De Lange &de Moiaaz, flftndsclie Sociëteltran Leyensverzekerlngen DINSDAG en WOENSDAG 8 en 9 MAART a.s BUCHAM'S ptUEN PEDROLI, Langestraat 104, Alkmaar. 10 PROC1KMT Neemt U eens proef. „De Koophandel", Verilronkenooiil. hoek Bulgbrouwerstraat. E, Th. van der Stok, Golden Thee, Golden Koffie, Golden Cacao vindt men door geheel Nederland verkrijgbaar. Naaml. Venn. Anker-Maatschappij iraiijfi 1 Een FLINKE JONGEN ZAAK In Kruideniers- en Grutterswaren Prima Kalfsvieesch C.VERHEUS,Uurwerkmaker, Openbare Verkooping DAMES- HEEREN- en KINDERSCHÖM, Deventer Machinefabriek, K. PESSER, vroeger Mej. - Vleeschhouwerli en Varkensslagerlj. - 1 De Zoon van het Volk. een flink Heerenhuis met tuin. Badhuis van „Het Witte Kruis". J. H. Willers, Laat 66. Hethandige huismiddel. FEUILLETON. aan eiken vea*biHiiker terug voor de con tante betaling. Tuik best Tarwebloem, Th ct. per pond bij 5 pond 7 ets. D A.,G E L IJ K S VERSCHE! GIST. VRUCHTBOOMEN. IEPEN voor wegbepanting. Sierboomen en Heesters, -s TUINAANLEG, i- Overal is stout gezegd, doch Voor belangstellenden geven wij gaarne adressen, waar in andere plaatsen te verkrijgen. LUTT3 K-0UD0RP 20, Alkmaar. Steeds voorradig in voorheen J. L NERING BöGEL 4 CojT™ Filiaal W. J. SCHEPPER, Stoommachines en Stoomketels voor elk bedrifi. Meid-alleen of 2de Meid, Vraag uw TT» OOMBOTF1R k 85 CENT. REPARATIE-INRICHTING. Correspondenten der Het Badhuis is GESLOTEN op Het Bestuur. Nouveauté's Zwarte en Gekleurde Crepon Eollenne, Batist, enz zijn een goud tientje per doos waard. BRILLEN en PINCE-NEZ te Grootschermer, in de herberg „'s Lands Welvaren", op Donder dag 10 Maart 1910, 's voormiddags ten 10 ure, van Het HUIS met SCHUUR, ERF, WEI- en BOUWLAND. aan den Korendijk bij Driehuizen, groot 65 aren 70 centiaren, behoorende tot den boedel van wijlen P. BOOT, te aanvaarden 1 Mei 1910. Inlichtingen te bekomen bij den notaris P. A. DE GELDER te Stompetoren in de gemeente Oterleek. BOOMKWEEKERIJ, DE RIJP. GROOTE VOORRAAD. CONCURREERENDE PRIJZEN. HOUTTIL ALKMAAR de nieuwste soorten Ruime benze lage prijzen. Het steeds toenemend debiet waarborgt de soliditeit. GIETWERKEN op elk gebied. Speciale afdeellng voor 'drijfwerk. Gedraaide en Gepolgate DRIJFASSEN, ver schillende syatemen van KOPPELBUSSEN, t«lf- ameerende LAGERS. HANGERS, MUURCON SOLES, enz. RIEM- en SNAAR8CHIJVEN in alle «-rootten Men vrage prijs Begrootingen worden op aanvraag kosteloos verstrekt GEVRAAGD, Voor loop- en winkelwerk. In Ter overname aangeboden een en aanverwante artikelen, Dagelijks versch geslacht. „de Bonte Koe", Lang*-«traat. Telef. 174 Annex FIJNE VLEESCHWAREN. TT Gr. S?CJE3[C>3E3]Nr, RITSEVOORT 8, TELEFOON 277. PRIJSCOURANT RUNDVLEESCH Aanbevelend, H. G. SCHOEN. - ACHTERSTRAAT B 21 - rich ve len aan voor het sluiten van verzekeringen beophetleven en lijfrenten. Te bevragen bij dei bewoner en eigenaar W. VAN STAM. Berjrerwe* 2. Een doos BEECHAMS PILLEN moest altijd in kuis aanwezig zijn, daar zij als direot hulpmiddel vele latere zorgen en uitgaven kunnen besparen. Bij tet eerste teelten van eenige stoornis in het gestel moet er een dosis genomen worden, en te allen tjjde zullen zjj de gunstigste uitwer king hebben. „Voorkomen is beter dan genezen" wordt ons gezegd. Zoodra gjj u weer eens „niet prettig" gevoelt, neem dadelijk een dosis van BEECHAM'S PILLEN, en voorkom