DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 60 Honderd en twaalfde Jaargang. 1910. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor P jkmaar ff ©9§s©5 franco door het geheele Rijk f 1, Af ynderiijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën: regel f 0,10. Bij groote contracten rabat Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan dt N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER 8* ZOON, Voordam C 9. MAANDAG o 14 MAART. NATIONALE MILITIE. B I N X E .N h A X IK TcJeïo©nöBsM»cr 2. Overnachten buiten de kazernes bij opkomst voor herhalingsoefeningen. ALKMAARSCHE COURANT. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt ter kennis van belanghebbenden, dat door den Minister van Oorlog is bepaald geworden, dat in het jaar 1910 bij wijze van proef -bij de Infanterie, bij de Vesting-Artillerie en bij de Genietroepen aan de verlofgangers van de Militie, voor zoover deze voor de derde (laatste) maal voor berhalings-oefening on der de wapenen zullen komen, alsmede aan de mili cien-sergeanten der lichting 1909, Y OOR ZOOVER ZIJ ZULKS ZULLEN VERLANGEN, zal kunnen worden vergund, om buiten de kazerne te overnachten, mits hunne woning (vaste of tijdelijke) in of nabij de garnizoensplaats gelegen is, en de vergunning geen aanleiding geeft tot het afleggen van zoodanige af standen, dat daardoor invloed wordt uitgeoefend op den goeden gang van den dienst en van de oefenin gen, tengevolge van buiten deze opgedane vermoeienis. De onmiddellijke Chef (Compagnies-Commandant of de als zoodanig optredende Officier) zal, voor elk geval afzonderlijk, in verband met den afstand, waar op de betrokken persoon van de kazerne woont, bepa len, wie voor de hierbedoelde gunst in aanmerking komt. De verleende gunst stelt niemand van eenigen dienst vrij, terwijl de vergunning, wanneer dit den be trokken chef gewensebt voorkomt, kan worden inge trokken. Zij die voor de genoemde gunst in aanmerking wen- schen te komen, moeten daarvan, UITERLIJK WEE MAANDEN VÓÓR DEN DAG VAN OP KOMST SCHRIFTELIJK kennis geven aan hun on- middellijken Chef (zie biervoor). Opgemerkt zij lo. dat aan dèn milicien, die eenmaal gevraagd heeft buiten de kazerne te mogen overnachten, daarin geen logies meer wordt verstrekt, dan in gevallen waarin de betrokken Chefs dit als straf of om andere redenen noodig mochten achten; 2o. dat niet dan bij hooge uitzondering ter beoor deeling van den commandeerende-officier de gunst kan worden verleend aan hen, die zich NA het hier- voren aangegeven tijdstip (2 maanden vóór de op komst) daarvoor aanmelden. De Burgemeester van Alkmaar, O. RIPPING. ALKMAAR, 14 Maart. Frankrijk heeft weer zijn „affaire," en evenals in de zaak-Humbert en de zaak der Karthuizers van eeni- ge jaren geleden, zijn er millioenen in het spel. Dit maal zijn de millioenen verduisterd. Een van de li- quidateuren van de ontbonden geestelijke orden heeft verscheiden millioenen ten eigen bate onttrokken aan de goederen, die zich onder zijn beheer bevonden. Een jaar geleden, toen het bleek dat het met zijn zaken mis was, werd de man uit zijn betrekking ontheven, zonder meer. Maar Dinsdag is hij gearresteerd en hij bekende met ongehoorde brutaliteit den diefstal, zeg gende, dat men hem nimmer rekening en verantwoor ding had gevraagd. In de Kamer is over het geval geïnterpelleerd. De heeren Jaurès en Berry hebben gesproken en minister Briand heeft geantwoord. De heer Jaurès verzekerde o. m. dat drie vierden van de goederen der geestelijke orden tusschen de vingers der liquidateurs doorgegle den zijn en vroeg welke maatregelen de regeering dacht te nemen om aan dit wanbeheer een einde te maken. De nationalist Berry stelde het politieke stel- selxder laatste tien jaren voor het gebeurde verant woordelijk bij de keuze der liquidateurs gaf alleen de politieke overtuiging den doorslag. Minister Briand verklaarde dat de regeering alle verantwoordelijkheid in zake