DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. i t, t No. 81. Hofiderd en twaalfde jaargang. 1910. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon= en Feestdagen, uitgegeven» Abonnementsprijs per 3 maanden voor ikmsaar t Cl,80; franco door het gehede Rijk f 1, AT aderlijke nummers 3 Cents» - Lr Prljg der gewone advertentiën: Per regel f 0,1 Bij groote contracten rabat Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan dt N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. DONDERDAG o 7 A P R I L. b 1 iN x\ E i> n AJ\i)T Tetafoomuunner S. eerste kamer. RECHTZAKEN. ALKMAARSCHE COURANT, ALKMAAR, 7 April. Wij schreven onlangs over rampen. Thans ontvingen wij van vrienden van ons blad couranten, waarin eenige dier rampen uitvoerig zijn vermeld. Wij stellen dergelijke blijken van belangstel ling van oud-stadgenooten of stadgenooten, die tijde lijk in den vreemde vertoeven, natuurlijk op hoogen prijs en houden ons voor toezending van buitenland- sche nieuwsbladen met belangrijke of aardige artike len en berichten steeds aanbevolen. De eene courant welke een „oud-buurman" ons zond, kwam uit Amerika, het is de Chicago Examiner en het spreekt, over den grooten brand, waarbij 12 menschen om het leven kwamen. De andere ontvingen we van een stadgenoot, die zijn Paaschvacantie in Budapest doorbracht en zoo welwillend was verschillende dag bladen mee te nemen, waarvan we echter alleen de Pester Lloyd kunnen lezen, omdat dit een Duitsche courant is. Ook dit blad schrijft over een ramp, n.l. de catastrophe van Okörito, waarbij 262 personen liet le ven lieten en velen zoo ernstig gewond werden, dat zij dientengevolge overleden zijn. De beide couranten geven een merkwaardig beeld van de Amerikaansche en de Duitsche reportage. Het laatste blad behandelt het ontzettende ongeluk zonder eenigen hartstocht, iji een stijl, welke doet denken aan oude kronieken. Daarbij belicht het blad vooral den politieken kant, dien het aan het geval vindt, spreekt over de deelneming' welke onmiddelijk door den Ko ning en door den Keizer van Duitschland werd be toond, brengt er de verstandhouding tusschen Oosten rijk en Hongarije bij te pas en het Drievoudig' Ver bond. Hoe geheel anders behandelt het blad van Chicago het, veel minder ernstige geval! „12 door de vlammen ingesloten. De dood en het aangezicht der menigte. De bouwinspecteur wordt berispt door de brandweerautoriteiten" staat er met zwarte letters boven en dan komen er reeksen kleine kopjes„Vrouwen in de straat vallen flauw als een meisje in den dood springt" „omstanders zien dooden" „Vijftien kreten naar brandweermannen" „rechter Gemmill Assail valt de brandweermannen aan, zegt dat ze bang schenen" „Jonge mannen herkennen hun meisjes, met wie ze spoedig in het huwelijk zouden treden aan de verlovingsringen," „overlevenden vertel len van dooden en van pogingen te ontsnappen," jon gen in hechtenis genomen" enz. enz. Het verslag, waarvan deze kopjes reeds een beeld geven is bovendien geïllustreerd met portretten van 10 der omgekomen personen, van de eigenaren van het perceel, waarin de brand plaats had en van den leider der brandweer, met den woordelijken tekst van een brief, van Augustus 1909, waarin de brandweer werd gewaarschuwd, dat de maatregelen tegen brandgevaar in bedoeld perceel onvoldoende zijn, en dat er brand- uitgangen moeten worden gemaakt. Deze brief schijnt wel ontvangen, maar zoek geraakt te zijn op het bu reau van den bouwinspecteur. Men ziet het de autoriteiten schijnen nalatig' te zijn geweest en niet zoo heel veel plichtsbetrachting te hebben getoond, zoodat ze er dan ook van langs krijgen. Het geval zelf is overigens in een paar woorden vertelder is brand uitgebroken in een meubelmaga zijn, verschillende personen, meest meisjes, konden zich niet redden omdat ze zich in een boven-verdieping bevonden, een sprong naar beneden, maar werd voor dood opgenomen, slechts een enkele wist langs een trap, voordat deze een prooi