STADSNIEUWS. BUITENLAND. RECHTZAKEN arrondissements-rechtbank te u l'! rid? Va" Duif en P0ging tot brand stichting had gepleegd. Z. E. A. houdt rekening met de verzwarende omstandigheden en eischt een gevange nisstraf van 2 jaar. GEMENGD NIEUWS. Or jg Mi fe&ssam Lsrtite Berichten. La vérité est en mtrahe, Gemengde Mededeellngen. VERGIFTIGING. OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN. WOENSDAG: Zij]] aan- onteigening verplicht de onteigeningswet oudheden te vinden, zijn verplicht daartoe machtiging te vragen aan den Minister van Binnenlandsche Za ken, die deze machtiging niet verleent, dan onder voorwaarden, welke een wetenschappelijk onderzoek waarborgen. Deze machtiging wordt geacht te verleend, indien zij niet binnen zes weken na de vrage geweigerd is. Indien bij het doen van gravingen, ook zonder dat zij geschieden met de bedoeling oudheden te vinden zoodanige oudheden worden aangetroffen, als het ver- moedenwettigen, dat een wetenschappelijk onderzoek gewenscht is, heeft de Regeering de bevoegdheid bin nen 2 weken, nadat van de vondst aangifte is gedaan, aan de voortzetting der graving voorwaarden te ver binden, welke het bedoelde onderzoek waarborgen. De door den ondernemer der graving tengevolge van deze tusschenkomst geleden schade wordt van Staatswege vergoed. Van terreinen, waarin oudheden van groot historisch belang aanwezig zijn, kan onteigening plaats vinden, ten behoeve der voorbereiding van deze is de eigenaar of gebruiker der terreinen werkzaamheden, bedoeld in art. 9 der toe te laten. Handelingen in strijd met bovenstaande bepalingen, ot belettende de uitvoering daarvan, worden strafbaar gesteld en beschouwd als overtredingen. ALKMAAR. Zitting van 12 April. DIEFSTAL VAN VEE UIT DE WEIDE. Theodoras S., metselaar te Ursem, thans gedeti neerd m het huis van bewaring alhier was ten laste gelegd, dat hij te Oude-Niedorp in den nacht van 6 op Januari 1908 een schaap, dat hem niet toebehoorde, had geslacht in een wei. Beklaagde bekent het hem ten laste gelegde nam het vleesch mee en liet den huid achter. Guurtje Kind, huisvrouw van Willem klaart,^ als getuige gehoord, dat in den 1901'08 in de weide van haar kost waren. Getuige ging 's m„_0 schapen kijken, zoo ook den nacht Toen zij dien w Afc. CVlAlj ZiCl'g fj IJ een der schapen geslacht was. Denzelfden dag liet zij haar dochtertje van het geval aangifte doen bij de po- Hij ver van den de i Driekoningen, morgen op het land kwam, zag zij dat Duif, in den winter man schapen in morgens altijd naar na RIJWIELDIEFSTAL. Johannes K. te Wervershoof had den 5den Januari te Hoogkarspel een rijwiel weggenomen. Cornells de Groot, rijksveldwachter te Andijk had in deze zaak een onderzoek ingesteld en vond den len Maart in het huis van beklaagde's vader met andere gestolen voorwerpen het rijwiel op den zolder. Gornelis Kortie te Lutjebroek herkende het rijwiel, dat Cornells de Groot van den zolder bij beklaagde haalde en in beslag' nam, als het zijne. Hij had het rij wiel in een stal gezet naast een herberg te Hoogkar spel, die hij binnenging. Toen hij de herberg verliet, was het rijwiel verdwenen. Beklaagde ontkent het rijwiel weggenomen te heb ben en merkt op „dat er meer dezelfde rijwielen in de wereld zijn." Hij zegt in December LL het rijwiel op de markt te Purmerend gekocht te hebben. Door den officier van justitie werd tegen beklaag de, die verscheidene diefstallen gepleegd heeft, 6 maanden gevangenisstraf geëischt. MISHANDELING. Klaas was niet verschenen. Hij moest zich ver antwoorden wegens