B Ui TENLANl). li E M E S GD N IE U W S, zien op alle personen in alle ondernemingen werk zaam. Hierdoor kan ook tegemoetgekomen zijn aan de wenschen der handelsreizigers. De heer Treub (vrijz.-dem. Assen) was bezorgd, dat door 's ministers wijze van partieel peuteren aan de Ongevallenwet nog langen tijd niets terecht zal ko men van de noodzakelijke afdoende herziening van de Ongevallenverzekering. Spreker drong er bij den mi nister o paan, bij de uitwerking van zijn plannen vooral te streven naar eenvoudigheid en eenvormig heid. Aan het tegenwoordige stelsel van risico-overdracht, naast eenige voordeelen is een groot nadeel verbon dep, n.l. het gevaar van verzwijging van de ongevallen. Bij de onderlinge verzekering moeten niet alleen de werkgevers, maar ook de werklieden meespreken ter voorkoming van zwijgen. Wil men die onderlinge verzekering, dan bouwe men haar geheel nieuw op, met een sterke decentralisatie. Vooral op het platte land is samenwerking tusschen coöperatie en staats zorg noodig. Welnu, in die richting moet men ook bij de sociale verzekering gaan. De zaak moet eenvoudig' zijn. Er moeten komen plaatselijke- verzekeringspassen met werkgevers en arbeiders aan het hoofd en daarboven een onpartijdig voorzitter. Die kassen zouden dan de kleine uitkeeringen moeten doen; de gewestelijke kas sen de grootere uitkeeringen, alles onder centraal toe zicht van de Rijksbank. Dit alles kan gelden voor ongevallen-, ziekte- en in validiteitsverzekering. Inning en uitkeering der pre mies moet geschieden door die plaatselijke kassen. 1 ast men dan verder een stelsel van herverzekering toe, gedragen ieder voor een derde, door de plaatselijk ke, de gewestelijke kas en de Rijksbank, dan hebben al le organen belang bij zuinigheid, bij voorkoming van ongevallen en ziekten en kan gewaakt worden tegen simulatie en tegen het opblazen van ongevallen. In dit stelsel zullen werkgevers en werklieden moeten beta- len, met vrijlating van premiebetaling voor alle lage inkomens. Dat geldt voor alle soorten verzekering, in een dergelijk stelsel komt het minder aan op de oorzaak van de uitkeering, dan wel op den duur der uitkeering'. Bij de Toortdurende uitkêering moet men komen tot een vast stelsel, waarbij men op verschillende leeftijden een gelijke uitkeering krijgt. Die gelijke uitkeering zou dan moeten afloopen bij het 65e jaar als wanneer de ouderdomsverzekeri ng «aoet intreden. W.at. die ouderdomsverzekering- betreft, zij komt in s ministers plan achter aan. De ziekteverzekering moet volgens den minister voorgaan. Maar in twee jaar heeft deze minister zijn denkbeelden nog niet in een ontwerp neergelegd. Het zal dus zeer lang duren eer we de ouderdoms verzekering krijgen. En nu bedenke men eens hoe de ze minister togen zijn voorganger mr. Yeegens is op getreden. De minister. Wat dan De heer Treub. Herhaaldelijk heeft u dien mi nister zjjn wijze van werken verweten, terwijl uw wijze van werken ons zeer ver achteruit brengt. Intusschen gaat spr. met mee met den heer Schaper om de Staalspensionneering te laten voorgaan en de invali diteitsverzekering maar zoo lang te laten rusten. e lieer, beha per: ik heb de situatie genomen zooals ze is. De heer 1 r e u bReen want van dezen minister krijgen we geen Staatspensionneering. We moeten trachten de Ouderdomsverzekering te verkrijgen en te trachten die naar onze wenschen te amendeeren. De heer Schaper: En u hebt betoogd dat er van Ouderdomsverzekering niets zal komen. De heer Treub: Wanneer de minister blijft wer ken als tot dusver. Maar deze debatten bedoelen den minister te bewegen anders te gaan werken. Rooit heeft spreker betoogd, dat men degenen, die au reeds 45 jaren oud zijn maar moet laten ioopen Maar hij heeft gezegd, dat zij niet kunnen opgenomen worden in een ouderdomsverzekering. Voor hen moet men iets doen in den geest als in