der vlammen werd, naar beneden te komen. Hierover weet het blad nu ettelijke kolommen vol te schrijven, op een wijze, welke steeds de aandacht spant, daarbij zooveel bijzonderheden ter sprake bren gend, dat men zich verbaasd afvraagt hoe zelfs een leger van reporters in zoo korten tijd erachter komt. Een klein staaltje: Alexander Bush, een omnibus-conducteur had een huisje gehuurd in de West 76 straat no. 344, en zou een der Paaschdagen in het huwelijk treden met Rose Bruncke. Hij hoorde -'s ochtends dat er brand was in het perceel van Iish Company en vreesde, dat zijn bruid het leven verloren had. Toen hij naar de morgue ging, vond hij zijn verschrikkelijke vrees bevestigd. „Ik wist het! Ik voelde het" zeide hij, en de tranen liepen hem langs het gelaat. Maar ik had toch nog' hoop toen ik naar het brandende perceel ging, hoewel ik wist dat Rose op de zesde verdieping werkte en dat zij weinig kans had om te ontkomen. Ik herkende haar aan de ring, welken ik haar bij onze verloving gaf" „Lthel Anderson, een van de meisjes die het leven verloor bij den brand, was de laatste van drie onaf scheidelijke makkertjes, die sinds haar prilste jeugd altijd samen geweest waren, en thans binnen vijf maanden allen overleden zijn. En het vreemde van het geval is dat het meisje, hetwelk het eerst overleed, den vroegen dood van de anderen voorspeld heeft. Ethel Anderson, Agnes Ortengren en Elizabeth An derson, zoo hetten de meisjes, zij waren 18 jaar oud. Agnes overleed 31 October j.l. aan tuberculose. Haar laatste woorden waren: „Lizie" (dit tot Elisabeth Anderson) het zal niet lang meer duren of jij zult me volgen naar het betere land en de tijd is niet veraf, dat ook Ethel zal moeten gaan." - Elizabeth Anderson was toen volmaakt gezond. Den 14den Januari overleed ze aan de typhus. „Ik voel dat Agnes' woorden in vervulling komen" zeide Ethel Anderson van tijd tot tijd tegen haar ouders. En gistermiddag' ging haar vader, vergezeld van do minee Bergstron van de Luthersche kerk, waartoe alle drie meisjes behoord hadden, naar de morgue en her kende het lijk van zijn dochter." Zoo worden er reeksen bijzonderheden vermeld. Merkwaardig is zeer zeker, dat enkele lijken werden herkend aan. geplombeerde tanden en kiezen. Wij moeten het hierbij laten. Maar het bovenstaan de is zeker wel voldoende om even het verschil tusschen Amerikaansche en IIongaarsch-Duitsche reportage te laten zien en om duidelijk te maken, hoe de Ameri kaansche bladen een geval behandelen, waarover slechts enkele regels naar Europa geseind worden. In de gisteren gehouden vergadering zeide de heer Van der Does de Willebois, dat zeer te recht algemeene hulde is gebracht aan de vorstelijke gift van het echtpaar Drucker en spr. achtte het van pas dat aan het gedrukte woord van dank hier nog een mondeling woord van dank wordt toegevoegd. Het doet het JSTederlandsch hart goed te zien hoe Neder landers in den vreemde ons vaderland gedenken, dat in het buitenland terecht beroemd is om zijn schilders school. Waar zij Nederland in staat stellen zijn reeds vermaarde verzamelingen van vaderlandsche kunst aan te vullen met zulke belangrijke kunstwerken, daar is dit een reden te meer om huu daarvoor hulde te brengen. (Algemeene bijval). De minister van Binnenlandsche Zaken kon na het door hem reeds in de Tweede Kamer ge sprokene zich er toe bepalen zijn erkentelijkheid er over uit te spreken dat ook in deze hooge vergadering de schenking met zulk een algemeene instemming is begroet. WETHOUDER HAARLEM. Gisteren is door den Raad van Haarlem benoemd tot tijdelijk wethouder de heer J. F. Huiswil met 2u stemmen. Op mr. Thijssen waren 9, op mr. Thiel 1 stem uitgebracht. DE INEENSOHAKELINGS-COMM1SSIE. Is reeds vroeger gemeld, dat het rapport der ineen- schakelings-commissie binnenkort denkelijk om streeks 1 Mei zal verschijnen, thans verneemt het Centr. nog' dat in dit rapport, ten bate van de bizon- dere scholen voor gebrekkigen, als blinden en doof