m Kleedermaker, ROOMBOTER P. OUDES, primaBeschuit ISJ Vergunning Openbare Vergadering te Alkmaar bericht de ontvangst van de nieuwe STOFFEN Wegens verplaatsing der zaak Finale Uitverkoop BUITENLAND. voor het aanstaande seizoen. ADVERTENTIEN j De PIJINTSTPi cent per 5 ons. Firma DE WIJS BROERS. DROIT DF.VANT, bij J- H WILLFRS, 66. 12 a 10 cent» VERDRONKENOOKD 119. TER OVERNAME aangeboden. ALiK-Mi^AJFlBCe: WAREIVHUi „De Socialistenbond en de overige Socialistische Partijen". Yoorjaarsdienst aangevangen I Maant. Gemengde Mededeelingeo. SCHANDELIJKE TOESTANDEN. Laatste Berichten. Alkmaar, Ritsevoort A 18. 17. L.GONO MAÏZENA isDeBeste. HET UITMUNTENDE VOEDSEL VOOR KIN DEREN, ZWAKKEN EN GEZONDEN- ïd Merk v naf f 2 50. LAAT HOUTTÏL 26so: ALKMAAR. ZOND GS GEOPEND. Vraagt ELtRING's V Socialistenbond in iederland* op MAANDAG 7 MAART ek, des avonds ten 8 uur, in de Socièt eitszaal van „De Harmonie". Spreker: W. HAVERS van Den Haag, Redacteur van h;t Socialistisch Weekblad „DE KLOK". ONDERWERP: Entiée 10 cent. WÊT Debat vrij en gewensebt. HET BONDSBESTUUR. LANGS DE ZAAN. Van ALKMAAR 6 8 - 10 2.30 Vs-,1 AMSTERDAM 6.30 - 6.10 2 .15 4 6 nor. Goedkoope 3 daagsche retours worden na 24 MAART niet meer uitgegeven. Tot afgevaardigde naar de groepsvergadering werd gekozen Mevr. Bogaert, die sick de benoeming liet welgevallen. Men besloot na eenige besprekingen de punten van behandeling voor de algemeene vergadering te Zwdle over te nemen uitgezonderd de actie die voor de ver eenvoudigde «peiling tal worden gevoe'd, da»r deze aangolfg nkeid thans in handan een er Staatscommissie ter fine van onderteek is gesteld en mm het beter aektie het rapport dezer commissie af te wachten. De vriag welke taal in diplomatieke kringen us- ■eh»n H lland en België gesproken dient te worden werd, w»ar die tussehen Holland en Duitzchl&nd Duitsch gesproken wordt, in dien geest beantwoord, dat dan het Hollandseh de aangewet°n taal moet zijn. Aangedrongen werd verder op meerdere verspreiding v»n Neerlandia o a. in wachtkamers, spoorweg»gtuigen e.s. Ter vervanging *an Mej. A Keg, die wegens vtrtrek bedankte werd als lid van het Bestuur benoemd de heer Mr. A. D. H. Foekema Andreae. Verder besloot men aan de afgevaardigde op t<- drsgen voor 3 leden van het groeps en 2 leden van het Hoofdbestuur no. een der dubbeltallen te kiezen. Bg de rondvraag wees mevr. Bogaert op de zang avonden te Botterdam en opperde de vraag of dez ook niet eens te dezer stede zouden kunnen plaats hebben. M-j, Weber meende aan het slagen van dergelgkc avonden te kunnen twijfelen met het oog op d« vele zangverenigingen die hier zgn, trwgl zij meende dat niet het gewensehte publiek van den door het verbond aangeboden avond gebruik z^u mi ken. Aan de secretaresse werd nog opgedragen met d» Directeuren der verschillende zanggezelschsppen in overleg te treden teneinde te verkrijg n dat in het vervolg zoo niet alleen, dan toch zooveel mogelijk HoUandsche liederen zullen worden gezongen. De vergadering werd daarna gesloten. GE8LAAGP. Onse stadgenootde heer W. F. IbinV Meienbrink, verwierf gisteren te Utrerbt het e* rate stastsdiploma voor machinisten ter koopvaardij. LIEFDADIGHEID NAéB VEEMOGEN. In de op 2 Maart 1.1. gehsuïen gewone vergadering van „Liefdadigheid naar Vermogen", is voor divers- personen hulp toegestaan ton bidrage van f 128.50. Predikbeurten. 