Denemarken, gemeentebesturen moeten als overgangsmaatregel ouden van dagen helpen als zij behoefte hebben naar gelang hunner behoefte. Wil men dat noemen of niet het is spreker goed - mag aan deze verzorging verlies van kiesrecht verbon- dcii zijn. De Minister kijke niet te zeer naar Duitsch land. Zeker, Duitschland gaf het voorbeeld, maar liet lAiltsche systeem faalde door te groote gecompliceerd heid. De Minister betrachte eenvoud, verbonden een stelsel van decentralisatie. De Minister heeft dig een algemeen organisatieplan, dat moet worden uitgevoerd. h<f' Duys (soc.-dem. Zaandam) meent, dat de sociale quaestie op het program dezer Regeering had moeten komen, achter de kiesrechtquaestie De heer KoodhuyzeuDe kiesrechtquaestie staat er in het geheel niet op. De heer Duys: Des te erger, maar bij een beperkt kiesrecht zal men slechts een minimum sociale recht vaardigheid krijgen. Spreker betoogde voorts dat deze minister geen vas te lgu hg zijn werk heeft, dat ons land bij Duitschland en Oostenrijk ten achter is en dat de minister niet denkt aan de arbeidersbelangen. De voorzitter verzocht den spreker, die voort durend van de dubbele houding van dezen der te bepalen datum aan deze Gemeente een officieel bezoek zullen brengen. STAATSPENSIONNEERING EN 10-UREN DAG. Blijkens het verslag van de laatstgehouden verga dering van het partg-fcestuur der S. D. A. P. heeft dit met den voorriiter en seeretarii van het Neder- landrch Vakverbond de actie voor den 10-uren dag besproken. Besloten werd tot het houden van een be tooging voor den 10-uren dag op Hemelvaartsdag. Het partijbestuur verzocht den afdeelingen voorts geenerlei modewerking te verkenen san kot petition nement voor ataatspeniionneering. HOLLAND8CHE MAATSCHAPPIJ VAN LAND BOUW. In het American-Höiel" werd te Amsterdam de De de en armenzorg maar nooit aan 1100- stuksgewijze sprak en Minister van favoriseeren van de particuliere maat schappijen, door dezen Minister, zich te matigen. Het is op het kantje af beleedigend. De heer Duys zeide niets tegen den dezen Minister te hebben tegen den persoon van Hij beeft wel gemerkt,, dat zijn toon den Minister ontstemd heeft, maar ieder vo geltje zingt nu eenmaal zooals het gebekt is en spr. hoopte zich nooit de kunst eigen te maken in fluweel- achtigen vorm de geniepigste hatelijkheden te zeggen Daarna schetste spr. de nadeelen van het instituut der risico-overdracht, dat de kosten van de ongevallen verzekering verhoogt en tot de ongevallenvoorkomino- niets bijdraagt. Het stelsel van de risico-overdracht werkt de onge vallenverzwijging in de hand en vloeit daaruit recht streeks voort. Spreker critiseerde de houding der Regeering, die tegen deze ongevallenverzwijging niet krachtig op treedt, terwijl door arbeiders gepleegde wetsontduiking streng wordt gestraft, en kwam verder op tegen het yicieuse besluit, door den Minister genomen inzake de berekening der administratiekosten voor de risico- overdracht. De minister: Door wie is u gemachtigd dit te zeggen De heer Duys: Ik ontleen het recht daartoe aan mijn plicht als volksvertegenwoordiger, waarop de heer Keuchemus zich indertijd ook heeft beroepen. De minister: U kunt dit uit eigen waarne ming niet weten. U weet dit van iemand, die bij ine rt edeeling hiervan zijn plicht heeft verzaakt. De heer Duys: Daarop ga ik niet in. Spr. heeft nu nog te spreken over het tarief en verzoekt zijn rede te mogen afbreken. De vergadering werd verdaagd tot heden. KONINKLIJK BEZOEK AAN HAARLEM De burgemeester van Haarlem heeft gisteren in' de raadsvergadering medegedeeld dat IL M. de Koningin an I rins Hendrik in den loop van dit jaar op een na- 84e (buitengewone) algemeece vsrgadering gehouden ran de Hollandcche Maatschappij van Land beuw, onder TOorzitte««hap yan den heer C. P. Zz&yer uit Rotterdam. In de openingsrede wgdde de voorzitter