stommen, bizonder gunstige subsidie-voorwaarden wor den bepleit, mits vergezeld van hoogere eischen, aan de leerkrachten te stellen. WAARSCHUWING-BRAZILIë. Vanwege het departement van Buitenlandsche Za ken wordt aan ieder die niet werkelijk landbouwer is en niet over eenige middelen beschikt, ten sterkste ontraden naar Brazilië te emigreeren. RIDDERORDE. Het Correspondentiebureau meldt: Met zekerheid kan worden medegedeeld, dat het niet in het voornemen ligt den verjaardag van Prin ses Juliana te maken tot een gelegenheid voor het ver- leenen van een reeks koninklijke onderscheidingen, zooals verleden jaar naar aanleiding van de blijde ge beurtenis is geschied. Veeleer kan men aannemen, dat 't in de bedoeling der Regeering ligt in het vervolg eenige soberheid te betrachten in de voordrachten tót het toekennen van ridderorden. Dr. HÜYPER-HULDE. De Standaard schrijft: Dr. Kuyper, van een kort verblijf in het buitenland teruggekeerd, nam door de bladen kennis van het vriendelijk voornemen van den Gereformeerden Jon- g-elingsbond, om hem een bewijs van sympathie aan te bieden. Ilij heeft terstond daarop aan den voorzit ter van den Bond bericht, dat hij, onder alle waardee- ring voor de goede bedoeling, zulk een bewijs van sym pathie op dit oogenblik niet zou kunnen aanvaarden. Dit zou in strijd zijn met de achting en eerbied, ver schuldigd aan de heeren, die bereidwillig bleken om als Commissie van beoordeeling' over de tegen hem op- geworpen beschuldiging hun oordeel uit te spreken. ARRONDISSEMENTS-REOHTBANK TE ALKMAAR. Zitting van 5 April. rt> I MISHANDELING. Jan M. te Andijk was mishandeling ten last# gelegd. Geertje Schouten en Geertje Laan te Wervershoof logeerden in het begin van dit jaar bij haar oom in Andijk. Toen zij den 13den Januari weer naar huis keerden bracht haar nichtje Geertje Hetsen haar een eindje weg. Op den Schinkeldijk ging Geertje Hetsen terug en wandelden de beide andere Geertje's verder. Zij zagen aan den kant van den weg achter een boom een man zitten, die haar aangreep en over den grond sleurde. Gelukkig kwam er spoedig hulp opdagen in den vorm van vader en zoon Meijer en koos de man het hazenpad. Geertje Hetsen verklaart, ''dat beklaagde haar op de fiets voorbij gereden is, toen zij terug ging. Heinrich Th. A. Meijer, koopman te Hoorn, deelt mede, dat hij op den Schinkeldijk de twee meisjes op den grond zag liggen. Toen hij er naar toe ging, zag hij een man, dien hij niet kende, op de fiets wegrijden in de richting' van Wervershoof. Hij nam de meisjes weer mede naar haar oom Hetsen. Onderweg kwam hij twee wielrijders tegen, Beets en Aker. Joseph W. Th. Meijer verklaart evenals zijn vader. Pieter Aker en Frans Beets, die samen in de rich ting Wervershoof reden, verklaren even voorbij de wo ning van Hetsen de twee meisjes met de Meijers te zijn tegengekomen. Pieter Paaij, caféhouder te Andijk, kreeg den lSden Januari 's avonds om ongeveer 7 uur beklaagde bij zicli om te biljarten. Zij speelden 3 partijen, waarna beklaagde weer vertrok. Beklaagde beweert de meisjes wel op den weg ge zien, maar ze niet aangerand te hebben. Volgens den officier van justitie beschouwt men be klaagde als de dader van verschillende aanrandingen, welke daar in de omstreken zoo nu en dan voorkomen. Van deze mishandeling acht Z. E. A. het wettig en overtuigend bewijs geleverd en eischt 3 maanden ge vangenisstraf. Mr. Dorbeck acht noch het wettig noch het over tuigend bewijs geleverd en vindt het geheel een duis tere zaak, waarin nooit zal uitkomen wie de dader er van is. PI. vraagt vrijspraak. MISHANDELING. Isaac K. te Helder was ten laste gelegd, dat hij in den nacht van 17 op 18 Februari Johannes Heijstra had mishandeld. Heijstra, korporaal bij de marine deelt de toedracht der zaak mede. Hij logeerde in het logement van be klaagde. 