C. DOORN Jr., r. k. Boerenarbeider, Groote Uitverkoop Albert Vogei, C. VERHEUS, Uurwerkmaker, Willem de Zwijger, NIEUWE UITGAVE door A. H. P. BLAAÜW, Gezondheidscommissie een groote partij uitmuntend HOOI, 3 pCt. Tijdgeest Polissen Herverzekering Gratis. 3 pCt. Tijdgeest Loten W. NEDERKOORN Sctwotenstraat 6. Ie Huur een mooie nieuwe Woning mst tulniis Boeken om le lachen H. A. Haarsma van Oucoop en J. N. H. de Jong, CorssttPn 6.C. Limousine-Landaulette. wegens opheffing der zaak. Een goed en goedkoop Limousine, landauletie, Double Phsaton, Gevonden Voorwerpen. ADVERTENTIEN alles moet weg Henriette Rol!, REPARATIE-INRICHTING. Vi*aag uw ROOMBOTER k B7% CE IT. Prins van Oranje, N Y. HERMs. COSTER ZOON, Zeldzame gelegenheid prachtige Pianola, LEVENSVERZEKERING deHederlanden 1045 BRAND - nfeid-huishcudstei*! een net tweede meisje- Een net dagmeisje gevraagd J. H. WILLFRS. Laat 66 Tel No-247. adres voor Handels* en Qemeenfedi*ukw@rken SCHAGERBRUG-ZIJPE. Telefoon 257. Nass&upleinAlkmaar Telegrafisch Weerbericht, Breedstraat 8,Alkmaar, Telefoon 252 en letter E, belast zich met aankoop en verkoop van effecten geelt voorschot in rekening courant ol op prolongatie tegen onder pand van courante fondsen; verzilvert Coupons tot de hoogste koersen plaatst en bezorgt HypothekeD sluit allerlei Assurantiën, AGENTSCHAP: Brand ver z.-Maatschappij „Holland". JONGMENSCH vraagt FRAN5CH-, DUITSCH- en ENGELSCHE LESSEN. Er biedt zich a%n een goed kunnende melken en rijden lief&t met huisje er bij Het huis is te koop. Doet uw voordeel. Ziet de prijzen. AANBEVELEND, MAGAZIJN „DE PAUS VAN HOME" ALKMAAR HARMONIE—ALKMAAR. Vrijdag 18 Maart I91Ö, 8 uur, (Declamator.) (Pianiste.) Kaarten a ƒ1,(plm. 5 cents stedelijke be lasting) te verkrijgen en plaatsen te bespreken aan de Harmonie van af Maandag 14 Maart Nieuwste kleu'e 871/2 ct. J.H WILLERS, taatóö, Tel.No. 247. - ACHTERSTRAAT B 2! lsU'Hiri» vsnfcf d 8CHAPENSTEEG. EERSTE KLAS - Accurate regeling. Degelijke garantie. MEVROUW 1 „de Bonte Koe", Langt glmst. Telef Y)<- Heden verschijnt: RUTH PUTNAM'S in zijn leven en werken beschreven Met 32 prachtige platen van J. H. Isings Ir. Compleet in 10 eflavefingen a 25 cents, in prachtband f 2,90. Uitgave Gebr. Kluitman, Alkmasr. De icteekenicg op Ruth Putnam's „Willem de Zwijger' is openg st' ld bg Voordam C 9 te Alkmaar. Openbare Vergadering op DIMSDM3 22 MAART as., de* avonds lo 8 nnr, in een der kamers van het Stadhuis, ter uit- brenging van het Jaarverslag ove- 1909. COHEN STUART, Secretaris. VERZEKERING Verkooping zoomede f 11,P«r mi«nd f Geven drie achtereenvolgende loterijen precies dezelfde kansen als 1|20 Staatslot. To Alkmaar bi,j J. TERWEIJ, Koorstraat A 21 on P. MIJLHtïFF Payglop A 23. Fransche vanaf f 2 50 zijn er waarachtig niet veel! Js. VAN RENNE8 (v. Maurik genre) Iets voo? Am»terd«mmerB, De Juffrouw v/d Kiosk Op de Nieuw- markt, Koffieveiling iu de Brakke Grond, De Muut enz. Om t« proexien. 86 Navellen. Huishouden van Jan SteenDa Honderd duizend, Matrozen DirkJan de Wasscher, enz Hou j (rijpen >:icht 30 Novelien. oêBÈ per uur, per dag, per week, per maand en per K.iY! BIJ te koopen. Als zulk een persoon een giftmenger was, zou men daartoe het recht hebben, maar niet omreden men daar iets koopt voor 6 wat bij een ander J 10 Ik weet heel goed dat wanneer hier een dergelijke winkel is gearriveerd, de Alkmaarsche inkeliers wel ke dezelfde goederen verkoopen, nadeel daarvan heb ben, maar daar staat tegenover dat het Alkmaarsche publiek er voordeel