STADSNIEUWS. EüITÊTL ANP. "gemengd nieuws. G 8 :n en d e Mededeellngea HET ZONDERLINGE GEVAL. Ingezoadeo Stukken. Laatst® Beric hlïfïnü Mr. P. J. TROELSTRA. Het Yolk schrijft het volgende: Morgen, 20 April, wordt Troelstra 50 jaar. Hoewel dit op zichzelf een zuiver particuliere le vensaangelegenheid is. Troelstra's leven is zóó ineen gestrengeld met dat van onze partij, dat het toch niet gaat niet even in het publiek het woord te nemen om namens de partij den jubilaris geluk te wenschen. En daarbij de hoop uit te drukken die leeft in tienduizen den arbeidersharten, dat het Troelstra gegeven moge zijn nog lange 'aren zijn groote kracht, zijn onuitput telijke toewijding, zijn ongeëvenaard talent, zijn on tembare energie te geven in dienst van de zaak van het strijdende proletariaat, van het socialisme. Wij laten het bij dit korte woord. De partij en Troelstra kennen elkaar te goed dan dat er meer zou den noodig zijn. Elders in dit blad zegt een dichter het mooier dan wij het kunnen. Het blad bevat n.l. een forsch gedicht van Adama van Stcheltema. Troelstra, wakkere strijder voor hét proletariaat, schrik van uitzuigers en dompers, nog vele jaren! Troelstra, uw naam is als een klok, die luidt. In liet N. v. d. Dag huldigt de heer Rossing „Pie- ter Jolles," den Frieschen dichter Troelstra, die in Amsterdam is opgetreden en van wien hij o. m. zegt: Pieter Telles droeg voor, di'oeg voor uit het hoofd. Eigenlijk was het geen voordragen, miste het al het kunstmatige: het was meer, het stond hoog, zeer hoog. liet zeggen der verzen door Pieter Jelles was ons als of wij getuigen waren bij het ontstaan der gedichten, de gedichten zag men geboren worden, in de stem tril de de ziel, alle zenuwen van het lichaam spanden zich, het geheele mensch zijn van den dichter werkte, 't Was ons als zagen wij bij Pieter Jelles al was op 's harten grond lei naar de keel wellen en werken als nieuwe wij» die tot de spon uitberst. Pieter Jelles is de dichter der natuur en van het landleven, bovenal van de schoonheid der Friesohe bos sullen, weiden en meren. Er was een teerheid in zijn si een gewiekt geluid als van den leeuwerik, en dan hij den avond het droomerige van den maneschijn. Maar naast de natuur, naast de mijmering bij mane schijn, drijft hem het. leven; het -zeil van zijn boot klappert, het wekte hem uit het stil genieten, de strijd van het leven roept hem. En dan spreekt Pieter Jelles als staande in het harrenas. PIT YEENHUIZEN. Maandagavond vergaderde het departement Veen- huizen van de M. t. N. v, 't A. Uit de rekening en verantwoording van den penningmeester bleek, dat de inkomsten over het vorig jaar bedroegen 51.89 en de uitgaven 44.95". Aldus sloot de rekening met een batig saldo van 6.935. Tot voorzitter (vac. W. Mo lenaar) werd gekozen de heer H. Brands. Als afge vaardigde naar de algemeene vergadering werd aange wezen de heer O. Appel. PIT HOORN. Tv. II. Prins Hendrik heeft 2 groote zilveren me dailles beschikbaar gesteld voor de a. s. Landbouwten toonstelling te Hoorn. INTERNATIONAAL CONGRES VOOR HET LA GER ONDERWIJS TE PARIJS. Op Maandag 28 Maart had te Parijs een vergade ring plaats van voorzitter, secretaris-penningmeester en vice-voorzitter van het Internationaal bureau van cinderwijzersvereenigingen, voorzitter en secretaris van de commissie van organisatie voor het Tweede in ternationaal congres voor lager onderwijs te Parijs en den penningmeester van de Federation des Amicales de France et des Colonies, als vertegenwoordiger van de, federatie bij afwezigheid van den voorzitter. Het welslagen van het congres schijnt nu verzekerd en de gasten van Frankrijk kunnen rekenen op een zeer hartelijke ontvangst. De voorloopige rapporten zijn zoo gesteld, dat een breedvoerige en vrije bespreking mogelijk is. De comités de patronage, gevormd