waardae- rende woorden aan do nagedachtenis van den 20 Dee. j.l. te '«Graveahaga everleden oud-voorzitter der Maat- schappij, de heer T. P. Bauduin. Spr. herinnerde voorts aan het vertrek van den heer H. J. Lovink naar Indie. Vsrvolgen» werd medegedeeld dat 44 afdeelingen vertegenwoordigd waren, terwijl elf leden der alge meene vergadering aanwezig waren. Bg de beha deling der punten vzn een beackrijrings- brief, kwam allereerst aan de orde een voorstel van het hoofdbestuur om het hoofdbestuur te machtigen om zich namens de Maatschappij te wenden tot de Staten der prorinciön Noord-Holland en Zuid-Holland om in ieder dier provinciën een provinciaal zuivel- consulentsehap in te stellen en te regelen en den tegen woordige zuivelcocsulent der Hollandsche Maatschappij tot provinciaal zuivelconsulent te benoamen. De heer Croesen, die gedurende 9 jaren provinciaal consuLnt was in Overijssel, gaf bij de discussie over het ycorstel als zgn meening te kennen, dat voer pro vinciale regeling zooveel moeilijkheden uit den weg werden geruimd, dat hg in overweging moet geren, als voren het voorstel te willen uitvoeren, een® com missie van inderdaad deskundigen te benoemen, die tusschen Gedeputeerden en den consulent staan, een advies commissie dus. Dit voorstel werd mei algemeens stemmen goed gekeurd. Ver velgen» dood de ke»r F. E. Postume, directeur der Centrale Ltndbouw-Onderlinge alhier, eecige me- dedeehegen omtrent den stand van de Landbouw- Onderhnge Ongevallen-Verzekering. Op 8 Maart 1910 waren aangesloten 4997 land bouwers, uitkeerende een jaarlesn vtn f 7.180.084. D^se msdedeelingeD, die bij de vergadering t©e- JUI. IDS venden, g« v ju tot een korte gedaehtenwis- seling aanleiding. Omtrent de prjjsvraag door de Maatschappij uitge schreven voor een verhaud»ling over veredeling van zaaizaad, deelde het hoofdbestuur mede, dat één ant woord, een zeer lijvig, is ingekomen. »,eer hoofdambtenaar bg de Nederl. H*iae-Msr,tschsppg, hield voorts een vcerdracht over „Grondverbetering do r drooglegging en drainage", welke voordracht tct een levendige discussie aanlei ding gaf. Na de pauze werd medegedeeld, dat tot lid der fi- naneieele commissie, in de vacature ontstaan door het bedanken van den heer Mr. P. Blussé vaD Oud-Ablas fc© Dordrecht, it vcortien door de verkiezing van den heer J. M. Vas Visser, te 's-Gravenha e. De heer J. Kampkuis Suermondt, uit Den Haag, deed eenige mededeelingen omtrent de Onderlinge Brandverzekering en wekte tot toetreding tot die ver- zekering op. Bg de rondvraag bracht de afgevaardigde van de afdeeling Z >eti rcnosr-Zegwasrd de tuberculose-bestrg- ding ondsr het v e meer in 't bgzonder de bezwaren, die voor de veehouders verbonden zga aan het over nemen van tuberculoos vee door het Rijk. De hser Löinie, inspecteur van den Landbouw, herinnerde bij de beantwoording van den afgevaar digde van Zoetermser-Z jgwaard, aan do Belgische tuberoulose-beatrgdicg. In Belgie ving men een tiental jaren geleden aan met alle tuberculose dieren af te m.ken. Maar dat liep zoo in de znillioeaer, dat men die methode moest opgoven. Daarom moest men nood gedwongen aldaar gaan deen, wet ook hier geschiedt, cl. slechts de elinisch zieke d eren inkoopsn. Men zal geheel sndera mseten aanvangen. Het is n.l. gebleken, dst de tuberculose reeds overvloedig wordt aangetroffen bg de kt Deren die ge voed worden I met de ondermelk op de wei van de feoterfabrieken. Wil men dus d® kwaal bg den wortel aanvatten, dan moet een beroep worden ged.ian op de fokkers, die de tuberculose kei ieren moeten deen verwijderen. De voonitter, de beschouwingen van den heer Löhnis nader aanvullend, achtte aandringen bg de Regeering op betere regeling enneodig w&ar da Regeering zoo spoedig gverig zoekt naar een meer afdoende methode van tuberculosebestrijding, een methode, waarbij de belangen van den landbouw en