de controle op de liquidatie der geestelijke or den op zich nam en gaf de verzekering, dat de justitie ten volle haar plicht zaL doen, zoodat de geheele waar heid aan den dag zal worden gebracht. loen had de Kamer, na vier en een half uur bespre king, er Y rijdag genoeg van. Heden wordt de discus sie voortgezet. Er kunnen nog heftige tooneelen plaats hebben maar een „grrroote zaak" wordt het Duez- schandaal niethet loopt tegen de verkiezingen, men wil nog graag ander werk afdoen en maakt thans maar liever zoo weinig mogelijk lawaai de schei dende Kamer kan op het oogenblik bij het Fransche volk geen potje breken. Intusschen verdient het nog vermelding, dat minister Millerand vóór zijn tegen woordig ministerschap als advocaat van Duez groote honoraria van dezen heeft opgestreken. In Duitschland heeft men een dergelijk schandaal niét. Men heeft echter zijn kiesrechtzaak en daaraan meer dan genoeg. In het Pruisische Huis van afge vaardigden gaf zij tot een komisch intermezzo aan leiding. De copservatieven en de centrumsleden gaan inzake het kieswetsontwerp samen men spreekt van een zwart-blauw blok. De eersten hadden zich steeds tegen de geheime stemming verklaard, zij zou den thans, terwille van het Centrum moeten stemmen vóór geheime stemming der kiesmannen. Om den kiezers zand in de oogen te strooien, werd door hen. voorgesteld de openbare stemming te behouden, ver trouwende, dat dit voorstel door centrumsleden, natio- naal-liberalen en vrijzinnigen zou worden verworpen. De nationaal-liberalen begrepen evenwel deze manoeu- ver en wilden zich van stemming onthouden, in de hoop, dat het voorstel werd aangenomen. De conser vatieven konden dat niet wagen en er liepen zoo veel van lien weg, dat het voorstel door het Centrum kon worden verworpen, 'n Meer teekenend voorbeeld van parlementair verval is in den laatsten tijd niet voor gekomen. Opmerking verdient het, dat de regeering van een land zonder partijregeering (heet Pruisen niet zoo?) kalm toeziet dat de door haar voorgestelde directe verkiezing verworpen en de door haar niet ge- wenschte geheime stemming ingevoerd wordt. De Duitsche rijksdag behandelde deze week de in terpellatie der sociaal-democraten over het bekend verbod van den politie-president Jagow, betreffende het houden van een Ijiesrechtwandeling. De heer Le- debour laakte het optreden der politie, die op de vreedzame menschenmenigte inhieuw, maar minister Délbrück gaf den politie-president volmaakt gelijk. De sprekers van rechts, van het centrum en van de natio naal liberalen vonden het optreden der politie gepast, terwijl de vooruitstrevenden en de sociaal-demoeraten daarin een schending van de vereenigingswet zagen. Het Engelsche Lagerhuis had de marine-begrooting te behandelen. De liberale regeering kwam met een marine-budget, dat een record is, van 420 millioen gulden klimt het tot 486 millioen. Het stelsel van de tl gewapenden vrede is duur. Duidelijk is nog eens na mens de regeering verklaard, dat een verbetering' in de Engelsch-Duitsche betrekkingen niet een verminde ring der Engelsche marine-begrooting tengevolge zal hebben. In het Hoogerhuis beginnen heden de besprekingen over de motie van lord Roseberry, om dat Huis te wij zigen blijkbaar heeft de lord de regeering vóór wil len zijn, althans willen voorkomen, dat de liberalen voor de eenige voorstanders van vervorming van dit parlementaire lichaam zouden doorgaan. Koning' Eduard is op reis. Hij bezoekt weer de badplaats te Biarritz, reisde echter via Parijs, zoodat hij gelegenheid had zich te onderhouden met presi dent Fallières. De koning' van Zweden is ook voor zijn gezondheid op rei-s gegaan, terwijl de koning van Bulgarije weer te Sofia teruggekeerd is, komende van Weenen. Weenen verkeert thans in rouw: de stad heeft zijn burgemeester verloren. jJeboren in 1844, en voortkomende uit den kleinen burgerkring, heeft dr. Karl Lueger zich opgewerkt, dank zij zijn talent, ener