mishandeling, den 24 Juni 1908 te Opperdoes gepleegd. r. Beklaagde had het hem ten laste gelegde bekend. Toen hij op bovengenoemden datum met Pieter Meurs ïooi loste uit een praam, waren verschillende jongens m de praam gaan spelen. Ofschoon beklaagde hen meermalen verbood, verlieten zij de praam niet, zoodat hij eindelijk een hunner, Willem Fijn, met een hooi- hark op den rug sloeg. I ieter Meurs en Willem Fijn werden als getuigen gehoord. Fijn verklaart, dat beklaagde hem maar één maal verboden heeft. Pieter Meurs deelt mede, dat zijn zoontje en Wil lem Fijn aan het springen waren in het hooi. Getuige zoowel als beklaagde hebben de jongens meermalen gewaarschuwd. De officier van justitie acht het feit van onbedui- denden aard, hoewel de vader van Willem Fijn ge tracht- heeft de zaak op te blazen tot een van ernsti- gen aard. Z. E. A. eischt 3 boete of 3 dagen hechte nis. te zullen houden. De vergadering werd daarna gesloten. UIT WINKEL. Bij den heer J. Timmerman te Lutjewinkel is scha- penschurft geconstateerd. 8 schapen zijn reeds tast. aange- UIT HOORN. Het bestuur van gtle Hoornsche Ossenslagersvereeni- ging alhier deelt in de H. Ct. mede dat het geen deel heeft gehad in het bekende duivelsche plan, 't welk werd beraamd en uitgevoerd. Door een werkman te Etersheim werd bij het spitten in de Oosterkoog een Walvischtand gevonden ilie nog gaaf was. Ook een potje van zeer ouden da tum werd te voorschijn gehaald; dit is echter ge scheurd. HIT LIMMEN. Wanneer deze week wat zonnige dagen blijft bren gen, zal het Zondag 11 April de mooiste dag zijn voor de bloemenliefhebbers, om de bloembollenvelden hier in vollen bloei te zien staan. UIT DE EGMONDEN. Met ingang van 1 April is de klerk der post. en tel. Ie kl. C. II. Bosch, van Egmond aan Zee naar Amster dam (tel.kantoor) en J. A. G. J. du Pont, van Am sterdam (tel.kantoor) naar Egmond aan Zee ver plaatst. geweest, maar daarna niet thuisgekomen. Geen harer schoolmakkertjes weet van de verdwijning iets af EEN „ZOET" MEISJE. In Freijung in het Beiersche Woud, waar het sac- charine-smokkelen aan de orde van den dag is, kwam een wachtmeester der gendarmen een jonge Boheem- sche tegen, die hem een beetje al te dik voorkwam. Hij nam het meisje mee naar huis en liet haar door zijn vrouw visiteeren. Daarbij bleek dan ook, dat het dikkertje met een massa pakjes saccharine opgevuld v/as. EEN DOOFSTOM OUDJE. Een 107-jarige vrouw, die vanaf haar geboorte doofstom was, is in Leonfeld in Oostenrijk gestorven. Het oude vrouwtje was wijd en zijd bekend onder een bijnaam, daar zij een vondeling was, had zij geen fa- milienaam. VAN TEXEL. De heer W. F. Smits, predikant te Waal en Koog en schoolopziener in het arrondissement Medemblik, nam Zondag' afscheid van zijne gemeente naar aan leiding van 2 Thess. 3 vers 16. („De Heere nu des Vredes zelf geve U vrede te allen tijde in allerlei wij ze. De Heere zij met u allen.") De belangstelling, vooral van de omliggende dor pen, was groot. De heer Smits gaat zich te Alkmaar metterwoon vestigen. Wordt vervolgd. een ervan was. Op geslacht litie. Jacob Kooij, veehandelaar te Nieuwe-Niedorp, de tweede getuige, herinnert zich dat in bovengenoemden winter zijn schapen bij Duif in denkostwaren,hij meent stuF', Hen dag na Driekoningen werd hij gewaar schuwd, dat er iets met z'n schapen gebeurd de wei aangekomen, zag hij dat was. De officier van justitie ziet af van het verhoor van de derde getuige, wijst erop, dat er in dien tijd veel geheime diefstallen werden gepleegd, waarvan nooit de dader werd gevonden. In Februari 1. 