's Avonds laat zat hij daar in de woonka mer met zekeren van der Beek. Om 2 uur ging deze weg door de gelagkamer. Beklaagde ging toen even in de gelagkamer zitten met den rug naar de deur, waaruit van der Beek met beklaagde was gegaan. Even later kwam beklaagde terug en gaf getuige plot seling een slag met een flesch op het achterhoofd. ITendrina Johanna Schoonewolf te Amsterdam ver klaart eveneens in bovengenoemden nacht in het loge ment van beklaagde te Helder te zijn geweest. Ook zij zat bij het gezelschap in de woonkamer, waar ruzie ontstond tusschen van der Beek en beklaagde. Van der Beek ging' weg en beklaagde ging met hem even de deur uit. Toen hij weer binnenkwam, zeide hij tegen Heijstra: „Nu jij ook maar d'r uit," gaf hem een klap en gooide hem op den grond. Toen Heijstra opstond, bloedde hij uit wonden aan het gelaat. Johannes van der Beek, kwartiermeester bij de ma rine te Helder vertelt nogmaals de toedracht der zaak. Jan Jansen, agent van politie te Helder deelt mede, dat Van der Beek in gemelden nacht bij hem kwam en zei„Ik ben mishandeld" en verder de aandacht er op vestigde, dat zijn kameraad ook mishandeld werd. Ge tuige ging er heen, 't café was evenwel donker en geen geluid werd vernomen. Do officier eischt tegen beklaagde 2 maanden ge vangenisstraf. Mr. Adolf Perel uit Amsterdam, verdediger, pleit vrijspraak. DIEFSTAL EN MISHANDELING. Cornelis S. en Jan B. hadden den 8en Februari zich te Oudorp wederrechtelijk een broodje toegeëigend en te St. Pancras gepoogd zekeren de Beurs met een mes te steken. Als eerste getuige werd de bakker gehoord, Arie Korver. Hij liep met z'n bakkerswagen, toen beklaag den op de kar afkwamen, het deksel optilden en er een brood uit wilden halen. Toen getuige het deksel dicht sloeg, nam Cornelis S. een broodje uit zijn mand, dat zij samen opaten. Jan de Beurs, koopman te St. Pancras verklaart, dat hij zich den 8en Februari in het café van Tamis bevond. Beklaagden, die daar ook waren, bestelden bier, dronken het op en gingen weg'. Op verzoek van d; huisvrouw, ging getuige hen na om geld te vragen. Bij die gelegenheid haalde Cornelis S. een mes voor den dag om hem te steken. Hij deed drie of vier maal een poging, maar raakte hem niet. Klaas de Beurs hoorde zijn vader roepen en ging hem te hulp, waarop ook hij met het mes werd aange vallen. Maaitje Burgering en Trijntje Koeter bevestigden de verklaringen van de vorige getuigen. Eiseh: voor Jan B. 10 boete of 10 dagen hechte nis, voor Cornelis S. 10 boete of 10 dagen hechtenis plus drie maanden gevangenisstraf. MISHANDELING. Uendrikus K. was niet verschenen. Hem was ten laste gelegd, dat hij den len Maart te Alkmaar Jacob Blokdijk had mishandeld. Als getuigen werden ge hoord de mishandelde en Pieter Strooper. Blokdijk uit St. Maarten verklaart, dat het geval plaats had bij Mooij in „het Gulden Ylies." Beklaagde kreeg ruzie met getuige over verklaringen, die deze voor de rechtbank had afgelegd. Hij werd kwaad en gaf Blokdijk een slag. Strooper bevestigt de verklaring van Blokdijk. Tegen beklaagde werd één week gevangenisstraf ge- ëischt. DIEFSTAL. Laatste beklaagde was Grietje Kiezeling te Oude- siuis. Zij had aldaar ten nadeele van Cornelis Oos terman weggenomen een geldsom van 22.50. Beklaagde bekent bij Oosterman, waar zij werkster was, 's morgens 26 Februari een portemonnaie op den boekenhanger te hebben zien liggen. Zij nam daar een sleuteltj® uit, dat op een geldkistje paste, 's Middags nam zij uit het. kistje een bankbiljet van 10 en 5 rijksdaalders. Den 28en Februari gaf zij het weer terug. Zij legde daartoe op een stoel een bankbiljet van 10, vier rijks daalders en twee guldens benevens het sleuteltje. Cornelis Oosterman, slager te Oudesluis, herinnert zich, dat hij zijn portemonnaie met sleuteltje op den boekenhanger had gelegd. Den volgenden dag was het sleuteltje er uit verdwenen. Hij leende een sleuteltje, dat er ook op paste en bij opening bleek hem, dat er S 22.50 uit het kistje verdwenen was. Neeltje Spaans, echtgenoote van Oosterman, vond twee dagen later het geld, op 50 ets. na, en het sleu teltje op een stoel