STA I> SM ET WH. EEN VECHTERSBAAS VERMOORD. HERDERSGEZANG DAT HERTENGEZANG WERD. sel is aangebracht, over den schouder. Dit feest heeft deu kunstenaar geïnspireerd, g-elijk de onderteekening „Maart 1010" aantoont. ONBEVOEGDE UITOEFENING DER GENEES KUNST DOOR EEN MINISTER. Het T. v. G. betoogt, dat de raadgevingen van den minister van onderwijs, ter voorkoming van tandziek- ten, waarbij zekere pharmaceutische praeparaten wor den genoemd, onbevoegde uitoefening der genees kunst vormen en een officieele wijze van behandeling voeren, waardoor de geneesheer, die naar zijn overtui ging- andere middelen voorschrijft, zich in zijn gezag bij zijn patiënten benadeeld zal zien. VROUWELIJKE WINKELBEDIENDEN. We hebben reeds gemeld dat mevrouw Van Her werden een onderzoek instelt naar de toestanden van het vrouwelijk winkelpersoneel hier te lande. Haar onderzoek beweegt zich voornamelijk om de verhoudingen waaronder gearbeid' wordt. Zij vraagt n. 1.hoe laat men aanvangt en hoe laat men eindigt met de dagtaak, hoeveel uren bestemd zijn voor het gebruiken der maaltijden, hoe hoog het loon is, dat de vrouwelijke winkelbedienden verdienen en of er in den winkel gelegenheid is om te zitten. Ook wordt gevraagd en dit verdient opmerking in welke ruimten er gewerkt moet worden. Vervolgens wordt geïnformeerd naar de opleiding, welke de winkeljuffrouwen genoten hebben, zoowel wat haar schoolonderricht als de voorbereiding tot haar tegenwoordigen werkkring betreft. Interessante resultaten zal 't onderzoek vermoede lijk opleveren ten aanzien van de ruimten, waarin de winkeljuffrouwen, die intern hare betrekking waar nemen, den nacht moeten doorbrengen. Deze ruimten toch laten vaak uit zcdelijkheidsaogpunt veel te wen- sehen over. Voorts vraagt de enquê'trice aan deze categorie, op welke tijden zij de maaltijden gebruiken. Ook in dit opzicht valt, er heel wat aan te merken. Van eenige organisatie voor verbetering der eigen toestanden, blijkt bijna geen spoor te ontdekken te zijn. Tn hoeverre het onderzoek kan bijdragen tot or ganisatie van deze groep arbeidsters, kan op het oogenblik nog niet beoordeeld worden. Wel weten wij, zegt de Tel., dat op sommige plaatsen door de onquêtrice de medewerking der winkeliers is gevraagd om hun vrouwelijk personeel tot vereenigingen te brengen. Naar het blad verneemt is de bedoeling, dat de re sultaten der enquête tot basis zullen dienen voor wetsartikelen ter bescherming van deze categorie ar beidsters, die door de arbeidswet niet voldoende be schermd kunnen worden. E M E G li N F E U W S. DE NEUTRALITEITSQUAESTIE. Het hoofdbestuur van den Bond' van Ned. Onder wijzers heeft naar het Volk meldt bij de regeering vernietiging gevraagd van het Naarder gemeente raadsbesluit, waarbij aan B. en W. wordt opgedragen bij oproeping van sollicitanten naar een vacante be trekking van onderwijzer bij het openbaar lager on derwijs, een verklaring te vragen, dat zij bereid zijn, bij hunne leerlingen aan te kweeken, eerbied voor de Overheid en onzen grondwettelijken regeeringsvorm en liefde voor het Vorstelijk Huis. Het adres motiveert het verzoek met de overweging: dat de beslissing, wie voor benoeming bij 't open baar lager onderwijs in aanmerking komen, waar 't gemeentescholen geldt, in gevolge art. 29 der wet tot regeling van het, Lager Onderwijs aan den Raad is onttrokken, dat daarmee 't genoemde Raadsbesluit naar 't oor deel van het hoofdbestuur in strijd is met de wet, (Het Volk.) DE NEUTRALITEITSMEETINGS. Tegen gisteren had de Bond van Nederlandsche Onderwijzers de burgers van Amsterdam en de verte genwoordigers van verschillende algemeene, politieke en vakorganisaties uit het land