Groote afslag Roomboter. Algemeens Verpdeilng van tafelfata 'I III Hoogere Burgerscholen Uit de hand te koop Boerenmeid, Kinder-Tweede Meisje. CemeuEiilesrds li-en Slaapkamer in n: F. E. H. Banketbakkers. x>i:E5T^rsrr,3eoi3iï3, BUITENLAND. VRA AO en A A N B O D. Landweei*. EMSER-WATER Hoofd-Depöt voor A tar en Omstreken: De kaas- en boterhandei „De Alkmaarschs Waag", Last 92. ADVERTENT! EN. twee ongemeubelde Kamers, Typografen Studieclub Alkmaar. De N. Y. Herms. Coster en Zu., Vooiniam, Verhooglng Deposito rente EIND-EXAMENS Ge^i^fssgd i te Bergen-, Egmond- of Wijk aanfZee, een gem. of ongemeubileerd huis Goede Vrijdfg 2\ uur. Gemengde Mededeellogen. DE DANS VOOR DRIE. Ontheffing of vergoeding L a h 11? t e Beriebi^n. No, 18625 f 20.000; ro 9504 f 5000; nes, 9845 en 19157 elk f 1000cos. 13947, 18540 en 20763 elk f 400; Nes. 9361, 18097 en 19908 dk 200; cos. 399, 2003, 6153, 6503, ?6S8, 1Ï663, 15177. en 16327 alk f 100. Gemengde Mededeelingcn fep# Tan dmiddelen LPO&L&ZONEN tegen aandoeningen der slijmvliezen Wenscht U FIJNE ROOMBOTER, die d*a uit de Sormvtivelfiübriek te Nibbixweud («ook-un N B Voor de Omstreken van Alkmaar soilede Depothouders gevraagd. MARKTBERICHTEN. 152 188 955 130 80 881/2 661/s N.V. Scheepswerf en Machinefabriek ,,'t Hondtbosch" Alken aar. op VRIJDAG 1 APRIL a.s., 'a nam. drie uur ten kantore der VeDr.ootsehap, alw«*r de ponten van brhanda ing ter inesg» lifgcr. de enorme „drukte geen tijd om te rijmen maar wel om fijne kwaliteit tabak, en sigaren voor spotprijzen te verknopen ff AA IJ, Slgsresfaferiesi „de ConcarrfiKt" KteoStalw 7 Alkmaar. Telef 270 De DIRECTIE maakt bekend, dat de rente van voor onbepaaldea tijd geplaatste d'positogeiden met ingang van DINSDAG 22 MAART is gebracht op DRIE PROCENT. mpt VIJFJARIGEN CURSUS in NOORD-HOLLAND (westelijk deel) öf een HOTÜL REST, in een der prov. steden van Z.-H öf een dorpi-Hotel- Rest. Café, Stalh. enz., C3k3E!VJFI-^^C3H3 DERSLOO Kaarten bij vooruitname 35 en 20 et. DERDE BEDIENDE, In Engeland dreijtt een groota staking. In Zuid- W»l»s alleen zullen 200.030 mgnwerkara door dest»kirg getroffen worden; daarenboven vele spoorw.g- en dak werkers en andere arbeiders. W*»rsehgnlijk zuilen ongeveer een millioen werklieden middellijk of onmid- dell k door de staking lijden. Ia Griekenland kebben vijf honderd boeren gepoogd een trein aan een station bij Larisea aan te kouden. De trOep~n kwamen tuaichen beide, vijf boeron werdon gedood, vijftien gewond, terwijl twee effieieren kneuxingen opliepen. In Frankrijk heeft de ministerraad de verkie zingen voor de Kamer van Afgevaardigden uitgeschre. ven tegen 24 April. Ia Rusland hebben Zaterdag nieuwe schandalen in de Dosma plaats gehad. Twee afgevaardigden, die elkaar schurk hadden genoemd, werden twee zittingen van de beraadslagingen uitgesloten, een ander die sei: dat hg het met dit woord eens was voor 15 zittingen De zitting werd geschorst en na heropening werd er groot misbaar gemaakt en o.a. lessenaars gebroken. Heeft de Engelsche komiek, de uitvinder van den dans, waarbij elke dame twee lieeren moet hebben, wel een gelukkige vondst gedaan, vraagt iemand uit Wee- neu. Als het nog eens omgekeerd geweest was, waren er tenminste geen muurbloempjes meer. Maar nul En dan dansen is met z'n twsjsiën in hoogere sferen zweven en als er een derde tussehen komt is het daar mee gedaan. 