De Lange de Moraaz, Ds Fusswohl-SCHOENEN BAAN's Alcmaria Cacao Ze is zeer krachtig, heeft een fijne aroma goedkoop in 't gebruik D£ Koningin De Wiskottens „DE EVERINCK" N.V. tel- en lidslsiMtelj il, HERMg COSTER «üZOON, Boekh.. A!kmaar. J. B. HARMS, Stucadoor, Limmerhoek 6, Stucadoors- en Witwerken. DAMES- HEEREN- en KINDERSCHOENEN, C.YERHEUS, Uurwerkmaker, Nette personen, een boerenknecht, Groote Yoorjaameemarkt Groote Paardenmarkt -: Stoombootdienst „ALKMAAR PACKET' Ned. Ind. Escompto-Maatschappij F. FES JEM Payglop 22 Het oudste en soliedste adres bruiloften en partijen met b|)levering van servies enz. G. W. VAN DER VEEN, is in ieder opzicht aan te hevelen. 30 maal bekroond. WM PREMIE-UITGAVE FEUILLETON. Salonbooten met glasbeschutting aan dek. De meest volmaakte HECTOGRAAFMACHINE Prijs voor octasf folio maat 37 bij 26 cM, f 60—Prijs voor kwarto maat 26 bij 19 ciS. f 3.50. T&wmm fijne Staieadcieps* witkalk. te keep* Een mooi getuigenis voor de SANGUINOSE. - Aan de STOOM WASCH- ea STUURINRICHTING - „De Eendracht", eenige Wasschen Steeds voorradig in REPARATIE-INRICHTING. Uit de hand te koop Bouwkundig Opzichter te ALKMAAR Maandag 18 April 1910. te ALKMAAR loensdag 20 April 1910. Correspondenten der BROM EN ISTTST^k. VOOR HET LEVEREN VAN is - FNIDSEN C 71. Banketbakkeren Kok. Telef. 74. en is HET H1E.ÜUI5TE NUMMER VAN 13 Iv LD ER OM AflN ONS -T.'. VERKRIJGBAAR LANGS DE ZAAN. Van ALKMAAR 6 8 10 - 2/30 nar. Van AMSTERDAM 8.38 9 30 2.15 4 6 aar. PG" Goederenvervoer snel en goedkoop. Van Zaandam naar Haarlem 815 1*2.15 4.15 uur. Van Haarlem naar Zaandam 1015 2.15 6.15 uur. AT,KM A ATf^riT WABFMITTrfi Hoofdmagazijn FNIDSEN 63, 2e Magazijn MIENT11, Ü.UH.1U. v? ü-lAi-lbil -IA UAkj, voor de Steenenbrug. H. ANSEN, Tel. 417. Grossier. - - WETTIG GEDEPONEERD. beveelt zich aan voor alle voorkomende CONOLTRREERENDE PRIJZEN. der Firma de Wed. Jb. KES «fc ZONEN, Bergerliout, Visscherslaau El, Alkmaar, kuanen nog geplaatst worden. HOUTTIL ALKMAAR de nienwste soorten Ruime keuze lage prijzen. Het steeds toenemend debiet waarborgt de soliditeit. ACHTERSTRAAT B 21. - EERSTE KLAS - Accurate regeling. Degelijke garantie. met veelconnecties en eenigen vrijen tijd, kunnen zich gemakkelijk een bijverdienste van t 15.— a 1 20 per week verschatten. Een riant WINKELHUIS, staande Hekelstraat, van alle gemakken voorzien. Koopsom zeer laag; Een SLAGERIJ op een der beste standen te Alkmaar, waarop de geheele koopsom als hypo theek gevestigd kan blijven; Een BAKKERIJ met 2 Ovens en ruime Win kel, met vrije steeg, op besten stand te Alkmaar Een WINKELHUIS, zeer geschikt voor Sigaren winkel of iets dergelijks, op drukke stand; Een TIMMERMANSWERKPLAATS met afzon derlijke Bovenwoning Eenige WOONHUIZEN aan de Stuartstraat, zeer geschikt voor geldbelegging alle perceelen voorzien van gas- en waterleiding en voor uitbreiding vatbaar. HYPOTHEEK BESCHIKBAAR. Te bevragen bij de Firma J. RUTSEN Ce., Stal ionsstraat 58 62. zoekt zoo spoedig mogelijk plaatsing, ook als UITVOERDER. - op op - koopen en verkoopen wissels op Indië, maken telegra fisch gelden derwaarts over. Minerale wateren. Bronzouten. Verbandstcffsn. Emserpaitiiles. LaverirAiD. Scstt'i Emulsion. Eikeleacao. Haematogen. Laetagol. Olijfolie, Melksuiker. Sünatogen. Somatose. Tropon. Sl< mpsiroop, Slemppoeders. enz. verkrijgbaar in de apotheek van RITSEVOORT No 3 TELEFOON No 5 zfjn dtcr de nieuwste constructie, de EUg- tisehe, de sterkste. Worden in ket dragen niet modalloos en kunnen gemakkelijk gerepa reerd