Atelier voor Moderne Fotografie systeem Eggeweiler'% G. C. KOOYRER, Langestraat 49, Alkmaar. De Lange de Moraaz, W. NEOERKOORN - - Schoutenstraat. Platen en Lijsten; C.YERHEUS, Uurwerkmaker, FOTOGRAFIE. Karnemelk met Kort ,DE BONTE KOE", Langestraat. Bouwterrein Strafbaar Golden Thee Golden Koffie Golden Cacao -o- Alkmaarsche Kuiten sociëteit. -o- Mient 22, Alkmaar. J. MEIJER. -: Stoombootdienst „ALKMAAR PACKET Schroefstoombootdienst. 'A am-Iien wed lep» DAMES- BEEREN- en KINDERSCHOENEN, YROEGE KOOLPLANTEN. ROODE, WITTE ei) CELE KOOLPLANTEN Zolier soort LaDgedljker BloeÉoolplanten Wring- en Mangelmachines. De Fusswohl-SCHOENEN Commissionnairs in Effecten, Kunsthandel REPARATIE-INRICHTING. Het oudste en soliedste adres bruiloften en partijen met by levering van servies enz, G. W. VAN DER VEEN, Corsetten B. C- GROOTE KAPITALEN HUISHOUDELIJK GEREEDSCHAP. uit de Stoomzuivelfabriek ven MA REES Z001V, Beverwijk. ALLEEMtfERKOOP vtop Jtikmasi* in üeemt pruef en gij blijft en bij, aan den Westerweg, Nassaulaan en Egmonderstraat. FENIJN's Beddenmagazijn Stokpaardjes-Leliënmelk-Zeep Mej. C. 111. EGfflOND, Mient 15, Alkmaar, worden door minstens 100000 huisgezinnen dagelijks gebruikt- Het succes dezer artikelen is reeds jaren bekend. Men bevoordeelt zich door bewaring en] inlevering der bon nen en zakjes op een buiten gewone wijze. ALGEMEENE VERGADERING Nieuwste lades voor het a.s. seizoen. Salonbooten met glasbeschutting aan dek Bovenstaande Amerikaansche Gemakkelijk en Doelmatig. Duurzaam en Goedkoop. Landbouw werktuigen» OIjk« Hikmaat*. Dijk. Viool, Mandoline, Fluit, Clarinet, enz. lomepdieitsf 15 April. N.V. Stcombootdienst GEBR. 'UR MüHLEN. F. FEIJEÉPayglop 22. 30H.L. beste blauwe aardappelen Best kmeihoei ie keep Steeds voorradig m lardema Zoon f e Weesvader en Weesmoeder. belasten zich met het aan- en verkoopen van fondsen ter beurze te Londen en te Parijs De grootste keuze in lage prijken. Eigen passepartout en lijsten-fabriek. - ACHTERSTRAAT B 21. - Accurate regeling Degelijke garantie. VOOR HET LEVEREN VAN is FNIDSEN C 71. Banketbakker en Kok. Telef. 74. Mantel- en Stoffenmsgszijn. Wellington Imperial Cadet Lantaarn platen. Wellington öelloidin Solio Blue Star Citraat papier. Ontwikkelaars. Kleurfixeerb&d. Hypo Versterker. Nieuwste dessin» Cartons. Donkere kamer gratis disponibel. (geheel voor gebruik gereed) M' Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD, Toussaintstr. 9. HEKELSTRAAT 24 ALKMAAR BEDDEN, MATRASSEN en LEDIKANTEN in alle soorten, tegen con curreerende prij zen. STAALDRAADMATRASSEN in 8 ver schillende Systemen. BEHANGEKIJ. STOFFEER DERI J. Dr. Manning's Kinadruppels. op VRIJDAG 15 APRIL, des avonds ten 8V2 uw, in een der lokalen van het Café „Lievendag." - AGENDA: 1. Notulen. 2. Gofdkeuring en vaststelling van de rekening over 1909 en uitloten van drie obligation. 3. Verkiezing van twee bestuursleden. 4. Wat meer ter tafel zal worden gebracht. J- HENRI 0USH00RN, Secretaris. ONTEGENZEGGELIJK HET ADRES VOOR HEN DIE TROUWEN, IS - H* 3E5L 3VI Jh. JFi. £3 O W J\. JFL ID 1ST H TT IE S - - H. JANSEN. Telefoon 417. GROSSIER. De firma H. E. JUNG, bericht de ontvangst der LANGS DE ZAAN. Ver ALKMAAR 6 10 2.10 S aar. Vim AMSTERDAM 6.30 9.3C& 2.15 4 -- Goederen vervoer snel en goedkoop. "9$ Van Zaandam naar Haarlem 815 12.15 4.15 uur. Van Haarlem naar Zaandam 1015 2.15 6.15 uur 6 sar. is 't nieuwste en beste op dit gebied. Par* Vraagt Prijscouranten. GRONDIG EN BILLIJK ONDERWIJS OP: STADS-UURWERKMAKER, Heerenstraat 1-2, Alkmaar Enorme sorteering. - DAGELIJKS: - Van AMSTERD AM 's morgens 9.uur en 's namiddags 3.30 uur. PURMEREND 10.30 ALKMAAR namiddags 12.15 5.