DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Gemeentescholen. 1910. DINSDAG 29 MAART. S T A 1) 8 N I E II WK No. 73 Honderd en twaalfde Jaargang. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor P ikmaar ff franco door het geheele Rijk f 19 M onderlijke nummers 3 Cents. der gewone advertentiën: Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 0. Toelating van leerlingen. ICIEZËRSLJJST. Nationale Militie» f^sloMniaanr BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar noodigen belanghebbenden, die met 1 Mei a.s. kinderen njeene der vijf ge- meente^chnbn toegelaten wenxdren Ie zien, uit, 'daarvan vóór 15 As R l'.MO aangifte te doen bij de hoofden dier scholen, ondt r overlegging van het geboortebrieije en het inentingsbewijs der kinderen, waarvan do toelating gevraagd wordt. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPl'lNG, Voorzitter. 21 Maart 1910. DONATH, Secretaris. ALKMAARSGHE COURANT De el qenheid bestaat da tO" aan de schoollokalen op Di sdag 5 en Dondrdag 7 Apnl os ra des namiddags 4-5 uur en w oensdag 6 April s van des middags 12—1 uur, behalve voor de 4e gemeenteschool, aan welke school daartoe g tegenheid is o eilea Maandag Dinsdag, onderdag en Vrijdag tot, 15 Apr l a s. vin IU/22 uur namiddass BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen, overeenkomstig artikel 28 der Kies wet, ter algemeene kennis, dat de kiezerslijst en de alphabetische lijsten van de namen en voornamen van hen, die van de kiezerslijst zijn afgevoerd en van hen, die daarop zijn gebracht, door hun college zijn vastgesteld en van heden af tot en rnet den 21 April e. k. ter secretarie voor een ieder ter inzage nedergelegd en tegen betaling der kosten in afschrift of afdruk verkrijgbaar zijn gesteld. Verbetering der kiezerslijst kan tot en met den 15 APRIL a.s. door ieder worden gevraagd, die meent dat hijzelf of een ander in strijd met de wet daarop voorkomt, niet voorkomt of niet behoorlijk voorkomt. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 22 Maart 1910. HERHALINGSOEFENINGEN. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR gelast, krachtens bekomen aanschrijving, den onder- staanden verlofganger der nationale militie, binnen deze gemeente in het register van verlofgangers inge schreven om zich, ter bijwoning der herhalingsoefe ningen bij zijn korps te vervoegen als volgt: 2e Regiment Vesting-Artillerie, lichting 1903, gar nizoen Amsterdam, 4 April 1910: JAN MET. Den verlofganger wordt hierbij gewezen op de na volgende bepalingen: lo. dat de miliciens-verlofgangers woonachtig in de plaats van opkomst, zich op den dag voor de op komst bepaald, uiterlijk te 8 uur voormiddags bij het korps moeten aanmelden; 2.0, dat de miliciens-verlofgangers woonachtig bin nen 20 K.M. van de plaats van opkomst, op den dag voor de opkomst bepaald, uiterlijk te 10 uur voormiddags bij het korps aanwezig moeten zijn; 3o. dat de overige miliciensverlofgangers voor zoo veel zij binnen het Rijk gevestigd1 zijn, zich op den dag voor de opkomst bepaald, met het eerst vertrekkende openbaar middel van versneld ver voer van hunne woonplaats of naaste station naar de plaats van opkomst moeten begeven, en voor zooveel zij buiten het Rijk gevestigd zijn, zich op dien dag vóór 4 uur namiddags bij hun korps moeten aanmelden. Voor zooveel miliciens door ziekte of om eene an dere reden niet tot den werkelijken dienst kunnen overgaan, worden zij verzocht daarvan, vóór het tijd stip voor de opkomst bepaald', ter gemeente-secretarie mededeeling te doen. