De Lange &de Moiaaz, C.YERHEUS, Uurwerkmaker, J. B. HARMS, Stucadoor, Limmerhoek 6, WECK-GLAS W. NEDERKQORN - Scbootenstraat 6. StlÉitfci.61111 PK?' P. OUDES BAAN's Alcmaria Cacao Voor het Aannemen. Ontvangen J. ZANDBERGEN, Laat 153. WINKELHUIS Te huur of te koop ChgmisGh oo Microscopisch onderzoek. Bergen. II Eet Eén roep gaat over CJacao". Ze is best! - STUKADOORS- en W1TWERKEN. Een goed en goedkoop SCHOUWBURG „HARMONIE". Ze is zeer krachtig, heelt een fijne aroma goedkoop in,'lgebruik getopte en Bsturel KARPETTEN ergreu. (n.-h.) CofïetPa B. C. DIMES- SEEREN- en KINDERSCHOENEN, Ze is geurig en niet te zoet. Wegens verplaatsing der z ak Finale tJitwerkcinp CS» SEK.EM. Kassiers en Commissionnairs in Effecten te ALKMAAR, ür*aaf| uw ROOMBOTER REPARATIE-INRICHTING. Tevens fijne STUCHDOORS-WITKHLK te koop. W^aagt overal het verbeterde van de CLE RCQ's Proefstation voor sterilisatie van groenten en vruchten» Bloemendaal, (.NH.) adres voor HssideS®» en Gemeenfedrukwerhen O©** "t Woensdag 23 Maart, heer BI. RUITER (viool) voor lijn vertrek Daar Zwitse land, HOUTCONSTRUCTIES Bovenstaands uitgave is verkrijgbaar hij d N V. HHRBIs CÖSTER 5 JOON, Algem Boekh., Aikmaar- Yoorjaarsdienst aangevangen 1 Klaart. Prijscourant voor de Paschen van EEKEN's prima kwaliteiten! is in ieder opzicht aan te bevelen. 30 maal bekroond. VET 89 SFcK zoo laag logslijk genoiesrd KOOP s een flink Heerenhuis met tuin. M. A. van Daalhoff, Laaf 59. G oote keazs V0CRJAfiRS-3ANDSCH3ENEN. eeue ruime keuze in Tapisbelge o GORDIJNEN, o Ëpüpfe Wei'-Éeiitrsig Bekendmaking. Onthoudt dit ookl A. WERING Hekelstraat 13, Aikmaar. Telefoon 236. J.H-WILLERS. Laat 66. Tel- Wo. 247-1 Alkmaarsche Huishoud» en Industrieschool. Aangifte van Leerlingen lasichen LABORATORIUM II. J. F. WANNA, Rentenierswoning, Steeds vpcir^adig in sluiten beleeningen en prolongatiën, nemen gei den in depöt. MEVROUW „de Bonte Koe", Lsng? gtrmat Teleï.17 - ACHTERSTRAAT B 21. - lat* Huis da 8CEAPENSTEEG. - EERSTE KLAS - Accurate regeling Degelijke garantie. 99 99 beveelt zich aan voor alle voorkomende O O TM13E3 XJSZBM, 99 Wederverkoopets gezocht. Nieuwste kleuren, 87i/a ct. J. H, WiLLERS, Laat 66, TeLNo,247. j JACOB LUTTIK UITGAVE VAN VAN MANTGEM DE DOES Amsterdam Het beste, meest volledige en zuivere Hollandsche Handboek voor de Burgerlijke Bouwkunde is Handboek voor Timmerlieden, Opzichters, Onderbazen en a.s Architecten. boor L. Z WIE MS. Dit degelijke groote Handboek, beslaande ruim 600 pag. tekst en bevattende meer dan 1200 speciaal voor dit werk geteekende figuren en platen is geheel voor de Hollandsche Bouwkunde geschreven. Het oordeel van de pers kunnen wij samenvatten in dit eene woord van een vakblad: „Wij kennen geen beter en practischer boek op bouwkundig gebied." Hij, die in zijn vak iets wil beteekenen en vooruit wil komen, schaffe zich dit werk aan. Prijs compleet gebonden in prachtband f 12. LANGS BE ZAAN, Vstn ALKMAAR 6 - 8 - W JL3© ear. Vao AMSTERDAM &30 2.13 4 6 aar. Goedkoop© 3 d&agsche retours woden na, 24 MAART niet meer uitgegeven. Er is besüsi voor gezdFgd, d«t niemand mij in kwaliteit kan ©verlreffen. En zie dezo lage prijscourant. HOUTTIL 26:o: ALKMAAR. ZOND GS GEOPEND. - en is Voor Brulktiea «-n Partijen brud ik m gözorjd, is?at j^^-noef bekend i". beleefd VARKENSVLEESCH. F,-D t Beuf efSciij?45et Beleefd ijanbevei^nd, Witte zijden Sjerpen, fijne witte en zwarte Kousen, batist en zijde Zak doekjes, wit glacé Kinderhand- schoenen, wit zijden