gie en politiek inzicht. Toen hij in 1875 lid van den YVeenschen gemeenteraad werd, stond hij er „op een eenzamen post." Later heeft hij de steeds machtiger geworden christelijk-sociale partij achter zich gekre gen, omdat hij opkwam voor den kleinen man en voor den middenstand. Hij was anti-semiet zonder een jo denhater, godsdienstig' zonder een drijver te zijn. Als katholiek burgemeester was hij om zijn optreden ge zien bij andersdenkenden. Om een hulde te brengen aan zijn nagedachtenis is de zitting' van het Huis van Afgevaardigden voor een dag gesehorst. De openbare gebouwen en tal van particuliere huizen zijn met rouwvlaggen behangen. In de volkshal op het raadhuis staat de lijkbaar en dagelijks defileert een groote me nigte langs het stoffelijk overschot. De politie ver moedt, dat ongeveer een millioen menschen aan de be grafenis deelnemen zal. Op verzoek van den overle dene is prins Lechtenstein tot leider der christelijk-so ciale partij benoemd. De wensch, dat Weiszkirchner tot burgemeester zou worden benoemd, zal wél niet vervuld worden, daar deze minister is en dit gaarne wil blijven. Over zes weken heeft de benoeming plaats. LANDBOUW. Voor de Koninklijke Nederlandsche Landbouwveree- niging komt er werk aan den winkel, zegt de Haag se" e medewerker van de Arn. Ct. Het plan bestaat, en is reeds in de „Mededeelingen en Berichten" van de vereeniging uiteengezet, om eene hoofdafdeeling voor verbetering van zaaizaden en pootgoed aan die vereeniging' te verbinden, onder directie van den ijve- rigen secretaris, clen heer V. R. IJ. Croesen. Ben ik wel ingelicht, dan wordt dit plan sterk ge steund door den vorstelijken voorzitter der vereeni ging, Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden. De taak der hoofdafdeeling zou o. a. zijn, onder de land bouwers propaganda te maken voor het gebruik van deugdelijk en soortecht zaaizaad, provinciale keurin gen van te veld staande gewassen te houden, het on derzoek van zaaizaden op echtheid en kiemkracht te bevorderen, en een merk in te voeren voor de goed en soortecht bevonden zaden. Teder zal het met mij eens zijn, dat op dit gebied lang niet genoeg- gedaan wordt. Gelukte het, onder de hooge bescherming van den Prins, en onder de ener gieke leiding van den heer Croesen zulk eene hoofdaf deeling' tot stand te brengen, dan zou het mij niet ver wonderen, indien zij eenzelfde vlucht nam als de hoofdafdeeling Zoetwatervisscherij der Nederlandsche Heidemaatschappij, die reeds zooveel goeds heeft ge sticht. DE DIRECTEUR DER MARINE. De schout-bij-nacht, baron Sweerts de Landas Wy- borgh, adjudant i. b. d. van de Koningin, directeur en commandant der marine te Amsterdam, heeft zijn ontslag uit den zeedienst ingediend. GEMENGD NIEUW S TWEE EN EEN HALVE CENSTUKKEN. In 1909 leverde de Amsterdamsche gasfabriek 30.959.854 kub. M. muntgas, waarvoor ontvangen wer den 92.879.562 twee en een halve centstukken. 40 tegen elkaar gelegd zijn 5 c.M. dik, zoodat de geheele massa, op den kant tegen elkander geplaatst, een lengte van ruim 116 kilometer heeft, 25 van die geldstukken hebben een gewicht van 4 K.G. Het totaal gewicht van de in 1909 gebruikte geldstukken bedraagt dus 371.518 K.G-., zijnde 37 wagons met een lading van 10.000 K.G. 'Met het ledigen van de muntgasmeters zijn dage lijks 30 opnemers bezig, die vergezeld worden van hel pers om den zak met geld te dragen. Des middags worden de geldstukken op het hoofdkantoor geteld en verantwoord. Men doet de muntstukken dan in zakken van 25 en van 10, en past ze met vernuftige telmachines in rolletjes van 1 af. Langs allerlei wegen worden ze weer ondèr het publiek gebracht. Men betaalt er een gedeelte der arbeidsloonen mede uit (de arbeiders distribueeren weer onder hun buren, doen er dezen een pleizier mede)voorts zijn zij te verkrijgen aan de klachtenkantoren, postkantoren, bij sommige winke liers enz. WALDEN. Walden, de bekende stichting van dr. van