WAARSCHUWING ■c .vV FirmaJ.KUYPER&ZONEN, Alkmaar. Jaulljksche Algemeene Vergadsrlng Golden I hee Golden Koffie Golden Cacao Door inlevering der bonnen en ledige zak jes bevoordeelt men zich zonder eenige moeite. Het jarenlange suc- ceswaarborgtde goede kwaliteit dezer arti kelen. FOTOGRAFIE. Karnemelk Kort „DE BONTE KOE", Langestraat. STAAL-1N DUSTRIE Zaadmarkt 66, WONING-BUREAU De Fusswohl-SCHOENEN Juweelen, Bloedkoralen Kettingen Goud en Zilver, Stoombootdienst „ALKMAAR PACKET' N V. Het FRIEDR. HERDER ABR. SOHN Ie Solingen N.Y.Herms. Coster Zoon,Voordam C 9. Telefoonnummer 3 Fb FEIJEN s Payglop 22. TE KOOPs Nederlandsch-ïndisch - Exploratie-Maatschappij» DAGELIJKS VERSCH: G. W. VAN DER VEEN, uit de Stoomzuivelfabriek van MAREES ZOON, Beverwijk. MLLEEI^WE^lüClilP wocsr» Aikmaai* in ieemt pa*@ef en gij blijft er bij* Jtlkmaarsch Warenhui®. Staaf- en Plaatijzer. Constructie- Om te kueperi! verknopen of verruilen van SCHAPBNl Salonbooten met gïasbeschutting aan dek. Zaadmarkt 79, Alkmaar. XAAAAAAAAAAAA Het geachte Publiek, dat er prijs op stelt, om Messen, Scharen, Vorken enz. van de al 70 j aren in Nederland bekende en doorsolie den uitmuntend fabrikaat gerenommeerde Firma te koopen, wordt beleefd verzocht, goed op de navolgende Fabrieksmerken te letten, evenzeer als op den naam en de voorletter F Dit zijn mijne Fabrieksmerken het schopje of de sleutels OÏ Bij de voornaamste Ijzer-, Galanterie-, Kramerij- en Huishoudelijke Winkels is mijn fabrikaat verkrijgbaar. Solingen FRIEBÏS. HERDER ABR. SOHÜ STADS-UÜRWERKMAKER, Heerenstraat 1-2, Alkmaar Enorme sorteering. Abonnement voor 't opwinden. NieuweslootB 96, nabij 't Postkantoor Onderstaande Perceelen zijn nitslnitend te bevragen aan het eerste en grootste Woning-bureau te Alkmaar, ran BAKKER GO VERS. *gn deor de nieuwste'constructie, da EU«- tiaehe, de sterkste. Worden in het dragen niet modeilooi en kunnen gemakkelijk gerepa reerd worden. VERKRIJGBAAR bp De Werken van CHARLES DICKENS, com pleet in 22 deden, In prachtband uitgave COHEN. Fonkelnieuw. Tegen verminderden prys. T* bevragen bij A. W. VAN DER HOEK, Bsekhandel UITGEEST. 1. Jaarverslag 2. Balans en Winst- en Verliesrekening; 3. Yas'stelling van het Dividend 4. Voorziening wegens periodiek aftreden van een Commissaris. 12 CENT PER ONS: Alkmaarsche Jongens. Alkmaarsche Waagjes. Kaasdragertjes. Boterjanhagel. Zandkoekjes. Cadettenbrood. Kennemermoppen. 14 CENT PER ONS: BOTERWAFELTJES. 16 CENT PER ONS: Wellingtons. Juliaanljes. Zwartkopjes. Washingtons. 20 CENT PER ONS. Chocoladebatons. Notenbolletjes enz. enz. Fnidsen C 71. Telefoon 74. Wellington Imperial Cadet Lantaarn platen. Wellington Celloidin Solio Blue Star Citraat papier Nieuwste dessins Cartons Ontwikkelaars. Kleurfixeerbad. Hypo. Versterker. Donkere kamer gratis disponibel. Onder Contróle van het Laboratorium van Dr. F. BASENAU, Amsterdam. (geheel voor gebruik gereed) Pr&chtsorteering KUNSTBL.OEMEM, ook geschikt voor Hoedenopmaklng X3L j*L. TNT JS E3 1ST. Afdeellng I. BETON-J JZER tot 12 M. Afdeellng U Spoorweg-Materieel. Werkplaatsen. SCH iA DPZETISI TIESEïO, ALK.MA.AR. Is het ssdres ZONDAGS OPEN. -o— - o - LANGS DE ZAAN. Van ALKMAAR 6 JS 10 - 1.JÖ am. Van AMSTERDAM 5.30 910 2.15 4 - Goederenvervoer snel en goedkoop. "TpH Van Zaandam naar Haarlem 8.15 12.15 Van Haarlem naar Zaandam 1015 2.15 6 nar. 4.15 uur. 6.15 uur. Directeur K. SCKOONE. MAGAZIJN VAN: Zuivel-, Tuin en Landbouwwerktuigen, Gereedschappen enz Stoomketels, Gas- en Petroleummotoren, Grasmaaimachines, Hooischudders en Harken, Zaai en Schofïelmachines, Kunstmeststrooiers, Sacks-, Eckhard-, Msyiarths- en Melotteploegen, Dorschmachines voor stoom- paarden- en handkracht, Meelmolens Karns, Wasch- en Wringmachines, Kookketels, Bascules vanai 10 tot 1500 Kilo, Boterkneders voor hand- en stoomkracht, Gentrifuges, Sproeimachines, Gierpompen, ronde gesmeerde gierbakken vanai 600 liter