6 Maart 1910. Groote Kerk, 10 uur, Ds. de Pree, bevestiging vsn nieuwe lidmaten. Kapel, 10 uur, geen dienst. Avond 6 uur, D«. Kloosterman. Woensdagavond 71 uur, Ds. de Pree. Voorbereiding van het H. Avondmaal. Evang.-Lutk. Kerk, 10l/2 uur, Ds. Ternooy Apél. Onderwerp Neutraal Deopsgez. Kerk, 101/2 uur, Ds. Holst, van N. en Z. Zgpe. Rem.-Geref. Kerk, ld/2 uur, Ds. de R<gt. Gereform. Kerk, Voormiddag 10 uur en avond 6 uur, Ds. Wechgelaer, Cat. Zand. 42. Consistorie Geref. Kerk. Oudegrs cht D 83. Maandag avond 8l/g uur vergadering van «ie Jengelingsveree- niging „Paulua." Chr. Ger. Gem. Gebouw „RehoLcth", Koningsweg, voormiddag 10 uur, en avond 6 uur, poasdienstcefeamg. Gebouw Waakt en Bidt, Laat, Znterdagavond van 81/g10 uur, Vergadering van de Christel. Jongelings- vereeniging „Zacheus", voor jongeling m boven 16 jaar. Zondagmiddag 5l/s7 uur Vergadering v»n_ de Christel. Knapenvereeniging „TimitheüV, voor kna'pec van 1216 jaar. Hersteld Apostolische Gemeente, Schcolstraat, no. 6. Voorm. 10 uur en avond 5 uur en Donderdagavond 8 uur godsdienstoefening. Godsdienstoefening van de Heiligen der 1 zatste dagen kleine zaal Harmonie, 5 uur. Herv. Gem. te Oudorp, 10 uur, geen diepst. Harv. Gem. te Egmocdbinnen, 10 uur, ds. H. W. Bosch. Herv. Gem. te Stompet oren, 91 /2 uur, Ds. Werner. Herv. Gem. te Otwrleek, 9l/z uur, Ds. van Meurs. Herv. Gem. ta Schermerhorn, 9l/2 uur, Ds. Linde boom, van Oudorp. Ger. Kerk, preeklezen, half 10 v.m. EEN JUBILEUM. Onze vroegere staeg noot, de heer W. Klots, chef- inspecteur van de afdeling voarwezan bij de politie te Rotterdar- herdacht Dinsdsg onder z »er vele blijken van belangstelling zijner superieuren zijn 25-jarig ambts jubileum bij de Rotterdamzeha politie. Naast verscheidene bloemstukken ontving de jubilaris o.a. van den heer hoofdcommissaris van politie, den he»r Th. M. Roest van Limburg een smsakvol tegel tableau. Niet minder werd de heer Klots verrast met de riededeeling in den morgen van dien dag, bg monde van den heer koofdeommüssris, dat hij met ingang van 1 Maart was bevorderd tot hoofdinspecteur van politie. De hoofdcommissaris schetst den heer Klots als een trouw gverig politieambtensar, dis steeds vol toawgding zgn ambt vervulde. Zichtbaar aangedaan dankte de jubilaris voor de tot hem zoo hartelgk roe gesproken woorden en voor de aangename verrassing hem juist dien dag bereid. Van zgn collega's ontving hg bg monde van den heer J. C. v. d. Meer Mohr een fraai eikenhouten buffet en van de agenten onder hem werktazm, bg monde van don hoofdagent 't Zaager een keurigen salonlamp. De gag«hei>k»n werden aangeboden onder ha-telgke toespraken. AGENDA. VRIJDAG: Alkm. Winkeliersver., lezing, 8 uur, café Proot. „Orpheus," repetitie, 8 uur, Central. Alkm. Schaakclub, 8 uur, café Lievendag. Tooneelver. „Voorwaarts," rep., 8 uur, VerL Landatr. Alkm. Strijkorkest, rep. 81/, uur. Geheel-Onthouders tooneelveroeniging, 8 uur, Dili- gentia. Gymnastiek-vereen iging „Kracht en Vlugheid," meisjes, 3de afdeeling van 3V241/2 uur. Meisjes 1ste afd. van 67 uur, in het „Gulden Vlies, Koorstraat. Alkmaarsche Kegelbond, algem. verg., 8 uur, Dili- gentia (boven.) Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," Dames van 71/.81/4 uur. Hoeren van 8696 uur in het „Gulden Vlies," Koorstraat. ZATERDAG: Gymn.-vor. „De Halter," asp.