1. deed de vrouw van beklaagde, die ongenoegen met hem had ge- cregen en in de geheimen ingewijd was, er aangifte van, dat haar man verschillende diefstallen o. a. van Mr. A. Dorbeck, verdediger, acht een straf van 2 jaar ontzettend zwaar voor dezen beklaagde, wiens da- „"''Vu huiselijk drama aan het licht zijn gekomen. beklaagde de laatste 2 jaar blijk heeft gegeven met weer in een delict te zijn vervallen en getoond heelt aan den kost te kunnen komen en waar een ver zoening tusschen man en vrouw tot stand is gekomen, \i aagt pl. een lichtere straf. De officier van justitie wijst er op, dat van verzoe ningsgezindheid van de vrouw geen sprake is, dat zij alleen tracht haar man te lijmen en de schuld er van is, dat beklaagde op deze plaats is gekomen. Desniet tegenstaande acht Z. E. A. 2 jaar, het derde deel van de straf, die geëischt kan worden, niet te veel. M r. Dorbeck roept evenwel de clementie der recht bank in. UIT St. PA.NCRAS. Bij de lichting der schoolspaarbank aan de openbare lagere school te St. Pancras, bleek aan commissarissen dat in het eerste kwartaal 1910 door 18 spaarders was ingelegd 66.3872. s UIT IIEER-HUGOWAARD. In de Maandag gehouden vergadering der afdeeling van het Nederl. Onderwijzers Genootschap werd beslo ten zich te doen vertegenwoordigen op de verg., welke te Amsterdam zal worden gehouden, ter bespreking van de propaganda. Als afgevaardigde werd aange wezen de heer A. Brands. Deze hield in de vergade ring een inleiding overDe school en de wetenschap. UIT WIERINGERWAARD. Gister geraakte het 4-jarig kind van J. O. in de Wijde-Wegsloot. Dank zij de flinke hulp van mejuf frouw^ I. Blaauboer alhier, die het wegdrijvend knaapje nasprong, werd het met moeite gered. Scheeps- in haar men oor- EEN JONGENSSTAKING. De staking der nageljongens aan de Ned. bouw-Maatschappij te Amsterdam blijkt, ook gevolgen, van minder ernstigen aard dan spronkelijk liet voorkomen. Den jongens is te ver staan gegeven dat zij als ontslagen wo-rden beschouwd als zij hedenochtend niet weer aan het werk zijn. Bij wijze van straf zal hun twee dagen loon worden inge houden. De jongens komen zich nu successievelijk den. gistermorgen getuige Volgende beklaagde, Hendrikus W. te Noord-Schar- woude, was ten laste gelegd, dat hij te Heer-Hugo waard in lebr. 1908 kaas had gestolen en in vereeni- ging met den vorigen beklaagde een schaap had ge slacht. Gornelis de Moei te Heer-Hugowaard deelt mede, dat hij uit zijn kaaskamer op een morgen in de maand februari van 1908 een aantal kazen vermiste. Vervolgens werd de vorige beklaagde als gehoord. Op verzoek van mr. Stap onr dezen getuige niet on der eede te hooren, begaf de rechtbank zich in raad kamer. De rechtbank besliste, dat getuige wèl onder eede zal worden gehoord. Getuige verklaart, dat hij met zijn vrouw begin 1908 een dag bij beklaagde op bezoek was en een plan met' hem maakte om kaas te stelen. Dit plan werd volvoerd en bij Cornelis de Moei werden 11 kazen met een sabel weggepikt, Zij werden in een zak aan de fiets gehangen. Getuige kreeg er 5 stuks van. Tusschen het slachten van het schaap en dezen diefstal, is getuige den 23en Januari nog eens met beklaagde er op uit geweest. In dien nacht hebben zij ook een schaap geslacht en het vleesch be deeld. De vrouw van Theodoras S. verklaart niet te weten zij bij de afspraak voor den diefstal was. Zij ging dien dag met de tram naar huis, de beide mannen gin gen op de fiets en zij ontmoette ze weer in haar huis te Hoogwoud. Haar man kwam thuis met kazen. Een poosje