in de verschil lende landen, geven aan deze internationale zitting- een ge-waardeerden zedelijken steun. Voor Nederland bestaat dit Comité uit de hoeren: Di', 1). Bos, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Ge- nornal, Mr. H. Goeman Borgesius, oud-Minister van Binnuulairlsche Zaken, Dr. J. II. Gunning Wz. school- opzi( iter in het district Amsterdam, Mr. J. N*. van Ifall, oud-Wethouder voor Onderwijs in de gemeente Amsterdam, Dr. J. Th. Mouton, oud-Wethouder voor bet onderwijs in de gemeente 's-Qravenbage, L. Si- mms, Lid van den rand der gemeente Amsterdam. ITet. congres zal plaats hebben te Parijs op L 5, en 7 Augustus 1910 in de Sorbonne. R< hendel zullen worden de vqlgende'punten 1 a. Statistisch overzicht van de resultaten van i;-I onderwijs in de verschillende landen. De'oorzaken cv I i-( sultuten en de middelen om verbe is ing te brengen. L. De leerplicht; zijn noodzakelijkheid; oorzaken, h"1:- hij niet voldoende werkt in de landen, waar ingevoerd. Middelen ter verbetering. 2". Het doel cn de onderwerpen voor het onderwijs 1 v 1,1e o van het lager onderwijs. De methoden i de j>r gramma's. D" opleiding der onderwijzers en van het admi- is.süuticf sek<>oltoezicht. io. Opvoeding en onderwijs na de lagere school in de verschillende landen. Aandeel daarin van de publie- machten, van den onderwijzer en van het particu lier initiatief. Om inlichtingen kan men zich wenden tot den heer P. Courrèges onderwijzer Rue Langlier Renaud 2, La i lnine Saint-Denis, Seine (France) secretaris van het Comité voor organisatie of tot den lieer H. W. J. A Schoolt, vice-voorzitter van het Internatiotiaal-burean te Amsterdam, Bilderdijkkade 17. BETER LAAT DAN NOOIT. 1 i t het archief van een Zuid-Limbuvgsche gemeente is onlangs opgedolven de Zondagswet, dateerende uit het jaar 1815. Op gebruikelijke wijze dat is ter plaatse op de stoep voor het huis van een rijtuigver huurder is die wet dezer dagen door den burgerva der op Zondagvoormiddag afgekondigd, op het oogen- blik, dat een schare devote ingezetenen het Godshuis verliet, met het doel zich huiswaarts te begeven. De plechtigheid maakte op de toehoorders een diepen in druk, te oordeelen althans naar de hoorbare stilte, die er heerschte, en de bedenkelijke gezichten bij de medé- deeling. dat aan de herleefde antieke voorschriften streng de hand zou gehouden wórden. Tengevolge van bovengenoemd feit is in bedoelde gemeente verboden: het. houden van kegelbanen, het rooken van schoor- steenen, het loopen met een duif over straat en meer dergelijke gewichtige aangelegenheden. Of er ook vechtpartijen onder begrepen zijn? Men gelooft het niet; althans niet lang na de afkondiging werd er tus- schen een tiental personen slag geleverd, dat het een aard had. Het operatieterrein een café vlak bij de plaats der afkondiging geleek op een slachthuis. De maréchaussee stelt een onderzoek in. (Tel.) UIT 3IJBEKABSPÊL. Op het zestal foor predikant bg de Nad. Herv. gem ie Vesïsfc komen o, m, voor d«. Vorstman, ta Sijbc- karsprl en d«, Grosneveld, te Zuidscharwoude, UIT LXMMEN. Aan den gapensisnneorclen veldwachter M. Wekke alhier werd doer tusiehenkomit van den Burgemeester de gouden medaille verbonden a in het brevet tan den Algem. Ned. Politieband uitgereikt, KORTE BERICHTEN. De Gemeenteraad van Nibbixwoud heeft besloten in hooger beroep ta gasn van het besluit van Ged Ststen, waarbij de goedkeuring werd onthouden hit Raadsbesluit om de epsnbare eckcol op te h.ff.m. Een cuds man werd te Utrecht veroordeeld tot twaalf dagen gevangenis wegens i&ndieoperij. De ovjrwsgirg was, dat hij niet naar een 'verkin- richtinj kon worden gszsnden, omdat fcij niet meet in slaat ws om te werken. Voor zeik* zn^nsefeen motst er toch een andere s'ichür-g zign tot opname, In de Hasriemmerhsuttniaen te Amsterdam