DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 66 Honderd en twaalfde jaargang. 1910. ZATERDAG 19 MAART. BlNfiEJSLAJm Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor P iktnaar f 0,80? franco door het geheele Rijk f 1,—. PJ hinderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën: Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 0. o- Beerputten. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. GEMENGD NIEUWS. ALKMAARSGHE COURANT. i Schrijvende het hoofdje van dit artikel zien we in gedachten vele lezers om van de lezeressen maar geheel te zwijgen al den neus ophalen. Zelfs het woord tast reeds hun reukzenuwen aan en zoo niet, dan is hun aesthetisch gevoel beleedigd, omdat we een zaak behandelen, die in kwaden reuk staat en waarin men maar zoo weinig mogelijk moet roeren. Zij zullen zich er bij moeten neerleggen, zij het dan ook met te genzin, en kunnen er aldus aan gewennen tegen den tijd, dat de zaak in den raad ter tafel komt en de raadsleden haar epuiseeren. Men weet, dat E. en W. den Raad voorstellen in beginsel te besluiten aan ingezetenen het hebben van beerputten toe te staan. Er werden door hen adviezen ingewonnen, welke echter ni&t eensluidend zijn. De opinies van den directeur der gemeentewerken, van de gezondheidscommissie en den inspecteur der volksge- zondhëid loopen uiteen. „Uit den aard der zaak „zeggen B. en W. tot de leden van den Raad zullen „ook in uwe vergadering de meeningen verdeeld zijn." Misschien kunnen eenige artikelen over dit onderwerp medewerken om de verdeeldheid' te verminderen en de besprekingen te bekorten. Zij zijn gebaseerd! op het geen onlangs in een andere gemeente in hetzelfde ge val is geschied: Wij hebben dat geval nauwkeu rig gevolgd en zijn daardoor in het bezit gekomen van een even zeldzaam als leerrijk materiaal. Een heel dossier van adviezen, nota's, ingezonden artike len, raadsverslagen is deze verzameling- geworden, en vele stukken zijn van buitengewone afmetingen. Plet hoofdbestanddeel vormt de geweldige pennestrijd tus- schen den hoofdinspecteur en een inspecteur van de gezondheid eener- en een hoogleeraar in de hygiëne andererzijds. Een strijd gevoerd met een felheid en animositeit, welke men niet verwacht zou hebben over een onderwerp, dat zich zoo zeer tot een nuchtere be schouwing leent. Een strijd die doet denken aan de bacteriën, waarover de heeren het bij herhaling heb ben verslinden ook die elkaar niet? Een strijd, waarin de reputatie van een hoogleeraar danig geha vend is. Een strijd tenslotte, die doet zien van hoe weinig waarde dikwerf citaten zijn: de heeren citeer den dezelfde schrijvers, dezelfde werken, dezelfde blad zijden en zinnen, speelden deze tegen elkaar uit en trachtten hun lezers daarmee te overtuigen van een elkaar overtuigen was geen sprake meer. En toen ein delijk het uur van de beslissing in den raad naderde, noodigde de hoogleeraar de raadsleden ten zijnent, om onder zijn leiding een heele bibliotheek over het on derwerp te bestudeeren, waarop een der tegenstanders onmiddellijk naar de pen greep om hen, die van dit vriendelijk aanbod gebruik wilden maken, aan te ra den vooral eens te zien of er in die bibliotheek mis schien ook een werkje was van den betrokken hooglee- raar, geschreven toen hij nog niet aan de hoogeschool verhonden was, en waarin de schrijver tot een geheel andere conclusie kwam dan de thans zoo vurig door hem verdedigde! Hoe is het, vraagt men zich, het verloop van dezen pennestrijd volgend, af. hoe is het in 's hemelsnaam mogelijk, dat drie wetenschappelijk hoogstaande man nen elkaar aldus konden bestrijden? Op die vraag is door een der raadsleden, een dokter, bet volgende ant woord gegeven: „De hygiënische wetenschap gaat twee richtingen uit, de practische en de theoretische. De theoretische richting houdt te veel rekening met de in het laboratorium genomen