DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Honderd en twaalfde Jaargang. 1910. DINSDAG Groote Voorjaars-Veemarkt BINNENLAND. No. 85 Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor ikmaar f ö980| franco door het geheeüe Rijk f 19 Af >nderlijke nummers 3 Cents. Prijss der gewone advertentlëm Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat Groote Setters oaar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. o 12 APRIL. Alkmaarsche Huishoud- Industrieschool. en Aangifte wan Leerlingen f 8. Industriekla&s? f 25,— per jaar Huishoudkla&s; f 15, ALKMAARSCHE COURANT. 'Üfëii toot den m«-t Me; *srs*a g-nder r>leuwen Cursus »»n h«t seheelfebouw ebgeirka tus cfcen 9 tn 4 uur. Ook kunnen kosteloos le.flu.g n g»pUat»t worden. BET BESTUUR. KENNISGEVING. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALK MAAR brengt, op grond van artikel 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 22) ter kennis der inge zetenen, dat bij hem ingekomen en aan den Ontvanger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven: HET KOHIER DER PERSONEELE BELAS TING No. 9, voor het dienstjaar 1910, executoir verklaard door den Directeur der directe be lastingen in Noordholland te Amsterdam den 7 April 1910; dat ieder verplicht is zijn aanslag, op den bij de Wet bepaalden voet, te voldoen en dat beden ingaat de termijn van zes weken binnen welken daartegen bezwaarschriften kunnen worden ingediend. Alkmaar, den 9 April 1910. Het Hoofd van bet Plaatselijk Bestuur voorn., G. RIPPING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat ter gele genheid van de groote voorjaarsveemarkt op MAAN DAG 18 APRIL a.s. het vee, dat niet per vaartuig- naar de markt wordt gebracht, alleen aangevoerd mag worden langs den Helderschen weg, over de Boom- poortsbrug bij het Zeglis, over de Heilooërbrug en over de draaibrug over bet Groot-Noordhollandsch Kanaal. Aanvoer van vee over de Geesterbrug, de Vlotbrug, de Nieuwlanderbrug en de rustieke voetbruggen is verboden. Het vee, 't welk over de Boompoortsbrug wordt aan gevoerd, moet over de Vlotbrug gebracht worden, om bij de draaibrug te worden onderzocht. Het vee, 't welk per vaartuig wordt aangevoerd, mag alleen gelost worden aan de Kanaalkade en aan de Bierkade, op de door den Havenmeester aan te wij zen plaatsen. Deze plaats is voor de marktschuiten en vletten aan de lage steigers aan de Kanaalkade. Geen vee mag ter markt gebracht worden vóór des morgens 5 uur. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. L. VAN DER VEGT, lo. Secretaris. Alkmaar, 11 April 1910. ALKMAAR, 12 April. Men heeft onlangs gelezen dat keizer Menelik van Abessinië overleden was, men heeft vermoedelijk zijn portret en zijn levensbeschrijving onder de oogen ge had en daarna het bericht gelezen dat de toestand van den Abessynischen patiënt niet onrustbarend was. Reeds vaak is de negus doodgeseind -maar bij blijft des ondanks leven. Op hem schijnt het spreekwoord: „vele honden zijn des hazen dood" niet van toepassing hij' is voortdurend onder behandeling van allerlei doctoren, vijf en veertig jaar geleden moet hij een ziek te gehad hebben, welke wij niet nader zullen noemen en sinds 1906 heeft hij herhaaldelijk last van aanval len van beroerte. Een in Franschen dienst staanden neger uit Mauritius behandelde hem eerst, toen kwam er een dokter uit Kaïro, die met succes electrische massage toepaste. De „koning der koningen" werd be ter, tot groot leedwezen van zijn gemalin Keizerin Taïtoe, die tien jaar jonger dan haar man is, en nog graag een beetje zou willen regeeren. Zij ging den dokter uit Egypte tegenwerken en er worden wonderlij ke dingen over de behandeling van Menelik verteld. Zoo moet het eens gebeurd zijn, dat men opzettelijk een veel te sterken stroom door zijn electrisch bad leidde en een anderen maal beeft men hem zooveel mogelijk op den