later kwam beklaagde met zijn vrouw op visite en zeide bij me gelegenheid', dat de kazen lekker «naakten. Ook verklaart zij, dat eenige weken te voren de mannen op een nacht thuis kwamen met een geslacht waarvan beklaagde de helft medenam. Gerardus Buren, landbouwer te Heer-Hugowaard, deelt mede, dat hij den 24sten Januari 's morgens een van de schapen van zijn vader miste. De huid, de kop en de ingewanden van het dier vond hij op het land. Pieter Haster, gemeente-veldwachter te Heer-Hugo waard verklaart, dat er bij hem aangifte van werd ge daan, dat. er bij Buren een schaap was gestolen. Hij zag de plek bloed, vond er lucifers en bemerkte sporen van klompen en schoenen. Beklaagde ontkent alles, wat hem ten laste legd. 1 !'!'fick;r y?n justitie merkt op, dat bewezen is, dat beklaagde bij de verschillende daden de medeplich tige is geweest van den vorigen beklaagde. Voor twee der diefstallen staat hij terecht en ten aanzien van de ze misdrijven acht Z. E. A. het wettig en overtuigend bewijs geleverd en eischt, rekening houdende met de verzwarende omstandigheden, 2 jaar gevangenisstraf. ill. VV. Stap, verdediger voor dezen beklaagde wijst op art. 399 van het wetboek van strafvordering' en gelooft, dat de rechtbank verstandig zal doen de ge tuigenverklaringen van Theodoras S, en zijn echtge- noote uit te schakelen. Bij de laatste is er zeer zeker wiaak in het spel. Beklaagde, die genoeg werk liad, had bovendien geen aanleiding om te stelen. Mocht de rechtbank beklaagde veroordeelen, dan refereert pl. zich aan het oordeel der rechtbank. Mocht de recht bank twijfelen, dan hoopt pl. dat beklaagde zal worden vrijgesproken. schaap, voet- is ge- UIT WARMENHUIZEN. De Raad dezer gemeente vergaderde in voltallige zitting. Mej. II. C. Traus vroeg eervol ontslag als onderwij zeres wegens hare benoeming te 's Gravenhage. Dit ontslag werd tegen 1 Mei eervol verleend. Tot onderwijzeres werd benoemd mej. J. Slokker te Warmenhuizen, met 6 stemmen. Mej. Kroon had 1 stem. Het kohier van de Hondenbelasting' werd zonder bespreking vastgesteld. De suppletoire begrootiug, niet door Gedeputeerde Staten goedgekeurd, werd andermaal in behandeling genomen en nu zonder bespreking vastgesteld tot een bedrag van 450. De voorzitter deelde naar aanleiding van het in de vorige vergadering aangehouden punt mede, dat het arrestantenlokaal alleen in den toren geplaatst zon kunnen worden, daar alleen de toren aan de gemeente behoort. Burgemeester en Wethouders stelden, daar dit te bezwaarlijk is met het oog op de godsdienstoefenin gen, den Raad voor een gebouwtje te plaatsen op het strookje grond naast de kerk, waar vroeger de brand spuit stond. Toestemming zal worden gevraagd aan den kerke- raad om den toegang over zijn grond te maken. De Raad vereenigde zich met het voorstel van Bur gemeester en Wethouders. De Districts-Schoolopziener gaf inlichtingen om- tient het onderwijs iu vak j, in verhand met het- ma ken van een gebouwtje daarvoor, waarvan de kosten worden geraamd op pl. m. 900, waarvan het Rijk .25 vergoedt. De voorzitter meende, dat men wel tot. den bouw zal moeten overgaan en daar de gemeente een geschikt ten ein heeft, stelde hij voor het advies van den Schoolopziener te accepteeren, waartoe de Raad be sloot. f De heer K. Duin vroeg het stukje grond1 dat hij huurt van de gemeente, voor 10 te mogen koopen voor 100. Na ampele besprekingen besloot nuen het hem voor 200 aan te bieden. De heer K. Bakkum deelde mede, dat hij den door de gemeente' gevraagden prijs van het door hem ge vraagde land van 2 te hoog vond en hij bood 1.50 per vierk. Meter. Na eenige discussie besloot de Raad dit bod aan te nemen en het vorige Raadsbesluit betreffende den ver koop in te trekken. Burgemeester en Wethouders stelden voor het huis van mej. G.