DAGBLAD VOOR EN OMSTREKEN, Groote Paardenmarkt DINSDAG 19 APRIL. BINNENLAND. No. 91 Honderd en twaalfde jaargang. 1910. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon» en feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor jkmaar f franco door het geheele Rijk f 1,— Af aderlijke nummers 3 Cents. o - p. ijs «Ier gewone advedentiëns r rei;cl 0,10. Bij groote contracten rabat Groote letters narr plaatsruimte. Brieve? franco aan de N. V, Boek- en Handelsdrukkerij l HERMs. COSTER ZOON, Voordam i C 9. (e ALKMAAR Woensdag 20 Ï910a National© NliSifi©» *f®ls8®®«ï£8®3®sawsr SS. op - herhalingsoefeningen. GROENLOOPEN. ri'W 36 KENNISGEVING. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALK- MAAK brengt, op grond van artikel 1 der Wet van i 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 22! ter kennis der mge- j zetenen, dat bij hem ingekoun n en aan den Ontvanger der Rijks direete belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven: HET KOHIER DEI1 PERSON EELE BELAS TING No. 2, voor het dienstjaar 1910. executoir ver klaard door den Directeur der directe belastingen m Voordholland te Amsterdam den ld April 1910; dat ieder verplicht is zijn aanslag, op den bij de Wet bepaalden voet, te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welken daartegen bezwaarschriften kunnen worden ingediend. Alkmaar, den 16 April 1910. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voorn., O RIPPING. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR gelast, krachtens bekomen aanschrijving, de onder staande verlofgangers der nationale militie, binnen deze gemeente in het register van verlofgangers mge schreven, om zich, ter bijwoning der herhalingsoefe ningen, bij hun korps te vervoegen als volgt: Korps Torpedisten, lichting 1904, garnizoen 1 lid s' Mei 1910: WILLEM ANDRÏES LEVERT en JAN MULDER. Den verlofgangers wordt hierbij gewezen op de na volgende bepalingen: lo. dat de miliciens-verlofgangers woonachtig in de plaats van opkomst, zich op den dag voor de op komst bepaald, uiterlijk te 8 uur voormiddags bij het korps moeten aanmelden; 2o. dat de miliciens-verlofgangers woonachtig bin nen 20 K.M. van de plaats van opkomst, op den dag voor de opkomst bepaald, uiterlijk te 10 uur voormiddags bij het korps aanwezig moeten zijn; 3o dat de overige miliciens-verlofgangers voor zoo veel zij binnen het Rijk gevestigd zijn, zich op den dag voor de opkomst bepaald, met het eerst vertrekkende openbaar middel van versneld ver voer van hunne woonplaats of naaste station naar de plaats van opkomst moeten begeven, en voor zooveel zij buiten het Rijk gevestigd zijn, zich op dien dag vóór 4 uur namiddags bij hun korps moeten aanmelden. Voor zooveel miliciens door ziekte of om eene an dere reden niet tot den werkelijken dienst kunnen overgaan, worden zij verzocht daarvan, vóór het tijd stip voor de opkomst bepaald, ter gemeente-secretarie mededeeling te doen. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. Alkmaar, 16 April 1910. hij had 34 jaren lang gelegenheid gehad zichzelf te leeren beheerschen en te leeren zwijgen. Over één ding had hij zich tenslotte verwonderd: over het rumoer en het lawaai op straat. De tegenstelling tussehen een stille cel en een straat vol geluiden is dan ook heel groot. Een flauw denkbeeld krijgt men daarvan, indien men te Amsterdam ©énigen tijd in het Begij nenhofje toeft en zich dan weer in de Kalverstraat be geeft. Men vraagt zich af. wat