I Quaker 0< "X Hoofdprijs: Yier Yette Koeien, ttn par NETTE HEISJES. Jaarliiksche Algemeene Vergadering flikmaarscheStoomWasch-cnStrlikinilclitiDg. Groote Ïoorjaars-Veemarkt Gewijzigde dienst Locaalboot Zijpe. N.V. SMoettot van Gein. h Hlilen. keukenmeid. A. KLOOSTER, Drinkt geen Cacao of drinkt goede! Dus Afgeluisterd. SNAREN en alle ondsidaelan verveelt nooit, omdat ze niet te zoet is. klein Paard of een flinks Hit. f 8500 Quaker Oais is voordeelige dan alle andere haverproducten 3 Gevonden Voorwerpen. I n, Verzwakte kartwerkingi 18e Koninklijk Goedgekeurde J. TERW/IJ, Lotenhandcl, Koorstraat A 21, Telef. 434. ADVERTENTIE N. V isscher ij verpachting. Nederlandsch-Indisch - - Exploratie-Maatschappij. nette MEISJES een Leerlinge te ALKMAAR op SVRgiamdag 18 April a.s. Voor Wic&iesi, Mandoline is het beste ADRES bij Hekelstraat 7. c* 99 KORT OVERZICHT VAK DE WEERSGESTELD HEID. Ingezonden Mededeelhigen ^Toor kraamvrouwen en zoogende vrouwen is 99 In de klauwen van een nierziekte. 453A 129% 891/4 75 501/4 95% 98% 87% 93/% 187% 130% 1797/g 138.— 235 320 728/w 645 489 47 254 91% 530 250 199 148 Paarden, Runderen, V ar kens,Fiet sen, Landbouwgereedschappen, enz. wcarde pï.ra f 800. f 0,60 psr lot, elf voor f 6,—. Worden gevraegd voor direct leeftijd 15—17 jaar, voor magazijn- en wlnkelwerk. Wegens de steeds stijgende prezen der slachtpaarden zijn de vJeeschprijzen, volgens een in den winkel hangende prijscou rant, van af heden verhoogd met 5 cent per kilogram, Jb. FELS. TE KOOP gevraagd een Wegens de steeds stijgende prijzen der slachtpaarden zijn de vleeschprijzen, volgens een in den winkel hangende prijscou rant, van af heden verhoogd met 5 cent per kilogram. Jb. BRANDS Fz. Wegens de steeds stijgende prijzen der slachtpaarden zijn de vleeschprijzen, volgens een in den winkel hangende prijscou rant, van af heden verhoogd met 5 cent per kilogram. KI. BESSE. C. KAAIJ, Sigarenfabriek „dr C-?nityrreöl" KnoUulc 7Alkmaar. Teief. 279.— hst recht tot bevisschen, voor den tijd van drie jaren, van ringslooten vaarten en kolken om en in de Schermeer. 1. Jaarverslag 2. Balans en Winst- en Verliesrekening 3. Vfis'stelling van het Dividend 4. Voorziening wegens periodiek aftreden van een Commissaris. Jurken- en Blousenaaisters gevraagd, Vertrek van ZAND—ALKMAAR 'smorg, 3.30 uur. ALKMAAR—ZAND 'snamidd. 1.45. TEK00Pa voor elk Muziekinstrument Het is veel voedzamer dan andere fabrikaten, omdat Quaker Oats van het beste graan en in de meest modern ingerichte fabrieken der wereld 9 gefabriceerd wordt. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, paar waarnemingen verricht in den morgen van 13 April. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 765.2 te Seydisfjord. De laagste stand van den barometer 735.3 te Scil- VERW ACHTING.