van heeft. Nu volgt echter het mooiste van de grap. Onder de leden der A. W. V. zijn er drie (waarvan een nog wel een hoofdpersoon is) die zeiven op andere plaatsen, o. a. Ursem, Castricum, Wieringen enz. hun goederen in een kolfbaan of zaal op gelijke wijze te koop aan bieden. Dus kom ik voor de tweede maal tot de con clusie, dat, wanneer het voor een vreemdeling die Alk maar'bezoekt, oneerlijk is, dit ook geldt voor de Alk- maarsche Winkeliers, die andere plaatsen bezoeken. Het spreekwoord: „De pot verwijt den ketel dat zij zwart ziet" is hier dunkt mij op de juiste plaats. Verder vindt men onder de leden van de A. W. V. een groot getal buitenlanders, die hier vroeger zoo als de volksmond zegt, op een schoen en een slof zijn in gewaaid. Dergelijke kooplui die destijds blij waren dat het Nederlandsehe publiek hun met open armen ontving, meenen thans, nu zij de beenen onder hun lichaam hebben gekregen, het recht te hebben, wan neer hier iemand van elders met handel uitpakt, een dergelijk persoon als indringer te mogen beschouwen en te behandelen. Dit is zeker een dankbaarheid te genover de Nederlandsehe Vrijheidswet, welke hun vroeger het recht gaf alhier naar willekeur zaken te doen. Die leden van de A. W. V. welke zich van dergelijke handelwijzen niet bewust zijn, behoeven zich dit schrij ven volstrekt niet aan te trekken, daar ik er zeker van ben, dat dezulken juist het minst in de melk te brokkelen hebben. Alleen zou een kleine blos van schaamte op hun aangezicht kunnen komen, omreden zij een vereeniging die aldus handelt, met hun contri butie steunen. Het publiek dat gaarne ingezonden stukken leest, geef ik den verstandigen raad, zich niet te storen aan de inmenging der A. W. V. en voor zooverre zij geen verplichting hebben, te koopen waar men het goed koopst terecht kan, onverschillig' of de koopman lid van de A. W. V. is of niet, hetzij dit een Alkmaarder dan wel een vreemdeling is, want ik twijfel niet of de meesten hunner begint dat eeuwigdurende slaan op het aambeeld van den Middenstand enz. al knapjes de keel uit te hangen. Eerst heeft men 25 jaar lang op het aambeeld van den werkman geklopt, thans doet men hetzelfde met den Middenstand. Als het spreekwoord: „Alle goede dingen bestaan in drieën" ook van toepassing is op alle kwade dingen, dan mag de hemel weten wanneer er een eind aan dat geharrewar komt. Ik sluit deze regelen met den raad aan het Alk maarsche publiek: loopt niet aan den leiband van de A. W. V., maar koopt waar gij wilt en blijft vrij. TT, Mijnheer de Redacteur, dank zeggend voor dé verleende plaatsruimte, teeken ik mij, Hoogachtend, S. HALMA. BURGERLIJKE STAND. OVERLEDEN 16 Mrt. Arend Vi#ïcfear 1 jaar. MARKTBERICHTEN. BR. OP LANGEND. 16 Met. Bloemk. 2e i. f ïestxea id. f 0.a 0, raods f 1.50 a 4.gele f2. f 8 80. witte f 1.a 2.40. uien f 0.80 a 130. NOORD8CHABWOUDE, 16 Mrt. E«o<Kkoo! le soort f 5 50 a 6.2* soort f 4 50 a 5 25, kleinere f 1.50 a 4.Kale le soort f 5.25 a 5 75 2t soort f 4.a 5.—, kleinere f 1 40 a 1,80, witto le soort f 2.50 a 2 70, 2e soort 10 a 0.k'aiaere 1.— a 1 80. Uien f 1.40 1.60, HOORN, 17 Maart. Kleine kaas f 34.commissie, f32,middelbare f Fabriekskaai f34,50. Aangevoerd 23 stapels, wegende 10323 K.G. Handel matig. SCHAGEN, 17 Mrt. Aangevoerd 0 paarden f a —0, 0 stieren en essen f 0 s f —0,0 stieren fa 0, duiven f 0 a 0, 20 gelde- koeien f 110 a 175, 20 vette id. f 165 a 265, 30 kalfkoeien f 160 a 230, 0 vaarxen f a f 0, 150 nuchtere kalveren f 7 a 22, rammen f a magere schapen f avette id. f a 425 orerh. f 16.25,50,lammeren f 0 bokken en geiten f 0 a ,3 magere var kens f 16 a 18. 