worden. VERKRIJGBAAR tij ONZE iSi Haar de vijf en veertigste Duitsche uitgave door RUDOLF IIERZOG. „Wel zoo, August/' lachte Gustav, „laten we dan maar oppassen. Moeder slaat er flink op. Kom, geef me de hand. Wij hebben meer te doen dan om een meisje te kibbelen, dat je nog niet eens hebben wil. Menseh, wees blijJij hadt haar ook volstrekt niet kunnen gebruiken, ze is veel te fideel, en haar broer Ernst, de schilder, is zoo wereldseh, dat hij je maar geblameerd zou hebben. Zie je dat ook in? Eindelijk! Het was een moeilijk baantje, om je dat aan je ver stand te brengen. Maar je zult mij nog dankbaar zijn, dat je Albert Kölsch hebt in plaats van Anna Kölscb. Drommels, ik heb nog geen stukje eten in m'n maag". „O," zeide zijne moeder, „Emilie Lachend bonkte Gustav Wiskotten de1 trap af. In zijn eigen huis heerschte eene opvallende stilte. Hij betrad de kinderkamer en vond die verlaten. In de eetkamer lag nog slechts één couvert op tafel. Hij belde de meid. „Waar is mijne vrouw?" „Mevrouw is naar de slaapkamer gegaan." „En de kinderen „Zijn gaan spelen." „Zeg mevrouw, dat ik hier ben." Het duurde eenige minuten, voordat Emilie Wiskot ten verscheen. Ze droeg eene morgenjapon, die niet geheel nieuw meer was. „Waarom heb je mij laten roepen?" „Waarom? Omdat ik thuis ben. Ja, ja, ja, ik ben te laat. Heem me niet kwalijk. Als men zulk een ge zicht te zien krijgt, blijven een menseh de verontschul digingen in de keel steken." Let op kwaliteit. Zie niet alles voor het zelfde aan, al is het gelijkend. Laat U riet door concurrentie en een weinig prijsverschil pakken. De namaak is groot. Koopt waar soliditeit en garantie zich vertegenwoordigen. Uitsluitend goede waren, tegen scherp concurreerende prijzen. voor h*nd- en machineschrift, overtreft allo tot dusverre bsatzande Hectograaf-Msehine», door da hoajr»t eenvoudige behandeling en zuivere afdrukken. De „EVERINCK" ia een Hollsndscke vinding, du» Hoilaudsck fabrikaat, gsen iraekina is tcht, dan voorzien van har.dtebkoning de fabrikanten. Alle engeteekende Machine», zelf» van denzolfien n«am, zgn waaréeloozs namaak, en verzoeke vooral te letten op de kleur der specie, (re«r). Da „EVERINCK" wordt onder garantie geleverd voor zijae practises waarde. De „EVERINCK" heHt in Nsderland en 't buitenland de meest vleiende attes ten van H H. Militaire Autoriteiten, Poiitia-Commissarissen, Gemeente-Ontvanger», A ekitecten, Notarissen, Handelskantoren, Onderwgzars, Hotel», Makelaars, Fabrikanten, Gemeentebesturen, Muziekleraars, Bruwkundigen, Winkeliers, Deurwaarders enz. De „EVERINCK" is een» mrebine welke op elk bureau, kantoor, teekenkamer, school of fabriek zjjn plaat.r vindt, om zijn» praetiscke eigenschappen. Da bewerking dar „EVERINCK" is kocgst eenvoudig »->n zindelijk, zoodat een ieder haar direct kan to^prsien. Alle machine» zjjn voorzien van gebruiksaanwijzing en num mer, hötwMk KOïdig is, wanneer na veelvuldig gebruik da machine bijgevuld moet werden. Na opgave van het nummer ia de Evetii ck-Spscie te bekomen h f 1.50 per kilo. Ook kan men ze tsgm genoemden prijs bijgevuld kiggen, wannesr de machines 'raiso werden to: gezonden, ontvangt men dezelve vrachtvrij terug. M< ju ff jouw J. C. van Steenbergen, Burgeme-.aLr de Ssosslrast 47, Rotterdam, schrgft ons: De dankbaarheid driegt nsij U mede ie dselen hoe uwe Sangumoge mp geholpen heeft, waa langen tijd ozgeatsld. De eetlust ontbrak geheel, en t.lksca leed ik aan hevige krampen. „Bioed<rmoa£e en zsnuwen" zeide mijn dceter, en gaf mg staslpilien