proeven en met de daar uit getrokken conclusies; de praktische richting houdt rekening met wat de praktijk geeft te zien en te lee- ren. De strijd tusschen die twee elementen heeft zich geopenbaard in den strijd tusschen den hoogleeraar en den hoofdinspecteur en den inspecteur der volksge zondheid. Alle drie zijn voortgekomen uit de praktijk der geneeskunde. De hoogleeraar is de theoretische richting der hygiëne opgegaan, de beide andere heeren de praktische." Met deze oplossing kan men misschien in Alkmaar zijn nut doen. De hoogleeraar is prof. Alex Klein, de hoofdinspecteur van de volksgezondheid dr. Pijnappel, de inspecteur Oosterhaan, de plaats der handeling is Groningen. Wanneer men hierterstede schande* sprak over het bestaande tonnenstelsel, over de op hoeken van straten geplaatste pyramiden die aan iets anders deden den ken dan aan de veertig eeuwen van Napoleon in Egyp te, dan hebben wij steeds gezegd, dat dit stelsel uit stekend mag- worden genoemd in vergelijking met dat in de vroegere stad onzer inwoning. En waar het hui dige stelsel nog geruimen tijd zal blijven men bou de in het oog dat bij de beslissing, welke de raad zal nemen, het niet over een al of niet invoeren van een beerputtenstelsel gaat maar slechts over het al of niet toelaten van beerputten daar kan het zijn nut heb ben en misschien zelfs tot troost strekken, eens na te gaan hoe het tonnenstelsel in de vijfde stad van het rijk is ingericht en hoe gunstig onze stad hierbij af steekt. Dr. Pijnappel heeft een wandeling door Groningen ondernomen en zijn ervaringen neergelegd in een min of meer literarisch getint verslag, waarin het onder werp zoo smakelijk mogelijk wordt behandeld. Wij zul len hem niet geheel volgen op zijn weg, daar ons dit te lang zou ophouden, doch met hem hier en daar even toeven, en waarnemen wat er te zien valt. De in de woningen, in emmers en andere vaten, verzamelde fae- caliën worden door de werklieden, steeds twee aan twee werkende, naar buiten gedragen en in den wagen uitgestort. Voor een aantal woningen is de emmer reeds van te voren neergezet, toegedekt met een cou rant die blijft liggen of gaat waaien in de lucht, of met een niet altijd juist sluitend plankje. De emmers zijn van allerlei vorm of grootte; er worden, aangezien een voorschrift daaromtrent niet bestaat, willekeurige, voor het doel niet altijd zeer geschikte vaten gebruikt, bijv. een inmaakpot, die dan, met beide armen om klemd, voor de borst, met de opening juist onder den neus, naar buiten gedragen moet worden wij citee- ren nog altijd uit het rapport van den hoofdinspecteur. Een groot voorschot stelt den werklieden in staat hun handen, als deze bezoedeld zijn, telkens af te vegen. Niettegenstaande hun goede zorgen wordt, naar de directeur schatte, dagelijks toch nog een tweetal ku- biekmeter, dat is 2000 liter, faecaliën op straat ge morst. De wagens waren vroeger geheel open, maar zijn thans zooveel mogelijk gesloten en maken meest twee tournees op een morgen, eerst om zes uur, de tweede, nadat de gevulde wagen aan den belt geledigd is, om negen uur ongeveer beginnend. In de straat, die de schrijver bezocht, waren de huismoeders met boender en water bezig met het reinigen der emmers die ook wel ongereinigd naar binnen gaan; het spoelwater werd op straat uitgestort en de voorbijgan gers liepen er, aan het schouwspel blijkbaar gewoon, zonder aarzelen overheen. Ziehier een paar staaltjes van de toepassing van het tonnenstelsel nu nog in Groningen. Alkmaar maakt, vergeleken hij de academie-stad in het Noorden een goed figuur en de mopperaars mogen hiermee rekening houden als ze weer eens van plan zijn op ons tonnen stelsel geducht ai te geven. TWEEDE KAMER. Een voorstel van den heer Yan Karnebeek (Y. JL. Utrecht) om gisteren geen afdeelingsonderzoek te houden, maar voort te gaan met de behandeling van de aan -de orde gestelde Wetsontwerpen, werdi verwor pen met 47 tegen 12 stemmen. Op voorstel van den voorzitter werd van de agenda afgevoerd het ontwerp regelende het gebruik van trekhonden en het ontwerp betreffende de bestrij ding van de kruisbessenmeeldauw. Daarna werd voortgezet de behandeling van het wetsontwerp betreffende aankoop Spoorlijn Batavia Buitenzorg van de Ned.