heeft gisternacht &en ongehuwde moeder het lever aan een kind geschonken. De vrouw had geen thuis davr haar eigen moeder wegens dronkensrh p w»s opgapakt. Door de zorg der politie werdsn kraam vrouw en jonfgaborene naar het Binnen-gsstfeu s ver voerd. Een briefkaart uit Brussel, ondarteekend „Roode Karei mst zijn blok," meldt, dat dtzs wandelaar de Belgische hoof :sUd in bUkenden welstand heeft b* reikt en van plan is den marsch naar Parijs voort te setten. Te Etmferim werd deze week wsdor oen r:of- vogd achter den dgk gezien, dis het steeds op de jo- ge lammeren gemunt hal. Da landlieden bvbben, gewapend met stokken, don vege! veijssgd. 't War waarschijn 1 k een zoogenaamde „Hapenhjjlair". DE PAARDENMARKT. Op de heden gehouden paardenmarkt waren aange voerd 191 stuks. De prijzen daarvan wisselden af van CO tot 500. Verleden jaar waren er 153 stuks aangevoerd1. ZANGUITVOERING. Door het gemengde koor „Nieuw Leven", de man- nenzangvereeniging Orpheus" en een kinderkoor, al les onder leiding- van den heer H. Lindeboom, werd gisteren in de „Harmonie" de derde gecombineerde uitvoering- gegeven voor kunstlievende leden en intro- ducé's. De overwinning-, kortelings door het gemengde- en Lel: mannenkoor te Haarlem behaald, maakte deze bij- eenkomst tot een feestavond. Op het podium prijkten alle behaalde medailles, de dames van „Nieuw Leven" en vele meisjes hadden zich met een bouquetje getooid; weer andere kinde ren met een oranjestrikje. Alvorens met zingen aan te vangen, sprak de heer Kooij, voorzitter van „Nieuw Leven", den heer Linde boom in eenige welgekozen woorden toe, en overhan digde hem namens de vereenigingen een fraaien krans. Daarna betrad ds. Ternooy Apèl het podium, om in zeer warme, waardeerende taal, als kunstlie vend lid den heer Lindeboom te huldigen. Spreker eindigde met te zeggen er van verzekerd te zijn dat de heer Lindeboom niet op de verkregen lauweren zou gaan rusten, maar integendeel het „Excelsior" zou be trachten. Beide toespraken werden zeer luide toege juicht. Ofschoon niet op het programma vermeld, begon men met het zingen van twee coupletten van het „ou de Wilhelmus", door alle zangeressen, zangers en kin deren, en wel met het oog op den verjaardag van Z. K. II. Prins Hendrik, daarna klonk het forsche, breede begin van Psalm 8, van W. Robert. Een koorwerk met velerlei moeilijkheden, waarvan het. begin en het imposante slot hot mooist zijn. Vermoeiend om te zingen, brengt het niet dien indruk die aan die moei lijkheden evenredig zijn. Men mag echter niet verge ten dat de Harmoniezaal voor 'n dergelijk werk, voor- g■•dragen door een koor dat zulk een groot klankvo lume ontwikkelt, veel te klein is, in grooter omgeving zal het zeker meer voldoening schenken. Afwisselend traden „Nieuw Leven" en „Orpheus" op, en evenals het Gemengde Koor deed ook „Or pheus" zich weder terdege gelden. „Les Mar tyres aux Arènes" van de Rille, één der repertoirenummers, en als antipode daarvan „Nimmer Nacht" van Andries- sen, waarin het niet als in eerstgenoemd koor, voor namelijk op krachtig geluid, maai' op het weergeven van stemmingen aankomt, werden uitnemend gezon gen. Van de andere koornummerszou men hetzelfde kunnen zeggen, maar* wij willen nog i-ven herinneren aan den zeer mooien klank die „Nieuw Leven" ontwik kelde in „Tota Pulchra" van Loots en aan de karak teristieke voordracht, zoo juist den tekst weergevend van de „Frühlings Symphonic", ook van Loots. Het kinderkoor was uitstekend. Klankgehalte, zui verheid. uitspraak, nunnceering, alles werkte mede om het bevallige, frissohe werk „Koning Mei" van Ourlitt op het voo-rdeeligst te doen uitkomen. De so lo's en een duo werden voorgedragen door eenige jon ge dames uit het koor, en mcj. Kitty Blom speelde in het slotnummer de daarin verlangde vioolsolo zeer verdienstelijk. Ten