aldus een seh^nbaar gering kwaad, dat tot ernstige stoornis kan worden. BEECH AM'S PILLEN voorkomen ziekte, zoowel als ze te genezen. Vele mensehen gebruiken ze om hun gezondheid te bewaren. Deze zijn wjj» en gelukkig, zjj weten nauwelijks wat een gebrekkige gezondheid is. f"*Er is geen geneesmiddel in de wereld te vergelijken met Zij zullen de teersten niet schaden en de sterksten zullen nut hebben van hun ge bruik. Zjj zgu een beproefd middel, de vertrouwde vriend van duizende gezinnen over de geheele wereld. Vrouwen vooral lijden aan hoofdpijn, pijn in den rug, het verlies van kracht en opge wektheid, zenuwachtige Dispep ie en veie andere kwalen, die het leven bijna t ndraag- lijk maken. Ie ere vrouw kan onmiddellijk van dit Inden bevrijd worden als zij op het eerste teeken van eenige stoornis een dosis wil nemen van BEECH AM'S PILLEN. Alom verkrijgbaar bij Apothekers en Dro gisten in doozen van f O 75 (56 pillen) en van f 1.75 (168 pillen), bij zes doozen tegelijk f 4.25 en f 10.en bij den Vertegenwoor diger van Th. BeechamOrertoom 341, Amsterdam. Specia&l adres voor het maken van volgens geneeskun dig voorschrift. door BARONESSE OECZY, Schrijfster van „De Ito ode Pimpernel". Naar het Engelsch door ED. VAN DEN GHEIJN. 69, tal DERTIGSTE HOOFDSTUK. DE ZEGEPRAAL DER LIEFDE. Nooit had het kasteel van Bideshüt zulk e van bezoekers binnen zijn muren ontvangen; zelfs de rijschool was in een reusachtige logeerzaal herscha pen. Des morgens, des middags en des avonds was er geen einde aan het rumoer, gelach, Zigeunermuziek, dansen en vroolijkheid. In het afgeloopen jaar had de vreeselijke cholera-epidemie een ieder van het graafschap Heves verwijderd gehouden, maar nu be hoorde al die narigheid tot het verleden. De oogst was overvloedig' geweest, de gastvrijheid te Bideshüt zou voorzeker vorstelijk zijn, en een ieder brandde van ver langen de schoone erfgename te zien, wier geheimzin nig huwelijk met een rijken boer ieders nieuwsgierig heid had geprikkeld. De moeders met huwbare zonen wenschten te weten of een echtscheidingsproces nog geen kracht van gewijsde had verkregen. De mannelij ke bezoekers, ouden en jongen, stonden gereed het toekomstige jonge meisje, echtgenoote of weduwe, wanneer ze eenmaal haar vrijheid had herkregen, alscxm strijd het hof te maken. De algemeene opinie was, dat men den boereneehtgenoot tijdens de feesten op den achtergrond zou weten te houden; men wist trouwens maar al te goed dat Ilonka reeds daags na haar huwelijk het ouderlijk huis weer had betrokken. Gravin Irma was beducht voor onaangename en on bescheiden vragen! Op de Laaglanden van Hongarije, waar alle families min of ineer met elkander ver maagschapt, althans in nauwe vriendschapsbetrekking Eerste Hygiënische o o TEL. 408. oo oTergsn«.men vaa de TUINBOUWINRICHTING, gevestigd 1878 doir GEBRS. ADMIRAAL, Lsrering franco Purmerend, Alkmaar of Hoorn. te Purmerend Dinsdag 11 uur, N.