-afd. 89 uur, leden- fa.d 10 uur, 't Gulden Vlies. ZONDAG: Alg. Ned. Typ. Bond, afd. Alkmaar, ledenvergade ring, 10 uur, café „Het Wapen van Munster." OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN. VRJJDAG: Rooyaards ensemble, openb. uitv., 8 uur, Harmonie. Rolschaatsenbaan, Harmonie, 711 uur. CORRESPONDENTIE. D. H. Wij krggsn ds Iaat*t<* dagen zóóveel ingezon den stukken mat dezelfde strekking sis het uwe, dst we se enmogelgk kunnen pUctsen. In de Belgische Kamer is gisteren ge sproken over Kongo-zaken en de houding van den overleden koning. De socialistische afgevaardigde van der Velde her innerde er aan, dat de koning verklaard had, 15 milli- oen francs na te laten, en dat men vervolgens in zijn maatschappijen en stichtingen,' beheerd door stroo- mannen, een ontzaglijk fortuin gestoken vond, dat volgens de dagbladen de som van 70 millioen francs bedroeg, waarvan 25 millioen Kongo-fondsen. Spreker vroeg, waar die fondsen vandaan komen, en of zij gratis of niet werden verkregen. Hij voegde er aan toe, geen oogenblilc te gelooven, dat de koning- gevolg gaf aan inblazingen van weelderigheid; hij wilde zijn inkomsten aan den Kongo laten, maar te vens aan zijn dochters het strikt noodige verzekeren. Men zou nooit te weten kunnen komen, aldus ver volgde spr., of de koning zich uitsluitend liet leiden door de belangen van het vaderland, tenzij door een onderzoek van de boekhouding van den Kongostaat, en de stichting der kroon aldaar, maar de boeken zijn verbrand. Later verweet spreker de regeering, dat zij bedro gen is door den koning. Zoo wij bedrogen zijn - zeide de minister wij hebben niets meer gezien dan de Kamer." De heer Janson (lib.) constateerde dat 30 millioen francs zijn verdwenen uit de Kongokas. Hij vroeg met welk geld men te Balincourt (ver blijfplaats van barones de Vaughan) 't zoo buitenge woon weelderige leven heeft geleid. De rechtsgeleerde, zoo besloot de spreker, tot wien de koning zich wendde, is de regeering, die de Kamer opzettelijk op een dwaalspoor bracht. De F ransche Kamer heeft gisternacht de be grooting ten bedrage van 4.083.294.064 frs. goedge keurd, nadat de vroegere minister van financiën Cail- laux een soort candidaat-rede had gehouden voor den post van den minister-president. Hij gaf als zijn mee ning te kennen, dat zijn begrooting beter geweest was en hij kwam weer neer op zijn lievelingsdenkbeeld de belasting op het inkomen en vermogen. Aan het einde der Kamerzitting brak er een helsch lawaai los, dat bijna op een vechtpartij was uitgedraaid. Bij de vaststelling van de agenda voor den volgen den dag begon men te roepen en te schreeuwen, bege leid door geklepper met de lessenaars. .De afgevaar digde LeroyBeaulieu brak het blad van zijn lesse naar in tweeën en trommelde met de beide helften. Woedend vloog Dazron op Leroy af en met moeite werd een bokspartij voorkomen. Tevergeefs trachtte de president stilte te verkrijgen en sloot eindelijk de vergadering maar. Het schijnt thans vast te staan, dat Hermes da Fon- seca als president van Brazilië gekozen zal wor den. Hij zal den 15den November zijn ambt waarne men. De duur van het presidentschap is 4 jaar, de in 1906 gekozen president dr. Alfonso Renna, stierf in Juni van 't vorige jaar. Het presidentschap ging toen over op den vice-president Nico Pegantra, die evenwel minder gelukkig was dan