opgekomen publiek. „Volksonderwijs" te St. Pancras heeft Woensdag oen echt gezelligen avond gehad, het voorgedragene was van a tot z luimig zonder in evn minder ge wenscht genre te ontaarden. De Dames en Heeren hebben dezen avond nu eens recht hartelijk kunnen lschen. De Heer Vrugt gaf nsg een paar stukken toe, waardoor zoo mogelijk de gezelligheid nog verhoogd werd. De dank uitgesproken door den Voorsitter san den voordrager werd dan ook door een daverend applaus bi-krachtigd. Medegedeeld door bet Koninklijk Nederlandach Meterologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 775.8 te Neufahrwas- ser. De laagste stand van den barometer 753.1 te Valen- tia. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 5 Maart). Meest matige oostelijke tot zuidoostelijke wind, licht- tot halfbewolkt, droog weer, zelfde temperatuur. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. Terwijl de hooge drukking zich op het vaste land handhaaft met het centrum over de Oostzee is de de pressie in het westen nog aanwezig en heeft zieh Z.-O. waarts over West-Frankrijk uitgebreid, waar de baro meters daalden. In onze streken is daardoor het ver schil in luchtdruk grooter geworden en de wind iets i krachtiger geworden. De luchtdrukverdeeling doet I meest oostelijken wind verwachten. Droog en meestal helder voorjaarsweer is te verwachten, al zal de oos tenwind het min of meer guur maken. M. AFVOER VAN PRIVATEN OP BEERPUTTEN. B. en W. stellen den raad voor in beginsel te beslui ten dat aan de ingezetenen, die daartoe aanvraag doen, op nader vast te stellen voorwaarden kan worden vergund de privaten hunner woningen zoodanig in te richten, dat deze van een spoelinrichting worden voor zien en afvoeren op een beerput met overstorting naar openbaar water of naar het straatriool. Wij zullen morgen deze bijlage uitvoeriger weerge ven. VERHURING. Bg de heden ten stadhuire doer bet gemeentebestuur gehouden verhuring van een perceel weiland, groot ongeveer 3 hectaren, gelegen tusichen de beide Hoorn- aehe vaarten, tot Kerst'ijd 1910, w»a ingeschreven door M. Bregman Sz. voor f 453, J. F. Wilken te Nieuwe Niedorp veer f 401, D. Leeuwenkamp voor f 375, firma C. Baan en Zoon f 350 en firma H. W. Holsmuller f 105. Toegewezen san dan heer M. Bregman Sz. NEDERLANDSCH VERBOND. De afdeeling Alk maar van de Vereeniging het Ne derlandach Verbond, hield Woansiagavond eene verga dering, die in vergelgking met bare voorgangstcra zeer geed bezocht was. Na de opening der vergadering door den voorsitter den heer P. M. de Wolf werden de notulen goedge keurd. Het door de Secretareaae, Mevr. Bogaert uitgebrachte jaarverslag verwierf de goenkeuring der vercadering evenala het rooskleurig jaarveralag van den Penning meester.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2