10 vette id. per Kg. 48 a 53 ct., 30 biggen f 12 a 17,20 konjjnen f 0.60 a 1, 60 kippen f 0.50 a 1,50, 0 xwanen, 160 Kg. boter 1 60 a 1.60, 10000 kipeieren f 3.a 3.50, 1000 Eenden t f 3 75. reulens f a eenden a stgni- kalveren f a Te bevragen aan het Politiebureau van 912 uur. Een kruiwege?, eea medaillon, een r.r. beeldje, md reticule, twe kindcrmanteitjsü, een htlssncer, een zak, een r.c. kruiij», een vulpenhouder, een beursje met aenig geld, een pxrtemonnaie m«t eenig geld twee knipmessen, een koralen kettin een rosenkran», een tattthje en drie fietssleutels. Alkmaar, De Commissaris van Politie, 16 Maart. 1910. W. Th. VAN GRIETHÜIJSEN. 17 Maart. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meterologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. Tn het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 772.8 te Horta. De laagste stand van den barometer 733.6 te Ghvis- tiansund. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 18 Maart). Meest matige tot krachtige westelijke tot zuidweste lijke wind, zwaar bewolkt of betrokken, regenbuien, kouder. Neerslag te Alkmaar, 17 Maart 1.2 m.M. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID, De kern der depressie heeft zich oostwaarts ver plaatst en onder haar invloed beg'on gisterenmiddag bij ons de barometer te dalen, terwijl vannacht met aanwakkerenden wind regen viel. In onze streken is het luchtdrukverschil vrij groot geworden, waardoor de wind krachtiger is. Voorloopig is nog' buiig en re genachtig' weer uit het westen te verwachten. M. POSTKANTOOR TE ALKMAAR. Lijst van de aan dit kantoor ter post bezorgde brie ven en briefkaarten, welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zijn kunnen worden uitgereikt, le helft der maand Maart 1910. Brieven. Boldewijn Ez., Alkmaar. Mevr. Ter Brak, Amsterdam. Hoving en Zn., 's Hage. Aan de Korp., fort IJmuiden. Mej. Schippers, Zaandam. Buitenland. <T. Geusebroek, Chicago. J. v. de Pos, Dusseldorf. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET, Voordam, O 1213, Alkmaar. Koers van Staatsleeningen. 16 Mrt. 17 Mrt. NEDERLAND. Ned. pCt. 2%, 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 Va pref Werkel. Schuld BUITENLAND Bulgarije Tabaksleeinng Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr. Financ. en Industr. ondernemingen. Nationale Hypotheek Bank pCt 4 Noordhollandsch Grondcrediet Nederl Handelmaatschappij rese. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembab Tabak-Mij. Kon Mij. t. expl. v. Pe'roleum Moeara Enim Sumatra Pa embang Perlak Petroleum-Mij, Zuid-Perlak Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm Car Foundry Comm. Amerik. Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent Marinebonds pCt 4% Peru Comm, aand. div. Preferent Spoorwegleeningen Holl. IJ. Sp.-Mij Mij tot, expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch Top. Cert. v. Convert Bd. pCt. 4 Denr. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm Kans as City South. Com.,, n ij >i pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Southern Railway Southern Pacific Union Pacific eer', v. Wabash Comm. Rock Island Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 199% 109u/jg Gemeente-ered. 3 1047% £|LGIE- Antwerpen 18S7 2% 9715% 976% HONGARIJE. Tbeiss 4 161 164 OOSTENRIJK. Staatsleening I860 5 175% RUSLAND. 