zijn Noord-Amerikaansche collega Roosevelt. Maarschalk Plermes da Fonseca is even 50 jaar en stamt uit een oude Braziliaansche officiersfamilie. Hij is een neef van Deodoro da Fonseca, die in 1889 meewerkte tot den val van 't Keizerrijk en de stichting tot de Braziliaansche Republiek. In 1907 werd Her mes da Fonseca tot minister van oorlog gekozen. De reorganisatie van het Braziliaansche leger is zijn werk. Hij heeft zich daarmede evenwel vele vijanden op den hals gehaald. Verschillende aanslagen, die op hem ge pleegd zijn, zijn er het bewijs van. Hij wordt evenwel als een eerlijk man met een gezond verstand afge schilderd, die tot geen der politieke partijen behoort. Ia R u s I a Q d is e'ficicel gemold, dat Rusland eu Bulgtrg* den sasten wensch koesteren, heet het, om alles in het «erk te stellen om den vrede en de rust m de Bilkanstaten te handhaven. De komst van het Bulgaarsche koningspaar in Rus land kon er slechts toe bgdragen, het algemeen ge koesterde vertrouwen op een vreedzame oplossing der Balkan*antr«<legenhednn te versterken. Er is ontdekt, dat in een der grootste stedelijke krankzinnigen estichten in Petersburg schande! ij ke toestanden he&rschon. Honderd verpie-gden *lap»n zoo maar op den grond, zonder matrassan of deken*. Slechts twee verpleegden hebben een deken, wat dik wijls aanl-iding tot vechtpartijen geeft. PLICHTSGEVOEL VAN EEN KAPITEIN De E:<geU«he viermmater Provence uit Liverpool, geraakte eergisteren op w g raar Christiania bg Lm f'esn&es aan den grond. Men kon het ecfcip niet vlot krijgen en eaar het een groot lek g-kregen had, begon het te zinken. Alle personen, behalve de kapitein verlieten het schip Voor de oogen van hen, die het schip verlieten en waaronder de vrouw en het drie jarig zoontje van den kapitein waren, zonk het schip met den kapitein in de diepte. PRINS WILLEM II. 's-GRAVENHAGE, 4 Maart. Hat pantserschip „Utrecht" :s ts Sukt'01 aangekomen en heeft op zijn reis met* opmerkelijks waargenomen en de comman dant heift güsa fcijaocda-hiden opgemerkt butr.ff <r.de de „Prins Will m II" 's GRAVENHAGE, 4 Maart. Het Opperbestuur heeft last gegeven een verderen onderzoekingstocht van de „Utrecht" naar de „Prins Willem II" te sta ken. BURGERLIJKE STAND ONDERTROUWD: 3 M t, Js Kommer te Pursserend en Aatj» Raven, wed. Arie Stam, alhier. Petros Kuiper en Barta Alberdina van Eldik. GEBOREN 3 Mrt. Dins, v. Bart Heiblom en Petroneils Dekker. Cornelia Marie, d. v. Ger.it Zijp ei Msi- garetha Ttrïuio. 4 Mit Dieuwertjd. Jan de Jong en Krg ,lja de Bojrder. A. Fortuin, AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET, Voordam, C 1213, Alkmaar. Koers van Staatsleeningen NEDERLAND. Mrt. 4 Mrt. pCt. 2% 5 5 5 1 4 4 4 5 4 41/s Ned. Werkel. Schuld BUITENLAND Bulgarije Tnbaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em Iwang Dombr. Financ. enlndustr. ondernemingen. Nationale Hypotheek Bank pCt 4 Noordholla 'dsch Grondcrediet Nederl Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman Cultnur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Üeli-Maatschappij Langkat tabak A M.edan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembak Tabak-Mij Kon Mij t. expl. v. Pe roleum Moeara Enim Sumatra Pa embang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Redjang Lebong Great Co bar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm Car Foundry Comm. Amerik. St,oomv.