inhoud, Snoeimessen, Scharen en alle kleine artikelen. Volledige installaties voor Kaasfabrieken en Boerderijen. Aanbevelend, K. SCH00NE, Directeur. A A *VV TE KOOP Een prachtig nieuw gebouwd HEERENHUIS op een der mooiste standen van Alkmaar. Koopprijs 9000. Een flink ingericht WINKELHUIS, staande op een der drukste standen van Alkmaar. Drie WOONHUIZEN, koopsom 1700 per perceel, worden verhuurd tegen 3 per week. Vijf BURGERWOONHUIZEN a 6800, worden verhuurd tegen 2.25 per week. TV..." UIT DE HAND TE KOOP: Door gebrek aan opvolger en te drukke bezigheden van den eigenaar een mooi ruim perceel zijnde rijwie lenzaak annex smederij, bewijzen van degelijke brood winning voorhanden. Koopsom billijk met of zonder inventaris. Uit de band te koop door verandering van woning een degelijk ingericht burgerwoonhuis, solide gebouwd met groote schuur, voorzien van gas en water, staande Snaarmanslaaij. Koopsom billijk. Een ruim PAKHUIS met WONING bij de Markt, groot 130 cA. Aanvaarding bij overeenkomst. Voor en achter uitgang gevende. TE HUUR OF TE KOOP: Een klein HEERENHUIS, zeer geschikt voor ren tenier, staande Nieuwpoortslaan in de onmiddellijke nabijheid der bosschen. TE HUUR: Een geheel naar de eischen des tijds ingericht BO VENHUIS. Voorzien van vijf diverse Kamers, Keu ken en boven Zolder met Dienstboden-kamertje, op een der mooiste standen in het centrum der stad. Aan vaarding direct. Huurprijs billijk. Een groot WINKELHUIS, staande Breedstraat. Huurprijs 6.00 per week. Een HEERENHUIS op een prachtig punt in de Langestraat waarvan de eigenaar bereid is tot WIN KELHUI^ te verbouwen. Ben perceel Liefdelaan. Huurprijs 1.25 per week. Een HEERENHUIS, staande in de van Everdin- genstraat, bevattende 6 diverse kamers, tuin met vrije steeg, gas, waterleiding en badgelegenheid. Huurprijs 375 per jaar tegen 1 Mei. Een HEERENHUIS, staande Metiusgracht, voor zien van diverse kamers, gas en waterleiding en tuin tje. Aanvaarding Mei. Huurprijs 300 per jaar. Een HEERENHUIS, staande Spoorstraat, voorzien van diverse kamers, gas, waterleiding, keuken, enz. Aanvaarding 1 Mei. Een flink PAKHUIS, staande Laat, huurprijs 2 per week. Te bevragen bij MAARLEVELD, Laat. Een perceel Raaksje, huur 1.50 per week. Een WOONHUIS met groote werkplaats, staande Achterstraat. Aanvaarding 1 Mei. Een schilderswerkplaats met Bovenwoning, voor alle doeleinden geschikt ook afzonderlijk te huur te bevragen bij P. Vorst, Verlengde Landstraat No. 34. Een HEERENHUIS aan den Kennemerstraatweg, voorzien van diverse kamers, keuken, gas, waterleiding, een mooi uitzicht, enz. Huurprijs 300 per jaar. Een groot PAKHUIS of WERKPLAATS, staande Doelenstraat. Huurprijs 3.per week. Aanvaarding direct. Een mooie BOVENWONING, aan den Kennemer straatweg. Huurprijs billijk. Een WOONHUIS, Liefdelaan. Huurprijs 1.35 per week. Een PERCEEL, Nieuwstraat. Huurprijs 1.90 per week. Een BURGERWOONHUIS, Keizerstraat. Huur prijs 2.50 per week. Een net BURGERWOONHUIS, voorzien van gas en waterleiding, tuintje enz. Staande Forestusstraat. Huurprijs 2.75 per week. Aanvaarding Mei. Een net BURGERWOONHUIS, voorzien van gas en waterleiding, tuintje enz. Staande Westerweg. Huurprijs 3.75 per week. van AANDEELHOUDERS op Vrijdag 29 April a s., den namiddags ten drie ure, ten kantors der Vennoot schap, Hofstraat 17 te 't-öravenhage. Punten van behandeling: De Bdans en Winst- en Verliesrekening lijrgen van af heden voor Aandeelhouders ter visie ten kantore der Vtnnottsehap. Aandaelen kunnen tot D.'nsiag 26 April #.s., des middags twaalf uur worden ged^pon erd te 's-Gravenhage ten kantore der Maatschappij te Amaterd&m hij de Heeren Dunlop Van Esse- te Alkmaar bij bet Noordhollandsch Lanébouwcrediet. 's Gravenhage, 12 April 1910. DE DIRECTEUR. Banketbakker— Kok. Bails en Kipwagens. Afdeellng III. Overkappingen, Bruggen. C. O IJ DES, O

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4