-H. Te spreken: Koffiehuis. te Alkmaar Z«terdüig8 12 uur,„de Jasgsr". staan, wordt onbescheidenheid niet aangezien als een vergrijp, en het echtpaar Bideshüt was OQk terdege gewapend tegen al te luidruchtig gepraat of bedekte pikanterie. Gravin Kantassy, van wie een tweetal harel- doch ters „hoogst voorname" partijen hadden gedaan, was er op uit bizondere deelneming aan den dag te' leggen met wat zij noemde de buitengewone mésaliance van Ilonka. „Beste vriendin", sprak ze tot de gastvrouw, „hoe vreeselijk voor je! Hoe kondt ge ook ooit je toestem ming geven tot zulk een portuur?" „Honka zou zich hebben doodgekniesd", zei de moe der met tranen in de oogen, „ze waande zich verliefd op den vlegel, ze wilde eten noch drinken, totdat ze haar zin kreeg om. hem te mogen huwen. Wij dachten dan ook dat het alles wel beschouwd raadzamer was haar voor de leus te laten trouwen met een boer^ dan haar vóór haar tijd naar het graf te zien dragen.' „Ik noem het onvergeeflijke zwakheid", beweerde een oude dame, die een bloedverwante was en daarom het recht zich aanmatigde krachtiger hare zienswijze te kennen te geven, „jonge meisjes sterven maar niet zoo spoedig. Gij hadt haar naar Boedapesth moeten meenemen, daar zou ze zulke onzinnige dwaasreid wel hebben afgelegd." „Och, Gyuri is altijd zwak, als het om Ilonka te doen is", zei de gravin, een zucht slakend. „Maar waar moet het nu in 's hemelsnaam op uit- loopen? Doe je geen moeite om een scheiding aan te vragen „Ja, natuurlijk zullen we doen wat mogelijk is om het huwelijk ongedaan te krijgen! Op het oogenblik voelt het arme kind zich heel gelukkig bij ons thuis en hij is onnoemelijk rijk. zijn naam wordt nooit in haar bijzijn uitgesproken, en. „Momenteel ziet ze er niet zielsbedroefd uit", merk te gravin Kantassy aan, met een zijdeHngsohen blik naar Ilonka, die stralend van jeugd en schoonheid, bijna rumoerig in haar vroolijkheid, opgewonden lach te en praatte, omringd door een groepje heeren, die er blijkbaar op uit waren de jonge onbestorven weduwe te doen vergeten dat er ergens op den achtergrond een geheimzinnige echtgenoot bestond. „De jonge Madach is altijd nog smoorlijk verliefd op onze Ilonka, naar ik zie", merkte de oude* tante op. „Als het er op aankomt, lieve", gaf een der dames ongedwongen ten beste, „bestaat er nu de beste oplos sing van het moeilijk vraagstuk om van haar man af te komen. De jonge Madach is, naar ik gehoord heb, de beste schutter in ons leger. Je moet je schoonzoon inviteeren op je jaarfeest, hij zal er dan getuige van zijn hoe Feri Madach het hof maakt aan Ilonka. Laat den boer zijn mededinger uitdagen tot een twee gevecht. Madach zal ham, als uitgedaagde de keus der wapens hebbende, dooden bij het eerste schot. en kan dan zijn plaats innemen." „Een edelman kan niet vechten met een boer", zei de gravin mijmerend. „Er zijn altijd uitzonderingen, lieve." „Aan zoo iets heb ik eigenlijk niet gedacht. Het is waar, Ilonka is, als Kemény komt te overlijden, uni- verseele erfgename van diens fortuin." „Is hij wezenlijk zoo puissant rijk?" „Fabelachtig, geloof ik. We hebben nooit ons hoofd er mee gebroken hoeveel hij eigenlijk bezit." „Je weet, lieve, dat Madach geen florijn heeft, die hij zijn eigendom kan noemen, maar dat maakt geen bezwaar als Ilonka zoo rijk is. Denk er eens over, lie ve. We zullen allen heel vriendelijk zijn jegens den boer. Heusch! volg mijn raad, en inviteer hem op het kasteel en zie het er toe te leiden, het zoo in te rich ten, dat hij bemerkt hoe Feri Madach de aanvallige onbestorven weduwe met zijn oogen verslindt. Die boeren zijn vreeselijk jaloersch." Het was na afloop van het diner, de dames genoten met kleine teugjes den Mokkadrank onder de veran dah. Het Zigeuner-orkest