800 MEISJES IN GEVAAR. Te Nieuw-York geraakte een fabrieksgebouw van 10 verdiepingen in brand. Achthonderd meisjes tracht ten zich in wilde vlucht te redden. Met behulp van reddingsladders kwamen allen er levend af, behalve een meisje, dat in wanhoop naar beneden gesprongen was. Vele meisjes waren bewusteloos en hun kleeren brandden. HET DUURSTE SCHILDERIJ. De bankier Otto Kahn te Nieuw-York heeft voor het schilderij „Frans Hal en zijn gezin" 1.236.000 gul den betaald. EEN VERLOREN ZOON. Voor twaalf jaar verliet de zoon van een hotelhou der te Ro'thenburg (D.) zijn ouderlijk huis en trok naar Japan. Daar maakte hij het geld op, dat hij bij zich had en begaf zich naar San Francisco. Het ging hem evenwel niet voor den wind en al spoedig werd hij een landlooper. Twee jaren geleden stierven zijn ouders, en de zoon, die toen 35 jaar oud was, was ner gens te vinden, om zijn erfenis, een kwart millioen, in ontvangst te nemen. Thans is het een oud schoolmak ker van hem, die een zaak in Nieuw-York heeft, ge lukt, hem in een der armste buurten van de stad te vinden en heeft hij zich ingescheept naar Europa. MOOI WEER SPELEN VAN EEN ANDERMANS CENTEN. Te Berlijn heeft iemand een circulaire aan verschil lende herbergiers gezonden, waarin hij verklaart een stelsel uitgevonden te hebben, volgens hetwelk hij het het weer van veranderen of een gewenscht weer kan maken. Als hij voldoenden financieelen steun krijgt, zal hij zorgen, dat het 's Zondags van 1 April tot 1 October altijd droog, als 't eenigszins kan geheel zon der regen zal zijn, tevens mooi en zacht. „Wij maken het weer naar onzen wil" heet het in de circulaire, welke als opschrift draagt: „Meteoro logisch physikalisch Institut." DE VROUWENKIESRECHTBEWEGING IN EN GELAND. Men schrijft ons: De grootste en oudste vereeniging voor vrouwen kiesrecht in Engeland, de bij den Wereldbond aange sloten, niet-militante „National Union," heeft gedu rende de laatste parlementsverkiezingen hard gewerkt. Na langjarige ervaring wetend, van hoe weinig in vloed petities van stemrechtlooze vrouwen zijn, heeft zij zich rechtstreeks tot de kiezers gewend'. Haar afge vaardigden stonden uren lang, in sneeuw en regen, bij de stembureaux met een petitie van kiezers, vragend om het invoeren van vrouwenkiesrecht op dezelfde voorwaarden, waarop de mannen dit recht uitoefenen of zullen uitoefenen. Dit laatste is de formeele, die aangenomen is door alle bij den wereldbond aangeslo ten vereenigingen. Uit 107 kiesdistricten zijn zulke kiezerspetities aan het Lagerhuis opgezonden, het grootste deel werd aangeboden door parlementsleden, hun district vertegenwoordigend. Het aantal handteekeningen van kiezers, daarop voorkomend, bedraagt over een kwart millioen; „The Daily News" schat het aantal voorstanders van vrou wenkiesrecht onder de leden van een nieuw gekozen Lagerhuis op minstens 408. De niet bij den Wereldbond aangesloten twee mili tante vereenigingen (de suffragettes) hebben, onmid dellijk na de ontbinding van liet vorige Lagerhuis, haar veelbesproken aanvallen tegen de ministers ge staakt en spoedig daarna werden alle nog in de gevan genissen verblijvende suffragettes in vrijheid gesteld. De militante actie was uitsluitend gericht tegen de regeering die de 3de lezing van het bij 1ste en 2de le zing met groote meerderheid aangenomen wetsontwerp tot het invoeren vanv^ïOTiwenkiesrecht, door obstructie had onmogelijk gemaakt. Na ontbinding van het La gerhuis verviel de reden voor het militante optreden en slechts wanneer weer de regeering, tegen een meer derheid van het nieuwe Lagerhuis in, bij haar opposi tie mocht volharden, zal, hoe noode ook, de militante