-Indische Spoorwegmaatschap pij voor 10.6 millioen. De heer Bos (vrijz.-dem. Winschoten) bestreed nogmaals den aankoop als niet noodig voor de verbete ring der spoorwegtoestanden om Batavia, en als zijnde eenige millioenen te duur. De heer Bogaardt (kath. Breda) bestreeds even eens het ontwerp, dat nader verdedigd werd door de heeren C o 1 ij n (anti-rev. Sneek)De Montéver L o r e n (anti-rev. Wijk bij Duurstede) en den M i- nister van Koloniën als noodig ter verkrij ging van beterë spoorwegtoestanden. In stemming gebracht staakten met 36 tegen 36 de stemmen over het ontwerp, zoodat later opnieuw zal moeten worden gestemd. Daarna kwam in behandeling de motie van Mr. Marchant luidende: van oordeel dat tot herstel van het vertrouwen van het volk in 's lands weerbaarheid en tot bevestiging der overtuiging omtrent de noodzakelijkheid van de geldelijke en persoonlijke lasten voor de verdediging op het volk gelegd, een opzettelijk onderzoek dringend noodig is, dat dit onderzoek behoort te geschieden door een staatscommissie, gaat over tot de orde van den dag. De Minister van Oorlog verklaarde zich niet tegen de motie, maar wel tegen een der motieven, dat zij noodig zou zijn tot herstel van het vertrouwen van het volk in 's lands weerbaarheid. Dat motief was voor de regeering niet aangenaam en verraadt wantrouwen, hetwelk volgens den Minister ongemoti veerd was. De heer Marchant (vrijz.-dem. Deventer) wij zigde daarop de redactie zijner motie. De heer Ter Laan* (soc.-dem. Hoogezand) opperde eenige be denkingen, waarna de gewijzigde motie zonder stem ming w^rd aangenomen en de vergadering tot nadere bijeenroeping uiteenging; vermoedelijk tot begin Mei. HET KONINKLIJK BEZOEK AAN DE HOOFDSTAD. De hofmaarschalk van de Koningin, Graaf van Bylandt, bevond zich gisteren te Amsterdam, vermoe delijk met het oog op de voorbereidende maatregelen ■tfbor het voorgenomen verblijf der Koninklijke familie ten paleize in den loop der maand Juni a.s. Dr. KUYPER NIET NAAR INDIë. Bij informatie ten huize van dr. A. Kuyper is de onjuistheid gebleken van het in de Nederlandere ge publiceerde berieht omtrent een bezoek aan dr. Kuy per aan Ned. Oost-Indië. Die tegenspraak gold ook voor een mededeeling, behelzende dat niet hij, doch een zijner dochters over eenige maanden een reis naar Insulinde zou ondernemen. DE TOESTANDEN DER VROUWELIJKE WIN KELBEDIENDEN. De Tel. schrijft: Naar wij vernemen, is door minister Talma, in overleg met den heer Van IJselstein, directeur van Arbeid, mevrouw Van Herwerden, te Rotterdam, op gedragen, een enquête in te stellen naar de verhoudin gen, waarin zich hier te lande het vrouwelijk perso neel, werkzaam in winkels en magazijnen, bevindt. Deze enquête geschiedt door mevr. Van Herwerden persoonlijk en wel door de verschillende winkels te bezoeken en daar van het vrouwelijk personeel inlich tingen te vragen. Dit onderzoek werd door mevr. Van Herwerden in het begin van het vorige jaar te Rotterdam gehouden, voordat zij nog officiëel opdracht hiervoor had. Daar na werd het onderzoek gehouden te Leiden, Haarlem en andere plaatsen. Thans worden door haar de Amsterdamsehe winkels bezocht. EEN MOOI VONNIS!! De kantonrechter te Haarlem deed gisteren uit spraak in de zaak van een dame te Bloemendaal, die 'een geding tegen de Haarlemsche Ilandelsvereenig-ing aanhangig had gemaakt, omdat haar naam was ge plaatst op de lijst van onwillige betalers van den Bond van Handelsvereenigingen in Nederland. De kanton rechter ontzegde der dame