STADSNIEUWS. HOEFBESLAGCURSUS. pen en had daartoe altijd een sleutel van het pakhuis. Beklaagde maakte evenwel misbruik van het in hem gestelde vertrouwen en verkocht verschillende der voorwerpen zonder voorkennis van getuige. In het laatst van 1908 had beklaagde iets voor getuige ver kocht. Daar het geld, dat beklaagde medebracht, niet overeenkwam met de som, die hij hebben moest, ver bood getuige hem ooit weer iets te verkoopen. Gedu rende den tijd, dat beklaagde in dienst was, miste ge tuige gedurig goederen uit zijn magazijn. Getuige heeft geen inkoop- en geen verkoopboek, hij koopt en verkoopt a contant. Beklaagde beweert, dat hij wèl verkoopen mocht en al het geld, dat hij ontvangen heeft, aan getuige heeft afgedragen. Reijer Dienaar leerde beklaagde kennen, toen deze pas in dienst bij Prins was. Beklaagde zaagde toen brandhout op het erf voor het pakhuis van Prins en verkocht wel eens partijtjes van het hout, dat hij zaag de. Oornelis Poosters, visscher te Helder, was in dienst bij Prins toen beklaagde er kwam. Deze moest evenals getuige brandhout zagen. Beklaagde mocht volgens getuige het hout tegen door Prins vastgestelde prijzen verkoopen. Getuige heeft eenige malen gezien, dat beklaagde geld afdroeg aan Prins. Ook heeft beklaag de eens een ketting niet verkocht, omdat hij den prijs ervan niet wist. Prins is toen kwaad geworden, omdat de ketting niet verkocht was. Anthonie van Pel, getuige-deskundige geeft de waarde op van verschillende der gestolen goederen. ervolgens werden verschillende getuigen gehoord, die allen goederen van beklaagde hadden gekocht, met name Jan Oost, Roelof Dito, Jan Timmerman, Dirk t immerman, Simon Hoek en Willem van Hommeien, die meermalen een partijtje brandhout heeft gekocht. Barend van Praag, koopman te Helder, herinnert zich van Jan Oost goederen te hebben gekocht, waar o. a. vier of vijf schijven en een as van een torpedoboot bij waren. Beklaagde beweert de goederen onder zijn beheer te hebben gehad en door Prins gemachtigd te zijn de goederen te verkoopen. Yroeg hij aan Prins om den prijs van een of ander artikel, dan werd hij afge snauwd, zoodat hij later zelf den prijs maar bepaalde en het geld afdroeg aan zijn patroon. De president brengt beklaagde onder het oog, dat het toch zeer vreemd is, dat hij b. v. de gewichten voor minder verkocht, dan zijn patroon ze had inge kocht; de as b.v. verkocht hij voor 4, terwijl zijn pa troon, toen hij de torpedoboot kocht de as op 20 schatte; het hout dat hij voor 20 verkocht, had een waarde van bijna 60. De officier van justitie is van meening, dat de pa troon beklaagde niet gemachtigd had de goederen te verkoopen, daar deze de goederen maar voor een appel en ei naar alle kanten uitdeelde. Beklaagde's houding tegenover de politie was allesbehalve gunstig. Als men hem vroeg of hij de voorwerpen verkocht had en aan wie, draaide hij er meestal om heen. Z E. A. eischt wegens verduistering in dienstbe trekking 6 maanden gevangenisstraf. Mr. P. A. Offers, verdediger, brengt in het midden, dat noch 1 rins noch beklaagde administratie voerde en beklaagde de goederen niet onder zich had. Van ver duistering was dus geen sprake. Verder wijst spr. er op, dat de verklaringen van beklaagde en zijn patroon lijnrecht tegenover elkaar staan. De commissaris van politie te Helder verklaart, dat Prins zeer slordig en onachtzaam in zaken is. PI. wijst er verder op, dat 1 rins nooit controleerde wat er in zijn pakhuis was. PI. meent dat er geen gronden zijn zijn cliënt te ver- oordeelen. Mocht dit toch gebeuren, dan hoopt hij. dat de rechtbank een lichte straf zal opleggen aan dezen man, die nooit met de justitie in aanraking is geweest. nabestaanden. Enfin, het testament