HIEUW PROGRAMMA! „LANDBOUW" WONING-BUREAU P. OUDES, JAPONSTOFFEN MOUSELINES Nieuwe Mantel-Cosluums, Costuumrokken en Blouses. M. MEIJER en ZOON, WECK-GLAS Brugman's Tulband. Golden hee Golden Koffie Golden Cacao Door inlevering der bonnen en ledige zak jes bevoordeelt men zich z'o n d e r eenige moeite. Het jarenlange suc- ceswaarborgl de goede kwaliteit dezer arti kelen. Alkmaarsch Warenhuis H.JANSEN - Grossier - Telefoon 417. tint De Directie der Landbouw. o- Publieke Vermakelijkheden, -o LllSten en riateil, zoekt verbinding met iemand, die geregeld de .-. HEEREN- 60 DAMES-KLEEDERfflAKERIJBoterstraat 15, ALKMAAR De Cadeaux uit de KantorenGELDERSCHEKADE 31-33 (Plan C), IJzermagazijnen - -BINNENHAVEN (Feijenoord), KOIierOHITl. Om te koop@n$ veB*koopesi of veppuilen van Juweelen, Bloedkoralen Kettingen, Goud en Zilver, Wegens verplaatsing der zaak Finale Uitverkoop Zwarte en Gekleurde en Alkmaar en St. Maartensbrug. I |-|l i i ^en concurreerende Sigarenfabriek met verspreide klanten provincie Noord-Holland bereist. W. NEDERKOORN, IW ^aagt overal het verbeterde van de CLtRCQ s Proefstation voor sterilisatie van groenten en vruchten, Bloemendaal, (.NH.) Yoorhandennieuwste en fijnste STOFFEN. Afe Daar Diaat. is en blijft het eersffê adres voor jongelui die trouwen gaan, ook voor feesteommissiesa Voorjaarsdienst aangevangen fl Maart. Heerlijke Cheddar Kaas Zaterdag as. N.V. De üederlandsche Siaal-flncfusinie LEEDING JX&jSLKIKIST s de Landbouw BOTERSTRAAT, ALKMAAR, zijn vanaf 19 Maart en verder eiken Zi- terdag vermeerderd met8CADEAUX, men kan nu maar uitzoeken wat men wil. Let go?d op s v.p het adres is ,,de Landbou w", waar onderstaande Artikelen CADEAU worden gegeven op Iedere 50 CENT en HOOQER. No. 1 Een heerlijk gekookte Metworst (2 ons zwaar 2. Een heerlijke Leverworst (3 ons) zwaar. 3. 3 versche Eieren. 4 l Bus BAAN's Cacao (heerlijk van smaak. 5. 1 ons Koerookvleesch. 6 2V2 ons boterhamworst. „71 fleseh Haring (3 stuks) 8. 1 fleseh Rolmops (3 stuks). 9. 1 fleseh Worst (4 stuks) 10. 1 fleseh Mosselen. 11. 1 fleseh Uitjes. 12. 1 fleseh Augurken. steeds aanwezig iHSHSHfl b ij de v./h. H. E. OVING Jr. NieuweslootB 96, naby 't Postkantoor Onderstaande Perceelen zijn uitsluitend te bevragen aan het eerste en grootste Womng-bnreau te Alkmaar, van- BAKKER GOYERS. BCHA PEIST STEElGr, ALK.MA.AR is het adres —o— —o ZONDAGS OPEN. o— HOUTTIL 26:o: ALKMAAR ZONDAGS GEOPEND. prima METSELCEMENT h f 14 per 1000 K G prima BETONCEMENT h f 16 in de NIEUWSTE dessins en kleuren Brieven aan het Bureau van dit Blad onder no. P 146. Ruime keuze. Lage prijzen. Opknappen en herstellen. Vervaardiging van pasFe- partouts, Vlugge levering. Schoutenstraat 6 s# 99 21Wederverkoopers gezocht. LINDELAAN 61. lest uw -- In de pas opgerichte Aanbevelend, De naam waarborgt kwaliteit en billijkheid Geen uitlokkingen door uitverkoopen of dergelijk manier van zaken doen. Doel (ideaal) is goede waren tegen scherp concurreerende prijzen. LANGS DE ZAAN. Van ALKMAAR 6 10 2.30 6 a nr. Van AMSTERDAM 6.30 0.30 2.15 —4 6 nar. Goedkoope 3 daagsche retours wo den na 24 MAART niet meer uitgegeven. Als men nu eens wil eten, gaat men naar I» daar liggen 14 groote CHEDDAR KAZEN voor de glazen van 60 pond per stuk. Zeer pikante CHEDDAR Kaas kost nu geen 80, maar 35 cent de 5 ons en Zater dags bovendien nog met cadeanx. Verder heerlijke LEIDSCHE KAAS 30 cent de 5 ons, volvette COMMISSIE KAZEN (Sep tember) f 2.00 Zegge twee gulden per stuk. Fijne BOTER 50 cent de 5 ons. Zaterdag a.s. ligt er tevens een prachtige stapel volvette EDAMMERKAAS voor de glazen, circa 4 pond zwaar met klein gebrek f 1.10 per stuk.. Beslist bij niemand zoo fijn het zoo gunstig bekend staande KOE VET uit „DE LANDBOUW''. Het kost nog steeds f 0.38 de 5 ons, bij 5 pond 37 en bij 10 pond 36 cent de 5 ons. Concurrentie is beslist onmogelijk. Heer lijke stukjes KOEROOKVLEESCH 70 cent de 5 ons, machinaal gesneden 15 cent per ons. Verder fijne HARING, ROLMOPS, UITJES, AUGURKEN, MOSSELEN enz. BELEEFD AANBEVELEND, De Directie meent nu het toppunt van con currentie bereikt te hebben, en houdt zich daarom ten zeerste aanbevolen Mochten er menschen zijn, die niet bediend worden, zoo als zij wenschen, zij worden beleefd verzocht een schrijven te richten aan de Directie der Maatschappij „de Landbouw." Aanbevelend, De DIRECTIE. C. OUDES v»n »lle JUWEELEN GOUDEN en ZILVER WERKEN, HORLOGES, enztejnn VEEL VER MINDERDE PRIJZEN, in het Goudmagazijn v*n t. Door opsoiaie contracten ben ik in da gelegenheid te leveren 77 77 77 Betaling 3 maanlen. Bjj groote partij speciale piijten. Aanbevelend, Gf. SPRUIT SZ., Hand--! in Bouwmaterialen. Kantoor, magazijnen a|h. Kanaal, bij de Vlotbrug. 