oie van de schatkist zullen kunnen worden samengebracht. De afgevaardigde voor ds afdeeling Haarlemmermeer verzocht het hoofdbestuur bg de regeering aan te drin gen de spoorwegmaatschappij <tn aan te sporen tot maatregelen die het sneller vervoer van vee en paar den kuonea bevorderen. Het Hoofdbestuur achtte een dergelgka opdracht ongewenscht, daar reeds meermalen requssten over die zaak en ook over te weinige zorg bij het ver- Joer den Minister zgn gericht, zender dat zulks tot positief resultaat leidde. Na nog eenige besprekingen van miader belang werd de vergadering gealoter. Deze mededeelingen werden voor kennisgeving aan genomen. Tot leden der commissie tot wering van schoolver zuim werden benoemd de heeren G. J. Meijer, C. Kieft, J. Adrichem, J. Valkering en A. B. Daans, de heeren C. v. Iwuyver en J. v. Veen hadden bericht niet voor eene herbenoeming in aanmerking te willen komen. Tot lid van het Burgerlijk Armbestuur werd de heer A. de Groot herbenoemd. Zonder eenige bespreking werd het voorstel van aankoop van grond ten behoeve van het nieuwe raad huis en veldwachterswoning van de Ned. Herv. Ge meente en van den heer J. Wonder aangenomen en werd de schenking van den heer S. G. L. E. Baron van Eridagh aanvaard. De heer C. Bloedjes had verzocht het stet aan den l itgeesterweg tegenover zijne woning te mogen koo- pen voor den prijs van 350 met het recht aan de Ge meente van een overweg en verplichting zijnerzijds daar geen los- of laadplaats te maken. Na eenige algemeene besprekingen werd het voor stel van Burgemeester en Wethouders om dit verzoek in te willigen met algemeene stemmen aangenomen. De voorzitter deelde mede dat de voorgenomen we- genverbetering volgens opgave van den opzichter J 4700 zal kosten. Hij bracht tegelijkertijd ter tafel een verzoekschrift van de ingezetenen, wonende aan den Westerweg vanaf de Pagelaan. Burgemeester en Wethouders meenden hun in de vorige vergadering ingenomen standpunt te moeten handhaven, n.l. den bewusten weg te verbeteren in eigen beheer, voorzoover tijd en geld dit toelaten, doch stellen voor aan die verbetering ook nu te besteden de 350, verkregen door den hiervoren genoemden ver koop. De heer Pepping wilde daaraan nog toevoegen de overblijvende som van de verbetering van den Visch- weg geraamd op pl. m. 200, welk Voorstel na eenige besprekingen werd aangenomen met 5 tegen 2 stem men, die van de heeren Wethouders. De heer Pepping wees bij de rondvraag op de gaten in den Kapelweg, waarvan de voorzitter voorziening toezeide. De wethouder Kuys meende de tolk van den Raad en van de Gemeente te zijn wanneer hij den voorzitter dank zeide voor de door hem aan de Gemeente gedane schenking. Alhoewel bekend is, dat niet ieder in den Raad en in de Gemeente het eens was met de verplaatsing van het raadshuis, hij hoopte dat de gift gewaardeerd zal worden, dat mo^e blijken dat de Raad' een goed besluit heeft genomen, en dat de heer Fridagh en mevr. nog lang genoegen van hunne milde gave aan de Gemeen te Limmen zullen mogen smaken. De voorzitter dankte den heèr Kuys voor het door hem gesprokene. Het deed hem genoegen dat de heer Kuys indertijd tot eene andere overtuiging was geko men en hij hoopte dat het genomen besluit zal blijken te zijn genomen in het belang der Gemeente. De openbare vergadering werd daarna gesloten. UIT BROEK OP LANGENDIJK. Gister (Woensdagavond) hield de vereeniging Plaatselijk Nut hare tweede en laatste avondje met dames iu dit seizoen in 't lokaal Kuiper. Het muzikale gedeelte was weer in handen van mej. T. Wagenaar, piano en de heer Moeies, viool. BESTRIJING DER ZEDELOOSHEID. Een commissie uit de Nederlandsche Vereeniging' tegen de Prostitutie, heeft uitgebracht een rapport betreffende het aanhangig wetsontwerp tot bestrij ding der zedeloosheid. De hoofdgedachte van dit rapport is, dat de Rijks wetgever