Jongensdassen, wit Lint in alle breedten. De n'euwste dessins Tafelkleeden Loopers Vloerzeilen, Linoleum-, Fitrage- en Lancester AANBEVELEND, TE KOOP een nog nieuw n b de R.K. Kerk. PRIJS PER LOT 25 CENT. HOOFDPRIJS: een AUTOMOBIEL, veertig toornen RASKIPPEN, DUI VEN, prachtige RASKONIJNEN, BROED MACHINES en nog meer artistelen ep kat gab ed Ier P.uim veeteelt. Vervolgens Dames- en Heeren- Rij wielen. Gouden- en Zilveren Heeren- en Dames-Remontoir Horloges en »nd<sre voar- werptn Totaal ruim 1000 waardevolle prijzen. HÜfT* Trekklngsifjsten zijn 2 k 3 «ragen na de ueïksag k 10 Cta. verkrijgbaar in den lotenhandel J TERWEIJ Cz., Koorstraat A 21, Alkmaar, Telefoon No. 434. Laten alhier verkrijgbaar 25 Cts. Renhniershliisjs Kennemerstraatweg (vier Statee) ALHIER; huur f 4.— per week, Ta be *rag&nMET1ÜSSTR. 3. Fransche vanaf f 2 50 ^'.Ap, Indu&trieklasSf? f 23,— per jaar Huishoudklasse f 15, - A?n ds STOOM WASCH- 81 STRIJKINRICHTING - „De Eendracht", der Firma de Wed. Jb. KE8 ZONEN, Bergerhout; Yisscbenfiaan El, Alkmaar, kil enen sog geplaatst worden. VOOR Apotheker-Scheikundige. RITSSVOORT A 3 Telefoon no. 5. Dadelijk of met 1 Mei te huur vom ééns HOUTTIL ALKMAAR de nieuwste soorten Ruime keuze *ag© prijzen. Het steeds toenemend debiet waarborgt de soliditeit. uit, de Stoomzuivelfabriek van MAREES ZONEN, Beverwijk. Verkrijgbaar in verzegelde kartonnen doozen van Va kilo. Alleenverkoop voor ALKMAAR in Sluit-étiket waarborgt de kwaliteit. 9 TiK Hf A A 1? SfflFÏ W A T? HIT Fö Hoofdmagazijn PNIDSEN 63, 2e Magazijn MIENT 11 la.iiAi4.ii. TT iVITIki II UJLo, v°or de Steenenbrug H. JANSEN, Tel. 417. Grossier. Let op kwaliteit. Zie niet alles voor het zelfde aan, al is het gelijkend. Laat U niet door concurrentie er. een weinig prijsverschil pakken. De namaak is groot. Koopt waar soliditeit en garantie zich vertegenwcordige Uitsluitend goede waren, tegen scherp concurreerende prij/en. t9 te geven op door den mat medewerking van den ia Haarlem mst veel succes eplredsr.den jeugdigen Pianist PROGRAMMA No. I, D me! «escort, Henri Wieniawski. Allegro Moderat» j Romance Viool-solo. Fio le a la Z;ng*rs j No. II, Va-j tionon %b>r Du«tt „Nel '"d er piu Den lUe, L. v. Beethoven. No. III. Capïieio v»?i Bande' p No. IV. Romcnse F >inr, L. v. Beethoven, Viool Pause. No. I. AndarJö pit het 'huilen'ee t, 1 Max Bruch. j o* N II. Nocivrne, Chopin Wilhelmy. No. III Noetarn» S cur, Chopin. p N I y'. Bag a tells, va»! W. K>s No. V. Z gaur.e. t&n», F vadar Nachèz, S o :l Asnvang 8 uw. Openl g der z esï 7 u ir. j| Pffcsoö der ■?-.Sta.-tv* f l E»ret? rang |i 0 50 G"*lei y f 0,25. Ksustei roet p'aatsbt gprtkog vr-n hed» n af g h^t Q«hcuvt van *iie jUWEELEN, GOUDEN en ZSLVER- Wi RKEN, HORLOGES, enz.. teg-n VEEL VER MINDERDE PRIJZEN, ra kei Gtsudmagazljn van (Schrijver van Ijzer constructies, Waterbouwkunde, Hoofdredacteur van het Centraalblad). iS - F -v v> '.-'fh ü-' jL-iTr. OSSEN VLEESCH. Osïenhftss 75 et. B;efa k 70 Ro stbauf oL-nde 55 R Ud» 50 L p?r, ext afijn 45 Pol-i of Gebikt 45 V» do r L ppen 40 Msgesra Laspsn of Ctïbonside 40 S »ucgsj«s '16 h ikt 49 Dcosregm Lappan 85 V-ttsLïppsn 85 11 por 5 ons. A1 s 6 ass- R uw Oi'nsi: «t, fcjj 5 pd. 35 et-, Lij 6 »ns 40 tt. Gaj.tr hea 044-avet 85 5-n'. V» t g-irsokt 8p*k bij 5 pand 35 c»i.t, Ge>dr«A-d Spek vdn ïwtr# varkens, e~» uit te ïmèli- n, ij 5 pend 85 c:rst. Nesaa» pïöwf v*n REKEN's - :«mbekende Haag- scha Lever worst 39 c»nt, Bloedworst 30 eeot n Metworsï 50 eont p»r 5 