3 ■SS C.YERHEUS,Uurwerkmaker, W. IEDERK0DR1 - - Schootenstraat, Platen en Lijsten, Netle Commensaals Bouwterrein net Kamermeisje, Dames- en Kinder-H O E D E N. Orplaeus.. L. DE JONG, Oudegracht252. II Net Jongmensch Glazen wasscherij. if de Nederlanden 1845 Kunsthandel De Pinksterdagen G. BAKKER-UITENBOSCH. ¥aü Oisds bekend» AD VERTEN TIEN, BUITEN L A N 1). Aikmaarsche Huishoud- en Industrieschool. Algemeene Ledenvergadering op Donderdag 21 April 1910. Corsetten B. C REPARATIE-INRICHTING. Alkmaarschen Naaimachinehandel, Hekelst'. 13. Alkmaar. aan den Westèrweg, Nassaulaan m Egmonderstraat. In RUIME KEUZE voorradig De nieuwste modellen Vrijdagavond 15 April p e p e t i t i e. Fabriek van Jaioiizièën, Marquisen en Zonneschermen. Sluit abonnement voor het wasschen van ramen. Schoonmaken van gs childsrdö Plafonds, Huizen. Scholen, Kerken, Gestichten, afboenen van Gevels, enz. Laatste Berichten. teraardebestelling jhr. Gemengde M t dedeellcgen. NA 6 JAAR EEN MOORD ONTDEKT. AGENDA 1. Notulen. 2. Jaarverslag 1909. 3. Rekening en Verantwoording over 1909. 4. Uitloting van een aandeel in de rentelooze leening. HET BESTUUR. Mantel- en Stoffenmsgazljn. ACHTERSTRAAT B 21. Na%st VROOM en DREESMANN. - EERSTE KLAS - Accurate regeling. DegelQke garantie. De grootste keuze in lage prij ea. Eigen passepartout en lijsten-fahrlek. De Aikmaarsche Ijzer gieterij vraagt een en Metaal- Adres den Directeur. Te bevrsgen bij A. G. DEN BQESTERD, Toussaintstr. 9. Aikmaiiïchu C turant. Hotel „TEXEL" te Den Burg op Texel, vraagt voor direct een bekend inet tafeldienen. Flink loon en veel verval. TUINSTRAAT 21 INKOOP van Huisraad en Inboedels, oude Wijnflesscben en Kleedon, t?gen de hoogste waardo. Is overal te ontbieden- LET s.v.p op het ADRES Naaailooze Vennootschap Aikmaarsche Directeur A. BEEK. Telefoon 187. Heeft geen ander adres dan HEUL 1 (Kintoor: 9-12,2-6, 7J/2-9 nnr) enKerncmeretr.uitweg45(ABEEK). WINKELRAMEN VOLGENS OVEREENKOMST. Leidsche Univer- het B. MR. ASCH VAR GESLAAGD. LEIDEN, 15 April 1910. Aan de siteit werd heden met gunstigen uitslag afgelegd het Candidaats-examen in de rechten door den heer Boelmans ter Spill van Alkmaar. WTJCK. UTRECHT, 14 April. Bij de begrafenis van jlir. rar van Asch van Wijck was een groot aantal autori teiten uit de volksvertegenwoordiging en de rechterlij ke macht enzoovoort aanwezig. Een palmtak dekte de kist Er was slechts een spreker namelijk Ds. Klaar hamer, predikant bij de Gereformeerde Gemeente te Utrecht. ONTPLOFFING. PETERSBURG, 14 April. Een telegram van de Telegraaf-agentuur uit Tokio meldt: Een lading van 130 ton dynamiet is ontploft op de reede van Kobe. De stad is zeer ernstig beschadigd, en zelfs in het rondom gelegen land is veel schade veroorzaakt. Het aantal gekwetsten is groot. DE INSCRITS TE MARSEILLE. MARSEILLE, 14 April. Bij het eindigen van een meeting der inscrits werd een motie aangenomen, waarin dank gezegd wordt aan het proletariaat van Marseille voor de betoonde solidariteit, en waarin alle arbeiders worden uitgenoodigd den arbeid te hervat ten. De inscrits zullen den strijd alleen voortzetten. DAT WAS DE MOEITE WAARD. Esn Russisch blad meldt, d*t de mannen die den bouw v*n het groote kansal tuseehsn Ooïtz >e en Zwarte zee zouden willen tot stand brengen, 18 asil- Isoen gulden uitgetrokken hadden, voor omkooping fan afgevaardigden. ZWARE