en de gemeentewetgever behooren samen te werken in den strijd, en dat op dit punt ook na de totstandkoming der wet tot bestrijding der zedeloos heid aanvullende bepalingen der gemeenteverordenin gen bestaanbaar en noodig zullen blijken te zijn. HET KAMERLID DUIJS. De Kameroverzichtschrijver van de N. Rott. Ct. zegt „dat de heer Duys het weer klaar speelde, zich de boosheid van den minister (die hem een tijdlang den rug toekeerde) en een vermaning van den voorzitter op den hals te halen. „Uw toon tegenover den minis ter is somwijlen zoo, alsof daar een kwajongen zit," klaagde de heer Van Bylandt, terwijl hij naar de re- geeringstafel wees. Opmerkelijk was nog, dat tijdens de rede van den heer Duys ongeveer alle katholieken afwezig waren Een gevolg van 's heeren Van Wijnbergen's excommu nicatie? Zeer waarschijnlijk. Intusschen, de afwezigen hebben niet zoo heel veel gemist." EEN CONSCIËNTIEUS RAADSLID. In de jongste zitting van den Gemeenteraad van St. Maartensdijk (Z.) deelde de heer Kloet mede dat hij zich bezwaard gevoelde langer lid van den Raad te blijven en zijn ontslag wenschte te nemen. Hij meent zich steeds meer schuld tegenover zijn God op den hals te halen, hoe langer hij lid van den Raad blijft. Hij is bereid de kosten van een nieuwe verkiezing' zelf te dragen, maar is niet van zijn besluit af te brengen. DE VERMISTE JONGEN. De heer J. Oepts, postconducteur te Den Helder, kwam op den avond van den llen Februari, te 7 uur 15 minuten, in de wachtkamer derde klasse van 't Cen traalstation. In die zaal bevond zich volgens de Tel., een net gekleed heer en het viel den heer Oepts op, dat deze in gezelschap was van een vrij schamel uit ziende knaap van ongeveer 13-jarigen leeftijd, 't Con trast tusschen die twee was zóó in het oogloopend, dat het ook de aandacht trok van een anderen conducteur, die zich eveneens in de wachtkamer bevond. De beide heeren verdiepten zich in gissingen, hoe dat tweetal bij elkaar gekomen was, en kwamen ten slotte tot de conclusie, dat de ouders van den knaap misschien in behoeftige omstandigheden verkeerden, en de heer, een beter gesitueerd familielid, zich dien tengevolge over hem ontfermen wilde. legen acht uur verlieten de beide conducteurs de wachtkamer, na nog eens voor 't laatst een blik op den knaap te hebben geworpen, hetgeen de begeleider op merkte. Is deze heer nu werkelijk dezelfde persoon, die door de juffrouw in de melksalon werd opgemerkt, dan is het zeer wel mogelijk, dat hij uit het fixeeren der beide heeren de leering trok, dat het verschil in kleeding tusschen hem en den knaap vreemde vermoedens zou kunnen wekken. Misschien heeft hij zich van 't stati on naar een kleedingmagazijn begeven en den knaap daar in 't nieuwe pak gestoken, waarvan de juffrouw sprak. Het tooneelstukje „Als men meisjes foptMocht de bovenbedoelde heer dien avond werkelijk I S l I nni' PP VI 1 O* Ck dn TVlAfl nn -i1 1 I H A-x. 1 VI was door eenige dames en heeren ingestudeerd, en wekte danig de lachlust op. Nog zij te vermelden dat ernstige en luimige voordrachten elkander afwissel den, terwijl de Speelpop door mej. N. Pranger bepaald een juweeltje was wat inhoud als voordracht betrof. Ruim twaalf uur sloot de voorzitter deze gezellige bijeenkomst. uit Amsterdam vertrokken zijn, en dus niet identiek wezen aan den bezoeker van den melksalon, dan is het m 't belang der goede zaak zeker wensehelijk, dat hij zich bekend maakt. De bank UIT OITDKARSPEL. afgetreden secretaris-boekhouder der Nutsspaar- te Oudkarspel ontving als blijk van waardeering zijner verdiensten een wandelstok met gouden knop voorzien van inscriptie. Het geschenk werd met een toepasselijk woord overhandigd door den heer J But ter Cz. ge- ge UIT St. PANCRAS. Door de diaconie der Ned. Herv. Gem. te St. Pan- eras is in een openbare landverhuring, aan den heer Jn. Snijder een perceel