tocht gezet. Eindelijk heeft men het gerucht verspreid, dat de dokter niet deugde. Toen kwamen er eenige Fransche doktoren, die een totaal verkeerde diagnose van den gezondheidstoestand van den keizer opmaakten en hem steeds meer deden ver zwakken. Een Duitsche dokter kwam daarna aan de beurt, dr. Steinkühler, die den 7den April van bet vo rige jaar daar aankwam de keuze van lijfartsen schijnt min of meer verband te houden met de hooge politiek. De keizer was er, zoo verklaart de dokter, naar aan toe, hi/ moest van het bed naar den stoel ge dragen worden en men verwachtte dagelijks, dat het met hem zou afloopen. Daar Paschen naderde, een feest dat een groot deel van de bevolking naar de hoofdstad lokt, geleek destijds Addis Abeba op een legerplaats, want men vreesde na den dood van den Keizer onlusten en had de troepen zooveel mogelijk bier samengetrokken. Ook deze dokter had aanvanke lijk succes: de Keizer kon in Mei weer rijden en loo- pen. Toen zorgde echter de Keizerin, dat de. voor schriften van den dokter niet langer opgevolgd wer den, en zij riep priesters bij haar gemaal, die den dui vel uit hem zouden bannen en bovendien wist zij te be werken, dat de Keizer aan een hongerkuur werd on derworpen een z. g. n. lintwormenkuur, welke de Abes- siniër om de vier weken pleegt te volgen, of hij al of niet last van lintwormen heeft. De zieke Keizer moest vijftien dagen hongeren. Hij kreeg dagelijks slechts een avondmaal en werd eveneens dagelijks gezalfd. De dokter had er weldra genoeg van en een Duitsche po litieke agent kon ook geen verandering in den toe stand brengen, daar Eranschen, Engelschen eö Italia nen ook tegen hem intrigeerden. Zoo moest ik, zegt de dokter, in den strijd om de gezondheid van den Abessinischen keizer wijken voor de listen van een kuipende, voor niets terugdeinzende vrouw en voor het bijgeloof van een verblind volk. Hij heeft verder verklaard1 dat de keizerin reeds ver schillende maatregelen heeft getroffen om zich zelf te beschermen tegen de gevolgen van teverwachten onlus ten, daar zij weet, dat een groot deel van het volk te gen haar is. Zij moet daarbij buitengewoon omzichtig te werk gaan, zij heeft veel geld hegraven en op een afstand van acht dagreizen der hoofdstad troepen ver zameld. De vraag, of er gevaar voor de Europeanen dreigt, welke daar wonen, meende de dokter ontken nend te mogen beantwoorden. Komt er, zoo zeide hij, een groot man in het land te overlijden, dan toont het volk zijn rouw door. de markt en de magazijnen te plunderen. Dat moeten de Europeanen zich laten wel gevallen en ze kunnen dat gerust doen, daar de regee ring- reeds vergoeding der schade toegezegd heeft. Het bovenstaande leert dat de 65-jarige keizer wel een taai maar geen aangenaam leven heeft. En onwil lekeurig vraagt men zich af of de man er niet geluk kiger aan toe zou zijn, indien zijn doodsbericht niet meer behoefde te worden tegengesproken. GRONDWETSHERZIENING. De Vereeniging ter behartiging van de belangen der vrouw heeft aan de Staatscommissie tot herziening- der Grondwet het dringend verzoek gericht om, waai de Nederlandsche vrouwen van eigen vertegenwoordi ging zijn verstoken gebleven, haar zaak naar recht en billijkheid te willen behandelen, opdat de e.v. gewijzig de Grondwet waarborge de algeheele gelijkheid als staatsburger van het geheele Nederlandsche volk, mannen en vrouwen, zoodanig dat de gelijkheid niet enkel bepaald blijve tot de strafwet en de justitieele bepalingen. Dr. A. KUYPER. Men verzoekt aan de Rott. te melden, in aansluiting aan een vorig bericht, dat door de Nationale Commis sie inzake de Kuyper hulde is besloten met inzamelen voort te gaan, doch met het overhandigen der, voor de Vrije Universiteit, verzamelde gelden te wachten tot de Commissie van Onderzoek uitspraak zal hebben gedaan. INTERNATIONALE CONFERENTIE VOOR SO CIALE