ONTVANGEN Dagmeisje eene MEID-HUISHOUDSTER jiailijkscfcs Algeoieeiie Ledeiuergadedrig J. ZAMBlCÈN, Laai 153, Ros, Gids voor Bergen on Omstreken f 0.40, €3 VRAAGT Wandelkaart voor Alkmaar, Bergen en Heiloo fÖJO, m m m r ADVERTENT I EN TE IÖOFi ML en A* van Daalhoff i-: LAAT 59. G-E1V* AAGD Liefdadigheid naar Vermogen. KARPETTEN, LINOLEUM, VLOERZEIL, LOOPERS, TAFELKLEEDEN, TAFELZEILEN, enz. enz. een Jongmenisch Th, KRAAKMAN ZOON, M. V. Boek» en Handelsdrukkerij voorheen Voordam C 9. Telefoon No 3, Alkmaar. ingezonden stukk - .p# Tan dm! dd el en LPogl&Zo ucn sl G. PEDROLI sn L. PEDROLI—BUERS. W, TIMMERMAN, Kooltuin 5, b|d. Dijk. Een goed onderhouden Heerenrijwïel. Adres MiddenstraatNo. 14. wit glacé kinder-HAN DSCHOENEN, RUIME KEUZE .-. nieuwste Ceintuurs, Jabots, Voille Tulle, Pietssluiers enz op Woensdag 13 April 1910, 's avonds 8 uur in restaurant „Pront." GROOTE VOORRAAD IN Hiermede hebben wij de eer te berichten, dat wij vanat heden aan het Telefoonnet zijn aangesloten met nummer 457. WIJNHANDEL. Nu de mooie dagen wreer komen en daarmede de tijd om tochtjes te gaan maken, raden wij ieder aan kennis te maken met onderstaande uitgaven met een Spinnewebskaart der wandelwegen in de Rijksdaiuen en een kaart van Bergen en Bergen aan Zee. met een verzamelkaart van Schoori tot Heemskerk en plattegrond van Alkmaar. de sneeuw een halve meter hoog. Ook in andere ste den is veel sneeuw gevallen. Aan vruchtboomen is zeer veel schade toegebracht. Aan de Portugeesche kust heerscht een geweldi ge storm. Een boot met elf man sloeg om, allen ver dronken. In geheel Oostenrijk-Hongarije vriest het hard. Aan de Adriatische zee waait een sterke Oostenwind. De scheepvaart is gestremd1. Uit allo deelen van Frankrijk, voornamelijk uit de noordelijke departementen komen berichten van koud weer. Sneeuwstormen woedden overal. In Argentière heeft de vorst groote schade aange richt aan de wijnbeplantingen. MENINGITIS. In een fabriek in Kopenhagen is een meuingitis- epidemie uitgebroken. Drie werklieden stierven, twee zijn op 't kantje van den dood. 120 arbeiders verlieten de fabriek uit vrees voor besmetting. In München, waar meningitis in het garnizoen heeft geheerscht, wordt het geheele garnizoen, meer dan 10.000 man, geneeskundig onderzocht. Van de 2763 soldaten, die reeds onderzocht zijn, bleken er 25 de ziekte onder de leden te hebben. De bacillen-dragers die de bacillen wel een jaar bij zich kunnen dragen op de slijmhuid in de mondholte, zullen een bijzondere be handeling ondergaan. DE UITBARSTING VAN DE ETNA. De dorpen, die bedreigd worden door den lavastroom, die uit de Etna vloeit, komen steeds meer in gevaar. De Amerikaansche geleerde Peritt, een bekende groot heid op het gebied der vulkaan-uitbarstingen, is van meening, dat de lavastroom nog lang niet zijn einde bereikt heeft. Een nieuwe, heftige uitbarsting schijnt nog te vreezen te zijn. Professor Eicco heeft het Etna-observatorium verla ten, wegens het aanhoudende gerommel in den berg. „Niemand," zoo verklaarde hij, „kan het gerommel langer dan 20 of 30 uur aanhooren zonder krankzinnig- te worden." Eén dorpje is reeds verdwenen onder de lava. In Messina werden Zaterdag 7 hevige aardschokken waargenomen, vergezeld van een dof, onderaardsch