groot 9x/2 snees toegewezen voor een huur van 4.80 per snees. Opgehouden werd 40 snees liggende onder de meente Koedijk. Woensdagavond werd te St. Pancras een alge meene vergadering belegd, om te komen tot het op richten van een volkskiesvereeniging, welke uitslui tend zich zal bemoeien met het kiezen van leden voor den gemeenteraad. Na eenige algemeene besprekingen waarbij een pro gram van uitvoering ter tafel werd gebracht, traden voorloopig tot deze kiesvereeniging zes personen toe. VAN TEXEL. Een felle brand brak gisteravond ongeveer 9 uur uit in de groote, voor korte jaren nieuw gebouwde schuur van de hoeve Ruysdael, waarschijnlijk door het ge bruik van licht bij het voederen van het vee. De be woners der hoeve, die slechts enkele meters van de schuur verwijderd is, lagen reeds ter ruste, zoodat al het vee, n.l. 23 stuks rundvee, benevens 2 paarden en 1 varkens in de vlammen omkwamen. De brandspuiten van Oosterend en Oudeschild hebben het woonhuis tot hedeu nog weten te behouden. De eigenaar der hoeve is de heer Dr. J. Timmer te Haarlem, de bewoner de heer D. Mantje Kz. en W. Dekker W. aanslag in de In- UIT LIMMEN. De voltallige Raadszitting die gistermorgen om 10 uur werd gehouden werd door den voorzitter met het gebiuikelijke welkom geopend, waarna zijn voorstel om het lezen der notulen tot de volgende vergadering, waarin alleen in geheime zitting' het kohier van de Inkomstenbelasting zal worden behandeld, uit te stel len, werd aangenomen. Medegedeeld werd dat P. Roemer Az. reclameerden in zake hunnen komstenbelasting 1909. Na afloop te behandelen in geheime zitting; dat Gedeputeerde Staten geen bezwaar opperden in de voorloopige finantiëeele regeling betreffende de wegen-verbetering dat de commissie tot wering van schoolverzuim haar verslag inzond, waaruit bleek dat geen strafbare ver zuimen hadden plaats gehad; dat de ijk en herijk zal plaats hebben te Alkmaar den 26 en 27 April; dat. het Kohier van de Hondenbelasting- is goedgekeurd; dat dat kasverificatie aangaf conform de boeken en be scheiden J 502.98°dat de Ned. Herv. Gemeente en de heer J. Y\ inder berichtten afstand te willen doen van den grond, bestemd voor het nieuwe raadhuis; dat het Hoofd van het Herhalingsonderwijs zijn verslag' daar over aanbood, waaruit bleek, dat 9 jongens en 2 meis jes ei aan deel namenen dat de klacht werd geuit dat er zooveel werd verzuimd, misschien was daarin verbetering te brengen, door prijzen beschikbaar te stellen voor lien die niet verzuimen. NACHTPITJES IN DEN RAAD. „Rijssen blijft dus bij de petroleumnachtpitjes" wa- ïen de woorden van den verontwaardigden voorzitter, den burgemeester T. Lodder Kz„ na het besluit van' den Rijssenschen gemeenteraad, in zijn vergadering, dat wel een unicum mag heeten in dén tegenwoordi- gen tijd. Y óór ruim een jaar werd in den Raad met algemee ne stemmen tot oprichting eener gemeente-gasfabriek besloten. Plannen werden ontworpén door deskundi gen, herhaaldelijk gecontroleerd en herzien, en verle den week zou dan de eindbeslissing' vallen. Toen eeh- ter hadden enkele leden nog zooveel vragen te stellen, dat het wensehelijk werd geacht met de beslissing nog te wachten en de elders wonende deskundigen uit te noodigen de vergadering bij te wonen, ten einde alle mogelijke gewenschte inlichtingen te geven. Dit had eergisteravond plaats. Alle inlichtingen van deskun digen luidden bevredigend, de heer A. H. ter Horst veirastte den Raad met een aanbod om bij eventueel tekort, na behoorlijke afschrijving, gedurende 5 juren een jaarlijksche bijdrage van 1000 te geven, toch werd het voorstel tot oprichting der gasfabriek ten slotte verworpen met 6 tegen 5 stemmen BESCHERMING VAN JONGE MEISJES. Te Utrecht is gistermiddag in een druk bezochte vergadering besloten tot de oprichting van de Federa tie van Roomsch-katholieke Vereenigingen tot be