actie met nog grooter kracht hervat worden. Intusschen verdubbelde zich in den loop van het laatste jaar het aantal leden van den Engelschen Mannenbond voor Vrouwenkiesrecht. LAATSTE POST. VROUWENKIESRECHT. De afdeeling Schagen van de vereeniging voor vrou wenkiesrecht is onvermoeid in het organiseeren van propaganda-avonden ter vermeerdering van haar le dental en ter verkondiging van het doel der vereeni ging. Gisteren werd in het N. H. Koffiehuis alhier weer zoo'n avond gehouden, waarvoor een zeer afwis selend en aantrekkelijk programma was saamgesteld: gezamelijk zingen was het vereenigingslied, eenige mooie zangnummers, voor te dragen door eenige da- ines-leden der afdeeling, rede van mej. E. Welveringh van Amsterdam en tot slot het tooneelstukje „Gered" van mevr. De HolTroelstra. De avond is dan ook wel geslaagd, al wordt het langzamerhand moeielijk in Schagen, waar zooveel valt uit te gaan in den winter, voor een tendenz-avond eenig publiek te trekken. Zes der aanwezigen sloten zich als lid bij de afdeeling aan. Mej. E. Welveringh had als de andere medewerken den met haar rede en de beantwoording van een en kele vraag veel succes. Mevr. WiglandEriks, presi dente der Schager afdeeling, opende en sloot de bij eenkomst op de gebruikelijke wijze. UIT EGMOND AAN ZEE. Heden werd de eerste prijs van de Schager tentoon stelling, een vette 2-jarige os, „aangekocht door den slager A. Nieuwenhuizen alhier en door ons dorp ge leid, om te laten bezichtigen. De Paaschos was aardig versierd en trok natuurlijk veel kijklustigen. VOOR VRIJDAGMIDDAG 4 UUR MOETEN DE VRAAG- EN AANBODADVERTENTIES, BESTEMD VOOR HET NUMMER VAN ZATERDAG, WORDEN BEZORGD. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge meente ALKMAAR brengen ter kennis van belang hebbenden, dat bij JL B. van 9 Mei 1906 (Staatsblad No. 111) eene regeling is vastgesteld betreffende het toekennen van de vergoeding, bedoeld in artikel 15bis der Landweerwet, in verband waarmede door den Mi nister van Oorlog bij besluit van 12 Mei d. a. v., ge wijzigd bij besluit van 3 Juli 1907, het volgende is bepaald: lo. Verzoeken om vergoeding, alsook verzoeken om ontheffing van den werkelijken dienst, als kostwinners de laatste gericht tot LI. M.'de Koningin wor den ingediend aan den Minister van Oorlog, door tus- schenkomst van Burgemeester en Wethouders dezer gemeente, voor zoover zij, die de verzoeken doen, wo nen in de gemeente Alkmaar, of, ingeval zij buitens lands verblijf houden, in het register van inschrijving^ van het personeel van de landweer dezer gemeente voorkomen. 2o. dat de bovenbedoelde verzoeken in het bezit van Burgemeester en Wethouders moeten zijn gesteld binnen tien dagen na de dagteekening van de open bare kennisgeving tot oproeping in werkelijken dienst, dus voor of op 26 MAART a. s. De verzoeken, waarvoor formulieren kosteloos ter gemeente-secretarie verkrijgbaar zijn gesteld, moeten aldaar worden onderteekend' door hem, haar of hun, die vermeent of vermeenen daarvoor in aanmerking te komen, alsmede door den dienstplichtige. Het zakboekje moet dan worden medegebracht. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATIL, Secretaris. Alkmaar, 16 Maart 1910. KONINKLIJK BEZOEK AAN HAARLEM. HAARLEM, 21 Maart. Omtrent het feeze k vsn H. M, de Koningin en Z, K. H. de Prins s&n HiarJem, ia in de gemeeiitaramdszitiiEg medegedeeld, dat dit feesoek voorloopig fcep% ld is ep Donöerdsg 26 Mei, in elk gevsl tusaeheu dien dslum en 5 Ju? i. SCHEEPSRAMP OP DE JAPANSCIIE KUST. TOKIO, 19 Maart. Gedurende een buitengewoon hevigen storm zijn op de Oostkust van Japan meer dan vijftig schepen vergaan. Achthonderd personen zouden bij deze gelegenheid den dood hebben gevondeü. GROOTE BRAND. YOKOHAMA, 21 Maart. Een groote brand in Yokohama verwoestte vijfhonderd huizen, zöoclat drie duizend menschen dakloos zijn. Staatsloterij. Trekking ran kaden. Ie K!»