opgeroepen, om te manifesteeren voor het door den bond ingenomen standpunt inzake de neutraliteit der openbare school. De toeloop van meetinggangers was enorm. Drie kwartier voor den aanvang waren de schouwburg- en de beide zijzalen van het Paleis tot aan den nok ge vuld en klonk bet parool: „Naar Plancius!" Ook daar moesten alle zalen in gebruik worden genomen. Zonder overschatting mag gezegd worden, aldus de Ot., dat vele duizenden aan de meetings deelnamen, nog niet gesproken van de tienduizenden in het land, door hun afgevaardigden vertegenwoordigd. Naar het bureau meedeelde, waren op de meetings vertegenwoordigd! 26 hoofdbesturen van vakbonden, de besturen van S. D. A. P. en S. D. P. inbegrepen: de soc-dem. Kamerfractie; 26 Bestuurdersbonden; 198 af dodingen van vakvereenigingen door 376 afgevaar digden; vijf afdeelingen van de S. D. P.; één afdee- ling (Gouda), van den Vrijz.-Dem. Bond; 65 afdeelin gen der S. I). A. P. door 122 afgevaardigden; 105 af deelingen van den Bond van Ned. Onderwijzers door 347 afgevaardigden. Behalve de Bestuurdersbonden en hoofdbesturen waren vertegenwoordigd! 375 plaatselij ke vereenigingen met 865 afgevaardigden; 178 vak- en andere vereenigingen hebben geschreven, met het doel der meeting- in te stemmen, doch niet vertegen woordigd te kunnen zijn; 66 telegrafische sympathie betuigingen waren ontvangen. De heer Ossendorp resumeerde, dat door het beleg gen dezer meetings, gehandeld was in den geest van 578 vereenigingen in den lande. Als sprekers traden op de heer J. J. Lamers, bonds- secretaris, E. J. van Del, hoofdbestuurder en A. II. Gerhard. I enslotte werd de volgende motie aangenomen „De vergadering, bijeengeroepen door het hoofdbe stuur van den „Bond van Nederlandsche Onderwij zers," gehouden op Zondag 20 Maart 1910, van oordeel, dat de openbare lagere school toeganke lijk moet zijn en blijven voor de kinderen van alle burgers, onverschillig welke godsdienstige of politieke overtuiging deze burgers zijn toegedaan, van oordeel, dat daarom reeds de onderwijzer zich te onthouden heeft van iets te leeren, te doen of toe te laten wat strijdig is met de godsdienstige of politieke begrippen van anders denkenden, overwegende, dat deze onthouding ook in het direct belang is van het kind zelf, om dat het inprenten van dergelijke dogma's slechts schaden kan aan de ver standelijke en zedelijke ontwikkeling. spreekt als haar meening uit, dat het openbaar on derwijs neutraal behoort te zijn ten opzichte van godsdienst en politiek, en protesteert tevens ten ernstigste tegen elke aan randing van de vrijheid van den onderwijzer, om bui ten de school voor zijn politie en paedagogische in zichten propaganda te maken." In de zaal van liet Paleis van. Volksvlijt ontstond kabaal doordat de heer Mannoury van de S. D. P. het woord verlangde, en amendementen op de motie wilde voorstellen. DE BOLLENTIJD. De verzending van afgesneden bloemen uit War mond, zoo schrijft het „Kweekersblad", neemt zacht jesaan een aanvang, en reeds zijn 1.1. Woensdag den 16en Maart de eerstelingen (Henry Irving en Golden Spur) naar het buitenland verzonden. In vergelijking met vorige jaren is dit zeer vroeg te noemen; het vorige jaar begon de verzending den 2den April. De bloemen welke nu worden verzonden worden al leen in knop geplukt, waarna men ze in het water plaatst en zij bij hooge temperatuur verder laat ont wikkelen. Deze methode bevordert zeer het spoedig- io bloei komen der bloemen; wijl men anders nog en kele dagen moet wachten eer zij te velde bloeien, zijn ze nu, als knoppen geplukt, soms binnen 24 uur voor de verzending gereed. De afgesneden bloemen worden in hoofdzaak ver zonden naar