DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 72 Honderd en twaalfde Jaargang. 1910. ZATERDAG 26 MAART. Beerputten.*) STADSNIEUWS. Deze Courant wordt eiken avond» behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor ikmaar f @„80? franco door het geheele Rijk f 1, Af j>nderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën: Per regel f 0,10, Bij groote contracten rabat Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan dt N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/hc HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 0. o— TTeletoosnaa&rar Dit nummer bestaat uit 3 bladen, Wegens bet Paaschfeest zal de courant Maandagavond NIET ver schijnen- De Uitgevers. ALKMAARSCHE COURANT IV (slot.) Wij komen thans terug op het advies van de gezond heidscommissie, het eenige, waaraan in deze zaak te Alkmaar tot dusverre openbaarheid is gegeven. In dat advies leest men: „Dat er tegen het tonnenstelsel inderdaad zeer groo te bezwaren bestaan en dat handhaving van dat stelsel bij de toenemende uitbreiding der gemeente op den duur onmogelijk zal blijken, dit een en ander be hoeft geen betoog. „Juist de wetenschap dat binnen afzienbaren tijd „dit vraagstuk grondig zal moeten worden behandeld, „dat behoorlijke oplossing daarvan zeer groote gelde lijke offers zal eischen te grooter naarmate men de „beslissing langer verschuift verplicht tot meer dan „gewone voorzichtigheid in de beoordeeling van een „plan, dat dubbel verleidelijk is, wijl het aannemen „daarvan eenerzijds zou tegemoetkomen aan door „ieder gevoelde grieven van. vele ingezetenen en het „anderzijds mogelijk zou maken de principiëele beslis sing nog geruimen tijd uit te stellen en wellicht te „laten aan een volgende generatie van bestuurders „voor wie zij, nu reeds moeielijk, oneindig zwaarder „zou zijn." In haar jaarverslag over dezelfde zaak sprekende, zegt de commissie: „De bezwaren tegen het tonnenstelsel, hygiënische, aesthetische, practisehe en financiëele zijn van zoo al- gemeene bekendheid, dat het werkelijk overbodig mag worden geacht daaraan een enkel woord te verspillen. Dat een algeheele reorganisatie van den faecaliën- afvoer dringend noodzakelijk is, daarover bestaat geen verschil van gevoelen, maar wèl over de vraag of het juist gezien is het eene ondeugdelijke geworden stelsel te vervangen door een ander dat wellicht op enkele punten de voorkeur verdient, doch op menig ander een werkelijk gevaar oplevert en bovendien het doorvoeren van een inderdaad deugdelijk systeem, .ook om de met het tijdsverloop steeds stijgende kosten ad calendas graecus zal doen uitstellen." Het ligt voor de hand, dat een gezondheidscommis sie als einddoel voor oogen houdt hetgeen van uit hy giënisch standpunt het beste te achten is. Maar aan den anderen kant mag niet vergeten worden, dat het beste dikwijls de vijand van het goede is, dat men, door te hoog te mikken, het doel vaak mist. Het moge waar zijn, dat met het tonnenstelsel hierterstede het ideaal van faecaliën-afvoer niet is bereikt, toch hoede men zich voor overdrijving van de daaraan verbonden fouten. En wat de toenemende uitbreiding der ge meente betreft, zeker, Alkmaar zet zich gelukkig uit, maar die uitzetting gaat heel langzaam, geleidelijk en geregeld, geheel in aansluiting met cfé oude stad. Wij kunnen dan ook niet inzien, dat die uitbreiding in af zienbaren tijd het tonnenstelsel onmogelijk maakt. En