kwam gereed en nu had de stervende nog slechts te teekenen, bij welke ceremonie de vrouw wel weer tegenwoordig mocht wezen. En toen nam de notaris zijn ambtsgeheim mee naar huis, het ambtsgeheim van den uitersten wil van„mij Notaris bekend!" Toen diens ministerie was afgeloopen kwam de kruier het bed uit en hielp de weduwe het lijk van haar man weer voor den dag halen en op de ster- vensponde deponeeren; en nu moest hij dadelijk weg om den dokter te halen, die zoo spoedig mogelijk kwam om te constateeren, dat de overledene werkelijk dood was. De ontknooping kwam bij de ontzegeling van het testament. Hoeveel verbaasde gezichten werden daar bij wel getrokken Toen de streek van den kruier aan den dag kwam kon de weduwe zich niet inhouden en ze verklapte al les wat ze gedaan had. In de cavalerie-kazerne te Haarlem is gisteren o. a. uitgereikt het diploma voor burgerhoefsmid aan de heeren P. Hoebe, Egmond aan Zee en J. Slot, Zuid- Schermer. I r DEBAT GEWEIGERD. Men schrijft aan de Standaard: Op 15 April a.s. zal de heer J. H. A. Schaper te Emmen spreken over: „De verzekering van Staatswe ge en welke verwachting er voor deze zaak is van de Rechterzijde." Door den Secretaris der afd. Emmen, van de S. D. A. P., was de heer J. de Bruyn, Voorzitter der Centr. Antirev. Kiesvereeniging, uitgenoodigd tot debat. Deze heeft voor die uitnoodiging bedankt en den Secretaris geschreven: „De terminologie door den heer Schaper gebezigd aan 't. adres der Rechterzijde, opzichtens 't verzeke ringsdebat, doet mij niet haken naar een politiek tour- nooi met dien man. „Voorts wordt het meer en meer gebruikelijk bij de Rechterzijde, met een S. D. A. P.-er niet in debat te treden, daar deze heeren zoo mogelijk elk debat trach ten om te smeden in een politiek fortuintje voor eigen beginselen. „Daartoe wensch ik de stoffage niet te leveren. „Bovendien is wieden in den tuin der Rechterzijde niet aan de orde voor een partij, op wier eigen akker- het onkruid zoo hoog gewassen is." Willem van Hout kwam als jongen in dienst bij de heeren Eecen en mocht het genoegen smaken daar 40 jaar trouw en eerlijk te dienen, zoodat dien dag- feest. ten zijne huize was. De heer M. Eecen bood hem een gouden horloge met inscriptie aan, waarbij hij eenige waardeerende woorden voegde, terwijl het personeel van den houthandel een gemakstoel aanbood, hetgeen door 11v. Hout met dankbaarheid werd aan genomen. Daarna ging men in optocht huiswaarts. Deze dag zal lang voor hem in herinnering blijven. UITHOORN. Naar fcanleiding va,. een feij het bestuur tbr afd. Hoorn van „bet Witte Kruis" ingekomen schrijven van den heer J. F. Tenths ff en anderen, betreffende de oproeping voor wijkverpleegster, w*rd gisteravond in de „W.ite Engel" sen druk bezochts algemeens vergadering gehouden. Uitvoerige discussies werden geveerd over hst door Zuster Zon ingediend ontslag waarhg echter door het bestuur pressie op haar is uitgeoefend. Een viertal moties war.n het resultaat, n.l. esn van afkeuring en een tot goedkeuring van de daden van 't bestuar, die later beide weer werdan ingetrokken. Een motie, waarbij vertrouwen in 't bestuur werd uitgesproken, doch wasrbjj tevens de wensek werd geuit, om in het vervolg zao mogelijk rekening te houden met de meening der leden, waar het betreft de wijkverpleegster werd met a'gemsene stemmen aangenomen. De 4e motie wss die van den heer Tsntfeoff, n.l. de vergadering, begrijpende dat de minderwaardigheid van zuster Zon en haar overspanning mede een gevolg i® 'sn ^et alleen wonen, beschouwt het ontslag ala niet gegeven en spreekt de wenaeheBjkheid uit, dat haar de gelegenhsid ga geven worde, buiten het ge bouw der wijkverpleging te wonen, totdat se een an dere betrekking