Duitschland en Engeland. Vooral naar Duitschland worden veel bloemen verzonden en de beste en geregeldste aïnemers treft men daar aan. Hoewel vroeger haast alle bloemen naar de markt werden verzonden, wordt tegenwoordig door de hier bestaande firma's veel er naar gestreefd zich particu liere adressen van bloemenwinkels en bloemenhande laars te verschaffen, omdat men dan niet geheel aan de risico der afwisselende markt onderhevig is. Daar echter velen ook uit andere plaatsen zich hier op toeleggen, is, gelooft dat blad, de concurrentie ook hierin niet gering te schatten. Harm Pekel, geboren te Middenraai, gemeente Wes- terbork, liep Vrijdag dronken door Hoogeveen. Hij was bekend' als vechtersbaas en dronkaard en had al herrie gemaakt toen hij naar Tiendeveen kwam. In een winkel van Vaartjes kocht hij te half elf tabak en wilde niet weggaan, voordat Vaartjes zijn kost ganger Geert Oost had geroepen. Vaartjes wilde dit niet doen' en trachtte hem de deur uit te duwen, wat niet gelukte. Eene worsteling ontstond, waarbij de oude Vaartjes onder kwam te liggen en om hulp riep. Oost, die te bed lag, stond op, liep toe met èen gela den geweer en gaf Pekel een slag. Pekel trok een blinkend voorwerp, vermoedelijk een mes. Oost leg de aan, schoot en trof Pekel met 'n vol schot hagel in den buik. Pekel viel dood neer. Oost gaf zich zelf bij de ma rechaussee aan, die hem in hechtenis nam. De briga dier Spijker doët onderzoek. De verslagene had drie messen in den zak, waaronder een scheermes. Naar men wil was er kwestie tusschen Oost en den verslagene over een meisje. Oost is een oppassend jongmensch, de stemming is algemeen ten gunste van hem, zonder uitzondering. Zooals reeds vroeger gemeld is, is een maand onge veer geleden op de Haar met vuurwapenen geschoten tusschen de gebroeeders Pekel en de jongens aldaar. De broeder van den verslagene, B. Pekel, kreeg toen een schot hagel in een zijner beenen. LOUIS BOUWMEESTER. Ter gelegenheid van het vijftigjarig jubilé van Louis Bouwmeester is er een boek verschenen. In een brief schrijft onze grootste tooneelspeler zelf: „Ikzal het feest niet in mijn vaderland mogen vieren, ik heb ii' het duel tegen kleinzieligheid en minachting het onderspit gedolven. Ja, macht gaat dikwijls boven recht." DE VERMISTE „PRINS WILLEM II." De directie van den Kon. West-Indische Maildienst heeft medegedeeld, dat na de opgave van 18 dezer nog zijn aangespoeld te Auray (westkust van Frankrijk, ten Noorden van Belle-Ille) een halve reddingboei, gemerkt „Prins Willem II" en drie zwemvesten, ge merkt „K. W. I. M. s.s. Pr. Willem II", en te Le Groisic (westkust van Frankrijk, ten Oosten van Bel- le-Ilc bij de uitmonding- der Loire) twee planken, de eene van 2.25 bij 0.27 M. en de andere kleiner, beiden, gemerkt „Prins Willem II". Het vinden Van zwemvesten brengt wel volstrekte zekerheid, dat de „Prins Willem II" met man en muis vergaan is. Blijkbaar hebben opvarenden van het schip, toen dit in zinkenden staat verkeerde, gepoogd zich zwemmende met behulp van zwemvesten te red den. Zulk een wanhoopspoging wordt tijdens een or kaan, waardoor de „Prins Willem II" schijnt te zijn beloopen, zelden of nooit met succes bekroond. UIT AKERSLOOT. Dc Rederijkerskamer „Harmonie" gaf Zondag haar laatste uitvoering in dit seizoen, in het café van den heer Kuitwaard, voor een goed gevulde zaal. Opge voerd werd „Offers", tooneelspel in 5 bedrijven, van den heer N. Rchermerhorn. Het goede spel werd met aandacht gevolgd en het stuk viel zeer in de smaak. Na afloop was er gelegen heid. tot dansen. UIT DE SCIIERMEER. Ter voorziening in de vacature van Heemraad, 1 Mei a.s. ontstaande wegens periodieke aftreding