— 6.45 Van NIEU WEDIEP 's morgens 7.— 's avonds 10.45 uur. ALKMAAR 10.'s morgens 1.45 PURMEREND 's middags 12.3.45 BILLIJK TE KOOP Mej. W. S. SCHILLING, hij F. HEINIS, Groot-Schermer. HOUTTIL ALKMAAR de "nieuwste soorten Ruime keuze lage prijzen. Het steeds toenemend debiet waarborgt de soliditeit. ARCHITECTEN. STATIONSWEG E 104. - Abonnement voor 't opwinden. TE K.OOPi ft f 0.50 per 100 stuks. a f 0.70 per 100 stuks. Eerste levering Woensdag 20 April. Natst VROOM en DREESMANN. - - EERSTE KLAS - Btraemds Fracsehe en kleine, particulier geld Tour hypotheek, steeds be- schatbaar, mmste rente 4 proeent. Inlichtingen voor deze en andere geldrakan kosteloos bjj JAC. O. MEIJER Hs., Metmaatraat E 12, bij de Cadettenschool te Alkm„r TELEFOONNUMMER 453. Donderdags in Hotel „BROERE" te Schagen fdtlETki 's.GRAVENHAGE. fiUt.il MauriUkade 11-13. aatst f 634.4)00. onder ZAKELIJKE of PERSOONLIJKE zekerheid 5? met inpandgeving polis van levensverzekering. Specialiteit in Zwarte en Gekleurde Japonstoffen. Een uitgebreide Gekleede Costumes, collectie Mantels-Costumes, Rokken, enz. ia iedere imitatie van ome van BERGMANN Co., Radebeul-Dreiden, alleen e h t met „Fabrieksmerk Stokprardj Deaelve geeft •en zaht, rein gezicht, blozend jeugdig uiterlijk, b'atke fluweelzachte huid en verblindend schoone teint, h 50 ets. per stuk verkrijgbaar bij LEO BIJLOOS, Coif feur Langestr. 92 J. MEIJER, Apotfe Mient, Alkmaar. Daar de verpakking onier KINA-DRUP PELS De Vrij veelvuldig werdt nage bootst om Kiuapraeparatwn van andere herkomst aan den man to brengen, wijzen wjj er op dat roods dooien zonder den naam H. NANNING doeh met opsct rift „Kina druppels", niet uit ome fabriek afkomstig Men eische daarom uitdrukkelijk Dr. H. NANNING'a Pharm. Chem.F»Hriek, Den Haag. leertres PIANO sn THEORIE, diploma M. O. N. T. V. Spreekuren DONDERDAG ei VRIJDAG van 1-2. daar aan alle aanvraag vcldaan kan worden. B?al«t vaste prijzen., Voor de waren wordt jd treat san HoofdasagaagnFnidaen 63. 2e MagazijnMient 11, voir de Stesnenbrug. Ohmstede door H. A MAAS, Dir. Stsd. Orkest en Muziekschool Spoorstraat 58 5? zjjn door da nieuwste constructie, ce EUs- tisehe, de sterkste. Worden in het dragen niet modelloo* en kunnen gemakkeijjk gerepa reerd worden. VERKRIJGB/. AR feij wegens verhuizing. Te h<-vr»gen bureau dezes Diploma N. T. V. GEESTERSINGEL E 82, beveelt ii«h kal tot het geven van PIANO-ONDERWIJS. - In het BURGERWEESHUIS te ALKMAAR zijn te vervullen de betrekkingen van Echtparen van den P. G., die roeping gevoelen, 0111 zich aan dezen arbeid' toe te wijden, worden uitgenoo- digd zich daartoe vóór den vijftienden Mei a.s. schrif telijk te wenden tot de tweede ondergeteekende, met volledige opgaven van leeftijd, woonplaats, tegenwoor dige en vroegere betrekking, ehz. Het toe te kennen salaris zal nader vastgesteld wor den; voorloopige inlichtingen hieromtrent zullen, des- gewenscht, op schriftelijke aanvrage verstrekt worden. Aan degenen met wie persoonlijke kennismaking wordt verlangd, zal dit nader worden medegedeeld. Het Bestuur van het Burgerweeshuis, Ds. A. C. DE REGT, Voorzitter. Mevrouw TELJER-DRÜIJVE STEIJN. Secretaresse. Alkmaar, 13 April 1910. Te bevrsgan lij A. NOBEL, 81. Panerss. Stoomdr. van Herms. Coster Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4