dan. het is haast niet te gelooven, dat Alkmaarsche ingezetenen, kennende de toestanden, overtuigd zijn van de min of meer spoedige totstandkoming van een deugdelijk systeem, dat de leelijke eigenschap heeft van geweldig duur te zijn. Het is niet aan te nemen, dat een Alkmaarsche gemeenteraad er heel gauw voor te vinden zal zijn, schatten toe te staan voor hetgeen de gezondheidscommissie bedoelt. Over de appreciatie van dit feit moge verschil van meening zijn, over het feit zelf niet. En waar dit zoo is, daar zien we dan ook niet in dat toelaten van beer putten het bereiken van het door de gezondheidscom missie besproken einddoel ernstig zal tegengaan. Even willen we nog herinneren aan een argument van den hoofdinspecteur der volksgezondheid, dr. Pijnappel: „Hoe meer beerputten er worden aangelegd, des te ge- ïinger zullen de, later waardeloos wordende uitbreidin gen van den tonnendienst kunnen worden." Bovendien zou men aan de toelating van beerputten uitdrukkelijk de voorwaarde kunnen verbinden, dat zij geschiedt „tot wederopzeggens toe," zoodat z. g„ n. verkregen rechten nimmer een belemmering voor een beter stel sel zouden behoeven te vormen. Wat is er dan tenslotte tegen om tegemoet te komen aan den wensch van steeds meer ingezetenen, die in gewilligd kan worden, zonder dat daaraan overwegende nadeelen zijn verbonden, om dus naast ons tonnenstel sel beerputten toe te laten, onder alle waarborgen, die de tegenwoordige wetenschap eischt? Wij hebben ge zien, dat autoriteiten op dit gebied bodemvervuiling bij beerputten zonder overstort niet vreezen, dat ver- Men zie het nummer van 25 Maart. antwoordelijke raadgevers van het staatstoezicht geen bezwaar tegen zulke beerputten hebben, dat plaatselij ke deskundigen in de vijfde hoofdstad des rijks er evenzoo over dachten, dat haar Raad! met overgroote meerderheid 20 tegen 8 stemmen tot toelating heeft besloten. Wat, vragen wij, kan er tegen zijn om hier desgelijks te doen? Het is waar de voordracht van B. en W. strekt tot het nemen van het besluit in beginsel „dat aan de ingezetenen, die daartoe aanvraag doen, op nader vast te stellen voorwaarden kan worden vergund de priva^ ten hunner woningen zoodanig in te richten, dat deze van een spoelinrichting worden voorzien en afvoeren op een beerput met openbaar water of naar een straat riool". Dat is geheel iets anders, dan wat in deze artikelen voortdurend is besproken. Er zijn beerputten en beer putten, maar het gaat hiermee als met andere zaken, zooals laFontaine zegt: il faut considérer la fin, men moet op den afloop letten. Beerputten mèt overstort waarbij de beer wordt losgelaten kunnen voor de gejneenschap allerlei gevaren opleveren, bij beerputten zonder overstort, waarin hij zooveel mogelijk van de buitenwereld wordt afgezonderd, is dit daarentegen niet het geval. Men moge met een kleine variatie op Schiller kunnen zeggen: „de exkrementen haten het gewrocht der menschenhand," wanneer men de vóór- en tegen-argumenten, welke hier ter sprake gebracht zijn, tegen elkaar gewogen heeft, dan is het overwicht ten gunste van beerputten zonder overstort op tonnen niet twijfelachtig. De gezondheidscommissie noemt het toestaan van beerputten met overstort een stap verder dan het toe staan van beerputten zonder overstort. Gelijk er slechts één pas is tusschen het verhevene en het bela chelijke, zoo is hier één stap voldoende, om de grenslijn