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. Alkmaar, 23 Maart 1910. ALKMAAR, 29 Maart. Er is in de stille week op politiek gebied heel wat .rumoerigs voorgevallen. Wij denken natuurlijk allereerst aan Hongarije waar Maandag de afgevaardigden een formeelen slag gele verd hebben, zoo zelfs, dat men de ministers bloedend verwondde met inktpotten en andere projectielen. De aldus optredende afgevaardigden wilden het aan de regeering onmogelijk maken den Hongaarschen Rijks dag te ontbinden. Het plan is evenwel mislukt en nu is de hoop gevestigd op de nieuwe volksvertegenwoor diging. De regeering is met goede voornemens bezield, zij wil o. a. oen grondige kieswethervorming tot stand .brengen, maar zij kan slechts iets doen, als zij over een flinke meerderheid te beschikken krijgt. De Russische Doema had ook haar herrietooneelen, welke den voorzitter er toe geleid hebben zijn ontslag te nemen. De heer Chomjakof is opgevolgd door den gematigd Octobrist Goetsjkof. Eindelijk kwam in het Huis van Afgevaardigden te Washington iets dergelijks voor. Om den voorzitter eens te laten gevoelen hoe men over hem dacht, heeft men daar een voonstel aangenomen, waarbij werd uit gemaakt, dat de voorzitter geen lid mocht zijn van de commissie tot herziening van het huishoudelijk regle ment. Men heeft later een motie verworpen om den voorzitter voor afgezet te verklaren, maar de heer Gan non heeft verklaard, dat hij toch zou aftreden. Iu Engeland is de politieke en parlementaire stand van zaken nog altijd weinig betrouwbaar. Het Lager huis zal nu wel spoedig een aanvang maken met de ontwerp-besluiten der regeering, waarbij de wensche- lijkheid wordt uitgesproken dat aan 't Hoogerhuis de medezeggingschap inzake financieele wetsontwerpen g-eheel worde ontnomen. Wanneer andere wetsontwer pen driemaal door 't Hoogerhuis zijn Verworpen en evenvaak door 't Lagerhuis zijn aangenomen, worden zo zonder toestemming van 't Hoogerhuis wet. Er rrioe- tèn echter minstens twee jaren liggen tusschen de in diening en de derde aanneming. Voorts wil de regee ring de parlementaire periode van zeven tot vijf jaar bekorten. Worden deze ontwerp-besluiten aangenomen,' dan zal er een wetsontwerp worden ingediend. Intusschen het is alleszins mogelijk dat het niet zoover komt, dat nieuwe verkiezingen te voren nood zakelijk blijken. Of dan het vraagstuk van de protectie en van het imperialisme niet een grootere rol zullen spelen dan de Hoogerliuiskwestie, is moeielijk te zeg gen, maar in elk geval schijnt de kans groot, dat er in Engeland spoedig weer een conservatief ministerie aan het bewind komt. Italië heeft een ministercrisis. Het ministerie- Sonnino, dat nog geen honderd dagen aan geweest is, heeft zijn ontslag aangeboden, omdat de groep-Giolit- ti, bij de gratie waarvan het aan het bewind was, min der vriendelijk werd. De heer Giolitti heeft geweigerd opnieuw ten tooneele te verschijnen. Er wordt thans naar geschikte krachten gezocht. Een dreigender gevaar heeft zich deze week in Ita lië geopenbaard: de uitbarstingen van de Etna, welke groote schade aanrichten en steeds in hevigheid toe nemen, zoodat de bevolking in de omgeving met vrees vervuld is. Voorts werd er over Italië gesproken in verband met het bezoek, dat de Duitsche Rijkskanselier, v. Bethmann Hollweg er gebracht heeft en waarin men weer een versterking van het Drievoudig Verbond meent te mogen zien. In verband met den Balkan duren de bezoeken voort. Na den Bulgaarschen monarch is koning Beter van Servië in St. Petersburg op bezoek geweest, terwijl eerstgenoemde den sultan van Turkije bezocht. Men hoopt dat deze bezoeken er toe zullen bijdragen om den vrede in dezen gevaarlijken hoek van Europa te handhaven. En hiermede hebben wij de voornaamste gebeurtenis sen van deze week de revue laten passéeren. Handelsavondcursus aan de Burgeravondschool enz. Cursus 19091910. Op den 24 Maart j.l. des avonds 81/2 uur heeft de mededeeling plaats gehad van den uitslag der over gangexamens, in een der lokalen van de Burgeravond school, in tegenwoordigheid van het Dagelijksch Be stuur dezer Gemeente. De voorzitter der Comm. van Toezicht op het M. O. Mr. M. E. J. J. van Lidth de Jeude begon mede te dee- len dat bij den aanvang van den cursus zich 16 leer lingen voor de 2e klasse aanmeldden, die het vorige jaar den cursus in de eerste klasse hadden gevolgd, waaronder 3 meisjes. In de eerste klasse werden 43 leerlingen toegelaten, 