STRAF. E?n twaalfjarig zoontje van een oppassend wetkm&n i» te Haywards Hestk wegens h t wegnemen van een stuk kool, ter waarde van nog geen kwartje, veroor deeld tot zes stokslagen en 7 jsien verblijf in esn opvoedingsgesticht. Groot is de verontwaardiging ovt-r deze zware straf «n de minister heeft in het Lïgerkuss verklaard, dat hg onmiddellijk getHsgrsfeerd had, het vonnis niet uit te voeren ds jon jen mo9t eshter do stokslagen toen reeds gehad hebben, maar de andere straf zsl hg wel niet behoeven te ondergaan. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET, Voordam, O 1213, Alkmaar. Koers van Staatsleeningen. NEDERLAND. BU'ÏÖEELIJSE STAND. GETROUWD, 14 Apr. Arie de Bser en Alids Jansen Nicsisssg Kraakman en Citharin*. Eliesbstk Gsdgn. OVERLEDEN 13 Apr Jan M oij 69 j. 1860 1910 fee Ojj d»n 18 m April koopt de Haes P. M. JL BAKKER, veehandeHsr te Ilpeadsm, hst zeldzame feit te herdenken, dat hij gedurende 50 Jarea de Jaarmarkt in Alïmair hssft b zocht. iS>- Veahandi-latr uit PURMEREND en OMSTREKEN. >35 ♦3: «-5 >-35 ♦3 Ge Ned. pCt 2% TELEGRAFISCH WEERBERICHT, naar waarnemingen verricht in den morgen van 14 April. Medegedeeld door het Koninklijk Neder!andsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERZICH T. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 760.6 te Horta. De laagste stand van den barometer 733.3 te Aber deen. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 15 April). Zwakke tot matige meest zuidelijke wind, zwaar be wolkt of betrokken, regenbuien, zelfde temperatuur. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. Geheel Europa is nog onder invloed van depressies, zoodat bijna overal de barometer laag staat en in onze omgeving het luchtdrukverscliil gering is, waardoor de wind meest zwak is. In het westen is veel regen gevallen. Voorloopig is geen verandering van den weerstoestand te verwachten en blijft dus voor morgen zacht betrokken weer met regenbuien waarschijnlijk. M. 5 5 5 4 4 4 4 5 4 41/2 pref. Petr.>leu.m Nabij Zielenzig brandde een huis af van een echt paar, bij wie een invalide inwoonde. Hem viel het na den brand op, dat op de plaats, waar de schuur ge staan had, een losse plek in den grond was. Daar 6 jaar geleden een oom, die bij het echtpaar gewoond had, spoorloos verdwenen was, meende de invalide, dat deze plek misschien een aanwijzing zou kunnen ge ven. Hij ging naar de politie, die den grond liet om graven en er inderdaad de overblijfselen van het lijk van den ouden man vond. Het echtpaar, dat beweert niets van den moord af te weten, is dadelijk aange houden. I.JBlS DE KAPITEIN VAN KöPENICK. Uit New-York wordt gemeld, dat het Wilhelm Voigt, de „kapitein van Köpenick" verboden is den Ameri- kaanschen bodem te betreden. Als reden wordt daar voor opgegeven, dat Voigt een gestraft misdadiger is. Voigt had het plan over Canada de Vereenigde Staten te bezoeken. Men heeft, vanwege de overheid, hem belet te landen, daar men van den ongenooden gast niets wilde weten. Toen Voigt daarna New-York wist te bereiken, is hem het verbod aangezegd. EEN GESLEPEN DIEVEGGE. Te Hastings bezocht een jonge, elegant gekleede dame, terwijl de gasten aan tafel zaten, een der groot ste hotels en verschafte zich toegang tot de duurste kamers. In een half uur had zij een dozijn kamers doorsnuffeld en zich de sieraden, die zij