heeft. Deze motie desr het bestuur onaannemelijk verklaard werd aangenomen met 37 tegen 28 stemmen, waarna het bestuur collectief ontslag nam. eemging steeds veel tot haar bloei heeft bijgedragen en aan wien de vereeniging dan ook veel dank ver schuldigd is. Nadat de notulen onveranderd waren goedgekeurd werd door den secretaris, den heer C. G. Steen, het jaarverslag voorgelezen. Daaruit bleek dat het ledental vrijwel hetzelfde is gebleven en 1 Januari 1910 346 bedroeg. De ontvangsten bedroegen aan contributie dragen 1508.085, het batig saldo f 435.335 194342. De uitgaven bedroegen aan giften 140474 administratiekosten 96.50 totaal 1501.24, het batig saldo op 1 Januari 1910 bedroeg 442.18. ^et terugontvangen der verleende voorschotten liet in hoofdzaak door tegenspoed der betrokkenen wel eens te wenschen over. Meer dan in vorige jaren werd buiten de gewone veigadenng om, aan spoed eischende aanvragen vol daan. De gewenschte inlichtingen den meesten spoed verkregen. an de vereeniging- St. \Y illebrordus werden even als vorige jaren 30 spijskaarten overgenomen. Er werden 141 aanvragen behandeld, dat is 19 min der dan in 1908. Hiervan werden 30 en bij- totaal en aan zoodat nog werden niet altijd met meuw-mge- vormen de HET HUWELIJKSGOEDERENRECHT EN DE VROUW. Het bestuur van den Nationalen Vrouwenraad van Nederland heeft, in opdracht van de algemeene verga dering een adres gericht aan H. M. de Koningin, waarin het de aandacht vestigt op de 2e alinea van artikel 162 Burgerlijk Wetboek en verzoekt genoemde alinea te wijzigen en uit te breiden in dien geest, dat de vrouw, staande huwelijk, uit eigen hoofde aan spraak heeft op zoodanig deel, öf van het gezamenlijk inkomen, öf van het inkomen van haar man on verschillig of dit ontstaat uit rente, loon, salaris, pen sioen of andere baten als voortvloeit uit haar goe derenrecht, waardoor haar huwelijk wordt beheerscht, en haar de inning daarvan op afdoende wijze mogelijk te maken. GE M HN(i D NIEUWS. EEN ZONDERLINGE GESCHIEDENIS. Binnenkort zal de Amsterdamsche rechtbank een zaakje ter behandeling krijgen, dat zeker niet alle- daagsch te noemen is. De Tijd weet daarover het vol gende mede te deelen: Een echtpaar was niet met kinderën gezegend en bovendien ook niet met den zoo hoognoodigen huiselij- ken vrede. De. oude liefde was reeds lang tot beneden het vriespunt gedaald' en men peinsde beiderzijds op middelen om elkaar zooveel mogelijk te benadeelen, tot zelfs aan gene zijde van het graf. Geen hunner zou na den dood van den andere ook maar een cent. hebben. Zoo was beslist. Nn werd de man ziek en de vrouw zag hem gaande- v. eg inzinken. ragen of hij te haren gunste een tes tament zou maken, was naar haar oordeel overbodig; de man zou het toch weigeren. Toen haalde ze een kruier en nu vangt de historie aan. De kruier, die dacht, dat hij mijnheer moest komen afleggen, was weldra in een zeer vertrouwelijk gesprek met de vcrsch gepromoveerde weduwe gewikkeld, een gesprek, waarbij zijn slimme oogen glinsterden van geest en zijn kruiershart bonsde van vroolijke opge wektheid. In weinige minuten was de doode door bei- uei vereenigde pogingen van het bed genomen en in een ander deel van de woning gedeponeerd. Dit ge schied zijnde, ontdeed de kruier zich van zijn uiterlijke kenteekenen van het kruiersschap en ging welgemutst in het bed liggen, nogmaals de lessen bij zich zelf repe terend, die de jonge weduwe hem van buiten had doen leeren en die hij overigens ook met zijn gezond ver stand wel gesnapt had. Hij had zoo eenigen tijd van beraad en overleg gehad, toen de deur der sterfkamer openging en een deftig heer verscheen, n.l. de. no taris. Deze was door de weduwe in groote haast ont boden, wijl