van den heer D. Glijnis, zijn op de aanbevelingslijst voor Heemraad van de Schermeer geplaatst de heeren: 1. D. Glijnis; 2. D. de Jong'; 3. G. de Jongh. UIT S CHER ME RIIO RN. Tot notabel in de Ned. Herv. Kerk is gekozen d( heer J. Langereis, in de plaats van den heer J. van 't Hof, die benoemd is tot kerkvoogd. UIT OTERLEEK. Zaterdagavond is alhier eene vereeniging van kie zers opgericht, met het doel om bij vacatures in den gemeenteraad met elkaar in ovqrleg te treden tot het stellen van een drietal candidaten, waaruit de kiezers in de gemeente eene keuze kunnen doen. UIT WARMENHUIZEN. Voor de betrekking van onderwijzeres aan de open bare school te Warmenhuizen, 1 Mei vacant komende, hebben zich drie sollicitanten aangemeld, n.l. Mej. Slokker, reeds tijdelijk alhier werkzaam. Mej. Kroon, HypolitushoefWieringen en Mej. de Moor, Schoorl- dam. ÜIT HEER-LILTGOWAARD. In de heden gehouden raadsvergadering werd o. m. besloten eene tweede verloskundige aan te stellen. De oproeping daartoe zal zoo spoedig mogelijk wor den gedaan. Ik zat, zegt de Amsterdamsche medewerker van het Utr. Dagbl., Dinsdag op de generale repetitie van Caecilia in het Concertgebouw. Men speelde Beethoven's Pastorale. Vóór mij twee dames. De eene deed deskundig. De andere desonkundig. Ik, luisterde. Naar de muziek, maar ook naar de toelichting. „Zie je," dat is het onweer, en straks komt ze keek even op het programma -r- straks komt het her tengezang." Ze had Hirtengesang gelezen, de arme! Ik lachte, de dames riepen sstsst En we luisterden verder aandachtig naar de herten die zongen. KORTE BERICHTEN. Ie Leeuwarden werd Vrijdag voor 1 kievitsei 2 en voor 2 1.75 per stuk besteed. In Haarlem schijnen vele zwervende honden r<*nd te loopen. Een dokter heeft in den laatsten tijd zes of zeven gevallen van hondenbeten te behandelen ge had, waaronder een kwaadaardige, welke ten gevolge had, dat een dienstmeisje meer dan zes 'weken het bed moest houden. De directie van de Nederlandsche Bank te Am sterdam heeft zich, na vertoon van de asch van een bankbiljet van 300, bij ongeluk door een vrouw te Roden in de kachel geworpen, bereid verklaard een nieuw bankbiljet terug te geven. - Tn den nacht van 29 op 30 Januari is te Sterkra- de, Jan Rockx uit de gemeente Roosendaal op verra derlijke wijze vermoord. Op vermoeden van aan deze misdaad schuldig te zijn, werden toen gearresteerd Marijn Geerssen uit die gemeente en Piet Hellemons uit Zegge. Zij beweerden geheel onschuldig te zijn en zijn na zes weken, preventief op vrije voeten gesteld. Om te kunnen snoepen heeft een vijftienjarige noodhulp-werkster te Amsterdam op verschillende tijdstippen ongeveer 9 gouden ringen ter waarde van 50 gestolen. Tegen een 71-jarig-e stokdoove. vrouw te Amster dam die van een mede-bedeelde een zilveren dameshor loge en twee bloedkoralen oorbelletjes stal, is zes maanden geëischt. Daar de vrouw voor plaatsing in het armenhuis stellig in aanmerking komt, vroeg de verdediger haar slechts tot de preventieve hechtenis te veroordeelen. Een wagenmaker vond te Tilburg een dynamiet- patroon in een goederenwagen, sloeg er met een ha mer op en werd bij de ontploffing, welke hierop volgde, aan hoofd en borst erg- gewond, terwijl de vingers aan een hand afgescheurd werden. EEN VARKEN TE WATER. Hedenmorgen geraakte bij de Schapenbrug een vet varken van 340 pond, toehehoorende aan den heer J. Kuyper te Langereis, te water. Nadat het met veel moeite op het droge was ge bracht, bleek het reeds gestorven te zijn. Het werd naar het Gemeenteslachthuis vervoerd. CONCERT—RUITER. Op het laatste concert van het Haarlemsch Muziek korps hééft de heer Ruiter de F. Dur Romance