VERZEKERING. Het N. v. d. D. Js thans in staat, uit het program van dit gewichtige internationale congres, dat, gelijk men weet, >68 Sept. a.s. te Scheveningen bijeenkomt, het voornaamste mede te deelen. Het tijdstip van het congres is vastgesteld in ver band met de Brusselsche tentoonstelling, terwijl de aantrekkelijkheden van de badplaats almede tot groote deelneming zullen uitlokken, naar men hoopt. Toch is, om redenen van practijk, het program zeer beperkt gehouden; het bepaalt zich in hoofdzaak tot de volgen de actueele quaesties lo. Bijdrage van den Staat in de arbeiderspensioe nen. De rapporteurs zullen de wijze, waarop de Staat geldelijk kan bijdragen, behandelen, daarbij vooral de voor- en nadeelen der stelsels, in verschillende landen reeds beproefd, uiteenzettend. Voorts zal de conferen tie het stelsel bespreken (Australië, Denemarken, En geland, Frankrijk) waarbij de overheid, zonder recht- streeksche bijdrage van werklieden of werkgevers, de ouderdoms- en invaliditeitspensioenen uitbetaalt; staatspensionneering dus. Voorts zal de onderlinge verhouding tusschen armenzorg en verzekering onder zocht worden. 2o. De geneeskundige dienst, reeds te Rome aan de orde gesteld, zal uitvoerig behandeld worden. Vooral zal worden nagegaan in hoever het mogelijk is, bij be houd van de noodige controle, den zieke (gewonde' een meer of minder volledige vrijheid van artsenkeuze te laten. Besproken zullen worden de middelen om stakingen, uitsluitingen en processen tusschen medici en verzeke- rings-organen te vervangen door een stelsel van tarie ven, overeenkomsten en scheidsrechterlijke urtspra ken; vervolgens de specialiteiten-quaestie, en de mo gelijke uitbreiding van den geneeskundigen dienst om te geraken tot het voorkomen van ongevallen, ziekte en invaliditeit. Slechts over deze twee vraagstukken zal beraadslaagd morden. Schriftelijke bijdragen worden echter gaarne ingewacht over de volgende punten: Uitbreiding der sociale verzekering tot nieuwe cate gorieën van belanghebbenden, de verzekering van we duwen en weezen en de werkloosheid-verzekeri ug. Wellicht zal het congres zich uitspreken over het vraagstuk der internationale ongevallen-si atistiek. Hsitorische rapporten zullen niet worden uitgebracht; wel kunnen in het Bulletin korte overzichten der jong ste resultaten opgenomen worden. GEMENGD NIEUWS. DRUKTE TE HAARLEM. Eenige cijfers om te doen uitkomen, welke enorme drukte er Zondag te Haarlem is geweest: Bij de controle aan het station Hollands; he Spoor werden ongeveer 15.000 kaarten van reizigers in ont vangst genomen. Het aantal passagiers der electrische tram was he den nog niet op te geven, maar het vervoer was met extra ingelaschte 'diensten overdruk. De HollandBelgië'-voetbalwedstrijd, de groote at tractie, had meer dan tienduizend toeschouwers. De nationale bloemententoonstelling trok 7753 be zoekers. De nationale zangwedstrijd van de Kon. liedertaf cl „Zang en Vriendschap" lokte tusschen de 1500 e.i 1600 zangers. EEN POLITIEKE LANDDAG. Te Stadskanaal is een vergadering gehouden var. het regelingscomité tot het houden van een politieker landdag aldaar op Zondag 29 Mei. Het plan is zeer sympathiek ontvangen. Verschillende vrijz.-dem. en un.-lib. leden zullen het woord voeren. De landdag zal worden gehouden op 't marktterrein. Tot dekking der te maken kosten zal men o.a. subsidie aanvragen bij de centrale kiesvereenigingen in de districten Emmen, Veendam en Winschoten en bij de hoofdbesturen van de Lib. Unie en den Vrijz. Dem. Bond. Door het comité zullen pogingen worden aan gewend door het laten loopen van extra-treinen en -trams goedkoope reisgelegenheden te scheppen. In de omgeving van het station zal een.optocht worden ge vormd; verschillende muziekkorpsen zullen den op tocht en den landdag opluisteren. HET BOERINNENPENSIONAAT. Het boerinnenpensionaat van