iemand, die bijna een men- sohenleven in de gevangenis heeft doorgebracht, van de maatschappij verwacht. De man in kwestie is be scheiden. Hij heeft geen vrouw en geen kind en zijn vérdere familieleden zullen geen last van hem krijgen. Hij wil het groote leven aan zich laten voorbijgaan en in dc stilte en eenzaamheid zijn dagelijksch werk ver richten. Hij gaat zijn leven vervólgen, dat hij vier en dertig jaar'heeft geleefd. Met dit onderscheid, dat hij zich nu vrij man gevoelt, uit vrije verkiezing doet, wat hem tot dusverre als straf was opgelegd, en desnoods zich meerdere vrijheden kan veroorloven, dan hem in al dien tijd konden worden toegestaan. Hij wil werken rusten slapen dat is het eenige, dat hij vóór de tiaar jaren, welke hij. misschien nog te leven heeft, wênseht. In die drie woorden is zijn levensfilosofie neergelegd. Hij heeft met de idealen van het leven afgedaan, voor hem is er slechts de praktijk vaii het leven. Hij heeft van het leven verder niets meer te verwachten. Niet als een „klein kind" is hij dus de maatschappij weer ingegaan, maar als een grijsaard, die in zijn eenzaamheid levenswijsheid heeft opge gaard, en thans dc plaats weet, welke hij in de maat schappij, in het leven heeft in te nemen en daarin be rust. Sommigen doen die wijsheid op in een kei kei zonder muren, anderen worden haar nimmer deelach tig. En hoevelen leeren zóó berusten? ten of statuten, en voor waarschuwing! ,i, e.f„ gericht tot, de schuldenaren. Mochten sommige personen of tinna.-. e< n nog' Ge scheiden voorraad quitantle-formu' ,erei. bezitten,welke liet aan de gestelde eischen vol< oo <k a zeilen, naai wordt verzekerd, verzoeken, om die for.nul,eren nog gedurende eenigen tijd te mogen Kijven her gen,, zon der betaling van .extra-port, door h t ho tdh stuur der Posterijen en Telegrafie gaarne m overvegn g worden, genomen." Mr. T. M. C AKSER. Heden, 19 April, is het 50 jaar g. lede minister van Staat, mr. T. M. O. Asser versiteit te Amsterdam promc veerde. Reeds eengen tijd geleden is gem commissie had gevormd, welke zicli den bekenden staatsman en geloerde huldeblijk aan te bieden', hier besta,- tot aankoop van een verzameling va gebied van internationaal priv itrec ling als afzonderlijk geheel z 1 wc aan het bestuur der Carnegie-- tichti naam van Asserstichting baar plaats Vredespaleis. Mr. P. J. TROËLSTRA. Woensdag 20 April a.s. zal fir. P. J. T. elslra zijn iv!rfïigste levensjaar hebben bi reikt. Verschillende afdeclingen d< r S. D. A. 1 i i vele personen in den lande zullen ilsdau van J un belang stelling in den S. D. A. I'.-leiocv i en bliil-en. ld, -1 ten op d ude n we 'i t, w rden ng o te v da. Z.E. de aan de Uni- at zich eene doel stelde, -zen dag een in de gelden .kon, op het elke 'verzaJtae- angeboden in ónder den r.den in het <j K tl EN M D NIE'J YV*. Mr. LORENTZ TERUG. Blijkens ontvangen berichten keeren mr. Lorentz met de leden der Nieuw-Guinea-expeditie, die de reeds bijna 300 jaren geleden geziene, doch tot dusver nog niet bereikte sneeuwtoppen 'op dat eiland wist te be- stijgen en daarmede den Engelsohen vóór was, die met hetzelfde doel een expeditie hadden uitgerust, per Tainbora terug; dit stoomschip wordt 7 Mei te; Mar seille verwacht. Zal het niet goed zijn dezen koenen en onversaag de» mannen, die den Nederlandschen naam in onze koloniën zoo hoog hebben gehouden, bij hun aankomst in het. moederland een passende hulde te bewijzen, ge lijk dit reeds in Tndië is geschied, vraagt