er vond, toege ëigend. Daarna ging zij koen de trap weer af, den buigenden kellner en het kamermeisje voorhij, vroeg aan den portier wanneer de eerstvolgende trein naar Londen vertrok en vertrok. De hotelgasten zijn geza menlijk voor een 20.000 bestolen. VINGERAFDRUKKEN ALS VERRADERS. Onlangs werd te Sydney tegen een man wegens in braak veroordeeld 5 jaar gevangenisstraf geëischt. Hij vroeg den rechters hem een lichtere straf te geven, daar het zijn eerste misdrijf was. Om te onderzoeken of de man de waarheid sprak, zijn de vinger af druk ken van den beklaagde naar de politie over de geheele wereld verzonden. Daarbij kwam uit, dat de man in 't geheel de waarheid niet had gesproken. In Enge land en in Duitschland was hij meermalen veroor deeld. INBRAAK IN ROOSEVELT's HUIS. De politie van Porto Manrizio hield een jong mensch aan, die trachtte in het huis, waar Roosevelt woont, in te breken. Hij verklaarde evenwel, dat hij niets anders wilde, dan Roosevelt om hulp te vragen. DE ERFENIS VAN KONING LEOPOLD. Prinses Louise heeft alweer een poging gedaan om haar erfdeel te vergrooten. Zij gaat een proces voeren om het slot Ballincourt, dat in handen van baroïies dë Vaughan is, terug te krijgen, daar niet de bewoon ster, maar koning Leopold het slot betaald heeft en hij, door dit aan de barones te schenken, het erfdeel van de prinses kleiner heeft gemaakt. OORLOGSLUCHTSCHEPEN. Aan de Oostgrens van Italië zullen twee oorlogs- luchtschepen van 4000 kubieke meter gestationneerd worden, als de gebouwen ervoor te Verena en te Ve netië klaar zijn. Een derde blijft te Bracciano als op leidingsschip. Een luchtschip voor de marine van 8200 kubieke meter zal in 1911 klaar komen. AUTOMOBIEL-ONGELUK. In de nabijheid van Schildhorn, vlak bij Berlijn, reed gisteren een automobiel met zulk een geweld te gen een boom, dat een daarin zittende dame gedood werd. Haar man wilde zich een auto aanschaffen en maakte daartoe een proefrit, waarbij zijn vrouw en een ingenieur, vertegenwoordiger der firma, die de auto zon leveren, medegingen. Op een oogenblik ver loor de chauffeur de macht over het stuur en raakte de auto op een zanderigen weg, vloog daarna met zulk een kracht tegen een boom, dat de wagen verbrijzeld werd en de echtgenoote van den kooper dood bleef liggen. DR STAKING TE MARSEILLE. Da arbsidera aan da gasfabrieken, ds eketrieiena an de kellnor* te Marseille hebben tet ds tlgemesne staking beiloten. De bakkers zullen gedurende 24 sur staken. De dokwerkers besloten het werk te hervatten. Het is in de haven soms zeer rumoerig, de autori teiten hebben krachtig» maatregelen genomen om de orde te handhaven. Verscheiden personen werden ge wond. Werkel. Schuld BUITENLAND Bulgarije Tabaksleeniug Brazilië Funding Mexico binnen]. .iapan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Consol 1906 1894 6e rm. Iwang Dombr. Financ. en Industr. ondernemingen Nationale Hypotheek Back pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem A'dara Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatsckappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Kon. Mij. t. expl. v. Moeara Enim Sumatra Falembang Perlak Petroleum-Mij Zuid-Perlak Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm. Car Foundry Comm. A nr. er ik Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent MarineboDds Pern Comm. Preferent Spoorwegleeningen. Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staatsspoorw Deli spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert Bd pCt. 4 Denv. en R Gr. Cert Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com. v Pref. Mis K Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Southern Railway Southern Pacific Union Pacific cert. v. Wabash Comm Rock Inland Comm. Warschau Weenen 13 Apr. 14 Apr. 74% r o u w d N. W. VAN pCt 4l/2 aand. div. POLEN. RUSLAND. Wladikawkaa 1885 pCt. 4 Promieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam Gemeente-cred. BELGIË. Antwerpen IS87 HONGARIJE. Theiss OOSTENRIJK. Staatsleeuing I860 RUSLAND 1864 75 97% 102% 50% 95% 951/2 871/2 88 981/2 87% 93»/is 101 981/2 1871/s 130% 179% 138.— 159 586 235 320 72% 97% 645 489 47 254 91% 341 401 530 250 199 148 187 970 123 74 84% 63% 145 6% 19% 65% 121/4 39% 80% 88 216 H21/2 112% 4"% 29% 35% 67% 40% 45 102% 27% 124% 185'' 21 46% 129% 89% 971% 1027/. 50% 957 /ig 88 98% 100% 188% 131 170% 180. 235 97% 620 496 50 92% 536 251% 201 149 181% 968 121 75% 877% 65% 6% 21 26% 12% 39% BEIJNSBERGEN en TRUUS OLIJ, die, mede namers wedtrzpdschs f*mi!i>, dar.k zeggen voer de ontvangen Mjjk*n van belangstelling. Z*andsm, 14 April 1910. Hedsn overleed mjjte innig geliefde dochter EGBERTHA 1 d#n Jeeftjjd v»n 164/2 jaar- Haar bedrosfde moeder, S. IVANGH-geb. v. Twist. Volstrelt eenige kennisgeving. Schooildam, 12 April 1910. DANKBETUIGING. Hiarsaade betuigen wij onzen hartelijtei d*Dk san het Burgeajjjk Armbestuur, aan de vereeniging „Lrif- dsidigh id naar Vermogen." en aas den WelEd. Zee'g. Heer Dr. Degenaar en asn allen die het hunne hebben bnsedrstgen om het leven en bet lijden van onzen ge- li»fd»a Broeder en Zwsi er LODEWIJK WILHELM LIPJES zooveel mogelijk te verzachten. Alkmaar, Uit aller naam, 14 April 1910.J. J. LIPJES. 88 113 1121/, 42% 30% 37 68% 42% 45 v, 1053/8 28% 126% 187% 21n/16 489/jg 108u/i6 3 1081/w 3 1036/j, 21 9 9711/16 4 161 161% 5 176 456% Koers van het geld. Prolongatie 3S/S pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen on veranderd. Tabakken onregelmatig. Oliewaarden zeer vast. Geconsolideerde Hollandsche noteerde 26585. Culturen prijshoudend. Mijnen iets hooger. Amerika opende in vaste stemming, het verloop was levendig en het slot prijshoudend. Inenten i» eau m»ni« v*n 't tegenwoordig geaUckt, Dat door ds esn wordt geprezse, deer de ander veracht, Over het yooideel der vaccinatie ksm :k echter niet prikten Dat er veel gebruik van gemakt wordt, kre-g k [h?den in de gaten, 't Wal aithsDS in't Stadsverband,'t liep dear zjö druk, Maar 't ging de D*kt®rK vlug van de bjnd, dat was [in* g«Iuk. Ds DLeetrice zat maar met soo'n isetje te isnjjep, In de armen dsr hinderen, die stonden op rgen, Ztj deel 't echter he 1 zichtrinnig korr, 'k geloof [tonder pgn, Huilen hojtde je er geen, al zij neg soo kLin, Maar xegt oen, wat staat hier tonh esn rats lucht, O h dat is allemaal chlcroform zegt een -rouw met [een awATnn zucht. Nou zegt weer oen ander, ik ruik toch maar liever [jou sigaren, Die helpsn bg mij het best tm de ZüEmweu te badaren, Dat kistje dat ik Uatst van jkocht, dat was woer puik AU» even fijn of je èe onderste ei bovenite ruikt. Ook uw tabak smaakt rag eenig, nu ik er aan ben [je wend, Zou ik ze van g >ea ander meer willen, al kreeg 'k [ze present, C- KAAI], Sigarenfabriek „ds Concurrent" KseclfkjSe 7. Alkmaar. 