het geen uitstel lijden kon. De man der wet begreep, na een paar korte inlich tingen van de vrouw en ook van den stervende, die erg kreunde, wat er gaande was en hij zette zich neder om het testament te schrijven. Met aandacht luisterde de vrouw naar het dictée van haar stervenden ega en een glans van vergenoegen kwam over haar weduwelijk aanschijn, toen het hooge woord van den lijder, met moeite eruit gebracht, op het notarieel papier stond: al wat haar man zijn eigendom mocht noemen was haar! Nu had evenwel de stervende nog een bijzonder ver zoek en hij vroeg den notaris, of hij hem niet even al leen kon spreken. En ja, dat kon natuurlijk. De vrouw werd dus beleefd verzocht, even het vertrek te veria- ten, wat zij meende dat geheel en al in de rol paste en bij de plechtigheid hoorde. Nauwelijks was echter de vrouw weg, of de stervende wenkte den notaris wat naderbij te komen en toen verklaarde hij hem, met grooten nadruk, dat, hij van den zooeven gedicteerden uitersten wil hoegenaamd niets gemeend had en hij er slechts toe was overgegaan om van het lastig aandringen van zijn vrouw af te komen, die hem het sterven zoo moeielijk maakte! De notaris vond ook deze verklaring niet ongeloofelijk en zeide nauwkeurig zijn plicht te zullen vervullen. Wel nu, dan moest^ het zooeven gedicteerde vernietigd wor den en moest m het testament worden geschreven, dat het geheele vermogen „door ondergeteekende, mij, No taris, bekend, moest worden uitgekeerd aan den krui er, genaamd zoo en zoo, en nu volgde, precies aange wezen, de persoon van den man, die in het bed lagt De notaris had niet het minste bezwaar. Hoe kon hij dat ook, begrijpende hoe vele menschen een oud zwak hebben voor hun kruiers, die vaak lief en leed met hen en trouwer en vriendelijker zijn dan de naaste DE VACATURE—DELPRAT. De heer Delprat die gistermiddag met 20 van de 29 geldige stemmen werd herkozen als wethouder van Amsterdam, heeft zijn herbenoeming niet aangenomen. Aanleiding tot dit besluit is de houding van de ker kelijke en de sociaal-democratische raadsfractie. De leden der eerste groep stemden, overeenkomstig het in hunne vóór-vergadering genomen besluit, blanco, en de sociaal-democraten brachten, naar verwacht werd, hun stem uit op een eigen eandidaat, den heer Wi- baut. Onder deze omstandigheden meent de heer Delprat zijn herbenoeming niet te mogen aanvaarden. KORTE BERICHTEN. In den Haag zal worden getracht zomervoeding voor de allerarmste schoolkinderen te verkrijgen, be staande uit brood met boter en een glas melk. De kos ten worden geraamd op 6000 per zomer. - Tegen den geneesheer te Loenen, gem. Apel doorn, werd door den ambtenaar van het O. M. bij de rechtbank te Zutfen, wegens liet, in de uitoefening van zijn ambt, den dood van een ander door schuld veroorzaakt te hebben, veroordeeling tot een ernstige, doch niet te zware straf en ontzetting van het recht tot uitoefening van het beroep van geneesheer gedu rende een door de rechtbank te bepalen tijd, geëischt. Uit Oudewater meidt men, dat de heer Reparon, die lijdende was aan nona (slaapziekte), weder tot be wustzijn is gekomen en thans herstellende is. Omtrent de ramp van den Belgischen loodskotter „Ostende 2", die op de Noordzee door aanvaring ge zonken is, wordt nader vernomen dat de equipage be stond uit den schipper, 2 loodsen, 2 hulploodsen en 4 loodsleerlingen, die tezamen ongeveer 30 kinderen achterlaten. CENTRAAL GENOOTSCHAP VOOR KINDER- HERSTELLINGS- en VACANTIE-KOLONIES. Tot directrice en adjunct-directrice van het nieuwe koloniehuis te Egmond1 aan Zee zijn resp. benoemd mej. J. Peck te Bussum en mej. L. M. N. Wertheim te Amsterdam. Tot directrice en adjunct-directrice van koloniehuis „Kerdijk" te