de N. Ct. ALKMAAR, 19 April. De couranten hebben melding gemaakt van een man, die 34 jaar geleden een ander vermoord had en deswege tot de doodstraf werd veroordeeld. Uit barm hartigheid werd de straf van den 26-jarigen jongeman veranderd in levenslange gevangenisstraf en dezer da gen werden de poorten der gevangenis voor hem ge opend: hij had gratie gekregen. Een heel leven bijna was hij dus als het ware levend begraven geweest. Hij had de reusachtige ontwikke ling van de techniek en haar invloed op het verkeers wezen niet meegemaakt. De bladen schreven, dat het den man bijna te machtig werd en dat, hij als een klein kind buiten geleid moest worden, de electrische trammen, fietsers, stadsspoorwegen, auto's, zij maak ten hem bang en verward. Nader is gebleken, dat dit niet geheel overeenkom stig de waarheid was, dat de verslaggever wat al te veel zijn gevoel had laten spreken en daardoor - 't geen meer voorkomt te weinig rekening met de werkelijkheid had gehouden. De man maakte heele- maal niet den indruk van een klein kind, was ook niet mager, zooals men misschien zal denken, maar zag er goed gevoed, zelfs wat al te dik uit, en was voor 't ove rige stil en wantrouwend. Toen hij. in het tuchthuis kwam, waren er, zoo heeft hij verteld, slechts paarden trams. Maar in de gevangenis had hij wel vernomen, dat die nu niet meer bestonden, vervangen waren door electrische trams. Zelfs had hij er de laatste jaren, als hij buiten zijii cel moest werken, wel eens een ge zien. De sneltreinen had hij voorbij zijn raampje hoo rei! suizen. Hij had vluchtige indrukken gekregen van den groei der stad. En zoo had hij, toen hij voor het eerst weer buiten kwam, niet zoo heel vreemd staan kijken. Het drukke verkeer en het snelle ver voer, hadden geen bijzonderen indruk op liern ge maakt. Van groote verbazing had hij op zijn eerste rit met de electrische niet doen blijken oVerigens, Binnen korten tijd zal een circulaire worden gepu bliceerd aan ouders en voogden van hen die als stu dent aan de HoogescholeVi te Amsterdam, Delft, Gro ningen, Leiden en Utrecht zullen worden ingeschreven, met het doel om de afschaffing van den groentijd met alle kracht te bevorderen. De onderteekenaars zijn daartoe Opgewekt door het dezer dagen verschenen ge schrift van Prof. de Groot over het groenloopen. Zij verzoeken als bewijs van instemming met het streven een naamkaartje te zenden, en zullen, zoodra gebleken is dat op voldoende instemming is te rekenen, nadere voorstellen doen, teneinde langs dien weg solidair, d. i. één voor allen en allen voor één, tot ééne kracht te worden, waartegen de tot dusver vastgeroeste „sleur in gezagsaanmatiging het zeker zullen moeten nfleg- 8 De onderteekenaars zijn: uit 's-Gravenhage, de hee- I ren A. G. Ellis, gepensionneerd vice-admiraal, oud- minister van Marine; Jhr. Mr. R. O. van Holthe tot Echten, raadsheer in het Gerechtshof te 's-Gravenlia- gc: Mr. S. van Houten, oud-Minister van Binnenl. Za ken; Mr. J. A. Loeff, oud-minister van Justitie, lid van 'de Tweede Kamer der Staten-Generaal; Jhr. Mr. A. F. dc Savornin Lohman, Minister van Staat, oud- Minister van Binnenl. Zaken, lid van de Tweede Ka mer der Sinten-Generaal; Mr. T. G. II.Reitsma. ad vocaat-generani bij het gerechtshof tc s-Gravenhage Dr. D. L. Roosenburg; R. A. van Sandick, eiv.