sns. Ham&pek, bij as g Igk sa s Hüïü, 12 cent per cn«. fesnbavt'ien ea wetct voor een txlta bsdtening Ta bevragen bij den bewoner oü eigenaar W. VAN STAM, Ba gorwttg 2. B i v ;i ord-.r letter W, fea!ppo8ikas.tsor BERGEN. Goed^'t k. I5 Koaitik. Besluit vsn 22 Dac. 1909, no, 54, Trekking op WOENSDAG 23 MAAKT 1910, Origine! „DION BOUTON gsoöt tw*e Cylinder vai 12 tot 18 p^afdakr.ekïea, ruimte voor caa persenea, 2a pry*; PIANINO; 3* prijs: SALON-AMEU BLEMENT 4e pr. GROOTE GR AMOPHOON «en groot aantal vMSchill-itdo sscitec P/u mves, w*sr- olgens artikel 28 Wetboek van Koophandel. Bij akte den 18 MAART 1910 verleden voor den on- dergeteekende notaris, is tusschen de heeren JACOB PRINS en JOSEPH RICHTER beiden lederhande laar, wonende te Alkmaar, aangegaan eene Vennoot schap onder den naam van „DE FIRMA S. PRINS Azn." ten doel hebbende de door den heer JACOB PRINS gedreven HANDEL IN LEDER en SCHOENMAKERSEOURNITUREN onder den naam van S. Prins Azn. voor gemeenschappelijke re kening voort te zetten. De vennootschap te ALKMAAR opgericht en aan gevangen, wordt den. Ie MEI 1910 overgeplaatst naar AMSTERDAM en blijft aldaar gevestigd. Zij is aan gegaan voor TEEN JAREN, aanvang genomen heb bende 1 JANUARI 1910 en eindigende alzoo 31 DE CEMBER 1919. Echter zal indien geene opzegging- van de een of andere zijde heeft plaats gehad één jaar vóór het eindigen der vennootschap, alzoo vóór 1 Januari 1919, de vennootschap geacht worden stil zwijgend voor een tijdvak van tien jaren te zijn ver lengd. Deze wijze van verlenging, telkens voor tien jaren, is toepasselijk na afloop van elk volgend tienja rig tijdvak. Ieder der vennooten heeft het recht voor de firma te teekenen, gelden te ontvangen en uit te geven, de vennootschap aan derden en derden aan de vennoot schap te verhinden. Geen der vennooten mag echter zonder medewer king van den anderen vennoot, gelden of fondsen voor de vennootschap ter leen opnemen of van de ven nootschap ter leen geven, onroerende goederen voor haar koopen, verkoopen, huren, verhuren of bezwaren, borgstellingen aangaan ten behoeve van derden en in het algemeen voor of namens de vennootschap eenige daad verrichten of verbintenis aangaan die niet on middellijk in verband staat met het doel der vennoot schap. Namens de Vennooten, P. J. O. VAN TOORNENBURGH, Notaris te Alkmaar. dat Burgers E. N. R. Rijwielen H reed» 40 jazr lang sgn ingeburgerd, dua geneegsssm bekerd, yoar f 65 een pracht van een rijwiel, dos? ea door gegarandeerd, verkrijgbaar in aen JUkmamichen Naaimachinehandel Tf-tt Speciale inrichting voor reparatie, Emsilleeren en Vsreikkeien. Ook nog Rg wielen voorradig vsnaf f 35 en f 40 door ea dosr gegarandeerd. Steeds voorradig de laatsj uitkomende Nouveauté's. vco' d-, ro'-t Me aanvaagenden afeuwsn Cursus hst seinu I .;«bouw óór 24 Maart as 8 ftpri), Jsgelgks tusjchm: 9 i-n 4 uur. Oak kana n kosteloos ie Hingen g«pl«*t*t wo?4»d. BET BESTUUR. Oüdt'ïsoek van vsediogs- en genetmidd<l«n, tech nische stoffm, psthoiorisch-cheusisch onderzeer. Voor geregelde conti öle zeer billjjk tarief. 'amdie, eene eenvoudige met voor- en achtertuintjo, dicht bij het bosch, op het z idan. Zij feerat benaaen dcie kamers, keuken ea achter aerre, boven een kamer en drie slaapveatrekjes. Vcorsien van waterleiding mtt bergplaat». Hmuprrji f 225 per jsar plus de wateïbidicg. Frsnco brieven oad-r letter K147, bureau dszer Courant. «f Stoomdr. van Herms. Coster Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4