slotte de vermelding dat eenige zangers luin zeer gewaard eerden steun verleenden, niet alleen in het.koor, maar ook door het voordragen van eenige nummers (solo voor bas. solo voor baryton, duo's voor tenor cn baryton). Voor allen wat het oen succesvolle avond. Gisteren werd in onze courant vermeld,'dat de uit voering van bovengenoemde vereenigingen ook heden avond uitsluitend toegankelijk is voor kunstlievende leden. Dit was een vergissing: de uitvoering is he denavond toegankelijk tegen betaling van 50 ets. 30-APR1L-BLOEM. Het denkbeeld van de Ned. Centrale Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose, op 30 April, den ver jaardag van Prinses Juliana, celluloïd-bloempjes te laten verkoopen ten bate van lijders aan de gevreesde ziekte, had ook bij de afdeeling Alkmaar veel sympa thie verworven. Had het bestuur der afdeeling reeds lang plannen beraamd om het pogen van de Hoofdvereeniging ook hier naar wensch te doen slagen, gisteren vergaderde het in de Toelast met een dertigtal jonge dames die zich in beginsel bereid hadden verklaard, hare reeds meermalen verleende welwillende medewerking ook hiervoor te willen geven. De heer Dr. R. G. O. Schroder dankte bij de ope ning der vergadering voor deze welwillendheid. Spre ker achtte liet in liet belang der zaak wenschelijk na dere inlichtingen omtrent de gevreesde ziekte te ge ven, en de pogingen die ter harer bestrijding kunnen worden aangewend. Beginnende verklaarde spr. dat het met de Juliana- bloem te verkrijgen geld alleen zou worden besteed aan voedsel voor de arme lijders. Mi-I groote succes dat in Zweden met een dergelijke propaganda is behaald, had de Centrale vereeniging doen besluiten hier op dergelijke manier te trachten, de kas der vereeniging te sterken, daardoor het lot, der lijders te verzachten. Het bestuur had geene beteren dag voor een dusda nig pogen kunnen uitkiezen dan den 30 April, den dag waarop het Nederlandsché volk zich enthousiast ge voelt voor elkander, dus ook meer medelijden zal ge voelen met zijn lijdende landgenooten. Op het verdere gedeelte van de rede, welke met ap plaus werd begroet, komen we nader terug. De heer Looman gaf daarna inlichtingen omtrent de voorgenomen colportage. De stad wordt iu 10 wijken verdeeld, in iedere wijk zullen 4 dames loopen, de regeling daarvan is aan de dames overgelaten. De dames zullen voorzien zijn van .een strik in de Alkraaarsche kleuren waarop het symbool der N. O. V. is geborduurd. Om 9 uur zullen zij in café Central bijeenkomen, daar nog ontvangen het mandje met de madeliefjes en een beursje, terwijl men veronderstelt dat de tocht om 1 uur zal zijn geëindigd. Met het oog op de medewerking, toegezegd door dames leerlingen der IToogere Burgerschool en van het Gymnasium hoopt men dat die dag een vacantiedag zal zijn. De bloempjes zijn voor een dubbeltje te verkrijgen, terwijl het volstrekt niet verboden is meer te geven of meer dan één bloempje te koopen 1 Tn Duitschland hebben het hoofdbestuur en de Vereeniging van de Duitsche werkgeversbonden een verklaring gepubliceerd, waarin zij erkennen, dat het optreden van den Duitschen werkgeversbond voor de bouwvakken gewettigd is en dat tegenover de steeds grooter wordende eischen en verlangens der werkge versorganisatie ook eens het gerechtvaardigd stand punt van den werkgever gesteld dient te worden. De strijdende werkgevers kunnen derhalve verzekerd zijn van den krachtdadigen steun der overige georganiseer de werkgevers, ln Engeland deelt minister Lloyd George o. m. mede dat de regeering 3 millioen pd. st. uit de in komsten van het vorige jaar kan bestemmen tot vermindering van de schuld en houdt ze nog een som van 2.900.000 pond over, die ook nog tot delging van <ie schuld of voor eenig ander door het Lagerhuis aan te wijzen doel kunnen worden