tusschen het al of niet afkeurenswaardige te over schrijden. Men doe daarom dien stap terug. De mee ningen, welke thans uiteenloopen, komen daardoor vermoedelijk dichter bij elkaar. Indien men Woensdag in den Raad er toe zou kunnen overgaan te beslissen over hot toelaten van beerputten zonder overstort, waartegen geen overwegende bezwaren bestaan en waardoor niemand in gevaar gebracht wordt, dan is er, vertrouwen we, alle kans dat er tegemoetgekomen wordt aan de wenschen van die ingezetenen, die gaar ne closets met waterspoeling zouden willen hebben en bereid zijn zich daarvoor eenige financieele offers te getroosten. Wordt het ontwerpbesluit echter niet in dezen geest geamendeerd, dan is het, wij zijn het met de gezondheidscommissie en met den directeur van ge meentewerken volmaakt eens, ten zeerste te hopen, dat daarvoor geen meerderheid in den Raad te vinden zal zijn. AMBAOHTSSCIiOOL-OURSUS 1909—1910. Op Zaterdag den 19e dezer des namiddags te drie ure, had in de groote teekenzaal van de Ambachts school de uitreiking plaats van de diploma's aan de leerlingen, die met goed gevolg den driejarigen cursus hadden doorloopen. De voorzitter van het bestuur, de heer Mr. F. H. G. van der Hoeven, hield daarbij ongeveer de volgende toespraak „De dag van heden is voor u, jongelieden, een dag van vreugde en genot met het vooruitzicht, het eind diploma te zullen ontvangen. Deze dag is voor u een mijlpaal op uw verderen levensweg, omdat ge het schoolonderwijs verlaat, toegerust met de kennis dei- beginselen van uw vak. Het bestuur wenscht u geluk met het verkrijgen van het diploma, dat gij door uwen grooten ijver en goed gedrag hebt verworven. Moge het tot nu toe ge leerde de grondslag- zijn, waarop gij zult kunnen voort bouwen tot vermeerdering uwer kennis en tot het ver krijgen der noodige vaardigheid in uw vak en de ver- eischte bekwaamheid in het ambacht. Ge staat nu gereed, de wereld in te gaan en het schoollokaal te verwisselen met de werkplaats. Als ge deze zult binnengegaan zijn, dan zult gij be merken, dat het leven een strijd van belangen is tus schen de menschen onderling, een strijd om het be- taan, die dikwijls gevoerd wordt met oneerlijke mid delen. Maar tracht rechtschapen menschen te wor den, werkt steeds met ijver en lust voort aan het ge bouw uwer toekomst. Gaat recht op het doel af en volgt daarvoor geen zijpaden. Streeft met een vasten wil, met beleid en voorzichtigheid naar het doel, man nen te worden die wat beteekenen in hun vak. Vooral is daartoe noodig de vaste wil, doch deze wordt alleen gevonden bij mannen van_ karakter, welnu, het Be stuur wenscht U toe, dat gij allen zult worden: man nen van karakter, die niet toegankelijk zijn voor ver leiding. Dezen toch zullen binnen de grenzen der mo gelijkheid kunnen, wat zij willen. Meent nu echter niet, dat uw leertijd voorbij is. Heen, de leerschool, die gij nu hebt doorloopen, is het begin van uw vak, op welken grondslag- moet worden voortgebouwd. Tracht steeds uw kennis en bekwaam heid te volmaken, het ambacht te loeren kennen in zij ne geheele uitgestrektheid, ja eindelijk meesters te worden in uw vak. In eene der timmerwerkplaatsen van het gebouw staat boven de deur het opschrift: „Kennis is macht": Wie zal de waarheid dezer uitspraak betwis ten." Wat ge eenmaal geleerd hebt door onderricht of ervaring, kan niemand U meer ontnemen, maar zorgt voor vermeerdering van die