ge rommel. De bevolking verkeert in doodelijke angst. ARSENICUM IN PLAATS VAN SUIKER. In Camberg (Saksen-hleiningen)is een geheele fa milie ziek geworden na het gebruik van koffie met suiker. Al spoedig deden zich vergiftigingsverschijn selen voor en het bleek, dat de suiker met arsenicum vermengd was. Men weet evenwel niet door wie. De vader is reeds gestorven. EEN RAADSELACHTIGE EPIDEMIE. In Kutahija (Klein -Azië) is een onbekende epidemie uitgebroken, die reeds 150. slachtoffers heeft geëischt. Het schijnt een soort van pest te zijn, die ook in de omstreken heeft geheerscht. EEN NIEUW RECHT VOOR MANNEN. Vanuit Nieuw-York reisde een heer met zijn mooie, jonge vrouw naar een der voorsteden. Een bekend sportsman, die in dezelfde coupé zat, zag de dame met bewonderde blikken aan, wat haar echtgenoot er toe bracht, hem een slag in het gezicht te geven. De pers was evenwel op de hand' van den sportsman en citeer de o. a. een gezegde van een Engelsch dichter: „Mooie gezichten onder mooie hoeden willen en mogen bewon derd worden." En een rechter stelde voor de volgende verordening in te voeren: „Alle mannelijke perso nen hebben het recht minstens twee blikken te slaan op ieder mooi vrouwengelaat, zoolang daarbij de grens der ongepastheid niet overschreden wordt." 't Is trouwens in groote steden als Nieuw-York voor de mannen bijna een onmogelijkheid niet te kijken naar de buitengewone Chantecler-hoeden. SIERADEN TER WAARDE VAN 30.000 VERDWENEN. Een Russisch echtpaar bewoont sedert eenigen tijd een villa dicht bij Nice. De vrouw bezat sieraden ter waarde van 30.000, die zij mot de sieraden van hare zusters in een lade borg. Nadat zich Zaterdag ver schillende rondtrekkende muzikanten en zangers in den tuin hadden opgehouden, waren de sieraden ver dwenen. Men vermoedt dat een hunner is binnenge drongen en ze bemachtigd heeft. DE VILLA'S VAN BARONES DE VAUGHAN. Prinses Louise van België heeft door haar advocaat laten verklaren, dat twee villa's in Ostende, die in het bezit van barones Vaughan zijn, rechtmatig aan de erfgenamen van koning Leopold behooren. Zij ver langt uitlevering der beide huizen en haar aandeel. De barones heeft laten verklaren, dat zij beide villa's gekocht heeft, één van een ingenieur en één van ko ning Leopold. NAPOLEON'S HUIS OP ELBA. Het historisch huis, waar Napoleon I op Elba ver blijf hield, zal met toebehooren dezer dagen onder den hamer komen. Men hoopt evenwel, door een nationa le geldinzameling het voor verdwijnen te bewaren. ELF WERKLIEDEN GESTIKT. In Moskou zijn élf arbeiders in een fabriek door gas gestikt. Met moeite konden 70 vrouwen gered wor den. EEN HUZAAR ALS INBREKER. Een huzaar uit het regiment in Alengon was reeds eenigen tijd verdwenen en werd in Pontoise terugge vonden, waar hij vroolijk leefde van geld, dat hij bij het plunderen van een villa bemachtigd had. Hij werd aangehouden en weer op vrije voeten gesteld, waarna hij zich opnieuw toelegde op het plunderen van villa's en niet minder dan zes landhuizen onder handen nam. Thans is hij evenwel opnieuw aangehouden. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, naar waarnemingen verricht in de-n morgen van 4 April. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsc.h Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 773.0 te Seydisfjord. De jaagste stand van den barometer 750.5 te Bilt. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 5 April). Meest matige noordoostelijke wind, zwaar befvolkt of betrokken, waarschijnlijk regen, kouder. Alkmïa?, 31 Mzart 1910. Geachte Redactie! Oadergeteekecda wen*ehte ga&rne eenige regelen fcs plaatsen in Uw veel gelezen blad, naar aanleiding n de drukte, gemzskt dour het Bestuur de? Christelijk^ Bakkersgezellen-vere6nigiug. Aan het Bestuur der Christelijke Bakkersgezellen alhier. Al* lid van de Christelijke vakvereaniging gevoel ik me gedrongen een woord van protest te u ten tegen het drijven onzer afdeeling tegen één patroon, dis m dezen, zoo het seksen den disralag moest gave», of er al dan niet gebakken sou worden op den 2en Paasch- dag. Ik vind het echter een opmerkelijk ve schgr s-1 dat men daarvoor juist een man als de heer Vslk ep zoekt en aan de handieekening van al de ander» Heeren Patroons geen waarde hecht, wat vcor hon juist geen vleiende gedachte is. Zij worder. beschouw 1 als lappen, die er hg neer hangen, Mjjn inriens is er te weinig op de belangen van alle gezellen gel.t daar ze toch wisten, dat bij den Heer Valk ook leden Tan den bond werkzaam waren, en ik h?b bij de sen de ondervinding opgedaan dat man lid moet xgn van een Christelijken vakbond om door eigen collega's op straat gezet te worden. Waar één bestuurlid me de verzekering gsYt dat za heel het broodetend publiek ep de hand kudden, geloof ik niet dat dit de rechte wgse van strijd voeren is voor esn zich noemende Christelijke Bakkersgezullen-vereenigiug en ten slotte neg sen woordje aan ME. Patroons die in dezen al een kèèl zuinig figuur hebben gsms.akt, met uitzcnde- ring van da Patroon* v. d. Pot, Lindelaan en Elfring. Kanisgsweg, d«sen twee heers», komt een woord van lof tos, zij hebssen bewijs ann hun collega's gegeven dêt het niet bakkes op den 2«n Pnasckdcg buiten d*n h«er Vslk zeer wel mogelijk is. Dat men zich achter genoemden He r verschuilt met te zeggen „Valk doet h*t niet, wa kunnen het dus ook niet doen", is de grootste oa»ia die cr be staat. Ze will n liever niet, maar plakken in «les»n den gezellen de eogfesi dicht dosr twee dogen to voren hun hand te teekenen, en op den 2en Paasehdag e*en goed ts bakken sis de Heer V*lk op wien ze ven te voren -zooveel eritiek hebben uitgeoefend en hat dead hun Patroonshzrt zoo goed ain, deze reclame U-gen den heer Vfilk 'k Ges? echter den H H. Patrooi.s ton sx&d dat ze hun zaakjes zoo inrichten dat Z9 met ge noemde ,i ILe- kunnen wedijveren wat aangaat den wark'ijd en hrt loon om déz n zomer ta beginnen Bun gazellen aibn san wssk vrij;f te geven mst be houd van do dubbeltjes, hstgesa bij genoemden Patroon reeds j»ren de gewoonte i». Ea mogen de Heeren me dsn wijs willen maken dat zo dit niet kinnen «oen. dan heb ik evenve-1 re«ht te betuigen dit de He?r Valk onmogelijk den 2on Psasshdsg vrjj koa van habk-n. U.E. d&a-cende voor de opn*me, tseken ik mij W. PIERSMA, Lid der Csristeigke Bakkers-GezeSGn-Vereini/gisK, eg:ii 1 wn wr/wgani»v LOODWIT. Geachte Redachtie der Alkm. Courant, Vergun mij een klein plaxtija in Uw Blsd, bij voor baat mijn dank. Het is naz? aanleiding van een