^ Strooper onbewoonbaar te verklaren. De lieer Stadegaard stelde voor dit punt tot een volgende vergadering aan te houden, waartoe de Raad besloot. Het stembureau voor de verkiezing van de Provin ciale Staten werd daarna 'aangewezen. 700rzkter zeide, dat het zeer billijk was den heer 1 u f1'«"langs grond van de gemeente had ge kocht, doch op verzoek het hek ongeveer 3 voet achter uit had geplaatst, hem den prijs te vergoeeden dien hij voor die oppervlakte aan de- gemeente had betaald. De Raacl deelde deze meening en besloot Ün dien zin. De Commissie voor de Westfriesehe Waterleiding Moeg ot de Raad zich in beginsel zou kunnen vereeni- gen, zonder eenig finantieel verband, met het door de Commissie ontworpen idee. De Raad besloot het plan der Commissie te steunen en wees-zonder hoofdelijke stemming den voorzitter aan als lid der voorloopige commissie. Bij de algemeene besprekingen bleek de ontevreden heid van den Raad' over den tragen voortgang die er met de tram gemaakt wordt, waaromtrent inlichtin gen zullen worden gevraagd. De heer de Groot wees er op, dat het land van Bak kum zonder toestemming van Burgemeester en Wet houders is onderverhuurd aan S. Ligthart, aan wien de gemeente het bij de openbare verhuring niet wilde verhuren. De voorzitter zeide hiermee PRETTIGE TOESTANDEN. Een gezelschap te Loosduinen, dat naar huis keerde, werd Maandagavond lastig gevallen door eenige leden van een beruchte bende. Een militair werd door hen in den arm gestoken en een gemeente-ambtenaar op den grond geworpen. Op het hulpgeroep der aange vallenen kwam er eindelijk een agent opdagen. Deze kreeg het echter zoo benauwd, dat hij eerst een huis invluchtte, doch later met revolverschoten de boos wichten op de vlucht dreef. KORTE BERICHTEN, Te Eiten is iemand uit B ad» aangehouden, die een paard nut ka? gsKidde, welk gespaa hg te Br.d* gestolen had van e«n koopman. Z iterdag heeft men den iteensn muur langa de Kapelsteeg te Liase, ten nadesle van den heer G., uit louter baldadigheid over een lengte van 39 meters ge sloopt en met den grond gelijk gemaakt. Esin paar dagen warmte ®n geen nachtvorsten meer en er zal in Frieaiand volop gras zijn, zoodat even&I* voor een j aar of 4 hot vee medio Ap ril al in de weide kan worden gelaten. Dat zou de boor#n te p*e komennu hot hooi zoo tehaarioh en duur ia. Te Ositerbierum zag men reed* grasmaaiora. Vier Frissehe arbeider», die in Duitaohland werk zaam waren, zijn naar kuis teruggekeerd om kievits eieren te zoeken, waarmede zg meer meenen te kunnen verdienen dan met den veldarbeid in den vreemde, Te Kuinre visl een kind in het diepe kahasl. De heer S„ dankende dat het sgn kind waa, sprong dadelgk te water, en evenzoo zijn vader. Een oogan blik daarna sprong eak de warkolgke vader te water. Het kind weri spoedig gered, maar de redding van de drie mannen gelukte esrst na veel moeite. In de gemeente Hemelumer Oldepha&rt en Noord- wolds (Fr.) zijn koeien gestorven na het gebruik van Ghiiiaalpete?. Deze msitstof stond bg het voermeel der runderen, on door de een ©f andere oorzaak is het meel met het salpeter verontreinigd. De ZttertUg «smgshoudsa 8. heeft bekend, de dader te zij a van de misdaad te Sittard, gepleegd in den nacht van Maandag op Dinsdag der vorige week. Hat meisje is weer op vrg vosten gesteld T0 Assen