Egmond aan Zee mej. A. H. lolmer, waarnemend directrice van het Kinderzieken huis te Groningen en mej. W. Munnik te Alkmaar. Tot directrice van het „Zeehuis" te Egmond aan Zee mej. A. Zelvelder te Sneek. UIT SCHAGEN. De schatters van de te onteigenen landerijen te Zij- po en Schagen, ten behoeve van den lokaalspoorweg Alkmaar—Zijpe—Schagen, zijn met hun werk gereed gekomen en weldra zullen den betrokken eigenaars de taxatieprijzen worden medegedeeld. UIT WESTGRAFTDIJK. Het beroep naar Laren en Blaricum is door G. AAL. Roder te Oost-en Westgraftdijk ds. D. aangenomen. UIT BROEK OP LANGENDIJK. In de raadsvergadering vsn Dinsdagavond die met ■posd was opgeroepen, waren tegenwoordig aJle leden. Da Voorzitter opende de vergadering met gebed. De notulen van da voorgaande vergadering werden voorgelezen en zonder op- of aanmerking goedgekeurd. Da voorzitter deelde een eorreipondentie mee met d«n schoolopziener over kat eehoolgsbouw en vak j, welke tot sen gunstig resultaat leidde. Vsorta was ontvangen een missive van Gedsp. Staten, houdende goedkeuring van de geldleening. De voorzitter deelde cog aan den Raad mede, dat bp -»ei!lng hst Raadhuis mat onderw^zerswoning 174 gulden heeft opgebracht en de verpachting van visch- water 200 gulden per jvar voer 5 j.iar. Vervolgens had de vooiz. nog aan den Raad mede te deelen dat gedurends de af braak ea opbouw zitting zal genoman worden aan de overzij in het verkoop- lokaal van N. da Waard, en dat hij heden morgen «en bezoek had gehad van dea hoer Kuilman van N. Niedorp in vorband mat de b.stratiug. T#n slotte werd met algemeene stemmen besloten om 700 meter straat te beharden mot gewapend beton, met dien verstande, dat wannesr het goed voldoet binnen da 10 jaar voor dezelfde som het varder zai we den uitgebreid Ten slstta tot leden van het stem bureau warden benoemd de hesren Chr. de Does en A. Geus er. tot plaaisvervangers KI. Ven en C. Ws- gennar JGz. Daar de rondvraag niets opleverde, werd ds ver gadering gssloten. OUSHOORN-CONCERT. Op dit 21ste Oushoornconcert deed de concertgever het publiek kennis maken met mejuffrouw Mary Olson te Frankfort a/M., eene buitengewoon hoog staande pianiste. Deze kunstenares verbaasde door een onfeilbaar technisch meesterschap en een aanslag van groote schoonheid in alle nuanceeringen. Haar programma deed reeds vermoeden dat wij iets zeld zaams te hooren zouden krijgen, en dat vermoeden werd al spoedig zekerheid toen mej. O. nog maar eeni ge maten van de vioolsonate van Franck had gespeeld. In volle kracht toonde zij zich echter eerst in haar eerste solo, de bekende toccate en fuga in D kleine terts van Bach, oorspronkelijk voor het orgel geschre ven, maar door Carl Tausig voor het klavier bewerkt. Fijne nuanceeringen in de fuga aangebracht, forsch de orgel pedaaltonen er doende uitklinken was de voordracht van dit stuk kunst een bizonder groot ge net. Schumann kwam vervolgens aan de beurt met twee Fantasiestiicke, waarvan liet slot van „Traumes- wirren" o. a. prachtig' van pianissimoklank was door de groote en losse polsbeweging die de pianiste hier bij aanbracht. Daarna volgde de tweede Rhapsodie uit opus 79 van Brahms, den stoeren, in zich zelf gekeerden Germaan. Tot slot drie stukken van Ohopin, le Prelade in C kleine terts, louter technisch werk, 2e de eerste tude uit opus 25, mooie tegenstelling met het voorgaande nummer, hierin een klank vol poësie, en hoe prachtig klonk die melodie boven de gebroken accoordenbege- leiding uit, en hoe fijn werd die begeleiding aan de melodie ondergeschikt gemaakt, zonder onduidelijk te worden, 3e. een hartstochtelijk Scherzo, bewonderens waardig van uitvoering, evenals trouwens al het voor afgaande. Mej. O. dankte voor