«e. 1® Lijst, Prg? per l/x kruik 26 cent. BURGERLIJKE STAN O. OVERLEDEN 19 Mrt. Johrnaes Wester, 28 j TELEGRAFISCH WEERBERICHT, naar waarnemingen verricht in den morgen van 21 Maart. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 772.7 te Horfa. De laagste stand van den barometer 730.4 te Solo. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 22 Maart). Zwakke uiteenloopende winden, gedeeltelijk be wolkt. weinig of geen neerslag, zelfde temperatuur. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. De depressie, die Zaterdag in het noorden was ver schenen, is sedert die nog belangrijk in beteekenis toe genomen, maar bij langzame oostwaartsche verplaat sing breidde ze zich niet zuidwaarts uit, zoodat we ge heel buiten haar invloed bleven. Over de Middelland- sein Zee ligt ook nog een minder diepe depressie. Deze beide gebieden van lage drukking worden gescheiden door een gebied van hooge drukking, onder invloed waarvan ook in ons land de barometer wederom geste gen is en helder weer met zwakken wind heerscht. Er zijn op liet oogenblik geen aanwijzingen, die verande- ïing zouden kunnen veroorzaken en is voor morgen goed,^ meest helder weer te verwachten, terwijl de ster ke uitstraling nachtvorst waarschijnlijk mankt. M. AVIS Co), verpakt in kartonnen doezen van l/2 kilo. D. z» veidoet sau de honest gestelde eitehen. KOST THAJNTS 73 CENT X53E3 S 03XT®, Beleefd aanbe el nd. CU. HLEIJSPER, ALKMAAR, 2l Mrt. Aangevoerd paarden f a'f—0, 5 koeien en ossen f 130 a 250, 42 vette kal veren f 45 a 150, per ned. pond 90 a 125 ct., 268 nucht. tere kalveren f 8 s 20, 8 magere schapen f 18 a 25 0vette id, f a 257 vette varkens 50 a 56 ct. per ned. pond, 44 magere varkens f 16 28.- BR. OP L ANGEND, 19 Mrt. Blo mk. 2e f rer.s.-n id. f 0.s 0, reed» f 150 3 25 geb f2 s f 4 60, wstta f 1— a 2 15 uien f 1 10 a 1 45. N00RD8CEABW0UDE, 19 Mrt ReecRkoel le *oer> f5a 5 60, 2e geert f 4 25 a 4,75, kleinere f 140 a 3 50, gele le soort f 5 25 s 5 75 2* soort f 4.a 5.—, kleinere f 160 a 3,50, wsfte le soort f 2 30 2 50, 2e aeo-t f 0.a 0.klai&ere 1.— 1 70. Uien f 1.30 a 1.40. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWOREDIET, Voordam, O 1213, Alkmaar. Koers van Staatsleeningen. NEDERLAND. 19 Mrt. 21 Mrt. pCt. 2i/g Ned. Werkel. Schuld BUITENLAND Bulgarije Tabaksleening 5 Brazilië Funding 5 Mexico binnenl. 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Juli 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 6 1894 6e Em. 4 Iwang Dombr. 41/2 Financ. en Industr. ondernemingen. Nationale Hypotheek Bank pCt 4 Noordliollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref A'dam Serdang Binajey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Kon, Mij. t. expl. v. Pe'roleum Moeara Enim Sumatra Pa embang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Steèls Comm Car Poundry Comm. Amerik. Stoomv.-Hij. Marine Comm. - Preferent Marinebonds pCt 41/2 Peru Comm. aand. div. Preferent Spoorwegleeningen Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij tot, expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atoh Top. Cert. v. Convert Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. C m. 