den eisch en veroordeelde haar in de kosten van het geding. Wel achtte hij de Haarlemsche Handelsvereeniging aansprakelijk, maar overwoog tevens dat de qualificatie van onwillig be taler niets beleedigends inhoudt en dat, al staat de bedoeling vast om zij het ook in besloten kring rucht baarheid aan de telastelegging te geven en al wordt door de plaatsing op de lijst de eer en goede naam wel in zekere mate aangerand, het opzet daartoe niet is bewezen. BOUWEN OP HET PLATTELAND. Bergen's groote uitbreiding der laatste jaren heeft ook in dit zoo fraai gelegen duinoord de vraag: hoe te bouwen, om in overeenstemming te blijven met de landelijke omgeving, meer en meer op den voorgrond geschoven. Van welk eene heteekenis deze uitbrei ding is moge blijken uit het feit, dat in tien jaar tijds de bevolking met 50 procent is toegenomen. In dat zelfde tijdsverloop vermeerderde het aantal woonhui zen met 25 procent. Uit de dit jaar nieuw versche nen lijst van pensions en te huur zijnde gemeubileerde perceelen of gedeelten van perceelen, welke lijst de daar bestaande vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer jaarlijks kosteloos verstrekt, blijkt verder dat dit aantal in één jaar tijds van 26 tot 57 is aangegroeid. Onder deze omstandigheden be sloot de vereeniging voornoemd tot instelling eener commissie van bijstand aan het bestuur, waaraan de taak werd opgedragen, alles in het werk te stellen, wat er toe kan bijdragen, bij deze zoo snel toenemende uitbreiding het eigenaardig landelijke schoonheidska rakter van dit dorp zooveel mogelijk te behouden. In die commissie werden benoemd de heeren J. O. Veld heer, kunstschilder, te Bergen, Plate, architect te Amsterdam, en J. O. Leijen, architect te Bergen, en, naar wij vernemen, hebben deze heeren hunne moei lijke taak bereids aanvaard. Plet is nu maar te ho pen, dat ieder die bouwen wil in ons plaatsje, of zelf reeds doordrongen is van het groote nut van den ar beid der commissie of vatbaar moge blijken voor over reding. In ieder geval zette men toch de meening uit het hoofd, dat schoon bouwen in overeenstemming met wat er omringt, ook duur bouwen moet zijn. Dat is geenszins het geval: de soberste woning wint het vaak in schoonheid van den pronkerigsten gevel. De genoemde commissie verricht haar werk geheel belan geloos, en voldoet gaarne aan iedere aanvraag om ad vies, al ligt natuurlijk het in geen enkel opzicht in hare bedoeling, zich in de plaats van den architect te stellen. Dat de commissie veel werk moge krijgen, hopen wij van harte. UIT OUDE-NIEDORP. Donderdagavond hield het nut „Ons Genoegen" al hier zijn laatste vergadering in dit seizoen, in het lo kaal van den heer T. de Jong. Bijna alle leden met hunne dames en eenige gasten waren tegenwoordig. Nadat de voorzitter de vergadering met een gepast woord had geopend en de notulen van de voorgaande vergadering waren gelezen, trad de heer Smit van Veenhuizen op met de lezing, getiteld: „Een Moe der," wleke lezing met alle aandacht werd aangehoord en blijkbaar zeer in den smaak viel, hetgeen eveneens het geval was met de daarna gegeven luimige voor drachten. Hierna werd de gezellige bijeenkomst, door den voorzitter met -een woord van dank, in het bizonder aan den heer Smit die als gast dezen avond zoo ge noeglijk had gemaakt, gesloten. UIT DE RIJP. In de predikbeurten dezer gemeente, voorkomende in het nummer van gisteren moeten de volgende ver anderingen worden aangebracht: NED. HERV. KERK. Zondag 20 Maart, geen dienst. EV. LUTH. GEMEENTE. 10 uur Ds. Niedeck (doopsbediening). DOOPSGEZINDE GEMEENTE. 