- (Geldig tot den avond van 14 April). Meest matige zuidelijke wind, zwaarbewolkt tot be trokken, regenbuien, zelfde temperatuur. Over het gebeele waarnemingsgebied, is onder de depressie-invloeden de luchtdruk afgenomenbet laag in het westen is nog belangrijk toegenomen en is het hoog in het oosten teruggedrongen. Over IJsland heeft zich de hooge drukking nog verder ontwikkeld. Bij ons is onder invloed van den zuidelijken wind de temperatuur gestegen en boven het gemiddelde voor dezen tijd van het jaar gekomen. Voorloopig kunnen we op betrokken regenachtig en zacht voorjaarsweer rekenen. M- BimUERLlJ&É STAND. GEBOREN 1 April. Msrgareth» Antenia Wil hel min», d. van Antoniua Ferdinandua Randshuisen en Grietje Vader. Te bevragen aan het Politiebureau van 9—12 uur. Een band van een kinderwagen, een paardendeken, eon rijwiel, een oorbelletje, een overschoen, eenige boeken, een paar kinderp&nteffel» een kurketrekker, een kinderdoek, een gewiekt, een ro«nkran#, eenige segeU, een portemonnaia, een hond, e«n hoad, eenigs «tukje» band, esm mondorgel, een handschoen en een vulpenhouder. De Commissaris van Politie, W. Th. VAN GRIETHUIJSEN. Alkmaar, 13 April 1910. CORRESPONDENTIE. Aan het bestuur der afd. Alkmaar van den Alg. Ned. Typ. Bond. Afgezien van het feit, dat wij de zaak van te weinig algemeen belang achten om daaraan zooveel ruimte af te staan als U vraagt, herinneren wij U er aan, dat goede persmanieren meebrengen, dat een in gezonden stuk, waarbij een ander blad betrokken is, slechts wordt opgenomen, als bedoeld blad de plaatsing heeft geweigerd hetgeen uit uw schrijven niet blijkt. 1 a gezonden Stukke n. Alkmaar, 12 April 1910. Waarde Redactie Gaarne zag het Bestuur der afdeeling Alkmaar van den Algemeenen Nederlandschen Typografen Bond onderstaande regelen opgenomen in uw blad? Het bestuur is een weinig ontevreden over het ver slag der vergadering van typografen, welk verslag in het blad van eergister is opgenomen. Juist omdat een tweetal jaren terug het zakelijke gedeelte van het verslag eener rede van den heer Tork, voor de typo's gehouden, was uitgeschakeld, heeft de voorzitter Zondagmorgen nog aan de verslaggevers gevraagd) het zakelijke gedeelte der rede zoo uitgebreid mogelijk te plaatsen. En nu kan men wel in het ver slag lezen „dat de loonen (der typo's) hier nog niet zoo zijn als 't moet," doch welke tekortkomingen er alzoo bij de verschillende firma's zijn, wordt niet ge meld. En dat is toch zeker ook wel „zakelijk." Waar de typo's aan den vooravond staan van een loonactie, daar meent ons bestuur, dat het publiek moet weten, waarvoor de typo's zullen strijden en ook, waarte gen. Vandaar dat wij U verzoeken, alsnog het hieron der volgende op te nemen. Spr. zeide over den toe stand bij de verschillende firma's het volgende: „Bij de firma Herms. Coster wordt op een personeel van 24 man circa 18.per week tekort betaald. Bij Koster en Co. is de toestand veel beter, alhoewel nog niet geheel voldoende. Bij Kluitman is de toestand beslist treurig te noemen. Daar staat nog een werk man van 45 jaar voor 10 en een gezel van 20 jaar voor 5.5Ó. Bij de firma Appel heeft men geen kla gen wat het loon betreft. Bij Nederkoorn is de toe stand vrij goed te noemen, die patroon zou gisteravond opslag geven. Of dat ook gebeurd was wist spreker niet. Het treurigste figuur slaat de firma Kusters, waar men het van elkander niet eens weet, wat men verdient." Het bestuur stelt het zeer op prijs als bovenstaand aan het verslag werdtoegevoegd. Dankend voor de plaatsing. HET BESTUUR. 