'j ,1 pref. Mis K. Texas C v. New-York Ontario Norf lk Western C. v. Southern Railway Southern Pacific Union Pacific cer1. v. Wabash Comm. Roek Island Comm. POLEN. Warschau Ween en RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 Premieieeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam Gemeente-cred. BELGIE. Antwerpen 1887 HONGARIJE. Theiss OOSTENRIJK Staatsleening i860 RUSLAND. 1864 3 3 21/2 4 5 5 761/s 1033/8 50 951/2 88 881/3 98i/s 88 95 IOU/4 98i/g 189 1335/4 179 143 1597/g 576 177 236 711/b 871/s 547 452 37 244 841/2 350 400i/s 474i/2 240 181% 1571/0 71/s 21% 68% 123/g 39% 84 89 1151/2 115% 114% 421/s 31 383/8 70 43 46% 1077/8 287/s 191 211% 491/2 127 891/4 109u/16 1043/g 976/ie 164 1751/2 456 757/8 103% 50 95% 98% 877/8 IOO3/4 1891/2 179% 143% 178 2411/3 74 90 552 453 249 87 351 404% 4731/2 239 179% 149% I86V2 130% 78% 86% 65% 153% 7% 21% 68 121/4 39% 215 114 114 41% 308/e 37% 79% 4U% 451/2 106 28% 126 189 21% 48 127 Koers van het geld. Prolongatie 3 pOt. Mededelingen. Staatsfondsen prijshoudend. Rus sen kalm. Tabakken hooger. Oliewaarden iets lager. Culturen prijshoudend. Mijnen kalm. Amerika opende flauw, het verloop was stil en het slot prijshoudend. Eene 60-j.irige D-sne zoekt tegen Mel a a. ïhfsi suite, m t «oiïedir pension, voor f50.— '0 Br. f'. letLr P N Metiusgrssht 6, alhier. II t BESTUUR van bovenger oemdo club noodigt stiie Typograf-n (bevsa 36 jj.»rl uit op d j VERG LERING t<- korr en. alk-. zal werden gehouden DINSDAGAVOND 22 MAART es, in het c»fé „Voorwaarts' op de Oud-grxcht, ten-ind., kennis te nemen van hun b spreksngfn mt-t den Directeur der Ambachtss«> ooi g' voard en hun verdere plann* n voor het awsteilen van een LEERAAR IN YAKTEEKESEN. DE DIRECTIE. DER Zg, die aan dit examen weniehan^dael te n- men, worden uitg-enoodigd zich vóór 28 MAART aan te melden bij den ondergotetkends met opgave van hunne namen (voluit), hun geboortedatum en'geboorteplaats bevendisn van de H. B. School, aan welke zg on derwijs ontvangen en indien zij geen H. B. School fceiovken, van de H. B. School san welke sij het sehriftelgk examen wenschen *f te leggen. De Voorsitter de? Commissie, Dr. H. BRONGERSMA. Haarlem. 39^M«sit 1910. volledig PENSION, v*n 1 MEI t*t 1 JULI voor een Heer. ZIT- en SLAAPKAMER san Zee en van 1 JULI t«t 1 NOVEMBER voor Heer en Dame met Kind, 2 SLAAP- en 1 ZITKAMER aan ZEE. Brieven met volle liga pr jjsepgave onder letter G.147, bureau dexer courant. uitstekend geechiit voor JONGELIEDEN, die een xask beginnen willen. Brieven franco Ietter E 147, bureau dexer courant; vcor 2 h 3 maanden vior b j«atd rekt paar in de gameertj BERGEN of cmtr:k. Brieven met uit-io - rige beschrijving te adrfcreeren onder letter H 147, bureau vsn dit bird. Terstond gevraagd «ene melken geen vereischte, bg O. KANT, Middenweg te He^r Hugowa.rd. gevraagd bg W. STROOMER, Driehuizen (gem/ZL en Nd.-Schermar. M-vr. KLUITMAN, Emajastreat 7, vraagt een fl uk Zich te vervoegen n%'8 uur 'ca-ar,ds. Mtvr-.uw VERWED, boven 't Poatkantocr, vraagt tegen 1 Mei a.r. een flinke v. g. p. v. beaeveus om dadelijk ia dienst te treden e-n Direct gevrasgd met vo'Kdig per»wen, «oor een HEER b. b, h. fe, B ieden m«t i lie tirgen w d»r i«ttw 1.147, bureau <Lzir Ceurant. Verkrgsh*®.? lij d-- h^rrn P. DE FRENNE, L-nge- i rrtt en MARTIN OLIE, Hai^fcrouwerstrait. Vrijdag entrée 50 en 25 cent Biedt zich aan een fl nk g. g. t. x. Adres: Achttrweg 24, Alknmr,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3