onder haar hoed liggen. ue otticier eischte tegen beklaagde die diefstal in dienstbetrekking pleegde, één maand gevangenisstraf. C 5. M 'c O U N L f W t TREURIG. Te Hilversum loopt reeds geruimen tijd een gewe zen politie-agent rond, die het den menschen zeer las tig maakt. Hij is zenuwziek, zoodat hij voor zijne da den niet verantwoordelijk gesteld mag worden. Bij de politie regent het klachten van winkeliers, bij wie hij alles steelt, wat hij maar grijpen kan. Dinsdag moest de 's-Gravenlandsehe tram stoppen, omdat hij niet van de rails af wilde gaan. Een agent nam hem toen met een zoet lijntje mede. Algemeen verwondert men zich er over, dat de ongelukkige niet naar een krankzinnigengesticht gezonden wordt. BEPERKING AANTAL VERGUNNINGEN. Een twintigtal firma's, allen distillateurs en likeur stokers te Rotterdam, hebben een adres gericht tot den raad dier gemeente, naar aanleiding van het ad vies van B. en W., om krachtens art. 4 der Drankwet aan de Kroon het voorstel te doen, het aantal vergun ningen te beperken. Zij vreezen daarvan voor hunne ondernemingen nadeelige gevolgen en onnoodige be lemmeringen van hunnen handel in gedistilleerd, en verzoeken met aandrang, de uitwerking der Drankwet, door gebruikmaking van deze wettelijke bevoegdheid, niet nogmaals te verscherpen, een en ander op gron den in eene bij het adres gevoegde memorie uiteenge zet. BRAND. Gisteravond brandde te Amsterdam het manufactu- ren-magazijn „De Zon," van den heer F. Mack, Jan Pieter Heyestraat 145, geheel uit. De oorzaak was het vlam vatten van een stuk stof in de etalagekast. De winkelvoorraad was voor 6000 gulden verzekerd. DIE LACHT OOK NIET GAUW! Uit de rubriek voor Dames is in het N. v. d. D. „Aan „Duek", die zijn meisje op haar verjaardag gaarne een zinrijken bouquet wil schenken om haar van zijn altijddurende liefde te verzekeren, geef ik de symboliek van enkele bloemen. Dat hij kieze. Witte anjelieren Trouw. Heliotrope Eeuwige liefde. Korenbloem Liefde boodschap. Reseda Reinheid. Roos schoonheid. Varens Oprechtheid. Een ruikertje hiervan saamgesteld zal er aantrekkelijk uitzien en aangenaam gquren. Ik lach er volstrekt niet om, dat u bij mij aangeklopt heeft." DE MISDAAD TE SITTARD. Men meldt omtrent de misdaad te Sittard aan de „L. K.": Met den laatsten trein uit de richting Maastricht arriveerde Maandagavond alhier zekere Frans War moes, venter, wonende te Maastricht. De man, wiens linkerarm verminkt is, was in zeer dronken toestand, bezocht nog eenige cafê's en maakte het den bezoekers door zijne ruwe taal en vuile woor den zeer lastigoveral werd hem drank geweigerd en ïélfs op eenige plaatsen moest de kastelein hem aan de deur breDgen. Omstreeks middernacht begaf hij zich naar Opho- veu, denkelijk naar een logement. Te Ophoven, ter hoogte van de brug/ nabij het huis van Custers, moet hij, volgens zijne verklaring', door een lang manspersoon zijn aangevallen en mishandeld. Eenige personen vonden hem, badende in zijn bloed, langs den weg liggen, droegen hem naar het logement der wed. Br. De politie alsmede dr. Schoonmaekers werden gewaarschuwd en verschenen weldra ter plaat se. De inspecteur van politie, De Wildt, alsmede de agenten Palmen en Korsten, namen den zwaar gewon de in verhoor, doch deze wilde van eene aanwijzing van den dader niets weten. Nadat de dokter hem ge wezen had op zijne levensgevaarlijke verwondingen, noemde hij een persoon uit Roermond als dader. Ter stond werd in alle richtingen nasporingen gedaan, doch vergeefs. Dr. Schoenmaekers constateerde, dat de man hoogst levensgevaarlijk gewond was. Met negen messteken was zijn lichaam doorboord. Zijn rug vertoonde eene vrije diepe en levensgevaarlijke wonde. In zijne rech terzijde was hem eveneens een levensgevaarlijke mes steek toegebracht, die de rechterlong doorboord heeft. In erbarmelijken toestand werd hij te 2 uur in den nacht naar de kliniek der Fransche Zusters overge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1