41 krachtens het getuigschrift van het hoofd van de school waar zij lager onderwijs hadden genoten en 2 na afgelegd examen. Tengevolge van dien grooten toeloop van nieuwe leerlingen, moest de eerste klasse in 2 afdeelingen worden gesplitst. In den loop van den cursus vertrokken er vier leer lingen, een van de tweede klasse en 3 van de eerste klasse. In het leeraarspersoneel kwam in het afgeloopen jaar eene verandering, doordat de heer L. Leijdesdorff als leeraar in de Duitsche taal en letterkunde niet meer in aanmerking wenschte te komen. In zijne plaats werd benoemd! de heer J. N. Kroone, terwijl voor leerares in de Engelsche taal en letterkun de welk vak in de tweede klasse wordt onderwezen, mej. A. W. Boeles werd benoemd. De andere leeraren die het vorige jaar onderwijs hadden gegeven werden herbenoemd. De commissie, zegt spr., heeft met genoegen gezien, dat hare steeds geuite meening waarheid behelsde, n.l. dat de handelsavondschool in eene groote behoefte zou voorzien. De groote toeloop van leerlingen en de wijze waarop het gegeven onderwijs door de leerlingen wordt gevolgd, toont duidelijk, hoe het onderwijs aan de han delsavondschool wordt gewaardeerd. Dat de leerlingen het hun gegeven onderwijs met lust en ijver volgen is natuurlijk in de eerste plaats te danken aan de leerlingen zelf, omdat zij beseffen, hoe- veel nut zij later van het hier ontvangen onderwijs zul len hebben, maar in de tweede plaats toch zeker niet minder aan de wijze waarop door het onderwijzend personeel, het onderwijs wordt gegeven. Spreker kan dan ook niet nalaten, namens de comm. het aan deze school verbonden personeel warmen dank te zeggen voor hunne groote ijver en toewijding, waarvan het ge volg moet zijn, dat het hier ontvangen onderwijs zeer vruchtdragend wordt. Na het Dagelijksch Bestuur dank gebracht te heb ben voor zijn tegenwoordigheid, de leeraren en leerlin gen een prettige vacantie te hebben toegewenscht, den directeur namens de commissie dank te hebben gezegd voor zijne nooit hoog genoeg te schatten zorgen, voor alles wat aan zijne leiding wordt toevertrouwd en de hoop te hebben uitgedrukt in September, de leeraren en leerlingen wederom gezond en wel terug te zien, wordt deze bijeenkomst gesloten. De uitslag is als volgt Handelsavondcursus 19091910. Bevorderd v. d. Ie n. d. 2e klasse. C. C. L. Boerlijst, H. Booij, P. van Duin, P. W. G. Jongejan, P. Kok, J. Laas, M. C. Lobbregt, II. O. de Munk, J. W. Oudejans, R. v. d. Pol, C. F. Schwaner, G. Smit, P. J. Schmidt, Adr. Stutner, A. W. Tegel, Abr. Timmer, W. Boerlijst, J. Bruijn, B. F. Fuhr- man, B. A. Genefaas, Adr. Goemans, P. Jonker, K. Keeman, C. H. Kops, J. Koot, J. de Lange, G. Schoen, L. C. Sweerts, J. Schoonhoven, D. N. Terhaak, P. C. Tesselaar, G. v. d. Veer, C. Venneke, D. de Vos, J. C. Weber. Niet bevorderd 5 leerlingen. Bevorderd v. d. 2e n. d. 3e klasse. C. Brünsmann, N. Dubbeld, C. C. van Erkel (meis- jes.) J. Hart, M. Jansen, A. Kuijper, F. Laas, N. J. B. Loonen, Jan Pastoor, B. B. Reijmer, H. de Raat, J. Wold, J. C. Burger, M. M. Pels, A. C. Stoker. uitvoering' reeds vóór half acht, zoodat men te -half tien reeds huiswaarts kerde. KINDERKLEEDING EN KINDERVOEDING. Dinsdagavond vergaderde bovengenoemde vereeni- ging. Uit het jaarverslag van de secretaresse, mej. Cohen Stuart bleek dat de contributies bedroegen j 546.50 tegen 539.50 in 1908. De giften verminderden van 126 tot 23.73. Mevrouw RippingBunnik die als penningmeesteres had bedankt, werd vervangen door mevr. Wicherink Koobs. Mej. Cohen Stuart werd herkozen als secretaresse. Aan 421 kinderen uit 182 gezinnen was hulp ver leend. Van deze 421 kinderen bezochten 79 de eerste gemeenteschool, 72 de vijfde gemeenteschool, 80 de tweede gemeenteschool 87 de roomsch-kath. jongens school, 81 de roomsch-kath. meisjesschool en 22 de christelijke school. De rekening en verantwoording van den penning- meesteresse wees in ontvangsten een bedrag van 990.36, waarin begrepen het batig saldo van den