gebruikt. Volgens 's mi nisters meening zou geen ander land daartoe in staat zijn geweest en hij spotte daarom met de verklaring, dat vrijhandel een mislukking was geweest. Het zonderlinge geval van de vergroeide tweelings- zusters te Praag, dat wij gisteren aan de Lok. Anz. ontleenden, wordt in de buitenlandsche pers verbazend besproken, gedeeltelijk op een wijze, welke wij niet kunnen volgen. Wij moeten ons bepalen, tot het me- dedeelen van de volgende bijzonderheden. Jesefa die eerst deed, alsof zij van den prins geen kwaad wist, is door den mand gevallen. Zij bekende dat zij mede plichtig was aan den misslag van haar zuster. Zij wa ren beide verliefd geweest op een jongen man in het bekende Castans panopticum te Berlijn, waar zij ver leden jaar tentoongesteld waren en viool speelden, en Waar zij door de ouders zeer pijnlijk bewaakt, van de buitenwereld zoogoed als buitengesloten werden. De jonge man moet een aanzoek om Rosa's hand hebben gedaan, maar werd door den vader afgewezen, wijl de ze zelf voordeel van zijn beide natuurwonderen wilde behalen. Rosa had echter geen bezwaar tegen het hu welijk, Josefa, die als tolk optrad, daar zij het Duitsch meester was en haar zuster niet, evenmin. De man was vroeger inderdaad impresario geweest, hij is ech ter thans nergens te vinden, schijnt zich door de vlucht uit de vier armen te hebben gered. Overigens waren de meisjes twee geheel zelfstandige persoonlijk heden. In overeenstemming daarmede is de geheel verschil lende geestelijke aanleg van het tweetal. Josefa heeft een flegmatisch temperament, geestelijk weinig- opge wekt, Rosa is daarentegen levendig, bijna een beetje zenuwachtig, daarbij bewegelijk in zooverre haar onvrijwillige verbinding aan het- lichaam der andere dit toelaat en zeer intelligent. Geestelijke gemeen schap bestaat er tusschen Rosa en Josefa dus heele- maal niet. Uiterlijk blijkt dit ook, doordat de gelaats trekken weinig gelijkenis vertoonen. Niettegenstaande de voortdurende wisseling van bloed tusschen de twee lichamen, is de lichamelijke ge steldheid toch geheel verschillend en ook tegenover ziekteverwekkende invloeden houden zij zich anders. Zoo had de eene tweeling dikwijls koorts, terwijl de lichaamstemperatuur van de andere normaal bleef. Dat er tusschen de twee toch wel een snelle en inten sieve. wisseling van sappen plaats heeft, bleek uit een van geneeskundige zijde genomen proef. Rosa kreeg twee gram van een geneesmiddel en reeds na eenigen tijd kon men in het speeksel van beiden het genees middel in gelijke hoeveelheden aantoonen. Bijzonder eigenaardig is het, dat Rosa's tempera tuur twee graden hooger is dan die van haar zuster. Over dit en eenige andere verschillen heeft professor Kukula te Praag reeds een college gegeven en zijn re de zal in druk verschijnen. De vader heeft zijn kinderen bezocht en naar het heet een brief van den impresario aan Bosa meege bracht. De vraag- wordt gesteld, of de verplegings- kosten voor één of voor twee personen in rekening moeten worden'gebracht. Bij een dergelijke verple ging in 1001 moest voor twee personen worden be taald. Een andere vraag betreft het huwelijk. Doktoren zijn van meening, dat een van de twee wel kan huwen, juristen daarentegen verklaren, dat het voor de wet een dubbel huwelijk zou zijn. Maar de vraag heeft slechts theoretische waarde, daar de zusters verklaard hebben niet te willen trouwen en zich ook niet te willen laten scheiden, gelijk indertijd met de bekende Radika en Dokia geschiedde. Men kan voor het overige niet weten, wat er nog gebeurt. De beroemde „echte" Siameesche tweelingen hebben in een dubbel huwelijk met twee zusters niet minder dun 18 normale kinderen gehad en leefden op hun boerderij in Noord-Carolina in de Unie zeer ge lukkig, tot zij in 1864 op hetzelfde oogenblik