kennis. Deze zal dan worden eene macht, die zich naar buiten openbaart. Dat is de praktijk, namelijk het kunnen aanwenden van die kennis. Daarom, jongelui„Er nu op uit," om die macht te verkrijgen. „Er op uit" en laat het „kennen" en „kunnen" het streven zijn van geheel uw volgend le ven. De getuigschriften werden daarna afgegeven aan: Ambachtsschool cursus 19091910. Diploma toegekend aan: Timmerlieden. P. Breed, G. Blaauboer, G. Cramer, M. Dekker, D. Dirkmaat, Th. van Diepen, W. E. J. Doedens, KI. de Groot, F. Kok, D. Langenberg, II. J. Lemmers, IL Oukes, H. Schrooder, P. Stam Hzn., H. Vet, A. Wijnberg, P. Zwart, P. Koorn. Schilders. G. Beelenkamp, J. A. Geel, C. J. de Rooij, Herms. Stikkel, Robertus Zwart. Mach. bankw. en smeden. J. H. de Boer, Gerrit Bakker, J. H. Bleeker, P. Breek, C. H. Dekker, D. H. Horstmanshof, A. Kramer, A. de Louw, C. H. de Lan ge, S. de Leeuw, J. F. v. d. Post, P. Rolie, F. X. J. Schouten, Jan Zijp, J. A. Zwaag. Meubelmakers. H. Kossen, Jan Klomp, Corns. Rijnhart, Ant. Volkers, H. P. Wortel. Hiet toegekend aan 4 leerlingen. Bevorderd' v. d'. Ie n. d. 2e klasse. Timmerlieden. P. H. Baars. W. G. Beemsterboer (voorw.), O. M. van Broekhuizen, P. C. Dub beid, G. de Graaf, P. Helder (voorw.), D. de Jong, A. Kalk man, D. Kruiten, W. F. Langenberg, F. J. Meijer, G. v. d. Post, A. Schipper (voorw.), J. P. A. Smit, P. C. Smiers, W. Tauber, J. Wal, Ide Bloem. Metselaars. C. de Jong, G. de. Hijs, L. Schoen. Kleedermakers. W. Baars. Mach. Bankwerkers en smeden. J. A. v. d. Berg, W. C. Beeldman, J. v. d. Borden, KI. Bos, E, Blom, L. Dekker, J. Hartog, KL Helder, KI. Kuijt, G. L. Land man, V. ten Pas, J. Passer, J. H. Ranzijn, P. Ro^ meijn, H. J. Roorda, J. J. de Roos. Schilders. S. Bak, J. IJ. Breeuwer, G. Beukers, C. Bleijs, Alb. Kroon, G. J. Smit, Jan Houtman. Hiet bevorderd 2 leerlingen. Bevorderd v. d. 2e n. d'. 3e klasse. Timmerlieden. IJ. Ph. Braun, Jacob Pok, II. K. v. d. Goes, Jacob Groot, Dirk Joon (voorw.), Pieter Klok, R. KL- Koppen, W. C. Koppen, Simon Kuit- waard, IL v. d. Kwast (voorw.), Jan Hooi, P. Hoor den, F. Pekelharing, G. J. Ritsma, P. C. Roobeek, KL Spaans, Jan Ursem, P. Wildeboer, Hic. Koolhaas. Mach. bankw. en smeden. Joh. v. d. Berg, Jan Bos, D. Duinker, W. Fraaij, J. P. Grau, Thomas Groot, H. de Jong, Chr. Pastoor, Chr. W. Reith, Jan van Riel, S. Snoeck, Olof Stolp, Corns. Vader, Klaas de Wit, Johannes de Wit, Willem Pels. Meubelmakers. A. B. Hermes, J. Muelink, A. Pels, G. de Ruiter, B. Vos, H. Wagemaker, H. A. M. IJp- ma. Schilders. Hendrik Hartog, P. J. Renooij, KL Re- zelman, C. Tromp, Th. H. de Visser, Arie Wielings. Metselaars. J. de Graaff, Ant. Kaandorp, P. Schel vis, P. Wijlaars. Kleedermakers. Bernardus Buter, Joannes v. d. Steen, Johannes Terhaak. Ambachtsschool. Avondcursussen. Cursus 1909—-1910. Kleedermakersgezellen. Getuigschriften. Damesklee- ding. Mantels en rokken. J. F. Kammerer, Pieter Verhagen. Heerenkleeding. J. F. Hemels, W. Kleijmeer, Dirk Sougé, Simon Sougé, Jan de Vries. Behangers en Stoffeerders, van de le naar de 2e klasse. Hic. Bijleveld, J. Ilozenhart. Van de 2e naar de 3e klasse. J. Lust, J. H. Waijboer, O. Konig. Van de 3e naar de 4e klasse. J. van Geemen, S. Hijdam. Schoenmakers. Cursus 19091910. Bevorderd' van de le naar de 2e klasse. Corns. Hoehen. Hiet bevorderd 3 leerlingen. Bevorderd van de le naar de 3e klasse. F. Bruijn. Bevorderd van de 2e naar de 3e