-ingv- laieur. secretaris van het Kon. Instituut van inge nieurs, wethouder van 's-Gravenhage en uit Alkmaar, Dr. J. W. Wieherink, arts. BRANDGEVAAR IN HOTELS. Het bureau der Gezondheidscommissie le unster- dam bracht gisteravond rappo, t uit in zake brandge vaar in hotels -ei logementen aldaar. De voorzitte deelde mede, dat hij een tv.gcni en on derzoek naar de veiligheid en li' t brandgevaar niet achtte te liggen op den weg der Gezondh -idsi ommis- sie. Wa* een betreffende cont »le betreft >>p d yoiks- logementen, meende hij bemoei mi van ha e zijde wel gewettigd-. In verband m v d ze opvatting had sprt - kor een onderhoud met den br.indweero mm mdant, .1 i heer Meier, en namens hel bureau bracht h i daar van thans rapport uit. De brandweercommandant achite een -volledig en systematisch onderzoek onnoodig. Liet brandgevaar in de Amsterdamsche hotels en 1 gei neuten is niet groot. Een onderzoek zou in de jerst plaats over alle hotels en logementen"behooren te loipen, wil men niet tot willekeur vervallen. Maar bovendien zou hit niet aangaan juist de hotels en logementen te nem m vooi een onderzoek naar de veiligheid en brandgevaarlijk heid, waardoor deze categorie vin gebouwen onwille keurig een cachet van bijzond r gevaar krijgen zou. Yoov een dei gelijk onderzoek >u moeten vaststaan, dal deze inrichtingen bijzondei brandgevaarlijk zijn. Eu deze reden tot onderzoek bes uit niet. De brandweercommandant hot <lt streng toezicht, klachten worden steeds nauwkcuig ond< zocht. En zeker verkeeren de hotels en loj menten, w :t brandge vaar betreft, niet in een ongun tigen toest tnd, aange zien er des nachts altijd menscl n cp de be n zjn. Om wenken tot verbetering te geve w. u-den gunstige ge legenheden, als verbouwing en steeds aa ïgegrepen. Voorts wees de voorzitter op o - art kelen 259 en 260 der Alg. Politieverordening, ho identic voorschriften voor toezicht op de waaklichten en de nöi duitgangen in hotels en logementen. De brandweercommandant erlangt in deze bepalingen ook bevoegd-hei 1 tot optre den in geval van verwaarloozing van de uitgangen. De heer Wibaut vroeg of het loezieht ven <1 n com mandant zich ook tot de naleving der bepalingen van de Politieverordening- uitstrekte. Of wordt alleen op klachten gerageerd? De voorzitter: Van een systematisch onderzoek is nog geen sprake. Het zal er wel toe komen. Di aan dacht is er op gevestigd. Alle bezoekers vi n hot-ls en -logementen, die klachten over cl veiligheid en brand gevaar hebben, kunnen den commandant dsarvi n me dedeeling doen-. Ze zullen gaarne door hem onderzocht worden. Dc heer Wibaut yrocg, of er misschien ei -st brand meest komen en cle heer Dr. De Man vu ui hei ook averechts, dat voor een onderzoek naar net brandge vaar eerst klachten moeten ink s ien. De voorzitter zeide toe. dat h j clen brand wet rcom- iii'!lit zal wijzen op dc stcun-u i in deze vergadering [opgegaan, ten betooge van -u w nsehelijkhcitl o-.n on afhankelijk van klachten toezicht uit te oefenen. iets dat geen inspanning van mijn denkvermogen noo- dig heeft. Daarna lees ik Indische bladen of boeken. Hier, waar men zoo weinig- conversatie met dokters beeft, heb ik liet meer nöodig als bij u om op de hoogte te blijven van wat er in de medische wereld omgaat. Om precies halfnegen verlaat ik het huis en ga dan de verschillende- buiten-patiënten bezoeken. Is dit klaar dan dadelijk naar 't hospitaal, waar ik tot twaalt uur aan de patiënten besteed. Eer dat ik kom is er reeds kerk geweest, die des morgens in het mannen- hospitaal door onzen blinden evangelist wordt gelen en des namiddags door