stierven. I enslotte zij als een staaltje van handige reclame vermeld, dat er reeds onderhandelingen gaande zijn om de beide zusters met den nieuwen wereldburger zoo spoedig mogelijk in het Oastan's panoptikum te laten bezichtigen 1 DE OOM UIT AMERIKA. De midionnair Goldstein, die in Amerika gestorven •s en jaren geleden naar dat veelbelovende land was vertrokken om zijn fortuin te beproeven, heeft zijn gansehe vermogen, 38 millioen, nagelaten aan zijn neef, een armen werkman in Jalta (Rusland.) EEN ONTPLOFFING. I it Szeged in Hongarije wordt gemeld, dat in een lucifers, abriek gistermiddag een ketel sprong, waarbij fieri meisjes en een man omkwamen, zeventien meis jes en een man zwaar gewond werden. DAT HIELP Derer dagen werd hst geval vermeld van en q dis ia Lmian uit den aehouwbui-g wf rd gazet, oedsf ze^ weigerde haar grootau koad af te settendie ratn Benen aehter haar het geziekt op 'i tcenesi belem merde, Een Esgelsch blad vertelt nu, dat men in d* greofa steden Australië van den Iant mit di« groota hoeden in de schouwburgen is afgekomen, dooi-, vóór de vei toon ing, op een scherm mot de tooverlan- saarn de woorden te lezen te geren„Dames beneden d« vgftig j**r worden verzocht hun hoed af te zetten." Dat hielp, Alkmaar, 18 April 1910. Aan de Redactie der Alkmaarsche Courant. Geachte Redactie. Hoewel de heer Kustera op verdere insinuaties niet wil antwoorden en de discussie sluit met. den A. N. T. B„ verzoek ik u, naar aanleiding van een ingezon den stuk van dato 14 April van den heer A. Kusters, mij te mogen verdedigen als persoon en als bestuurder der afd. Alkmaar. Bij voorbaat mijn dank. P. RAITSCH. II heeft gelijk, mijnheer Kusters, dat de Bondssecre- taris gezegd heeft „dat de winkel van Kusters een treurig figuur maakt wat de organisatie betreft". Dat is geen laster, maar waarheid. liet Bestuur heeft aan de Redactie van de Alk maarsche Courant plaatsing verzocht van het ingezon den stuk, om de eenvoudige reden, het Bestuur meen de, dat het verslag wel wat meer had kunnen inhouden. Wij zijn de Redactie dankbaar voor haar plaatsing. Wat uwe drukkerij betreft? Eenigen tijd geleden heeft een gezel bij u werk zaam, die 15 verdiende, afslag gekregen en krijgt hij nu j 12. Een jong machinezeteer is bij u gecon tracteerd voor 5 jaar met jaarlijks 1 verhooging, te beginnen met 7. Maar in Alkmaar heeft zich een geval voorgedaan, dat een machinezetter, die 15 verdiende, (wat het loon is), ia afgekeurd wegens ze nuwziekte, zoodat hij dps niet meer aan de machine mag werken. Machinezetten is een bijzonder slecht vak, daar neemt u op uwe verantwoording een jong gezel voor, door hem aan u te verbinden voor 5 jaar. Uwe loonen zijn niet slecht, ten minste als u geen afslag geeft ep hadden wij het geweten, Hols had ze wel genoemd, maar niettemin maakt uw winkel een slecht figuur wat de organisatie betreft. Dan nog een oud koetje. In die conferentie heb ik tegen mijn mede afgevaardigden gezegd: „Ik wou dat die mijnheer Kusters niet bij de conferentie was, dan schoten we meer op", want waar de patroons onze billijke eisehen wel inzagen, daar was mijnheer Kusters aan het af breken. En och, mijnheer Kusters, u kunt nu wel zeggen dat uwe gezellen geen Bondslid willen worden, maar dat zit hem hierin, dat u de Bondsleden er uit knik kert en daarom zijn uwe gezellen bang. Nog een kleine opheldering: U schijnt het vreemd te vinden, dat na Rotterdam, Alkmaar en Utrecht ko men met een minimum loon van 12, maar weet u dan niet, dat Alkmaar duur is in zijn levensonder houd? Vraag het eens aan de vrouwen der gezellen en ze zullen u vertellen, hoe ze van week tot week moe ten rondkrabbelen. Daarom is het noodig, dat we strijden voor betere levensvoorwaarden. Nu, mijnheer Kusters, na deze kleine uiteenzetting en verdediging wensch ik niet verder