klasse. L. A. Greve, P. de Goede, M. Ruiter, M. Westerbeek. BURGERAVOHD- EH AVOHDSCPIOOL VOOR HAHDWERKSLIEDEH TE ALKMAAR. In tegenwoordigheid van het Dagelijksch Bestuur dezer Gemeente had op Zaterdag den 19 Maart j. 1. des avonds 8 uur in een der lokalen van de Burger avond- en Avondschool voor Handwerkslieden de ge wone jaarlijksche bijeenkomst plaats van de commis sie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs, den Directeur, de leeraren en al de leerlingen van genoem de inrichtingen. De voorzitter der commissie, mr. M. E. J. J. van Lidth de Jeude deelde mede, dat de cursus van de Burgeravondschool begon met 112 leerlingen, waaron der 47 in de eerste en 65 in de tweede klasse werden geplaatst. Beide klassen werdén in twee afdeelingen g'esplitst. De cursus van de Avondschool voor Hand werkslieden begon met 111 leerlingen, waarvan 47 in de eerste en 50 in de tweede klasse, ook deze klassen werden in 2 afdeelingen gesplitst, terwijl 14 leerlin gen in de voortgezette klasse plaats namen. In het leeraarspersoneel kwam in het afgeloopen jaar slechts eene verandering door vertrek van den heer A. J. Caspers naar Rotterdam. Deze leeraar, die gedurende 15 jaren aan de scho len was 'verbonden, zag men met leedwezen vertrekken en het door hem aan den Raad der Gemeente gevraagd ontslag werd dan ook op de meest eervolle wijze ver leend met ingang van 1 Januari 1910. In zijne plaats werd benoemd de heer K. Kohnert, werkzaam aan de Ambachtsschool te Appingedam, die den len Maart 1910 als zoodanig in functie trad. Tijdens de bestaande vacature werden de lessen van deü heer Caspers waargenomen door den heer H. Bok horst, terwijl de heer P. Langeberg gedurende dien tijd de lessen van den heer Bokhorst waarnam; aan beide hceren komt hiervoor een woord van warmen dank toe. Burgemeester en Wethouders werden door spreker namens de commissie dank gezegd voor hunne tegen woordigheid. De commissie, zegt spreker, weet, dat door U. E. A. de Burgeravond- en Avondschool voor Handwerkslieden een warm hart wordt toegedragen en daarom hoopt zij, dat het UEd. zal gelukken, het door het Bestuur van de Ambachtsschool aan den Raad in gediend plan tot stichting van een nieuw gebouw, welk plan door den Directeur van de Burgeravondschool en Ambachtsschool is ontworpen en waaraan de commis sie van Toezicht in eene gehouden gecombineerde ver gadering met het Bestuur der Ambachtsschool hare volle adhaesie heeft gehecht spoedig te doen aanne men. De tegenwoordige toestand, nu in vier verschillende gebouwen les moet worden gegeven, is niet in het be lang van het te geven onderwijs en eischt van den di recteur te veel tijd' en krachten, en daarom is het te wenschen dat het plan tot stichting van de nieuwe school, welk plan na rijp beraad en nauwkeurig onder zoek van de te gebruiken perceelen grond is ontwor pen en ingediend, spoedig zal kunnen worden ten uit voer gelegd. De voorzitter zegt namens de commissie den direc teur en de heeren leeraren dank voor hunne groote toewijding en hij hoopt, dat de directeur spoedig zal mogen vernemen, dat zijne illusies, al het aan zijn toe zicht onderworpen onderwijs in één gebouw te zien vereenigd, binnen korten tijd zullen worden vervuld. Hierna wenschte de voorzitter de gediplomeerde leerlingen het beste toe, dat zij in de Maatschappij zullen slagen en dat goed bezoldigde betrekkingen binnen niet te lang tijdsverloop hun deel mogen