99 ELEG4NTE COUPE NAUWKEURIGE AFWERKING. 99 TE KOOP Een prachtig nieuw gebouwd HEERENHUIS on FöOwT m0018te atanden Alkmaar. Koopprijs KK n,ilJf in8ericht WINKELHUIS, staande op een der drukste standen van Alkmaar. worde8 ko°psom 1700 per perceel, worden verhuurd tegen 3 per week Vijf BURGERWOONHUIZEN a 6800, worden veihuurd tegen 2.2o per week. UIT D2 HAND TE KOOP; Door gebrek aan opvolger en te drukke bezigheden van den eigenaar een mooi ruim perceel zijnde rijwie lenzaak annex smederij, bewijzen van degelijke brood winning voorhanden. Koopsom billijk met of zonder inventaris, t it de hand te koop door verandering van woning een degelijk ingericht burgerwoonhuis, solide gebouwd met groote schuur, voorzien van gas en water, staande bnaarmanslaan. Koopsom billijk. Een ruim PAKHUIS met WONING bij de Markt, groot 130 cA. Aanvaarding bij overeenkomst. Voor en achter uitgang gevende. te hu R OF TE KOOP; Een klein HEERENHUIS, zeer geschikt voor ren- ®taande Nieuwpoortslaan in de onmiddellijke nabijheid der bosschen. Een groot WINKELHUIS in het centrum der stad. Huurprijs 600 per jaar. Koopsom 10 Mille. Aanvaar ding 15 Mei. Inventaris over te nemen naar willekeur TE HUUR: E.n net BURGER WOONHUIS, staande Station straat. Huurprijs 3.per week. Een groot WINKELHUIS, staande Breedstraat. Huurprijs 6.00 per week. Een riant BOVENHUIS, staande Langestr., voor zien van diverse kamers, gas- en waterleiding. Huur prijs 350 per jaar. Aanvaarding direct. Twee BURGERWOONHUIZEN in de Vanderwou- destraat. Voorzien van gas- en waterleiding. Huur prijs 2.50 per week. Aanvaarding direct. Direct te aanvaarden een flink WINKELHUIS met nog zeer veel ruimte, alsmede een vrije steeg naar buiten, plaats, tuintje en een bergplaats., staande Ko ningstraat B no. 8. Huur 4.25 per week. Tevens uit de hand te koop. Een HEERENHUIS op een prachtig punt in de Langestraat waarvan de eigenaar bereid is tot WIN KELHUIS te verbouwen. Een perceel Liefdelaan. Huurprijs 1.25 per week. Een HEERENHUIS, staande in de van Everdin- genstraat, bevattende 6 diverse kamers, tuin met vrije steeg, gas, waterleiding en badgelegenheid. Huurprijs 375 per jaar tegen 1 Mei. Een HEEREN HUIS, staande Metiusgracht, voor zien van diverse kamers, gas en waterleiding en tuin tje. Aanvaarding Mei. Huurprijs 300 per jaar. Een HEERENHUIS, staande Spoorstraat, voorzien van diverse kamers, gas, waterleiding, keuken, enz. Aanvaarding 1 Mei. Een BIi RGERWOONHUIS, staande Bonelaan aaD den Geestersingel. Huurprijs 1.80 per week. Een BERGE RVI OONHUIS, staande Overdiestraat huurprijs 1.70 per week. Een flink PAKHUIS, staande Laat, huurprijs 2 per week. Te bevragen bij MAARLEVELD, Laat. Een perceel Raaksje, huur f 1.50 per week. Een perceel, Sandersbuurt. Huurprijs 1.50 per week. Een WOONHUIS met groote werkplaats, staande Achterstraat. Aanvaarding 1 Mei. Een schilderswerkplaats met" Bovenwoning, voor alle doeleinden geschikt ook afzonderlijk te huur te bevragen bij P. Vorst, Verlengde Landstraat No. 34 Een BURGERWOONHUIS, staande Overdiestraat. Huurprijs 2.per week. Een BURGERWOONHUIS, staande Noorderkade Huurprijs 2.per week. Een HEERENHUIS" aan den Kennemerstraatweg, voorzien van diverse kamers, keuken, gas, waterleiding', een mooi uitzicht, enz. Huurprijs 300 per jaar. Een BURGER WOONHUIS, staande Nieuwpoorts laan. Huurprijs 2.50 per week. Een WONING Nieuwpoortslaan. Huurprijs f 1.50 per week. Adres J. Met. 1 99

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4