met u te discu seeren. U, mijnheer de Redacteur, nogmaals dank zeggende voor de al reeds te veel gevraagde plaatsruimte, toe ken ik, achtend, Uw dw., P. RAITSCH. Amsterdam, 17 April 1910. Geachte Redactie. Mag ik IJ beleefd verzoeken onderstaande regelen in uw geacht blad op te nemen? Hiervoor mijn dank. P. HOLS, Secretaris A. N. T. B. In het nummer van Vrijdag 15 April neemt de heer. Kusters de vrijheid mij als lasteraar te beschuldigen, mij woorden in den mond leggende, welke door mij niet zijn gebezigd. Met heel veel woorden wordt wel gewezen op een door mij ontvangen loonlijst, doch over de personeelverandering in twee jaren tijd is g'een sprake. Ook wordt met veel ophef gewag gemaakt van loonen van 12, 11, 10 en 8.50, doch het aan tal arbeiders wat dit loon verdient wordt niet ver meld. Waarlijk, de heer Kusters slaat in deze een mal figuur als hij meent dat hiermede de zaak van de baan is. Neen, want waar de heer K. mij beschuldigt van laster, daar tart ik hem dat met bewijzen aan te too- nen. Doet hij dat niet, dan is 't begrijpelijk dat Z.Ed. de discussie met den A. N. T. B. sluit, want op 'n der gelijke wijze er zich afmaken is al zeer goedkoop en zal de afd. Alkmaar van den A. N. T. B. die ook niet over haar kant laten gaan. CREDTETSTELSEL. Mijnheer de Redacteur. Vergun mij nog enkele regels naar aanleiding uwer opmerkingen onder mijn ingezonden stuk van gister, Dinsdag 19 April. In den aanvang komt het beeld met den tekst niet geheel Overeen daarmede g'a ik gaarne accoord, doch mijnheer de Redacteur, mag ik mij rehabiliteeren door rondborstig te verklaren dot ik uw artikel Zater dagavond met 't oog op mijn bezigheden zeer vluchtig heb moeten lezen en doordat een mijner kennissen de courant Zondags al vroegtijdig van mij ontvangt, had ik derhalve uw artikel niet weer ingezien. Echter be staat er tusschen u en mij volstrekt geen verschil in uitvoering noch in principe. Ik weet zeer goed, dat, als men een huis bouwt, eerst de fundamenten gemaakt moeten worden en zoo moet het ook gaan naar een korter credietstelsel eerst de fundamenten. De plaatselijke winkeliersver- eeniging of wel de Alkmaarsche georganiseerde mid denstand zou een vergadering kunnen uitschrijven voor een ernstige bespreking uitsluitend voor dit punt. het credietvraagstuk, om zoodoende langza merhand te komen tot een aangesloten internationale georganiseerde bond. Ik wil niet ontkennen, mijnheer de Redacteur, dat ik mij wel wat duidelijker had moe ten uitdrukken en omschrijven, maar. u ziet wèl dat wij in dit geval toch denzelfden weg bewandelen. Hoogachtend, DE ALKMAARSCHE WINKELIER. [Het doet ons groot genoegen dat de geachte in zender over het belangrijke onderwerp de door ons ont wikkelde denkbeelden volkomen deelt.. En wij juichen het van harte toe, dat hij den Alkmaarschen georga niseerde». middenstand in overweging geeft- te begin nen met een vergadering te beleggen en daar de zaak ernslig te bespreken. Die bespreking zal natuurlijk in hoofdzaak gaan over de wijze waarop -de winkeliers hun recht want dat het hier een recht en geen voor recht of gunstbewijs geldt is buiten kijf -zoo goed mogelijk kunnen verkrijgen. En als men het over „de wijze waarop eens is, zou men dan niet het best doen met, gelijk wij in ons artikel „de groot-moordenaar" betoogden, alvorens een of andere maatregel toe te passen, in een propaganda-vergadering door een eer- ste-klusse-spreker en de middenstand heeft er wel meer dan een duidelijk laat maken, wat ftien wil en dat men het goede wil? Red.] TUBERCULOSE ONDER HET VEE. DEN HAAG, 20 April. De directie van landbouw bereidt gewgsigde voorschriften voor ia sake de be- atrgdiDg ven tuberculose onder feet rundvee wegens minder grnstiga werking der bestaande bepalingen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2