de haar geschonken toejuichingen met eenvoudige variatie's op een even zeer eenvoudig thema van Ilaydn. En het was opmer kelijk, met hoeveel toewijding zij dit naïve stuk ziek vertolkte, zij, die den geheelen avond ons baasd had met haar enorm kunnen. Dat is de kunstenares Aan den concertgever dank voor de kennismaking met deze pianiste. De andere soliste was mevrouw Vogelvan Vlade- racken, zangeres te Amsterdam, die zich in verschil lende liederen deed hooren. Een teere, zuivere so- praanstem, waarvan de hooge» tonen den mooisten klank hebben. Van Beethoven, Mozart, Schubert en Brahms had deze zangeres gekozen, en ook als compo niste stelde zij zich voor met een vijftal liedjes, lieve, afgewezen. De redenen der af wijzing waren: ongunstige inlichtingen doordat bleek dat hulp niet bepaald noodig was, doordat van andere zijde geholpen werd, later vertrek naar elders, bedelarij, het pas hier wonen, of ook wel het niet voldoen aan vroegere verplichtingen tot te ruggave. Twee aanvragen werden later weer ingetrokken en twee werden aangehouden voor nadere inlichtingen. Van de 107 ondersteunden waren 52 schrevenen. Armoede, hooge ouderdom en ziekte voornaamste redenen der aanvragen. Aanvragen wegens werkloosheid kwamen minder in dan in 1908. 200 bussen van 3 kilo klaargemaakt eten werd extra ontvangen. Een enkele uitzondering daargelaten werd met deze bussen het beoogde doel bereikt. Waar, en dit kwam nog wel eens voor, de hulp werd verleend ter wille van de kinderen, werd' toegezien dat de kinderen de hulp ook verwierven. De drie aftredende leden, de heeren mr. A. Prins, I. van der Eude en P. Messelaar werden in het be stuur herkozen. liet verslag eindigt aldus: Onder hartelijke dankbetuiging aan hen die dit jaar, ook door buitengewone giften, de Vereeniging steun- n en ook aan de leden der Commissie van On derzoek, die^ als steeds met ijver en toewijding' hunne niet altijd dankbare taak vervulden, doet het Bestuur van Liefdadigheid naar Vermogen aan het slot van dit rapport een vriendelijk en drin gend beroep op alle ingezetenen van Alkmaar, in het bijzonder op ben die tot nog toe nog niet lid van de Vereeniging zijn, om door hun steun, het voortbestaan der Vereeniging mogelijk te maken of te verzekeren. Het werd onder dankzegging aan den rapporteur goedgekeurd. De voorzitter wees daarbij op de vele werkzaamheden aan het secretariaat verbonden en hoopte dat de secretaris deze betrekking die hij reeds 10 jaar met de meeste nauwgezetheid vervult nog vele jaren zal mogen bekleeden. De rekening en verantwoording reeds in het voor noemde verslag opgenomen, werd door een commissie nagezien en overeenkomstig haar advies door de ver gadering goedgekeurd. In de commissie van onderzoek werden herbenoemd de heeren J. van de Poll en H. de Rover en werd be noemd in de vacature van den heer P. Messelaar de heer J. G. Messelaar. De heer II. de Rover zeide zijne herbenoeming niet aannemen, waarna de voorzitter zijn leed- betuigende, hem hartelijk dank zegde voor de sinds de oprichting aan de vereeniging bewe zen diensten. De benoeming voor de vervulling van de vacature zal tot een volgende vergadering worden aangehouden. De heer mr. K. A. Cohen Stuart werd met op een na algemeene stemmen herbenoemd als lid van het e stuur en nam onder dankzegging voor het in hem gestelde vertrouwen de benoeming aan. Bij de rondvraag bracht de heer Lewijt een woord van dank aan de heeren rapporteurs en leden van het bestuur voor de door hen gedane bemoeiingen en ver- Haarde zich als lid volkomen homogeen met de zoo even aan de nagedachtenis van den heer P. Messelaar geuite woorden. De vergadering die bijgewoond was door 17 perso nen en gehouden werd in 't café Proot werd