zijn een tweetal Rotterdammers, die zi«h in GroDingen asn oplichting hadden schuldig ge maakt aangehouden. De veertienjarige zoon van den arbeider v. d. L. te Prinsenhage, van wien wij onlangs gemeld hebben dat hij heimelijk de ouderlijke woning was ontloopen, is bij zijn ouders na drie weken afwezigheid terugge keerd. Al dien tijd was hij in dienst geweest bij een landbouwer onder Etten. DOOR ROTSBLOKKEN GEDOOD. In het dorp Toutry, werden 30 jongens, die aan het spelen waren, plotseling hevig verschrikt doordat een aantal zware rotsblokken naar heneden stortten. Zij vont en zich niet alle bijtijds redden, zoodat zeven hun ner verpletterd werden en enkele zeer zwaar gewond ASCHREGEN. De kapiteins van de Engelsche stoomboot „Polo," die van Iluelva kwam en van de postboot „Avon" die uit West-Indië kwam, deelen mede, dat zij in de na bijheid van West-Indië door een dichte aschregen overvallen werden. Vermoedelijk is deze afkomstig van de uitbarstingen van de Etna. Op het laatste deel der reis toonde de zee een vreemde kleur door donkere streepen schuim. EEN VONDELING. In Rixdorf wordt gemeld, dat voor het stedelijk zie kenhuis een kinderwagen werd gevonden, waarin een jongetje lag, dat ongeveer een jaar oud was. Bij hem in den wagen lag een briefje, waarop geschreven stond: „Hij heet Otto Struck, ik weet niet, waar ik met het kind moet blijven. De voogd woont in Rixdorf, Laubestraat. Hélène Parlitz." Het arme kind werd in het ziekenhuis opgenomen. MONTE CARLO. De speelbank heeft 1.250.000 gulden meer opg'e- bracht dan het vorige jaar, de aandeelen van 250 gul den staan thans op 3750 gulden. DE. ZAAK HOFRICHTER. Uit Weenen wordt gemeld, dat de behandeling van de zaak tegen Hofriehter den 28sten April zal aanvan- g'en. AANVARING. aamnel- DAM' A8 ^pri!' ®P ie,/ivier TCOr R»tter" (l&m aeeft yaneehtena om hslf ®lf een ernstige aan* varing tusschen het stoomschip „Lizatteu en den kolen* e e»*tor «Pfospur" van de Steinxolen-handelsvereeni- *ing plaat* geh&d. De landinrichting van den elevator acheerde over het atoomschip en aleeg de ichosrateen en achtermast geheel en de commandobrug en den voormast h»lf weg. Da peraonen wiaten zich in het schip te redden. Ook den elevator kreeg aansienlijke schade. EEN 50-JARIG JUBILEUM. De heer J. de Groot, onderwijzer aan de 5de Ge meenteschool herdacht heden den dag waarop hij 50 jaar geleden bij het onderwijs in dienst trad. De heer de Groot had in zijn jeugd het voornemen zeeman te worden en bezocht toen de Zeevaartkundige school te Amsterdam; daar had hij het ongeluk te val len met het gevolg dat hij ongeschikt werd voor den zeemansdienst. Hij begaf zich daarna naar liet Instituut de Breur te Amsterdam om daar opgeleid te worden voor tele grafist. De indruk, dien hij daar als leerling maakte, deed den institutuur besluiten, hem te verzoeken als secon- dant-kweekeling aan zijne inrichting- verbonden te blij ven. De heer de Groot nam dit aanbod aan en zette in 1860 daardoor de eerste treden op het onderwijsgebied. Korten tijd daarna verwierf hij de acte van hulpon derwijzer en werd als secondant aangesteld, bleef nog eenigen tijd aan dat instituut werkzaam en werd later onderwijzer te Sliedrecht en vervolgens te Landsmeer, Medemblik, Wester-Blokker, Winkel en sinds 29 Mei 1867 in deze Gemeente. Hij heeft nu tegen 15 April a.s. eervol ontslag aan gevraagd wat hem, gelijk men weet, onder de meest waardeerende woorden van den burgemeester, waar mede de Raad zijn instemming betuigde, werd ver leend. Hedenmiddag kwamen afgevaardigden van het