1 „KUFEKB" een seer -foedsume, goede &n licht verteerbare ijpgs, die ten slïan tg de gaarne gebruikt wordt en een aangename afwisseling biedt voor de bg voorkeur toegediende hsvergoripc». Vr» ag* bes Dihwgls m.uakt een niersiekce ziek geheel van een lijder meester, dóórdat deze er ziek iu ket minst iets van biwuat ia, Jarenlang heift duzB ziekte ziek mis iefeioa reeds kunnen ontwikkelen, törwgl hij er een gebed andere oorzaak voer soeht en er een verkeerd geneesmiddel tegen gebruikte. Dan leidt rijn kwaal plot seling tot niersteen, waterzucht, lendenjicht «n marte lende uu'nsatcornisaen. Zijn nieren worden gssandewfg cel na cel vernietigd en verliezen hun kracht smï het bleed to fiitresren en wanneer het bloed niet behoor lijk gefiltreerd wordt, dan wordt het gehsele lichaam lang zamerhand vergiftigd. Indien gg sen nier- of Maagaandoening hebt, zult gij opmerken, dat de urine bewolkt en zanderig ie, dat de loosing mosilgk geschiedt, »f dat gij geen macht meer hGfct over hst water, 's Morgens »t«.at f ij mH een ellendig gevoel in uw rag op, uw oogen zijn op geblazen, uw enkels gezwollen, Bij slecht weer g?- voelt gg u prikkelbaar, terneergeslagen ea afgemat, en krijgt gij rheumatische pijnen in de spieren en ge wrichten. Alleen een geneesmiddel, uitsluitend voor de nieren, kan de nieren genezen. Foster's Rugpijn Nieren Pdlen zijn uitsluitend voor nier- en bïvasziekten. Zjj werken rechtstreeks op de nieren en kamen deze op een zachte wijze te hulp. Zij haelen de nieren en geven hun gaandeweg de kracht terug om de ziekte-aanbrengende etoffen uit het bloed te verwijderen. Wacht u voer namaak en let erop, dat d> haad- teekeniog van James Poster op de doos voorkomt. Poster's Rugpijn Niesen Pillen ign te Alkmaar ver krijgbaar bg de hseren Nierop Slotheuber, Langt- straat 83. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel a f 1,75 voor ééu, of f 10 voor zes doozen. MARKTBERICHTEN. NöORDSCHARWOUDE, 12 April. Reodekool le soort f 10.a 12.2e soort f 8.00 a 9.50, kleiner® f 2. a 7.—, g«Ie le soort f 11.— 12.2« «ooit f 8 - a 10.kleinere f 2.a 7,50, witte le ooort f 4.s 4.,5 0 kleinere 2.— a 3taaie gele kool f kleinere f 0.— a P„- Uien f 160 a 1,80. BR. OP LANGEND. 12 April Bloemk, 2s s,f— reason id. f a 0, rood» f 2.a 11.35, gele f150 a f 3.5g, witte f 2 a 4 50, uien f 1 20 a 1 50. pref. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET, Voordam, O 1213, Alkmaar. Koers van Staatsleeningen. 12 Apr. 13 Apr. NEDERLAND. Ned. Werkel, Schuld pCt 2% BUITENLAND Bulgarije Tabaksleening 5 Brazilië Eunding 5 Mexico binnenl. 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Juli 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 5 1894 6e Fm. 4 Iwang Dombr. 41/2 Financ. en Industr. ondernemingen Nationale Hypotheek Bank pCt. i Noordhollandsch Gromkrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aard. dir. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asakan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Er.im Sumatra Falembang Perlak Petroleum-Mij Zuid-Perlak Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm. Car Eoundry Comm. Amerik Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent Marinebonds pCt 41 /2 Peru Comm. aand. div. Preferent Spoorwegleeningen. Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staataspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert Bd pCt. 4 Denv. en R Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com. ,i 1, pref. Mis K Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Southern Railway Southern Pacific Union Pacific cert. v. Wabash Comm. Rock Island Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 Gemeente-cred. 3 BELGIË. Antwerpen 1887 21 HONGARIJE. Theiss 4 OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 5 RUSLAND 1S64 5 Ex.-dividend. 75 971/4 1027/8 501/4 95% 951/s 88 98i/s 87% 937/16 101 981/, 1871/s 1301/0 180 128 159 586 230 306 70i/2 96 648 473 461/s 255l/g 94 341 401 531 2521/g 200 1481/g 187 968 123 751/2 851/4 641/4* 145 61/3 191/2 121/4 39 l/g 801/4 88 216 1131/4 U21/4 417» 301/m 357/3 68 40% 45 IO21/2 27% 1247/g 188 21% 971/3 970 123 74 84% 63% 145 69% 19% 65% 12J/i 39% 80% 112% 1121/4 40% 299% 357/g 67% 40% 45 102% 27% 124% 185* 21 46% f Dr. POL DEMADÈ schrgft ia sijïse „Studie sves de Ssnguinoss" „in gevsllon van ver zwakte hartwerkinz heb ik de Sanguicose met vrucht toegepast". Dat is een geneesheer4im dit zegt. Do heer P, DEKKER, te Rotterdam, is 8!>n lijder aan hartzwakte. Hij aehrijft „Ds oudergateekenda verklaart dat te ij reed 3 2i/2 j «r aan hartzwskte g»I«dec heeft; en al de geneesmiddelen die hg er tegen nam, waren zonder haat. En daarom moet ik hier met groteta dankbaarheid de Sanguinore noemea, Ik ben er een koep van op^aïterktmgn eetlust keerde t-rug oa ik ban wuer opgewekt al» te voren. U mocgt dit in tlle ocuranten laten drukken." Rotterdam, Ruhensstrsat 63». P. DEKKER. Dat ia dus een p*tiönt dia uit eryaring spreekt en sen geneesheer; en beiden roemen da Sanguiuose. Zjj ïijn niH de éénigan, Hondardon in ens land en daarbuiten habbn.a onder vonden hoe d» S inguiaose 9en middel is dat aan allen die vermoeid of uitgeput zijo, die na de i) flüënra ef a ,d re onderrsguende krankheden het weerstandsvermogen verloren, snel ea verrats de verlorene kracht hsrgeeft. Neemt er ée proef mode. Wacht U voor namaek. VAN DAM CoDen Haag. SANGUINOSE koat per flacon f 1.50; de 6 flacons f 8.de 12 fUcots f 16. In den rege' zijrs tw*e S p-ds psr dag voldoende. Dan kost U de behandeling- 121/o k 15 cls. per dag. Ta Alkmaar lij: NIEEOP SLOTHOUBER, firma SCHOUTEN &"Co„ ANSINGH MESMAN, Apoth- kers, Pi?ma C. KUG, afd. drsgisterijHeilns hii G. JONGEJANNoe<rd- Sekarwouds A. SWAGEE en P. HOFF; Broek op Langenèijk J. PLOEG; Zuidseh*rwoude G. LUITINGWinkel Wed. J. BUTTER; Stompator n K. HOS; A ven hom A. BELSAuaa PauIov-'na H DEN ENGELSEN; Oudkas-spd H. HART, J. TIMMERMAN; St. Pancras R. PLOEGER; Vvarmenhuizen P. BAKKUM PASTOOR. van fcg besluit van 29 J&num 1910 (nc. 6), TREKKING 27 APRIL 1910, ten overstaan van den Edelschtb. Heer Burgemeester van Sommeisdrjk. Onverkochte