Eeden is thans een gewone zakelijke onderneming. Een verslag gever heeft de instelling bezocht en hij zegt o. m. Alles zag er op Walden keurig en ordelijk uit, net ter, voorspoediger en ordelijker, zooals de heer Van Eeden zelf erkende, dan ooit in de communistische dagen. Volgens hem bewijst dit niet, dat de mensch niet voor een communistisch samenleven geschikt is, maar wel dat hij, zooals hij thans is, niet goed produceeren kan zonder een strikte leiding, en eerst door een lang zame, geduldige en strenge opvoeding tot een beter vorm van organisatie kan komen, waarin ieder uit eigen beweging zijn uiterste krachten inspant. „liet strikt opvolgen van maatregelen van zinde lijkheid en hygiëne, die vooral bij 't bakken en behan delen van brood zoo gewichtig zijn," zei hij ons: „heb ik nooit kunnen gedaan krijgen bij de zoogenaamde „vrije arbeiders." Ze voelen zelf de zindelijkheidsbe hoefte niet en vinden al die voorzorgen nuttelooze moeite. Eerst nu kan ik doorzetten wat ik weet, dat noodig is, omdat ik de macht heb onmiddellijk te ont slaan wie zich niet aan de regels houdt, 't Is jammer dat het nog niet anders kan, maar de ervaring leert, dat gezag voor sommigen nog' onvermijdelijk is." De'Amerikaansche plannen van dr. van Eeden gaan geregeld door maar hij gaat voorzichtig te werk. EEN EXAMEN-ANTYVOORD. Onlangs op een examen gehoord. De Prof. vraagt wat er staat in art. 1567 B. W. Zonder haperen zegt de candidaat het geheele ar tikel op. - „Juist," verblijdt hem de prof., „heel juist. op een andere vraag van mij." Candidaat zakt. DE NIEUWE BUREN. Heb je nieuwe buren gekregen Jan. YVat zijn het voor menschen Dat weten wij nog -hief, luidt 't antwoord. Moe zegt dat ze dat eerst weet als ze de wasch buiten han gen. POLITIEHOND. Wellicht herinnert ge u, zegt de Haagsche brief schrijver van de Nijm. Ct., dat voor"korten tijd hier in de St. Jozefskerk aan de van Limburg-Stirum- straat werd ingebroken en behalve een fiets uit de kosterswoning' ook de inhoud der offerblokken werd meegenomen. Pastoor Jansen nam nu op zijn wande lingen een politie-hond mee, hopende en vertrouwende op de.... vindingrijkheid dezer schrandere dieren. Maar Pastoor Jansen is ook president van de Gregori- us-vereeniging' en heeft een belangrijk concert van oude kerkelijke muziek in voorbereiding. Zoo gebeurde het, dat hij op één der repetitie's zijn politie-hond mee nam, die op de repetitiezaal gekomen, direct op een der zangers aanvloog, meenende gevonden te hebben wat hij zocht, 't Onbewuste slachtoffer, op wien nie mand eenige verdenking zou durven laden, achtte zich toch zoo geg_,efd, dat hij niet meer terugkeerde. Een Pastoor wien de kunst meer ter harte gaat dan het bezit van zijn politiehond, heeft het vinden van den dief maar opgegeven. Politiehond af. VERMISTE KNAPEN. Men meldt uit Zeist: In de buurt-van de halte Doldersche weg' bevindt zich een groot z. g. n. zandgat, waar reeds vroeger op last der politie is gegraven ter opsporing van den ver misten knaap. Thans is wederom op bevel der politie een groote afgraving van het terrein begonnen, waar voor een drietal dagen noodig zullen zijn. Te Alphen a. d. Rijn mist men sedert veertien dagen een knaapje van zeven jaren. Den geheelen Rijn in den omtrek heeft men met de zegen afgevischt doch tevergeefs. Nu wordt bericht, dat er een heer is gezien, die naar den weg vroeg naar Leiden en aan kinderen een gulden bood. De politie stelde een ernstig onderzoek in, doch zonder resultaat. VERDWENEN. De predikant A. D. M. bij de Herv. Gemeente te Nijega bij Drachten moest Dinsdagavond voor den Kerkeraad verschijnen. Tegen hem was een ernstige klacht ingediend. Dinsdagmorgen is ds. M. per fiets uit zijn standplaats vertrokken en nog niet terugge keerd. Zijn fiets moet onbeheerd te Leeuwarden ge vonden zijn. DRIE EEUWEN GELEDEN. Tusschen Callantsoog en het toenmalige eiland Huisduinen lag eeuwen geleden een diep water, het „Haersdiep" genaamd. Daarachter lagen de Koegrasgronden, bestaande uit eilandjes, schorren en duinen, van elkander gescheiden door kreken en slinken. Bij hooge vloeden stortte de Noordzee dóór het ge noemde diep over de Koegrasgronden en bedreigde West-Friesland. Meermalen had de West-Friesche zee dijk daardoor geweldig te lijden. Ten einde aan deze aanvallen paal en perk te stel len, besloten de Staten van Holland en West-Fries land ten westen van de Koegrasgronden een zanddijk aan te leggen, de „Koegraszanddijk," of „Van Olden- barneveldzanddijk", aldus geheeten uaar den toenma- ligen Lands-advocaat Joan van Oldenbarneveldt. Door zandaanstuivingen werd eene duinenreeks op geworpen, welke langzamerhand Huisduinen met het vasteland van Hollands-Noorderkwartier verbond. Het leggen van genoemden zanddijk, eene voor West- Friesland belangrijke gebeurtenis, geschiedde in het jaar 1610, alzoo thans juist drie eeuwen geleden. UIT HEILO. Op de voordracht voor onderwijzeres aan de 2e Ge meenteschool alhier zijn geplaatst mej. M. L. Pape te Krommenie. Mej. J. A. Mann te Zijpe en Mej. M. O. O. Lust te Heer-Hugowaard. UIT SCHERMERHORN. De 78-jarige J. Hoek had het ongeluk bij een bezoek aan zijn kinderen, welke in een der strijkmolens bij Rustenburg wonen, in den openstaanden kelder te vallen, waardoor hij zich vrij ernstig verwondde. Zijn toestand is niet geheel buiten gevaar. UIT HOORN. Door den Noordhollandschen Schietbond wordt van 13 Maart tot 24 April een wedstrijd gehouden met buks of cilindergeweer. Het programma bevat: a. Korpswedstrijd, afstand 12 meter. De prijzen bestaan uit een zilveren lauwertak als wisselprijs en verg', zilv., zilveren en bronzen med. b. Personeele baan schutters le kl. en c. personeels baan schutters 2e kl. De prijzen bestaan uit kunstvoor werpen. d. en e. Vrijo baan voor schutters le en 2e kl. De prijzen bestaan uit contanten. De wedstrijd wordt gehouden te Amsterdam, Haar lem, Hoorn, Purmerend en Alkmaar. ONTWERPWET OP DE WINKELSLUITING. De Staatscommissie voor den Middenstand, benoemd bij Kon. besl. van 9 Juni 1904, no. 35, h^eft aan H. M. de Koningin verslag uitgebracht. De commissie is eenstemmig van oordeel, dat het in het belang van den middenstand noodzakelijk is, ten spoedigste over te gaan tot een wettelijke regeling van de winkelsluiting Zij meende, wegens het groote en dringende belang der zaak, niet te moeten wachten tot haar eindrapport gereed is, maar was van oordeel, reeds nu aan H. M. de Koningin het bovenomschreven wetsontwerp met memorie van toelichting te moete» aanbieden. Het ontwerp-wet luidt als volgt Artikel 1. Het is verboden eenen winkel voor het publiek geopend te hebben of in een winkelhuis iemand te bedienen tusschen 's avonds neg'en uur en 's morgens vijf uur. Degenen, die bij het sluiten van den winkel daarin reeds aanwezig zijn, mogen nog bediend worden. Artikel 2. Onder „winkel," in den zin dezer wet, wordt verstaan elke besloten ruimte, die niet uitslui tend fabriek of werkplaats is en waar goederen anders lan uitsluitend voor wederverkoopers gedurende meer dan één dag in eene maand ten verkoop voorhanden zijn, ook al maakt het ten verkoop voorhanden hebben slechts een onderdeel uit van het uitgeoefende bedrijf. Onder „winkelhuis" wordt verstaan elke besloten ruimte, die in eenige verbinding met eenen winkel staat. Artikel 3. De bepalingen dezer wet zijn niet toe passelijk'op: a. apotheken, voor zoover betreft de uitoefening van de artscnijbereidkunst b. inrichtingen, waar spijzen en dranken voor ge bruik ter plaatse worden bereid of verkocht. Het is echter verboden, in de inrichtingen, genoemd onder b, waren anders dan voor verbruik ter plaatse te verkoopen op de uren, waarop winkels, volgens de bepalingen dezer wet, of krachtens eene op deze wet steunende verordening, moeten gesloten zijn. Artikel 4. De bepalingen van artikel 1 dezer wet gel-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1