worden voor den ijver en de toewijding, waarmede zij zich op het door hen gekozen vak hebben toegelegd. Ha de andere jongens, den directeur en den leeraren een genoegelijke vacantie toegewenscht te hebben, die hun wederom lust en ijver zal geven om met nieuwen moed in September aan het werk te gaan, wordt deze bijeenkomst gesloten. De uitslag is als volgt: Burgeravondschool. Cursus 1909—1910. Bevorderd van de le naar de 2e klasse. B. de Graaff, D. J. Koreman, J. Kloos, H. J. Schaap, P. O. Smiers, Rens de Vries, J. Wijker Rzn., Jac. J. C. Bel, J. H. Burger, H. J. de Groot, S. Knegt, Joh. J. Praat, G. J. de Rover, A. Vaessen, W. Visser, P. G. Wehnes, Rens Zwart, Jozef Overtoom, W. Voorman, J. J. Goemans, H. Heijen, J. Janssen, J. W. Jonkers, J. Kerssens, D. Klinkhamer, P. Mensink, P. Modder, W. J. Pater, J. Th. Schut, C. Verdnin, H. van Win- sum, A. Kool, W. M. Bakkum, P. F. J. Praat, D. Too- renburg, J. P. den Hartigh, P. de Munk, J. F. Hij man, JMul n. d. le kl. Avondschool voor Handwerks lieden. J. Pluister Jzn. naar de le kl. Avondschool voor Handwerkslieden. Hiet bevorderd 4 leerlingen. Bevorderd van de 2e klasse Burgeravondschool naar de le klasse Avondschool voor Handwerkslieden. P. H. Baars, W. G. Beemsterboer, J. Boerma, O. M. van Broekhuizen, H. Brouwer, J. G. van Driel, P. C. Dubbeld, A. de Gier, G. de Graaf, T. Grootes, P. Hel der, P. Koopman, W. F. Langenberg, D. de Jong, G. v. d. Post, J. P. A. Smit, G. van Steeg, J. Dingerdis, A. Kaandorp (voorw.), L. Schoen, Simon Overtoom, S. Bak, P. J. Bakkum, J. H. Breeuwer, O. v. d. Meer, C. de Hijs, J. Ursem, H. J. Wesseling, J. Beemster boer, J. A. v. d. Berg, J. v. d. Borden, Kl. Bos, J. Bos, L. C. Dekker, D. J. Gerling, J. van Helden, Kl. Hel der, M. v. d. Kamer, S. Kaagman, W. Klaver, C. Kloosterboer, R. Koning, Kl. Kuijt, G. L. Landmail, V. M. ten Pas, J. H. Ranzijn (voorw.), J. J. de Roos, P. IJ. de Rover, H. H. ten Rouwelaar, J. Schadden- horst, H. Schrik, H. Smorenberg, D. Visser, D. Zuij- dam, H. J. de Haan, J. E. Ibink. Hiet bevorderd 3 leerlingen. Avondschool voor Handwerkslieden. Bevorderd van de le naar de 2e klasse. P. van Driel, O. Jonker, Hic. Koolhaas, S. Kuit- waard, P. A. Messelaar, J. Hooi, P. Hoorden, F. Pe kelharing, A. Schol, KL Spaans, H. Ursem, J. Wan- sink, J. de Graaff, F. Coppens, J. Koeman, P. J. Re nooij, O. Tromp, Th. IT. de Visser (voorw.), J. Ter- haak, J. v. d. Steen (voorw.), H. E. Bek, J. Bos, W. Botter, D. Duinker, Th. Groot, J. F. Grau, Jac. Hout- kooper, H. de Jong, G. J. van Maarleveld, C. Pastoor, W. Pelé, J; van Riel, G. van Vliet, J. Bakker, J. Kemp, J. S. Schuit, P. Bruin (voorw.), H. W. Koop- meiners, J. Muelink (voorw.), A. Pels, G. de Ruiter, B. Vos (voorw.), H. Wagemaker. Avondschool voor Handwerkslieden. Diploma toegekend aan D. Appel, G. Blaauboer, P. J. Breed, W. Boldewijn, M. Dekker, W. J. E. Doedens, D. Holman, F. Kok, O. F. Koning, W. M. Kramer, D. Langenberg, H. J. Lemmers, IJ. Schrooder, J. Stam, A. Wijnberg, G. J. v. d. Idsert, Th. Bakkum, L. J. M. de Wit, J. H. Ha- bich, O. Rijnhart, Hic. Wortel, J. Hn Bleeker, J. II. de Boer, P. Breek, O. H. Dekker, P. Groen, J. Hag- meister, D. H. Horstmanshof, A. Kramer, C. H. de Lange, S. W. de Leeuw, A. de Louw, J. F. v. d. Post, P. Rolie, G. Scale Jr., J. Th. Smiers, F. X J. Schou ten, G. Zorgman, J. A. Zwaag, J. C. Pater, G. L. Bee-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1