van Beethoven voorgedragen „met zeer beschaafde mu zikaliteit, mooien, blanken toon en vlekkelooze tech niek," naar de heer Philip Loots in het Haarl. Dag blad getuigt, zoodat zijn solo-voordracht een zéér dankbaar onthaal vond." „ORPILEUS." De mannenzangvereeniging Orpheus" zal a. s. Maandagmiddag (2e Paaschdag) te Haarlem op den aldaar te houden zang-wedstrijd in de 3e afdeeling Mannenkoren zingen: „De Tijd der Jeugd" van Ph. Loots en „Les Martyres aux Arénes" van L. de Rillé. VOETBAL. Tn aansluiting met hetgeen we Zaterdagavond me dedeelden, verzoekt men ons thans te melden, dat de genoemde prijzen 35 ct en 20 et. alleen gelden bij vooruitname der kaarten. Vanaf hedenavond zullen kaarten verkrijgbaar worden gesteld bij de heeren P. de Frenne, Langestraat en Martin Olie, Huigbrouwer- straat tot Donderdagavond. Vrijdag bedragen de en treeprijzen 50 et. en 25 ct. Alcmaria ITT won hierterstede tegen Holland II met 42. Alcmaria Victrix won gisteren een match tegen de Cadetten met 31. Zooals wij Zaterdag reeds melden moest Holland gisteren te Zaandam in de seriewedstrijden van den N. II. V. B. tegen H. V. V., de kampioen van den N. IJ. V. B. uitkomen. Hoewel Holland met 2 invallers speelde, won ze na een kwartier verlanging met 21 de zeer spannende ontmoeting. LEZING Ds. J. SCHERMERHOEN. Ds. Sshermaïkcrn heeft voer de oniwikkslingzelub „Ontwikkeling zij ons doel", in het e»fé Central, over Verzoening gesproken. In den aanvang *sn sgn rede schetste de spreker de vele straemingec, welke oneen tgd kenmerken en w< !ke het gevolg sgn van h»t sterke streven naar geestelijke en politieke vrijheid, geboren ia het einde der 18e en voortgezet ia de 19e eeuw. De ontwikkeling vt>n het verkeer bracht de meest uit- esnloopende beschouwingen met elkander in aanrakins? en in botsing, hetgeen strijd tengevolge hid, waarin ied:r denkend mvnsch betrokken w%s. Voor duizenden ic ds hoofdvraag goword^n, „habbsn wg sns godsgeh-of al of met te aanvaarden?" en tegenwoordig is er «en groot streven em het persoonlek godrgeloof te verde digen (p of. B'uin, ds. Groenewegen, ds. S. K. Bakker, d». Ieder tracht op rij u v-jjs* dit geloof ta rechtvaardigen en te verdedigen! Als Noord-HslUndep met eeoigö ervaring, maande spreke? echter te kunnen beweren, dat onder da verinnigen overs,! het persoon lik goasidee in verval is. Da ervaring leert, dat het laten van hem, die overtuigd is van dri godsgeloof ni't uitblinkt, in vergelijking met dat van hem, die twjjfelt. Onder de gro te denkers treft m n zoowel gelosvigi n als ong. Iaotigen aan. Spreker betoogde dat bij da aaassa hst denkbeeld, dat priesters ingewij den zijn rog naw-rkt en dat ook de vrees nog een groote rol ip'elt. Menig,mrai is de god, dien men riek rotritslt, niets anders dan ds «cpie vac den atrengsten hearssher op aa-de, niet verheten en groot. Is het moeilijk rich ears voorstelling van run gid te make n, nog moek-lgkgr is dit ten sanzien van een wil van een god of van go?en. Da geschiedenis leert, dat men elkaar de ieer van snik een wil heeft willen op dringen, hetgeen strijd tengevolge hid. Mohsmmed wist tot den hriligen oorlog san te spogen, Paus Ur- banus wist spn tijd garotten op te wekken voor den strijd om Palestina. Door hst „God wil het" werden eenvoudige mensehen tot haat en vijandschap epg - zweept in dit opzicht ia het gebeurde in 1405 met Johannes Qua klassiek. Het nieuw-', machtige geloof, dat uit de smeltkroes der strijdende meeningen knust, komt met de belofte van verzoening in iwe» lei zin. Ten eersta verzoent het <^e meascken met het leven, en zullen daardoor opg-hiven worden de in den grond ongerijmde verschillen tusschen monschen, die feitelijk