Lierop begint reeds aardig uit den grond te rijzen; naar de oppervlakte te oo#leelen wordt het een ruim en flink gebouw, dat om zijn practische inrichting den architect van Aalst alle eer zal aandoen. Toen het eerste bericht omtrent de oprichting van dit practische pensionaat de rondte deed door de pers, hebben sommige bladen niet nagela ten er mede te spotten. Een pensionaat, een school, waar men speciaal tot boerin wordt opgeleid, had men nog nooit op de viool ho.oren spelen, de pensionaten waren er tot dusver al leen geweest om de boerinnetjes tot dames op te voe den. En dat is nu juist, wat de practische pastoor van Lierop met zijn school wil voorkomen. Boerenmeisjes, die een paar jaar op een gewoon meisjespensionnaat zijn geweest, zijn meestal juffrou wen en dametjes geworden, wier handen onklaar staan voor het bedrijf op de boerenhofstede. De boerenzoons vinden er geen flinke huisvrouw in, die toezicht kan houden» op hof en stal. Boerinnenpensionnaten, gelijk de pastoor van Lierop er thans een bezig is te stichten, bestaan in België reeds lang en werken daar met groot nut. Zij bedoelen de jonge meisjes voor den boerenstand op te leiden en haar een toekomst te verzekeren overeenkomstig haar stand. Het onderwijs is er evengoed als op de beste kostscholen, maar men legt zich er meer bijzonder op toe, bij de leerlingen den eenvoud en de liefde voor het familieleven bewaard te doen blijven. Beurtelings worden de leerlingen in de verschillende vakken van het eigenaardig leerprogramma geoefend: zij voeden en melken de koeien, berekenen de voedings waarde en de kosten van het rantsoen, maken boter en kaas, oefenen zich in het herkennen der hoedanighe den en gebreken van het vee, het bewaren, benuttigen, en ontleden der melk. Zij verzorgen den hof, bewaken het natuurlijk en kunstmatig broeien, oefenen zich in bet opkweeken en vetten der hoenders. Zij besturen de bijenkorven, kweeken groenten en bloemen, snoeien de fruitboomen, maken honingmeel, beziënwijn en ver- schillende fruitdranken. Het boekhouden der boerderij wordt haai- toevertrouwd. Op huishoudelijk gebied ma ken' en herstellen zij hare kleederen, wasschen, bleeken en strijken, zij bereiden de maaltijden, onderhouden hot huis en den huisraad en versieren de woning en hare omgeving. Men moet wel de bekrompen inzichten deelen, welke alleen bij vrijzinnigen kunnen gevonden worden, om met het groene weekblad de Amsterdammer te spotten mot een dergelijke hoogst-practische inrichting, welke den Katholieken boerenstand van Noord-Brabant tot grooten zegen zal zijn. De Brabantsche boeren kunnen den pastoor van Lierop niet dankbaar genoeg zijn voor zijn schoon ini tiatief, en als straks zijn school geopend en het bedrijf aldaar in vollen gang is, willen wij op deze kostelijke, stichting nog wel eens nader terugkomen. Naast de bijna cathedrale parochiekerk van Lierop verheft zich de coöperatieve zuivelfabriek, welke van de nieuwste vindingen voorzien en aan alle eisehen der moderne zuivelproductie voldoende, een modelinrich ting is, welke eveneens van groote practisch-leerzame waarde zal zijn voor het aanstaande boerinnen-pensio naat. (Msb.) PRETTIG VERTREK. Aan de,ontslagaanvrage van den heer Barge als burgemeester van Oss voegt het blad „De Stad Oss' toe „Ons werd een brief getoond, waarin dat heugelijk nieuws werd aangekondigd. Bij dit heengaan wenschen wij geen ander woord te-voegen dan een gelukwensch aan onze gemeente, daar alles, wat wij met dezen bur gemeester beleefd hebben, slechts een treurige herin nering nalaat, welke- nu mag vergeten worden, nu hij ons voorgoed gaat verlaten." VOETBALWEDSTRIJD HOLLANDBELGIë. De N. Ot. bevat de volgende coupletten: 1. Zij zullen het niet hebben Dat mooie zil'ren ding. 't Is heu: ch al eeu.vig jammer Dat 't koperen naar België ging. Wij zullen wraak nu nemen Voor d'Antwerpsch nederlaag. Vooruit dan, Neerlands elftal! Wij winnen vast vandaag! 