279— UITSLAG VEILING. Gehouden door Notaris M. GOUVERNE, op Dinsdag 12 April 1910. Het HUIS MET SCHUUR en ERE te Alkmaar, allergunstigst liggende aan de Bleekerslaan, kadaster sectie F No. 544, groot 430 Centiaren, heeft slechts kunnen gelden a. het bouwterrein aan de oostzijde breed 8 meters langs de laan en diep 20 meters. Strijkgeld de heer F. H. Ringers 760. b. Het huis met schuurtje en.steeg groot pi. m. 260 centiaren. Strijkgeld de heer M. Jonges Kzn. 1120. Combinatie en eindtoewijzing .zullen geschieden op Dinsdag 19 April a.s. 's avonds 7 uur in het restau rant Proot. MARKTBERICHTEN. DEN HAAG (vroeger Zutphcn). Directie HENNY. KAPITAALf 4.000 OOO OO RESERVEFONDS nrtm - -374 000.00 Bsraemd® Frznache Specialiteit in Zwarte en Gekleurde Japonstoffen. Een uitgebreide Gekleede Costumes, o illectie Mantels-Costumes. Rokken, enz. De Griffier der Arrondisssments Rechtbank te Alkmaar, nu&kt bekend dat in d pree du e# van GERARD RIPPING te Alkm&sr, iu ho«- dinightid rs,a Burgemeester die- gemeent», als eische-, centra JACOB PIETER KOOL PIETERSZOON, koop man aldaar, ala gedaagde, en II. van DEN ZELFDEN EISCHER contra WILLEM Z A ADNOORDIJK t koopman ta Alk- L-arr, a's gedaagde; de precesser-.-verbsal v^n het otdorzoak dfer deskundi gen, ra»t h'inne adviete1, varj^f Maxndag 25 April 1910, geduronds veertien dagen ter ïgner Gnffi ter nz»ge zuilen liggen van parlijen en dtïde belang hebbenden. VAN DEK FKEN DE LILLE. Alkmaar, 13 April 1910. gevraagd in net klein gezin. Billijke «enditiei. Vrjja kamer. AdresBureau van dit blad. staan voer d» deur, bedenk U Diet langsr, bestel ni-g heden een BURGER'S E. N. R. RIJWIEL. Vanaf f 65 fea aieriijk mooi Rijwiel met 2 remmen, vrgwiel en nik- k len vallingen, alles door en aor gegarandeerd, aan den Speciale inrichting voor Rtpareeren, Email- Searen en Vernikkelen, Bsie^fd aanbevelend, A. HILDER1NG, Tejef. 236, NOOED8CHARV/OUDE, 13 April Ressskee! Ie soort f 11.a 13.—, 2« soort f 8.0 a 10. kleiner» f 2.— a 7.50, gsla le soort f 11.12 50, 2® soort f8.— s 10.kleinere f 2.50 a 7,60, witta le soort f 4.a 5kïeinete 2.a 3 50, taais gele kool f 12, a 14.—, kleinere f 3.— a 8.Uien f 1 50 1.60, BE. OF LANGEND. 13 April Bhm&k. 2e s, f -rmsan id. f a 0, raade f 2.a 5 40, gs?e f2 s f 8 25 witte 1 50 4 15, aim f 1 3 a 1 60. HOORN, 14 April. Kleine kaas f 33.—, commissie f32,50, middelbare f Fabrieksbaas f32,50. Aangevoerd 72 stapels, wagende 32246 K.G. Handel riug. 8CHAGEN14 Apr. Aangevoerd 7 paarden f 60 a 150, 0 stieren en ossen f 0 a f —0, 0 stieren f —0 a —0, duiven f 0 a 0, 140 gelde- koeien f 120 2 55, 61 vette id, f 170 a 29(3, 60 k&ifkoeien f .140 a 250.28 vaarzen f 80 a f 100 200 nuchtere kalveren f8* 18, rammen f a magere schapen f a—vette id. fa 350 overh. f 18.29,—, lammeren f 0 bokken en geiten f a 0 magere var kans f a ,42 vette id. per Kg. 50 67 ct., 60 biggen f 13 a 17,konijnen f 0.— a 3 20 kippen f 0.50 a 1.60, 0 zwanen, 700 Kg. boter f 10 a 1.20 1C000 kipeieren f 2 76 3 25,1000 Eenden d f 3 75 veulens f a eenden a et, gr«s- kalv^ren f a AANBEVELEND, HET BESTUUR Ta bev^Rgen onder lett. S 150, buresu *ad dit Li*d. gevraa$?d voer WH-'KELWERK en i?cht SCHRIJFWERK. Brieven ouder !ett r T 150, tu- *u - OVERAL TE ONTBIEDEN, - - - -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3