speelde langzame, droome- rige liederen in de muziektent van het park. De tem peratuur van den dag was op zijn heetst, en de ver zengende atmosfeer liet zelfs het jongere volkje niet toe zich verder te bewegen dan in de koele schaduw- gedeelten van den tuin. Honka had zich den vorigen dag als de vroolijkste betoond van alle aanwezigen. GEESTERSINGEL 34e, ALKMAAR, beveelt zich aan voor de levering en p1 a a ti n g van ZUIGGAS- en GASMOTOREN. Bepaaldelijk ook voor H.H. IJ ter handelaren. Smeden, Bouwondernemeri enz. aienattreding difct. Adre»„Het Meubelhui»8, LOUIS TRIJBETZ- Mat Mei biedt zich aan een NET MEISJE voor V. g. g. V., P G. Brie*ea fracco aan den boekhandel J. HEEK, Hil versum, onder No 336. in een volkrijke kuurt. Z er geiehikt voor weduwe of oude lieden. B'ieven onder letter P 145v"but~au dez»r courant. 't E*ni adr»a van den ZIJDAM is thans MEVROUW uit de Stoomzuivelfabriek van MAREES ZONEN, Beverwijk. Verkrijgbaar in verzegelde kartonnen doozen van Va kilo. Alleenverkoop voor ALKMAAR in Sluit-étiket waarborgt de kwaliteit. per 5 on». HAAS75 «ent. BIEFSTUK70 LINDEN65 ROASTBOEUF55 RIB56 ROLLADE65 GEHAKT45 POULET45 LAPPEN45 VET40 N.B. Sl.chthuiakosten worden niet berekend. latj Hui» vanaf d* 8CHAPENSTEEG. EERSTE KLAS - Accurate regeling Degelijke garantie. Den nacht door had ze den Czardas gedanst en Feri toegestaan haar het hof te maken. Zij was zich ter nauwernood bewust waarheen zij zich liet drijven en verplaatste zich met zekeren dwang in haar meisjesja ren van twee zonnekringen geleden, met vergetelheid van de donkere schaduw die zich sedert had gelegerd op haar levenspad. Een bitter gevoel van wraak en haat deed haar hart pijnlijk aan, en zij bracht een of fer aan haren hoogmoed door zich den dwang op te leggen van te dansen en vroolijk te zijn, in weerwil van dat knagend gevoel. Een verlangen kwam bij haar op, toen ze den jonkman veroorloofde zich met haar af te zonderen van het gezelschap en haar naai de schaduwrijke acaeialaan te geleiden, dat h ij mocht komen en haar daar aantreffen aan den arm van een ander, dien zij liefhad zooals ze hem te kennen gaf op dien vreeselijken avond nu twee jaar geleden. Zij was benieuwd hoedanig de houding van Kemény dan zijn zou, of hij het geduldig zou aanzien of wel lijden, zooals hij haar laatstelijk in deze acacialaan nameloos wee had aangedaan. Zij was met Feri aan het groote hek gekomen; zij zag naar de populierenlaan en verder nog naar de vlakte aan de overzijde waarvan de kleine landhoeve was gelegen, waar ze met eigen hand de liefde had gedood en met hare taal hem zulk een hevigen slag had toegebracht, dat hij voor haar sedert dat oogenblik niet meer bestond, want die pijn kon hij niet langer verdragen. Vermoeid streek ze met de hand langs har voor hoofd. Het zuchten der populieren in de heete ach termiddag-atmosfeer, het ver verwijderd melancho liek geschreeuw der ooievaars riep de herinnering wakker van dien avond in de Meimaand, deed haar hart smartelijk aan en wekte in haar een innig ver langen. Het stemgeluid van Feri Madach klonk haar als een wanklank in de ooren. Zij verlangde naar den zandweg, naar de puszta, waar de galop van wilde paarden, de vlucht der vogels, de ruwe grond zelfs tot haar verbeelding spraken doch alleen over hem. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4