een van de christelijke studen ten In het vrouwenhospitaal wordt de dienst door Je vrouwelijke evangeliste geleid. Om twaalf uur drink 1 ik ..koffie," dat altoos uit thee bestaat. Hier geef ik tien minuten of minder aan. Daarna besteed ik o halftwcc aan het regelen van de boeken. Zooals ge weet ben ik penningmeester der Zending. Dit geeft mij vreesol ijk veel werk. Van halftwee tot half vier krij gen de studenten les. Daarna werk van verschillenden aard tot vier uur, zooals het repareeren der machine enz. JÖm zes uur is het rusttijd. Gewoonlijk draait dit uit op buiten-patiënten bezoeken. Om zeven uur eten Daar geef ik een uur aan, en dan öf naar biduur, óf klaarmaken voor de lessen van den volgenden mid dag Om negen uur begin ik de nieuwsbladen te le zen, om zoodoende op de hoogte te blijven van wat er in de wereld omgaat. Om tien uur naar bed, maar met om dadelijk te slapen. Gewoonlijk lig ik dan tot elt of twaalf uur te lezen. Dit is de dagelijksehe koers, alleen des Zaterdags scheid ik om drie uur uit. En des Zondags is de morgengodsdienst voor mijn reke ning." Die tijd van rust, thans gekomen in de gedaante van den dood; maakte op tragische wijze een einde aan een zóó werkzaam leven. POSTK WITANT1ES. Van bevoegde zijde is het onderstaand bericht ont vangen: „Uit een in de nieuwsbladen gevoerde gedachten wisseling in zake Je betaling-.van port Voor mededec- lingc-n pp door tusschenkomst van de post in te vorde ren quitantiën en wissels, blijkt dat daaromtrent eenig misverstand bestaat. De bedoeling is slechts, te weren allerlei uiededee- lingen, inlichtingen, enz., geen rechtstreeks verband houdende met de eigenlijke quit-.mtie en al die recla mes. welke hinderlijk zijn voor eene vlugge behande ling van die stukken door de postambtenaren. -Zeker is het, dat geen extra port zal worden gevor derd voor de vermelding van den naam, de woonplaats 5en liet beroep van den sehuldeischer, voor de opneming van zijn telefoon-nummer en telegram-adres, voor eene I opgaaf van filialen en dep--s welke eventueel '- 'u zijn zaak bestaan, van abonnementsvoorwaarden op nieuwsbladen en tijdschriften en van den prijs van advertentiën, maar wel over uittreksels van reglemen- Dr, JA. OT i'E. Overleden is te Amoy dr. Ottc, die ongeveer 20 ja- o-Grl-'.i -!■"!■ d-" „Ver omging tot oprichting en hctan.Jlvaiding van hospitalen te dienste der Medi sche Zc-.i ling in China'' uitgezet- en en was seÖ- rt al toos o]i A-uioy werkzaam, waar h'-j -en der voorn:; s eiste personen was en grooten mvloc 1 uitoefende. Dc hi- neeseli'- taal had hij zich volkomen eigen gemaakt; hij I -prak zo even vloeiend als een Chinees. Dr. Otte. Ne- I •U-rlautk-r van geboorte, was n et een Aim rikaa ïsehe gehuwd en gevoelde zich, zooa1- h i meérm den met trots te kennen gaf, aan Ncdcilan-. verbonden o" i het j grootsehe verleden van dat lan.l, aan Amerika om zijn gri o te lieden en aan China als het land met de j;--oot- I stc toekomst. Uit een brief van hem, ged-teerd '25 Februari 1909 en gericht tot eenige' vrienden hier te lande, 1- ht. de X. Ct. o. m. het volgende: lil r hebt gc riiijn dag-ver-u -ling: Ops', an on half jz -.