2. Gij zult, gij moet nu winnen, Braaf Neerlands ellt-ftal, Wij zullen dankbaar juichen Voor eiken goeden bal. Komt Lutjens, Welcker, Kessler, Gij strijdt voor Hollands eer, Gij zult en moet nu winnen, Geeft ons den Beker weer. 3. Gij zult den Belzen toonen Wat Hollands spel "cermag. Gij zult thans overwinnen In dezen heldenslag. Vooruit, gij zult verwinnen. Gij zult den Bels verslaan, Gij zult hem zonder beker Weer naar zijn land doen gaan. UIT HET DAGBOEK VAN EEN AMSTERDAM MER IN DE TEL.: Gisteren als een der 10.000 gaande naar den voet balwedstrijd NederlandBelgië, liep ik in den Hout mijn vriend Robertus Nurks tegen het lijf. Schraal voorjaar, zei ie en hij haalde met wel lust aden. Vind je? vroeg ik. Spreek je nog altijd door je linkemeusgat Niet dat ik weet, zei ik eenigszins geraakt. Vii d je wat je zegt zoo mooi, dat je er eerst nog eens aan ruikt? -Bonjour, zei ik, ik moet dien kant op. Niks meer die Hout, nu ze hem gaan civiliseeren. Onze Lieve Heer moet je in een bosch tuinman laten. Vind je? zei ik. 'Ga je ook naar die voetbalwedstrijd? Ik heb het nog nooit gezien. Toch niks te doen. Een verloren middag. Wij kwamen in 't gedrang on mijn nobele vriend maakte hardop alleronaangenaamste opmerkingen over het h. ofd van een meneer voor hem, dat werkelijk veel van een paardekop had en waarin ik een zeer ge waardeerd hondsbestuurslid meende te herkennen. Het liep goed af. Wij kwamen op 't veld. Het spel b -gon. Na vijf minuten luidde zijn oordeel: 22 wilden, 1 idioot me t een fluitje, die allijd net komt als de bal weg is en 10.000 mallen, die er naar kijken. Toen de eerste goal gemaakt werd en het publiek m ;t hoeden en stokkc n zwaaide, brulde en tierde, Vi ieg ie weer hard op: Ligt de Hout tegenwoordig afin den anderen kant van Haarlem? •—Wat bedoel je? •- Wat moet die meneer met dat fluitje? vroeg ie. - Dat is de scheidsrechter. - Zoo? Zouden ze zonder dien man elkaar dood trappen? Prettig spel. In den rusttijd had hij een onaangename opmerking over het pak ran den hondsvoorzitter en vond-ie, dat een andere bondsautoriteit er .iet uitzag, of ie dage- lijl s met X-stialen bewerkt werd. Hij bleef tot het eind en vroeg, toen het 70 was en wij weggingen: -- En als heb nu eens andersom was geveest, zou het publiek dan ook zoo zijn? --«Ik denk van niet, zei ik. -- Het is jullie dus te doen cm bet resultaat en niet om her spel. Noemen ze dat sport? In 't gedrang ben ik hem kwijt geraakt en ik heb c en stille hoop. 'dat hij een cler Amsterdammers is, die looi- de Ilaarlemsche politie worden afgeranseld. Het is hem gegund. EEDSWEIGERING. Adv.-gen. jhr. mr. Rethaan Macaré nam gisteren voor den Hoogen Raad conclusie in het cassatieberoep van den proc.-generaal bij het gerechtshof te Amster dam tegen het arrest van het Hof aldaar, waarbij L. Kriller, schilder te Schoorl, was ontslagen van alle rechtsvervolging' ter zake van liet weigeren van den eed als getuige in een strafzaak voor de Rechtbank te Amsterdam, op grond dat hij niet aan God geloofde, terwijl hij niet behoorde tot eenig kerkgenootschap, althans niet tot een zoodanig kerkgenootschap dat het afleggen van don eed verbiedt. Adv. generaal stelde voorop, dat de eed alleen zijn bcteekenis en kracht ontleent aan het geloof aan hoo- gere inacht. Waar het geloof ontbreekt, is de eed niets dan een profanatie en heeft hij geen beteekenis. De eed is dus van t an hoog godsdienstig karakter. Het staat nu vast, dat deze gerequireerde niet behoort tot een kerkgenootschap en verklaard heeft niet in God te gelooven. Vast staat1 ook, dat de wet aan een zooda nig persoon niet de verplichting oplegt om den eed af te leggen in den vorm als in de dagvaarding bedoeld. Daarenboven behoort deze persoon niet tot een kerk-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1