en eiwitstaal, doch zonder det ik er de mlnafe baat bij vond. Zelfs hen ik vijf weken n»ar eene badplaats geweest, en knapte daar wel wat op, «,scfa thuis werd het weer hetzelfde. Familieleden, die door de Sangulnose geholpen waren, raadden mij dit middel sterk santn inderdaad hst helpt mij heerlijk. Ik heb nu twee fUeons gebruiktmijn eetlust is terug en mijne pijusn zgn achterwege gobleven. Ik blgf de Sanguineus nog een tijdlang gebruiken en verwacht er eene volkoiatne genezing van. 12 Jan. 1910. M*j. J. C. VAN STEENBERGEN. Wannrer gij deze.fde kwaal hebt als M»j. van Steecbargan, beproeft dan ook eens ie Sargulnose! Wanneer grj mis»chien ook geeu baat vindt bij de middelen, die gij tot kiertoj nsamt, neem dan iu eens de SntJgulnoss Gij moet den moed niet opgeven, al heeft uw zw-kte ook lang geduurdwat de Sangulnose voor M-j. y. Steenbergen gedaan heeft, dat wil zij ook voor U doen Neemt er de proef mee, en gij zult fcsat vinden fcg de Stnguinose SANGUINOSE kost per flacon f 1.59; da 6 flacons f 8.de 12 flacons f 16. WACHT U VOOR NAMAAK. - - - Den Ilasg. Van Dam Co. Te Alkmaar bijNIEROP SLOTHOUBER, firma SCHOUTEN «te Co., AN SINGH MESMAN, Apothekers, Firma C. KEG, afd. drogisterijHeiloo bij G. JONGEJAN Noord- Scharwoude A. SWAGER <fe P. HOFFBroek op Langendijk J. PLOEG; Zuid-Scharwo-ade G. LUITINGWinkel Wed. J. BUTTER; Stompetoren K. HOS; Avenhorn A. BELSAnna Paulowna H. den ENGELSEN; Oudkarapel H. HART, J. TIMMERMANSt. Pansras R. PLOEGERWarmenhuizen P. BAKKUM PASTOOR. „Doe geen moeite. Ik weet reeds lang, dat je moe der voorgaat." „Mijne moeder is eene oude vrouw, en eene vrouw die den heelen rommel bij elkaar gehouden heeft. Je moog't gerust met wat meer eerbied over haar spre ken." „Ach, nu ben ik op stuk van zaken nog de schuld, dat het bij ons zoo ongezellig is. Hu draai jij alles, weer om, om je slechte luim op mij bot te kunnen vie ren." „Ik draai volstrekt niets om, en ben ook niet slecht geluimd. Ik heb alleen maar honger. Maar als je zoo verder gaat, zal de slechte luim komen en de hon ger verdwijnen." „Natuurlijk! Als jij je bij je moeder geërgerd hebt, ben ik goed genoeg, om je woede aan te koelen. Nu moet je wachten, totdat Mina een biefstuk gebakken heeft. Men kan niet uren lang het eten warm hou den." „Overdrijf toch niet altijd zoo. En je morgenjapon hadt je ook wel uit kunnen trekken. Ouwe kleeren zie ik bij de meisjes op de fabriek genoeg." „Ik ben geen prinses en weet bovendien niet meer, wien ik het naar den zin moet maken. Trek ik in huis eene goede japon aan, dan krijg ik een preek van je moeder: „Dat was toch vroeger niet zoo, toen ik jong,was, en een christenmensch mag niet hoovaardig zijn, enzoovoort, en ga ik met mijn paar vaantjes spaarzaam om en draag in huis bij mijn werk de ouwe kleeren af, dan kom jij en trekt een gezicht, alsof ik een slons ben." „Emilie, zeide Gustav Wiskotten kalm, „dat moet ik aan jou over laten. Maar ik vind, dat eene vrouw er behagen in scheppen moest, de weinige uren dat haar man thuis is, er zoo keurig en aardig nit te zien, dat hij er zijne zorgen door vergeet." „Maar jij bent nooit thuis. Moet ik me misschien voor mijzelf mooi maken en volstatie op de canapé gaan zitten?" „Als ik niet iets zeer gewichtigs te verhandelen ge heid had, zou ik je niet hebben laten wachten." „O ja, ik ben altijd onbeduidend, en je moeder is altijd even gewichtig. Ik heb er genoeg van, altijd achter de Wiskottens aan te loopen." „Ik moet met August spreken." „Die was toch tot twaalf uur