scherming van jonge meisjes in geheel Nederland. Het bestuur werd als volgt samengesteld: Mevr. Van Basten BatenburgJurrjens, te Utrecht presidente; mevr. Bellini, te Breda, vice-presidente mevr. Rietz, te 's Hertogenbosch, penningmeesteresse; mej. Lefebure te Amsterdam, secretaresse. KORTE BERICHTEN. Roode Karei met zijn blok aan het been is weer aan den tippel. Dinsdag is hij te Giessendain ge weest en 2>oopte \s avonds Gorinchem te bereiken. De 71-jarige winkelier uit Koog aan de Zaan, is door het Hof veroordeeld tot 6 maanden gevangenis straf wegens opzettelijke brandstichting, zonder af trek van preventief. De eisch was 2 jaar. Gistermiddag is het ruim 3-jarig zoontje van den heer A. S. te Beemster (N.-H.) spelende te water raakt en verdronken. De Utrechtsche politie hield hedennacht aan, een officier, een wijnhandelaar en een winkelier. De luchtballon „Rotterdam", die Dinsdag te Utrecht opsteeg, is na een tocht van twee uur over de Zuiderzee te Hoogcarspel in Noordholland geland en heeft dien afstand dus in een respectabele snelheid afgelegd. De gemeenteraad van Leeuwarden heeft tegen betaling van J 1200 per jaar aan P. Althoff, te Mun ster, vergunning verleend voor de plaatsing van zijn circus gedurende zeven achtereenvolgende dagen, tus schen 16 September en 16 October. Voor het examen voor de hulpacte hebben zich te Amsterdam aangemeld 63 mann. en 167 vrouwelijke candidaten. In Nijmegen staat een palm in bloei. Het is een zeer mooie bloem; de stengel verdeelt zich in niet min der dan 45 trossen, welke in hun ivoor-witte kleur te gen den donkeren achtergrond een zeldzaam effect maken. In het Engelsche Lagerhuis is de ma- rinebegrooting. Daarbij kwam ter sprake de uitlating- van den minister van marine van het Duitsche rijk, die Zaterdag heeft gezegd dat de raming voor het aanstaande dienstjaar 24.000.000 minder bedroeg, orn aat de uitgaven moesten worden aangepast bij de in komsten van het rijk, hetgeen mogelijk was doordat de onkosten der werven waren afgenomen, en een ver klaring- van den rijkskanselier, die zeide: _j;Wij bouwen geen vloot voor agressieve doeleinden, niets geschiedt in het geheim. Onbevangen en oprecht wenschen wij de vriendschap met Engeland, zooals wij tegenover alle mogendheden slechts een politiek van vrije maatschappelijke ontwikkeling voorstaan." De minister van Marine, Mc. Kenna, zeide in ver band hiermede, dat de vriendelijke toon van des Rijkskanseliers rede in Engeland' van harte beant woord wordt. „Maar, voegde hij eraan toe, ik moet erop wijzen, dat onze marinebegrooting niet berust op de veronderstelling, dat andere naties onvriendelijk tegen ons bedoelen te zijn, noch ook dat wij de bedoe ling hebben dit tegen hen te wezen." (Toejuichingen). Onze begrooting is ontworpen met de bedoeling den tegenwoordigen standaard van onze zeemacht te be waren en zij hangt af van de uitgaven, welke andere landen op het oogenblik voor hun zeemacht doen. Mc. Kenna zeide nog, dat hij er niets van wist dat uit eemgerlei openlijke uitlatingen van de zijde van Duitsche ministers gebleken was van het voornemen om de uitgaven van het marine-program, dat bij de wet was vastgesteld, te veranderen. De Engelsche marinebegrooting bedraagt 40.603.700 p.st. tegen 35.142.700 in het vorige jaar. Deze vermeer dering is het gevolg van het bouwen van een grooter aantal schepen, volgens het program, in het afgeloo- pen jaar door het parlement goedgekeurd. De kosten van den bouw van nieuwe schepen bedra gen 13.279.830 p.st., tegen 8.885.194 in 1909/10. Van deze som wordt een bedrag van 11.850.790 bestemd voor de afwerking van schepen, die reeds op stapel zijn gezet en 1.429.040- als eerste termijn voor den bouw van de schepen van het nieuwe program, te we ten vijf groote gepantserde schepen, vijf beschermde

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2