-en, Dan eon half uurtje besteed a.,n Gods Wt-ord. Dan ontbijt, twintig minuten. Te-wijl ik dit maal gebruik (liet bestaat alleen uit keffj - en melk) hes ik MET DEN SCHRIK VRIJGEKOMEN. Op den Loosduinschen weg tussehen de Gaslaan en de Regentesselaan te 's-Gravenhage, heeft een aan- rSjding- plaüts gehad van de Westlandsclie stoomtram met een open victoria, waarin een heer en een dame waren g-ezeten. Laatstgenoemd rijtuigje werd zoo goed als verbrijzeld, terwijl de inzittenden met den schrik, vrij kwamen. De koetsier van het. rijtuigje viel van den bok op de rails voor de stoomtram,maar kwam door eene gelukkige omwenteling, ook niet met de stoomtram in aanraking, en heeft ook geen noe menswaardig letsel bekomen. DE PARKSCHOUWBURG. De Amsterdamsche briefschrijver van het Utr. Dagbl. herinnert aan een verslag van 1883 waarin de opening van den Parkschouwburg wordt beschreven als ,;ccn gebouw, dat weldra tot de wonderen van Amster dam gerekend zn! worden" en dat aldus eindigt: „Na dit alles aan den Parkschouwburg nog een schoone toekomst te voorspellen, zal - wel overbodig zijn." Dank zij die overbodigheid is de opgewonden verslag gever uil die dagen niet met zijn voorspelling gebla meerd, zoo gaat de briefschrijver voort. Want de Parkschouwburg, dat feeëriek Noorenpaleis de bauket- bakkersmeest, rproef van stuc en gomverf, het Oos- tersch tooverk. steel van een paar smakelooze Belgen, file schepping aan spiegeltjes en vergulde olifanten, alleen voor harem van een negerkoning geschikt, de vroeg-oude klaterkast. hij heeft een smadelijke historie gehad van tot n er de opera De Groot speelde voor over de ballusters van het „promenoir" hangende diamantbewerkers-Hugenoten De Stomme van Portici, Willem Teil voor vijftig- centen tot toen er m liet schouwhure.dag-duister stakers samenschoolden, die door middel van de redactie van het Volksdagblad van den eigenaar mr. E. A. van Hall toestemming tot vei gaderen gekregen hadden, tot er de lieve jeugd de rui ten inwierp en het uitvaagsel de loodbedekking van het dak weghalen kwamneen, schitterend is het niet geweest. Tegenwoordig en jaren al, spreekt men van de „Parkschouwburg-ruïne, een cavalje met een schutting- er om, die den omwonenden tot een voortdurende er gernis' schijnt te moeten blijven. De schoolkinderen in de buurt verkwanselen onder elkaar de geslepen stuk jes kristal der voormalige liehtlustres. Die Parkschouwburg-ruïne kan men maar niet weg- krijgen. Dc gemeente deed er al haar best op. Maar men heeft met een eigenaardig soort eigenaar te doen. Een die liever de gemeenschap schijnt te ergeren dan zijn voordeel te zoeken. Met de gemeente als weder partij is geen onderhandden mogelijk. liet is nog eens -„zeg 1 in onze jongste raadsvergadering. Eenmaal 'h.-.-ft de directie der gemeentegasfabrieken door mid del van makelaars het pand. voor 120.000 gulden in handen gehad. Toen de eigenaar er echter de lucht van kreeg wie de koepor zou zijn. trok hij zich terug. Z- lf heeft hij er zooiets van 60.000 gulden voor gege ven. Ik meen mij dat te herinneren uit de procedure HaasVan Hall, waarbij de koop van den Park schouwburg een der „zaakjes' vormde. Volgens een bericht in De Telegraaf zou de tegen woordige eigenaar thans voor onderhandeling, ook met dc gemeente, te vinden zijn. Zelfs gaat hij bij den Raad een adres indienen om dit te kennen te geven. We zouden daar welwillendlijk het beste van kunnen hopen. MARKT AANVOER EN VERZENDING. Aan cle afslagmarkt te Broek op Langedijk werd da v. i'ige week nog aangevoerd 122.600 roode kooien. 25.000 gele kooien, 92.800 witte kooien, 2120 balen uien en 25 balen wortelen, terwijl van de groenten- laadplaats, in die week werden verzonden 84 wagonla dingen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1