op de fabriek, en om half drie kon je hem alweer op het kantoor treffen. In dien tusschentijd zou de fabriek toch niet bankroet gaan?" „Er was geen sprake van de fabriek, doch van eene particuliere aangelegenheid." „Met je vrouw kon je die zeker niet bespreken?" „Alle duivels, nu is mijn geduld toch ten einde. Au gust heeft Anna Kölsch willen trouwen. Hu weet je het." „Wie Wat Anna Kölsch Wat heeft dat dwaze schepsel zich aan August op te dringen?" „Daar heeft geen haar op haar hoofd aan gedacht. August heeft zich aan haar opgedrongen!" „O, dat wil ze je nu zeker wel wijs maken? Het is daar zeker al tijd voor?" „Emilie!" Gustav Wiskotten sloeg op de tafel. „Groote goedheid, wat zijn jullie vrouwen toch voor schepsels! Geen stukje laat je aan een ander heel, als het in je ergernis in je kraam te pas komt. Voordat jullie met een ander medelijden hebt, doe je je zelf liever zoo min en leelijk voor. Hu, dat doel heb je dan ook bereikt." „Nu wil je mij dat domme ding zeker nog wel tot voorbeeld stellen? Ze heeft August nu immers. Het doet me bepaald genoegen." „Neen, ze heeft August niet. Ze wil hem nog' niet cadeau hebbenAls ze trouwt, wil ze uit liefde trou wen, om aan haar man vreugde te geven, niet om treurzangen met hem te zingen. Dat heb ik August uitgelegd, daarom ben ik ginds geweest, daarom heb ik mijn vrijen tijd opgeofferd, opdat de fabriek er niet onder lijden zou. Ziezoo. Nu weet je alles." „Dat hadt je me toch wel kalmer kunnen zeggen.," zeide Emilie Wiskotten. „Kalmer? Ben ik dan soms begonnen met kibbe len „Ik misschien?" schreide ze hartstochtelijk. „Ik doe toch alles verkeerd. Ik - ik Anna Kölsch is zoo Istj Hui» Tan.f da SCHAPENSTEEG. Br. fr. ender letter Z 148 »/h Bureau van dit bltd, WORDT GEVRAAGD goad kunnende melken, bn G. M. S C H O O Velsen. Bri»ven letter H 149 bureau van dit blad. dom niet, dat ze niet in de familie Wiskotten komen wil, die weet wel waarom en ik - ik wou ik wou „Emilie Doch ze liep huilende de kamer uit. Hij zag nog ha re morgenjapon toen sloeg de deur dicht. Gustav Wiskotten drukte zijn voorhoofdi tegen het raam. Hij voelde zich plotseling moe. Allerlei liefe lijk beelden hoonden hem. Toen wendde hij zich snel om. De meid had de biefstuk binnen gebracht, en hij sloeg' het vleesch haastig naar binnen. Tien minuten later schreed hij over het fabrieksplein. Voor de machinekamer stapelde zich een berg asch op. Daar speelden zijne kinderen, roetzwart. Hij riep hen tot zich. „Papa, papa!" riep de jongen, „ik heb u wat te zeg gen." „Dat zal me iets doms zijn." „Christiaü heeft het gezegd. Dus is het geen dom heid." „Vooruit er mee! Wat wil je!" „Ik weet nu, wat ik worden wil. Stoker wil ik wor den." „Stoker? Zoo maar in eens?" „Christian heeft gezegd, dat er niets voornamers is. Als hij wilde, stond de fabriek stil. Hij behoeft slechts één schep kolen niet op het vuur te werpen. Dat hangt enkel en alleen van hem af." Uit den oven dook het zebragezicht van den ouden Christian op. „De bengels kapen je de woorden uit den mond weg," zeide hij trotsch, alsof het zijn nageslacht was, en hij spuwde krachtig in de handen om de zwaar beladen schop te kunnen hanteeren. Gustav Wiskotten knikte hem toe, liet de verwonderde kinderen staan en ver volgde langs de Wupper peinzend zijn weg. „Waarachtig," zeide hij bij zichzelf, „zulk een sto ker heeft het goed. De zwarte Wupper murmelde aan zijn voet. „Werk, werk Wordt vervolgd. Ötoomdr. van Herms. Coster «te Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4