bij elkander behooren. Ten tweede zal men sich eaardeor verzetten fcegan riken dwang van bovenaf. De greot-a vr&sg moet ni t langer meir *ijn, die van het persoonlijk godsge- losf, maar die ran geloof of ongeloof zonder meer. Mm is geneigd geloof en wetenschap tegenover elkander te plaatsen. D.t is wtl juist voor het dogmatische ge loof, ma*? niet tegenover het geloof in d» evolutie. Sprekende over ervaring, betoogde d». Schermerhorn, dat getwist kan worden over de vraag, hoa wij komen aan die innerlijke ervaring, niet echter over het feit, dat wij ervaren, dat wij een drr.ng in or:s voelen c& .r vooruitgang, moeten doen wat naar ons diep bewust zijn goed ii en rein, gedreven werden r_a«r het hoogare, naar volkomenheid, tot verwezenlijking van gemeen schappelijke idealen. Daarom h?eft spreker das9 lering durven aankondigen als „verzoening", omdat op dit terrein da mensehen elkander moeten kunnen vinden, die vrij willen rijn van ovorheersching en dogma's. Hier zullen wij moeten k«men tot eenheid, omdat het voldoende is de realiteit van het leven in ons te weten. Wanneer wij ons buigen voor de majesteit van h*t leven, komen wij tot het grootste in het mens «hel ijk bestaan, h*t mooiste dat er geschreven staat „liefde," waaraan wij ons moeten overgeven. Daardoor zal men vrijkomen van de suggestieve in vloeden der priesters, die simpele vrasgstukken maken tst diepzinnige. Wij kunnen, zoo ging spreker voort, niet gelooven, dat er zooveel verschil is tusschen menseken, maar meenen, dat iedereen ervaart, wat wij ervaren. Wij zijn niet bang, dat de menschen tot vreeselijke dingen zullen komen, als wij meer naar de stem ia ons gaan luisteren, daar wjj die stem erkennen als het hoogste, als het eenige, dat wg kunnen volgen, wanneer zij door de rede geleid wordt. Kunnen wij tevredan zgn met deze invatting? Wg zijn geneigd op grond van ervaring te zeggen, dat is niet genoeg voor dsn mensch. De doorsnee menech vraagt n»»r trosst in het leven. Hij wil be wustheid, dat hij wordt bewaakt door liefde. Wij kunnen hem Diets geven, wordt gezegd. Is het geen troost, zich één te weten mat het leven, ondanks alles wat de mensch hindert Het is een genot ta leven en te volgen, waartoe u. het leven zelf drijft. Daarom meet men gaan in da wereld, strijden en worstelen met grootheid van ziel en zich verheffen boven de smart dta den mensch ten deel valt. Wan neer de mensch gaat zoeken in eigen binnenste en ervaart het werkelijk leven in zich, dan kan er gezegd worden, dat de mensch aan zi«h zelf is terug gegeven. Weinig mensehen sijn nog zich zelf omdat ze van hun jeugd af aan doortrokken zgn met de begrippen en hiersshetsde dogma's, leerstellingen, onbegrijpelijk voor jeugdige hersenen. Het merkwaardige geval doet zich meermalen vaor dat reeds voor de geboorte da jeugdige wereldburger ergens bp wordt ingedeeld. Men moet juist iets worden uit overtuiging. Daarom aan ons da task in de eerste plaats de menschen van dogma's te hsvrijden. Daartoe kunnen allen samen werken en de vrijdenkers en ellen die den moed heb ben naar waarheid te zoeken naar levenswaarheden die niet in de boeken gevonden worden, maar in het binnenste van den mensch ef daar waar hg in aan raking mat het leven kemt. dat leven dat overal te zien is, dat de vroomen on helden door allen tijden heen, in zich veelden, waardoor zij de kracht kregen om pal te staan. Immers die holden spraken altijd van de god in hen. Overal is God; daar spreekt in h=t dieps menschcnhart een s em van woorden en krseht. Dit is de erkenning van ktt PanthG'«me van Bruno. Htt komt op de zaak aan, dat wij sterk gelooven in de waarachtigheid van dat wat wij in ons ervaren. Terugkomende