Ne- derlandsch Onderwijzersgenootschap en van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers ten zijnen huize om hem te complimenteeren, terwijl het hem in den loop van den dag niet aan vele blijken van belangstellin°- heeft ontbroken. MELKVERVALSCHING. Tegen C. Z. alhier is door de politie opgemaakt wegens melkvervalsching. proces-verbaal het vervolg rekening ZONDERLING GEVAL. Op dan dug van 12i/2 j itig feuwslgk ontving directeur van ket R. N. blad te Rotterdam een tele- gramSgthoff, Rotterdam geen gratie verleend. Het was ciat ondarteeksnd en bg officieel onder zo k weid vermeld, dat dit telegram opgegeven was door Mulder, Hisgrcfae Courant. Er bestaat achter gaen Mulder, die werkzaam is aan de Haagsehe Courant. Het bericht aan hst Correspondentie bureau a Den Haag ia ook niet door esn officieel persoon opgegeven, Wg zullen, zegt het genoemde blad, trachten eenig licht te ontaieksn in deze myatifieatie, zoodat wg bin nenkort onzen lezers hopen te kunnen berichten In Fez hebben de drie vrouwen van den Marokkaan- sche grootvizier El Glaui getracht hem door vergift het leven te benemen. Men weet niet, of hij in leven zal blijven. RUSSISCHE SPIONNEN. Eergisteren werden in Czernowitz drie Russische spi onnen gevangen genomen. De eene is de in Nancy werkende en in Odessa geboren professor George Schrijer, de tweede de ritmeester der kozakken Iwanow en de derde de 30-jarige Nicolaas Semionow, officier hij het Kursk-regiment. Semionow woonde reeds meer dan 172 jaar in Lemberg, oogenschijnlijk om te studee- ren. Men vond bij hem meer dan 200 militaire plan nen en schetsen. KINDERROOF. In Thorn, waar eenige dagen geleden een kind werd ontvoerd door iemand, die met een automobiel kwam aanrennen, is thans weer een kindi verdwenen, een ze venjarig meisje. Zij was den geheelen dag op school CONCERT—NIEUW LEVEN EN ORPHEUS. Di G.mjngde Zangveraeniging „Nieuw Laven" en de Mannen Z»ngvereenig;ng Orpheus", directeur de heer H. Lindeboom, zullen Dinsdag 19 en Woensdag 20 April a.s. in de groote saai van Harmonie een ge combineerde uitvoering geven. Op het programma atssn o m. de kooraummsrs, waarmede „Nieuw Laven" te Haarlem in d® hoogste afdeeling gemengde keren den eersten prgs, en di®, waarmede „Orpheus" in de derde afdseling den 2en prgs behaalde. Borendieu zal het Kinderkoor „Zang en Vriendschap" dat eveneens onder leiding staat van den h«er Linde boom, op dit concert medewerken. Osgetwgfeld zal er voor den uitvoeringen, waarvan de eerste, op Dinadag, uitsluitend voor de kunstlievende I«den to*ganksigk ia en de tweede, die met een bal zal worden besloten, heel veel belangstelling zijn. De medailles aan de genoemde vereenigingen toe gekend zgn van morgen af geëtaleerd in de uitstal kast van de firma Van Beek, Sehoutenstraat alkier. AGENDA. WOENSDAG. Alkm. Esperantisten-vereeniging, 9 uur, „Zwarte Os." Mannenkoor „De Vereenigde Zangers," repetitie 77a uur, Diligentia. Liefdadigheid naar Vermogen, algem. verg., 8 uur, Proot. Kegelclub „Koekoek", half negen café „Suisse". Muziekvereeniging „Ons Genoegen", Diligentia. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," meisjes, 2de afd. 67471/i) in het „Gulden Vlies," jongens, 1ste afdeeling van 77a87a uur. Heeren van 8!/4974 uur in het „Gulden Vlies, Koorstraat. Kegelclub „Zou er kans zijn," Diligentia. Gem. Koer, „Zanglust," 77, uur. Alkmaarsch Strijk-orkest (dir. J. H. Oushoorn) repetitie, 8 uur, 't Gulden Vlies. Schecpmaker's Bioscope, 's avonds 8 uur, Diligen tia.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2