loten nemen geen deel aan de trekking. Brieven franco onder lett. M 140 bus-esu v. d. blsd< 108i/ie 1036% 97ii% 161 176 456% Koers van het geld. Prolongatie 33/4 pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen prijs houdend. Tabakken in vaste stemming. Oliewaarden willig. Culturen onveranderd. Mijnen flauw. Amerika opende iets lager, het verloop was stil en het slot kalm. Aanbieding van prijg, kleur mz. Brkven onder N 150 bureau van dit blad. Toe zeg Kees geef mij even een pruimpje tabak, 'k Heb op 't oogenblik geen draadje in mijn zak. 'k Kocht hier wel een onsje, maar 'k heb 't liever van [KAAIJ, Die is veel sappiger en om te kouwen goed taai. Zijn rooktabak is ook om te recommandeeren, Eenmaal gerookt, zult U nooit andere begeeren. Zijn sigaren die rook ik nou al, ja laat ik eens zien, Op zijn minst genomen toch zeker al een jaar of tien. 'k Kocht ze al van hem toen woonde hij nog op Graft- [dijk, Dan betrok ik altijd een kistje of vijf tegelijk. Daarom raad ik allen rookers aan, wil zijn producten [eens probeeren, Figuurlijk gesproken, kunt I zich aaii één kistje toch [niet bezeeren. En mocht het Uw smaak niet zijn, wel dan is KAAIJ [niet de man l)ie zal zeggen, het is verkocht, daar trek ik mij niets [meer van an, Neen, dan kunt U het ruilen met hetgeen overeen- [komt met uw smaak, Hij heeft voldoende merken en kwaliteiten voorhanden [in zijn zaak. Dat is te zeggen Kaaij is niet sappig en taai, maar zijn Pruimtabak. DIJKGRAAF eu HEEMRADEN van de SCHER- MEER makea bekend, d«t op Dinsdag 3 Mei 1910 de» nsmiddsgs 3V2 nur 'n ket Noorderpelaerbuis in de gemeente SCHERMERHORN publiek zasl worden verpacht Cijkfrasf en H=?em:aioa voornoemd, P. COUWENHOVEN, DgkgraH. C. DEKKER, SicreGri». van AANDEELHOUDERS op Vrijdag 29 April a.s., des namiddag» ten drie Ui e, ter, kantors der Vennoot schap, Hoffetrait 17 te 's-Gravenbage. Punten van behandeling' De B -.lans en Winst- en Verliesrekening lisgen van af heden voor Aandeelhouders ter visie ten kantore der V^nnoctwhap. Aandaelen kunnen tot Dinsdag 26 April a.s., des nsiddags twaalf uur worden gedepon erd te 'g-Gravenhage ten kantore der Maatschappij te Amsterdam bij de Hesren Dunlap Van Eisen te Alkmaar bij het Noordhollandsch L&ndösuwcredset. Gravenhage, 12 April 1910. DE DIRECTEUR. Acxn bovengenoemde inrichtin* kunnen fepla&tafr worden.Hoog loon. Bij de firma H E. JUNG, Mode», Mient 22, kan direct geplaatst warden. Wordt gevraagd bg VROOM DREE8MANN een voor het veranderen der Mantels. Tevens bekwame EERSTE HYPOTHEEK gevraagd op sclied on derpand met runne ore-waarden. Br. lettor O 150, bureau van dit blad. De Werken ven CHARLES DICKENS, «om- piest in 22 deden, in prachtband ui(ga?e COHEN, Fonkelnieuw. Tegen verminderden prijs To bevMgen bij A. W. VAN DER HOEK, Boekhandel UITGEEST. E-n lichtbruine COLLIE (HOND), t@ef, luiste rende naar den naam „Collie." Beliefd verzo-k dezen hond terug te brengen tij den eigenaar J. VAN ZA- LINGE, Dsuiyenlaan No, 25 te A i k aa a a r. Mevrouw VAN SPALL, Alkoisar, vraagt tegen 1 Mvi sen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3