daarna gesloten. Van N. N. werd reeds ontvangen. te kunnen wezen hierover eene extra gave van 10 LEZING ANTI MILITARISTENVEREENIGING. Zondagmiddag 2 uur houdt de beer Domela Nieu- wenhuis voor de afdeeling Alkmaar der Anti-Milita- ristenvereeniging in de Societeitszaal der Harmonie een lezmg over Anti-Militarisme. GEHEELONTHOUDING.. Zondag 17 April zal voor de Ned. Ver. t. Afsch. v. Alkoholh Dr., afd. Alkmaar, als spreker optreden Ds. J. L. Klein van Edam. mu- ver- ware SCHIETWEDSTRIJD. Bij den gisteravond gehouden jaarlijksche schiet wedstrijd voor de Alkm. Seherpschuttersvereeniging behaalden de heeren Goettel den len, Wegling den 2en, Schoone den 3en, de Roos den 4en en Zuurbier den 5en prijs. KUNST IS GEEN REGEERINGSZAAK! Aan het gerechtsgebouw alhier werd hedenmorgen een aanbesteding aangeplakt. Waarschijnlijk om het gebouw niet te beschadigen, werd het biljet ruw houten plankje geplakt dat met een op oogje een aan UIT OTERLEEK. De Staatscourant No. 85 bevat de statuten van de rundveefokvereeniging Stompetoren alhier. UIT WINKEL. In deze gemeente (Kom) is bij A. Kuiper een geval van typhus geconstateerd. UIT URSEM. Ds. Melchers zal den 22sten dezer des 's morgens te Ursem zijn afscheidsrede in de kerk der Ned. Herv Gem. alhier houden en den 29sten April des 's middags uur zijn intreerede te Purmerend houden. UIT OUDKARSPEL. Door den heer C. W. alhier zijn 6 antieke porselei nen broodbordjes aan een antiquar van Hoorn voor eene somma van 125 verkocht. De heer D. Tauber alhier is benoemd tot opzich ter teekenaar bij de Staatsmijnen te Heerlen (L.). kinderlijke wijsjes met een soms illustreerende kla vierpartij.^ Op dit programma echter, en dan nog wel onmiddellijk volgende op Bach, waren zij echter niet I gelukkig. De heer Oushoorn speelde met mej. Olson de Sonate van Franck en zijn eigen Sonate, op. 25. De uitvoering dezer nummers kenmerkte zich door een zeer goed sa menspel. De klank van de viool was van dien aard, dat de klavierbegeleiding, hoewel vol klinkend, toch niet overheerschte, zoodat daardoor beide werken op een duidelijke, heldere wijze tot ons kwamen. Het eer ste en tweede deel van des heeren O's werk voldeed door die uitvoering zeer; het derde deel kon ons echter nog maar steeds niet in gelijke mate boeien. Het was een avond, waarvan te weinig stadgenoo- ten hebben geprofiteerd. een spijker, welke in den muur zat, werd opgehangen, Len voorbijganger, die getroffen werd door deze versiering van ons gerechtsgebouw schreef op het I' aiikje boven het biljet: „Kunst is geen regeerings- zaak. 1 horbecke" en eronder: Rijksversiering! Mannenzangver. tral. AGENDA. VRIJDAG: Orpheus," rep., 8 uur, café Cen- LIEFDADIGIIEID NAAR VERMOGEN. In de gisteravond gehouden vergadering van de Vereeniging Liefdadigheid naar Vermogen wijdde de oorzitter, de heer Mr. K. Cohen Stuart bij de opening eenige hartelijke woorden aan de nagedachtenis van den heer P. Messelaar, wiens werken als lid der ver- ^Alkm. Schaakclub, 8 uur, café Lie vends#, leonedver. „Voorwaarts," rep., 8 unr, Verl. Landsfcr. Aikm. Strijkorkest rep. 81/, uur. Geheel-Onthouders tooneelvereeniging, 8 uur, Dili- gentia. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," meisjes, 3de afdeeling van 373—41/, unr. Meisjes lste afd. van 67 uur, in het „Gulden Vlies, Koorstraat. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," Dames van 71/i—81/4 uur. Heeren van 8B—9" uur in het „Gulden Vlies," Koorstraat. BENOEMD. Da heer E J, Veldhuizen, di ec'eur van het Postr en Telegraafkantoor te Hariingen, vroeger direoteu- van het Telegraafkantoor alhier, is benosmd tot direc teur van het Poit- en Telegraafkantoor te Zaandam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2