voorgaanden dienst, groot 102.26. Uitgegeven was J 899.98, zoodat het batig saldo thans 90.38 is. De dames mevr. Erts, mevrouw Aukes en mej. de Vries werden benoemd in de commissie belast met het nazien der rekening. Een ingekomen schrijven van de afdeeling Alkmaar van den Bond van Nederlandsche onderwijzers, behan delende de kwestie van de volgens haar bestaande noodzakelijkheid der schoolvoeding, gaf tot eene breedvoerige gedachtenwisseling aanleiding. De afdeeling had een onderzoek willen doen instel len doch door burgemeester en wethouders was dit ge weigerd. Wel had dit college aan de Hoofden der Scholen 1, 2 en 5 vragen dezer aangelegenheid betref fende gesteld, de daarop verkregen antwoorden ter kennis van de vergadering gebracht. De rapporten van de drie schoolhoofden welke vrijwel eensluidend waren, werden niet ongunstig genoemd, wel was. eenmaal gemis aan voeding geconstateerd, doch deze gevallen hadden geene nadeelige gevolgen op het onderwijs gehad. In de jaren dat de vereeniging werkt en huisbezoe ken harentwege worden afgelegd is gebleken dat er meer behoefte bestaat aan kleeding dan aan voeding in verband met de voldoening' aan de leerplichtwet is het verschaffen van voeding tot nu toe niet noodzake lijk gebleken. De heer Beijneveld verwonderde het dat een z. i. be langrijke vraag niet was gesteld. In de klassen der ar me scholen zouden volgens hem gemiddeld tien of twaalf leerlingen zijn die het onderwijs belemmeren, door de leerstof niet te kunnen volgen. Na het bespreken van nog enkele toestanden én het doen van de rondvraag, werd de vergadering gesloten. DE WOGNUMMERS. Zooals altijd wanneer de Wognummers hier een concert geven een volle zaal, (Tweede Paaschdag in de Harmonie) al bestond het publiek ditmaal voor een zeer groot gedeelte uit inwoners der omliggende dor pen. Eu als van ouds, een programma rnet een genre zangstukken die deze vereeniging bij voorkeur zingt, n. 1. koren van kleinen omvang, stukken van een gods dienstige strekking („Waar gij zult heengaan" van Mildach, „du Hirte Israels" van Bortniansky, „Ave Vevum" en „Tota Pulcha," beiden van Gounod) oud- hollandsche deze vooral mooi gezongen -en nog eenige andere liederen. lie bekende goede kwaliteiten van het koor kwamen eek nu weer gunstig uit n. 1. goede, duidelijke uit spraak, ook van het Duitsch en het Latijn, onberispe lijke zuiverheid, mooi volgehouden pianissimo's, ook wanneer het koor begeleidend zong, en de sopraan so liste in vijf nummers zich deed hooren. En liet succes was ook als voorheen, na elk nummer ecu flink applaus. Met het oog op het vertrek der treinen begon de „ORPHEUS." Ten tweede male keerde de mannenzangvereeniging „Orpheus," directeur de heer M. Lindeboom, met eene bekroning uit den strijd terug. Op den wedstrijd van mannenkoren derde afdeeling Maandag 28 Maart te Haarlem gehouden, ter herdenking van het tachtigjarig bestaan van de mannenzangvereeniging „Zang en Vriendschap" behaalde „Orpheus" uit veer tien mededingende koren met drie tegen twee stemmen den tweeden prijs, een zilveren medaille met vijftig' gulden. Na het alhier bekend worden van dit groote succes, togen velen gisteravond naar het station om de veree niging een eenigszins feestelijke ontvangst te berei den. Het stedelijk muziekkorps, met fakkeldragers was daar ook aanwezig. Onder gejuich der menigte stoomde de trein binnen, de muziek speelde een fanfa re en „Wie heeft van Alkmaar niet gehoord." Het be stuur en de directeur bestegen een open rijtuig, en be geleid door een vroolijken marsch gingen de gelukki ge zangers naar het repetitielokaal café Central. Daar werd nog eens uit volle borst een der koren gezongen, en werd den directeur bloemen aangeboden. Vervolgens sprak de voorzitter der gemengde zangver- eeniging, de heer Kooij een hartelijk woord van geluk- wensch tot directeur en leden, waarna de zangers ze ker nog wel eenigen tijd gezellig bij elkander zijn ge bleven. De stukken door „Orpheus" gezongen waren: „De tijd der