10 uur, Ds. Fopma (doopsbediening). UIT 1TEER-UUO O WAARD. Tusschen de damclubs te Zuid-Scharwoude en Ilu- gowaard zal Donderdag a.s. in het lokaal van den heer Hofdijk alhier een kampstrijd! worden gevoerd. Uit el ke club zullen elf strijders aan dezen kamp deelnemen. UIT EGMOND AAN ZEE. Gisteravond vergaderde de vereeniging „Koningin nedag" alhier in de „Vergulde Valk." Het bestuur, dat verminderd was tot 5 leden, werd opnieuw aangevuld door de verkiezing vande heeren B. Dekker, O. Kramer, P. Wesselingh én P. Jonker. De secretaris bracht zijn jaarverslag uit, dat in hoofd zaak meedeelde dat op de statuten de Kon. goedkeu ring was verkregen en welke de feestelijkheden waren, op den dag dat de blijde verwachting een gebeurtenis geworden was. Daarna werd de kas van den penningmeester gezien en accoord bevonden. In kas was 6.64. Dit gering saldo zal nog minder worden als straks de nog uit staande rekeningen over de te verwachten contributie over 1910 zullen worden moeten betaald. De te houden feesten dit jaar werden met volle ver trouwen aan het bestuur overgelaten. UIT WINKEL. De vereeniging „Handenarbeid" heeft besloten om, nu de onderwijzer van dezen cursus voor houtbewer king de gemeente gaat verlaten, geen onderwijs meer te doen geven dan nadat een ander bevoegd onderwij zer zal zijn gevonden. UIT HEILO. Door den heer J. Pranger, vleesclihouwer alhier, is een prachtexemplaar paaschkoe aangekocht, wegende 965 K.G., levend op de schaal, bekroond op de ten toonstellingen te Purmerend en Schagen, respectieve lijk met den 2en en 3en prijs. De koe is te zien bij den eigenaar. UIT BROEK OP LANGENDIJK. Beroepen bij de Ned. Hervormde kerk alhier ds. J. P. Dijk te Nega en Elaliuizen. UIT STOMPETOREN. Als een merkwaardigheid moge vermeld worden dat de heer P. Kalis te Zuid- en Noord-Schermer in het bezit is van een zwart schaap dat 5 zwarte lammeren ter wereld heeft g-ebracht. Kraamvrouw en kinderen zijn allen wel. EEN TREK. Een jongen stal van een kar te Groningen een si naasappel, de koopman zag het, liet zijn kar in den steek, holde den jongen na, greep dezen en wilde hem naar het politiebureau brengen. Inmiddels verscheen de moeder van den jongen en weldra trok de koopman in oostelijke en de moeder in westelijke richting aan den knaap, met het gevolg, dat er eindelijk iets wap perde tusschen jas en broek van den jongen, nog een moment en de knaap stond in negligéToen kwam er een politieagent. KORTE BERICHTEN. Naar de Haal. Ct. verneemt zal de exploitatie der spoorlijn door de Haarlemmermeer niet voor 1912 kunnen geschieden. Van Hagenbeek te Hamburg is namens Prins Hendrik een fraai edelhert aangekocht en naar Apel doorn vervoerd, om in de omgeving van het Loo in de Hoog-Soerensche bosschen in vrijheid te worden ge steld. Op de internationale tentoonstelling te Venetië zal een zaal uitsluitend met werken van Jozef Israëls worden ingericht. Te Amsterdam is een 7-jarig meisje, terwijl de ouders even afwezig waren, in brand geraakt en, lla in zorgwekkenden toestand naar het ziekenhuis te zijn gebracht, aldaar overleden. De 21-jarige V., die in den avond van 19 Janu ari op het Museumterrein bij de Brandweerkazerne zijn meisje doodschoot en daarna zich zelf verwondde, is uit het Wilhelmina-Gasthuis te Amsterdam waar hij tot nu toe verpleegd werd, geheel hersteld ontsla gen en overgebracht naar het Huis van Bewaring. Donderdagavond is. een verpleegde van het Rijks- Krankzinnigengesticht te Medemblik ontvlucht, een Franschman, die zeer geoefend is in alle takken van sport. Een landbouwer te Barneveld is overleden aan bloedvergiftiging, opgedaan, terwijl hij met een wondje aan een zijner handen bezig was een aan besmettelijke ziekte gestorven rund van den huid "te ontdoen. Te Zaandam is een 55-jarig werkman, vader van een groot gezin, tusschen de buffers van twee goede renwagens geraakt en aan de gevolgen overleden. In Friesland verwacht men niet veel kievitseie ren, daar de maadlanden, waar de kieviten gewoon zijn hun eieren te leggen, meerendeels nog diep onder water staan. Naar het Huis van bewaring te Rotterdam werd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1