1864 5 456 Koers van het geld. Prolongatie 3 pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen onver anderd. Tabakken in flauwe stemming. Oliewaarden vast. Geconsolideerde 35562. Culturen prijshouden. Mijnen stil. Amerika opende kalm, het verloop was zeer stil en het slot prijshoudend. De Engelsche Bank verhoogde heden haar disconto met een vol percent en bracht dit aldus op 4 766/8 103 50 96% 88% 89 98% 875/s 94% 101% 98% 187% 1345/8 18015% 147 159% 575 164 238 77% 92% 560 459 39 245 97 366 410 469% 234% 178% 148 187% 954 130 77% 87ii 64U 158% 7 216 12% 39% 84% 115 117% 41% 37% 69% 41% 45% 104 28% 127% 199 21% 481/8 129% 89% 765 1033/g 50 95% 88% 89 98% 88 1896/g 134/8 179% 144,50 575 170 265 78 87% 550 453 38% 242 92 356 475 236 180% 148 187 949 180 78% 86% 64% 7 21% 685/u 12% 39% 115% 114% 413/8 30% 37% 676/g 41% 48% 104% 28% 1265/; 188 21% 485/w Bg deie betuigen wij o:ien hwtelgken dank r-xn allen voor de vele bawijxen van b*la gatelling, in het bgzoader am denW-lFd Zserg H eren Dr. CONIJN «n Dr. DIRKEN en d* gexck'e Directrice «n ZuH-rs van 't Stadsxiekenkuis, *cor d j liefdergke b«han<Vicg bg ds liekte et het ovtrlg len v«.n enien geliefden Echt genoct *n Vader ondervonden. Uit aller naam, Wed. D. HELDEN—POOL en kind-ren. Brieven met opgaaf van cocditLa ende-letter R 146 Bureau v-m dit Bitd. Biiaven met mdare omgehrgvinï o d r N- 18835 »/h. Alg. Zuid-Holl. Adv.- Bar. 0 BROUW IR <Ln fD»r. uit de Stoomzuivelfabriek van MAREES ZONEN, Beverwijk. Verkrijgbaar in verzegelde kartonnen doozen van 72 kilo. Alleenverkoop voor ALKMAAR in Sluit-étiket waarborgt de kwaliteit. Lterxxr in de Gi.chiuderis a*n ds Cid-ttemchso! ta A km*,sr. Waar ds prgs van «Uxe prachtuitgave, waaraan ioc- veel z)T% beatoed w--rd, too b£z niur laag ie, valt dit merkwaardige boek on ter iid-rs b« reik. Het is een boei nd geschreven w rk van big nnde waarde voor sllen d:e een warm hurt kebbsn vsor ona geliefd vors*enhuis. D-:or a%nrt*;it)d vert-ek n»w Buit« 1 nd TE KOOP AANGEBODEN prima wsrk. Juni 1909 atrg k-vcht m-t nrg locpende ear.ntip, voor t er mat-gen p-gs. D xv.rkiexerd (t of sond.r Pi^r iuo. Te xien en te hooren Viijd p, ZRerr'a? of Z>od»g vin 10 tot 1 v m en 's »»o ds n% 7 uur IJ. K. NAUTA Getateraingel 50, Aikmaa~. f DEN HAAG (vrooger Zuiphen) Directie HENNY KAPITAALf 4.000.000.00 RESERVEFONDS rutin 1^74.000.00 i op ZATERDAG 19 MAART 1910, des middags te 12 uren, bij de loods „Kennemerland", op het Afgesneden Kanaalvak te ALKMAAR, van geperst in balen van 50 Kilogram, des morgens vóór den aanvang der Veiling ter plaatse voormeld te zien. Deurw. KLEIN. De H vr J M. DE SONNAVILLE te Alkmaar vraegt 1 MG r-. s. flirku t*gen h-üg It-pn (boveii de 30 jaren). Vereischten goed kunnende koken en genegen huilwerk te v«?r- nahten, riet her e en de 16 jaa* tegen 1 Mef. Ad es bure.u d-xer c.,ur»nf. 1/iO lat f3-. 1 20 1st 1,50. KKrtikiïl f 0.60. KLarikaul 0.30. Zegelks«tpn f 0.10. Verkrijgbaar te Rotterdam aan het H ofdkan- t >or e N. V. „DE TIJDGEEST", Wjjra'raat 16 en Steeda voorradig de laatst uitkomende Nouveauté's. ad f 4 par week. To bevragen bg den Heer M. BOSSEN, sldft'ir. Hat tjjn 2 dikk» d« lm. Bg opruimirg ia pU'.ts f 4 50 nu tlecWa f 1. 0 Toerendiag t«gen postwissel sikts LOBD's Boek ha 1, 9 Utraehtgchestrs&t, Am- Sterd&m. VAN GROOT BELANG voor ieders huiszr&uw ij n a 5 eer.ta >-c-1 2 port' s, in kotten tiji »ie«h s rus' b-'e'd<n. Ia ele «o rt-n o s'«'ds vsrech verssh v->: V g bij J R H'JGTEN, Nieuwpoo'ts' x<~Alkmaar. IE 1 CT> r-——t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3