jeugd" van Loots en „Les Martyrs aux Arèn- nes" van de Rille. Als juryleden fungeerden de heeren Brands Buys, van 't Ivruys, Leon C. Bouman, Robert en Ph. Loots. VOETBAL. Alcmaria Victrix IRoundhay A. E. C. 11. In ternationale ontmoeting. Eerst om 4 uur kon Vrijdagmiddag bovenstaande ontmoeting' aanvangen, een ontmoeting, waarvoor in Alkmaar en daarbuiten zeer veel belangstelling be stond. De Engelsche club was met de boot uit Enge land gekomen en deze arriveerde anderhalf uur te laat. Het weer was prachtig en de belangstelling zeer groot. Het Alemariaveld was keurig in orde. Tegen 4 uur kwamen de rijtuigen, die de spelers naar het veld brachten aan en weldra sprongen de Engelschen keu rig gekleed in witte broek en zwart tricot met licht blauwe omslagen, het veld in. Het publiek begroette hen met een luid handgeklap. Even daarna verschijnt Alcmaria eveneens met handgeklap begroet. De mu ziek, op het veld aanwezig, liet eerst het Engelsche volkslied hooren, daarna |t Wilhelmus. Ook gedurende de match liet zij menig aardig' stukje hooren. Alcmaria verliest den toss. De Engelschen verkiezen eerst met wind mee te spelen en even vier uur trapt Alcmaria af. De Boundhay valt dadelijk vlug aan en houdt de eerste oogenblikken het spel op Alcmaria's helft. Maar onze stadgenooten werken zich los en weten weldra de Engelsche verdediging handen vol werk te geven. Alcmaria's opstelling- is bij 't begin anders dan gewoonlijk. De verdediging- is zeer versterkt. Als echter spoedig blijkt, dat gerust de gewone opstelling kan gehandhaafd worden, geschiedt dit ook en speelt het gewone eerste elftal met een invaller op den lin kervleugel, een oude bekende, die daar zeer goed vol deed. Eenige aanvallen van Alcmaria hebben geen succes. Jammer is het, als kort daarop een zeer mooi schot van onzen rechtsbinnen scheert over de lat. Dan volgt een aanval der Engelsche linkervleugel, doch de Alk- maarsche achterback weet nog juist bijtijds te redden. Zoo gaat het spel vrijwel gelijk op. Om beurten leiden de voorhoeden een aanval, 't Viel ons op, dat de En gelsche backs, evenals wij opmerkten bij de Kampong verdediging, voortdurend de bal over de hout-lijn trap ten, indien de Alkmaarsche voorhoede te veel kwam opzetten. Een aanval van Alcmaria wordt gestopt door den kranigen Engelsehen doelverdediger. Nu volgt weer een aanval der Engelschen. Een hard schot wordt door onzen keeper gekeerd, doch niet ver ge noeg weggewerkt. Een vlug toesnellende Engelschman heeft dan geen moeite den bal buiten bereik van den keeper in 't doel te zetten. Alcmaria trapt weer af en zit dadelijk flink op den bal. De rechtsbinnen drijft keurig door enkele spe lers heen, en wil probeeren alleen een goal te maken. Op 't laatste oogenblik wordt hem echter de bal ontnomen. Even daarna wordt een prachtkans gemist. Een zeer mooie voorzet van rechts wordt door twee spelers gemist. Nu is het weldra half-time. De Round hay leidt met 10. De Engelschen vormen een vlugge combinatie. De vermoeienissen der rei3 doen zich blijkbaar bij hen ge voelen. Enkelen trappen meermalen mis en hun scho ten zijn soms zeer onzuiver. Hun eentrehalf en mid denvoor vallen op, door meer dan gewone snelheid. Hun doelverdediger is kranig. Alcmaria speelde in een woord keurig. Slechts zel den zagen wij hen zoo in één der competitiewedstrij den. Elk gaf zich van 't begin tot het eind. Een korte rustpoos en na het gebruikelijke kieken wordt weder begonnen. Wel vallen de Engelschen we der het eerst aan, doch spoedig neemt Alcmaria het spel in handen, en heeft nu tot het einde verreweg het beste deel van 't spel. Er wordt een corner geforceerd op het Engelsche doel. Deze wordt van links keurig genomen en prachtig gekopt, doch jammer even over de lat. Er ging reeds eeii gejuich op, daar velen dach ten, dat de bal zeker in 't doel was. Alcmaria houdt echter vol en nadat de Engelsche keeper tot tweemalen toe prachtig gered heeft, moet

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1