-Mij. Marine Comm Pr ferent, Marinebonds pCt 4Vs Peru Comm. aand. div. Preferent Spoorwegleeningen Holl IJ. Sp -Mij Mij tot. expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg i> AMÉRIKA. Atch Top. Cert. v. Convert Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert Aand. div. Erie Comm Kan as City South. C m.„ Pref-.» Mis K. Texas C v. New-York Ontario Norf lk Western C. v. S u'hern Railway Southern Pacific Union Pacific cerf. v. Wabash Comm. Rock Island Comm. POLEN Warschau Ween en RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 76»/, 97i/s 1025/i 50 961/g 963/s n 987/8 877/8 94 101% 981/. 188i/4 133s/, 1787/8 145 155 600 186 250 763/, 973/, 605 456 87% 847/g 357 418 461 220 173 142 1847/8 942 1331/s 813/, 853/16 657/8 156 7% 22 123/g 40 84 89s/4 "212% 119 115 421/s 313/8 39 70 437/8 461/s 1013/8 297/8 128% 191 225/m 4915/ig 127 891/4 766/8 50 969/16 89 89% 98s/4 101 188s/4 1343/8 179% 145 78 99% 455% 254s/t 418% 4583/; 221 172% 142% 184% 946 135 816/w 849/ns 64% 158 7% 213/4 691/, 6 125/, 40% 118 423/, 316/,5 39 70% 437/,6 46% 101% 293/i 127»/. 189% 22 493/8 109% 104% 9Sli/16 160 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 110% Gemeente-cred. 3 10313% BELUIE. Antwerpen J8S7 2% 987 HONGARIJE. Theiss 4 160 OOSTENRIJK. Staatslcening 860 5 173 RUM,ANO. 1864 5 458 Koers van het geld. Prolongatie 21/i pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen on veranderd. Tabakken iets beter. Oliewaarden op de zelfde prijzen. Culturen zonder variatie. Mijnen stil. Amerika opende iets flauwer, het verloop was kalm en het slot prijshoudend. ALKMAAR, 4 M art. Fabriekskaai klem* f35 50, f Boerenkaas, kleine f 33. Comminai» f 32. Middelbare f 32 50 Aangevoerd 15 8 et. we* 59608 K.G. ALKMAAR. 4 Maart. Op de graanmarkt van heden werd aangevoerd1044 Hectoliter*. Tarwe f 6.a f 7.80 rogge f 6.75 a f 0.gerat f 0. a f 0.chev. f 5.50 a f 6.90; haver f 3.a f 4. paardeboonen f 6 75 a 0 bruine id. f 12 a 15. citroen id. f 16 a f 18.duiven ditofO,a 0, witte dito f 18 a 2 k»rwijs«ad f a Erwten: gr «ene f 11.a f 20.grauwe f a vale f a witte f BR. OP LANGEND 3 M-t. Blo-isk 2» a f id. f 0.a 0, roade f 1.50 a 5.50, gele f2.-- s f 5.30 witte f 1.a 2.—. uien f 1.40 a 1.70. NOORD8CHABWOUDE, 3 Mrt Rwd-kooi le soort f 5.75 6.2* soort f 4.a 5.kleinere f 1.50 a 3 80, arrie 1« soort f 5.50 a 6.2a soort f 4 50 a 6.26, kleinere f 1 60 a 3,60, witte le soort f 2 60 ft 3 2e soort f 2 90 a 2.50, kleinere 1.10 a 2. Uien f 1.40 a 1.50, Ia den ouderdom v n 63 j »r 1» overleden GERR1T BUTTER. Gedurende 33 j»»r heeft hij mg onafgebroken trouw en eerlgk gediend. E. VAN DIJK, Mr. Metselaar. Alkmra-. 4 M >»rt 1910. 85 Aanhe»eLnd, van alle JUWEELEN GOUDEN en Z1LVER- WFRKEN, HORLOGES enz, VEEL VER- MINDERDE PRIJZEN, in h«« Goudmsgazljn van ui i99«? vsor het reizo' n Loon f 15 per maand en vrQ wasch Sehriftelgke xanbiemngen aan Hotel „NA88AU- BERGEN" te B-rg«n »an Z«e. B-. fr l->»t. J Ka/h Alg. Ad* -Bur. Kruisman Co A'dam. Grootst en menst genorte rde magazijnen vsn ïruishoudelijke, luxe artikelen, galanteriën, speelgoederen, glas, porcelein emaillewaren enz, enz ZE3C- tT-A-jKTSI ISN", hoofdmagazljn FNIDSEN 63 2de Msgazljn M1ENT 11. Telef 417. na^ "bi •~o t< gfp y >0W6 81 H i tiir lie 119 ff

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3