Kaa k- besluit voorkomende in het N». van Donderdagavond, «n wel over Lm;wit, waarin ons gerekt Raadslid, de Haar Uitenbotck, dadelijk maar voorst side, „zonder af wachting wat het Rijk doet", in de sUdsbastekken het loodwit te verbieden. Zulks verbaasde mg zesr door i at den Heer U. in sgn kwriiteit van Voorzitter enz. der Coöperatieve Bouwvereeniging, gepasseerde n*j»*r voer het van buiten schilderen èr wo;.ingec in het bestek voerschreef, dat feest loodwit moest wor-' den gebruikt. Is dat consequent? Of zijn de meeningm vsu dien Hear sedert zóó gswgaigd. H. DE GROOT Jz Seer. van de afd. Alkmaar vs-n den Bond van N«d. Schilders Patrosns. Alsmaar, 1 April 1920. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET, Voordam, O 1213, Alkmaar. Koers van PCt 21/s 5 5 5 4 4 4 4 5 4 41/2 Staatsleeningen NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld BUITENLAND Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. lapan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Fm. Iwang Dombr. Financ. en Industr. ondernemingen Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noórdkollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc, aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref. A'dam Serdang Diodjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Vlij. Iton. Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Ei.im Sumatra Falembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak n Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cv. Steels Comm. Car Foundry Comm. Anaerik Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent Marinebon ds Peru Comm. Preferent Spoorwegleeningen. Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staatsspoorw Deli spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert Bd pCt 4 Denv. en R Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. KansasCity South. Com. pref. Mis K Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v Southern Railway Southern Pacific Union Pacific eert. v. Wabash Comm Rock I land Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND Wladikawka3 1885 pCt. 4 2 Apr. 4 A] r. 751/4 98 50s/, 95 V« 951/s 871/s pCt 41/g aand. div. Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam Gemeente-crcd. BELGIÉ. Antwerpen D87 HONGARIJE. Theiss OOSTENRIJK, Staatsleening 1860 RUSLAND 1864 3 3 21 9 4 5 5 881/0 947/s 100:% 98i/2 1893/s 133 1811/, 145 159 586 216 300 75 96 587 472 43 254 92 358 408 536 263 202 152 1871/s 959 1271/ie 74Vs 8411/ie 631/s 160 6Vs 191% 663/ie 125/8 403/, 83 881/, 216 112% HlVs 40i/, 293/, 361/s 683/, 40u/i6 443/, 103 273/, 124 186 217/16 45 1291/s 891/, 1095/g 104 975/16 161% 176 456 75 503/, 951/2 87 Vs 88 98V, 881/2 189s/, 230 310 72 96 Vs 471 260 91 Vs 538 2601/2 2051/, 1521/, 1861/g 969 127 75 Vg 8U/2 62% 61/, 193/, 661/, 121/2 401/s 881/, 216 1111/4 111% 401/4 293/, 85% 681/4 40% 45 103 271/3 1241/is 186 31% 451/0 Koers van liet geld. Prolongatie 41/s pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen on veranderd. Tabakken vast. Oliewaarden prijshoudend. Culturen zonder variatie. Mijnwaarden in lévendige stemming. Amerika opende kalm, het verloop' was stil en het slot prijshoudend. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN. 3 Apr. Corneliaz, van Ditk Modder en Geertruida Bgl. Bjuw-na Wslkelmina Maris, d, van Gerardu* Petrus Joseph Pedreli en Lsuisa Oatka-ina Maria Buerr. OVERLEDEN 3 Apr. Simon D kk°boom 80 j. Ingezonden Mededeelingen MARKTBERICHTEN, ALKMAAS, 4 Apr, Aangevoerd paarden f a f—0, 9 koeien en ossen f 160 a 280, 33 vette kal veren f 40 124, per ned. pond 90 a 120 ct., 169 nucht. tere kalveren f 8 a 22, 4 magere schapen f 20 a 25, 0vatte id. f a 314 vette varkens 50 a 58 ct, per ned. pond, 46 magere varkens f 16 s 31.— NÜOBDSGHARWÖUDE, 2 April R eiskoet U sozk t 9.s 10 50, 2: ifoert f 7.50 a 8,50, kleinere f 1 75 a 5 1 gele Ie f 8 - 8.75, 2sosrt f 6 50 7.50, kleinere f 1 80 4,75, witte le so»*t f 3 50 a 3 75. kleinere 159 a 2 50 Uw» f 1 60 1.65. BR. OP LANGEND 2 Ap-il Bleeirk 5b g f id. f 0,a 0, r*ad* f 25.75 gele f3 f 9 7 i, witte f 1 50 a 2 60 aisn f 1.50 a *1.75 1885 1910. O? dsn 9i«n Apr.»! a.s. hopen o: ze geliefde Ouders L, BLOM en JANNETJE WITSEN fcunria 25-jarige Echtvereniging ie her denken. Hunne cUck-bzïe Kinderen, MARIA. DIRK. JANNETJE jCORNILIA. JAN. Alkmaar, ANNA. 4 Aprtl 1910. ALIDA Geboren BOUWiNA dochter van Alkmaa', 3 April 1910. lEsnigs ker n'tgeving.) Heden overleed in dea ouriordora van tachtig jaren, onze innig geliefde Vader, B»Fu«*d- en Grootvader de heer S D1KKEBOOM, wedn. van ANNA POUWLINA VAN ZIJL. Zjjn levm was Christus, sgn sterven gewin. Uit al'er G. J. DIKKEBOOM Alkmaar, 3 April. heeft men kier verkregen door citbmëing een eerste en twee do bends Meubelmagv-zijn dus begsert srg Meubelen voor weirjig geld, dsn in ket adres: D»ar liep sk vsnnssrgen da varkensmarkt een» cm, En zag da&r dis hessten verbcprs voor *n z»kew som. Nou, dacht ik, Eoo'n echts vsfkense&rbonaad Sm»skt teek wel, al wordt bij dsoï de j.>den versmaad, En tsen ik d».ar zoo in gedachte stond te rijmen, Komt er iemand di. luistert n»-sr dsn nsam van SgmeD, Die zsjtma.ar KAAIJ, dat is tcch es last, Mgn sigarenkistje zta*,t weer leeg op de katt Nu zeg ik Mijoheertje, is dat aau soo bar? Voor f 1,70 zst ik w^sr een volle in Uw kar, Ja d\t 'e goed, maar west js wat jo m t-en kan doen. Wsi mstsriaal er bij dsrn waar ik mgu pijp mee kan 'k Bedoel van die fijne porioriso van 50 cont hst per-d, W&arvaa ik laatst een pgpjs stepte en zs toen zsa [lekker vacd. Cl, KAAI), Sigarenfabriek „de CoBoarrsat" 7. Alkmaar, T-alsf. 279. een GBOOTEN VOORRAAD voorjaar- en zomer-H ANDSCHOENEN. TEVENS o o o o o o gevraagd fcji KAAIJ, Koolfuin 7, Alkmaar. in ean klsin g» zia, met boerderg bekend. B iev»n franco lett-r K 149 bursiu d-»se' courant. PUNTEN VAN BEHANDELING O.A. R*k*>o.ing ea Versntwosrdicg door den PenLing- me-ster JizrveriLg d«>or den Secretaris Voorziening in vacatures in het Bestuur en de «smmisttie van rapporteurs, N.B. Ds raker,ir g li^t vsn hsden sf, gedurende scht dsgen ter inssge vcor de leden, ten huize van den P. naiogmsestsr, den hesr Mr. VERHOEFF. Het Bestuur t COHEN STUART, Voorzitter. STEEN, Sesretaris. Unp sn iMfcrOnilKI T«n_ ksntore van da Msatrchappij „ALKMAAR- PAO KET' kan geplsatst worden. Velïedigs brieven s»n de difeotia. Beleefd aanbevelend, vgiënische Zuiveiinrichling, twiBili Kis Rrairflto. Dt telïlli ftp Is iwf a toll f 115. VERKRIJGBAAR bij de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3