op het begin, waar hij sprak over de verbijsterde verwarring, vroeg sprekerwat zullen wij elkander beter kunnen toewenschen, dan dapper heid in het leven en zonder vrees te durven loslaten die oude beheerschende begrippen en te leven en slechts te volgen de eene greote onlogenbare realiteit van het leven Zoc wordt het leven tot hoogste uiting van religie, het zich verbonden gevoelen aan het leven, het alles? Daardcor zal eindelijk vereenigd kunnen worden, wat door priesters, kerken en dogma's van elkander is gebracht. Ns een drietal vragen, tot genoegdoening der vragers beantwoord te hebban, sloot de voorzitter met een woord van dank, onder madedeslicg dat de volgende week in hetzelfde lokaal Ds. R-.-siok het onderwerp: De Wetenschap der maatschappij zal behandelen, aan den spreker deze goaëbuoohis bijeenkomst. OVERREDEN, Hedenmorgen liep voor het Politiebureau esn4jarig knaapje tegen een daar kalm voorbijrijdende fietser aan, Het jongetja viel achterover. De agent die het zag nam hem op en bemerkte dat er bloed uit het oor kwam, waardoor hij het raadzaam oordeelde hem naar het ziekenhuis te brenger, alwaar voetlocpige opname noodif; werd geacht. AGENDA. MAANDAG: Schaak- en Damclub V. V. V., 7 uur, oafé Soher- merhom. Physica, 8 uur, Unie. Teekengenootschap „Kunst rij ons doel," 7 uur, Nieuwe Doelen, Gymn. Ver. Turnlust, oefen. 7.15. Gymn.-ver. „De Halter," lodenafd., 810 uur, 't Gulden Vlies. Gem. Koorver. „Alcmaria," rep. 71/2 uur, Harmonie. Ver. v. Vrouwenkiesrecht, afd. Alkmaar, lezing 8 uur, Harmonie. „Nieuw Leven," 71/2 uur Dames, 9 uur, Heeren, Diligentia. DINSDAG: Mannenkoor „Orpheus," repetitie, 8 uur, café Cen tral. Typografen studieclub, vergadering, 's avonds, ge bouw „Voorwaarts." Tooneelvereeniging Voorwaarts," repetitie, 8 uur, Diligentia. Ver. Kinderkleeding en Kindervoeding, 8 uur ten Stadhuize. Zangv. „Halleluja," repetitie, 8 uur, nieuws Doelen. Chr. Zangver. „God ia mijn Lied," 8 uur, Ckr. School Arb. Dam- en Schaakclub. 8 uur, café „Voorwaarts." Kegelclub „Koekoek", half negen café „Suisse". Geheel-Onthouders Zangvereeniging, repetitie, café „Graanhandel," 8 uur. ILengelaarsbond, lezing 8 uur, 't Gulden Vlies. WOENSDAG: Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," meisjes, 2de afd. 61/4—71/4, in het „Gulden Vlies," jongens, 1ste afdeeling van 71/i81/, uur. Heeren van 83/49s/4 uur in het „Gulden Vlies, Koorstraat. Muziekvereeniging „Ons Genoegen", Diligentia. Kegelclub „Zou er kans zijn," Diligentia. Gem. Koer, „Zanarlust," 71/, uur. Gymn.-ver. „De Halter", ledenafd. 89 uur, adspir. afd. 910 uur, 't Gulden Vlies. Gymn.-ver. „Turnlust," oefeningsavond, 81/4 uur. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," jongens, 3de afdeeling van 5s/4S3/4 uur. Jongens, 2de afd. van 7,8 uur, in het „Gulden Vlies. Koor- straat. Studio Teekengen. bijeenkomst, 7 uur, bij Nuyens, Magdalenenstraat. Vereenigde Zangers, rep., 8 uur, Diligentia. Aikmaarsch Strijk-orkest (dir. J. H. Oushoorn) repetitie, 8 uur, Unie. VRIJDAG: Mannenkoor „Orpheus," repetitie, 8 uur, lokaal Di ligentia. Alkm. Schaakclub, 8 uur, café Lievendsg. Tooneelver. „Voorwaarts," rep., 8 uur, VerL Landat", Alkm. Strijkorkest, rep. 81/s uur. Geheel-Onthouders tooneelvereeniging, 8 uur, Dili gentia. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," meisjes, 3de afdeeling van 37241/,, uur. Meisjes 1ste afd. van 67 uur, in het „Gulden Vlies, Koorstraat. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," Dames van 71/48!/4 uur. Heeren van 859r' uur in het „Gulden Vlies," Koorstraat. ZATERDAG: Gynm.-ver. „De Halter," asp.-afd. 89 uur, leden-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2