o— Aan beide zaken zijn prima werkkrachten verbonden, -o 0fr KLEEDING NAAK MAAT in den kortst in o g e I ij k e n l ij d. BEKENDE SOLI EDE STOFFEN. MODEBNE COUPE. Chocolade raaart dsbsste Zwitsersche merken, Ta'Ieüen 30 sn15ct Marnemelb (iort per fLesob. „DE BONTE KOE';, Langestraat. Ooiden S hee Golden Koffie Golden Cacao Agentschap. Platen en Lijsten, Een nette Dienstbode gevraagd. Hi iüÉ W. NESERKOGRN - - MoteM. Magazijn „HOLLAND", LAAT, hoek Payglop, ALKMAAR. Magazijn „NIEUW ENGELAND", HAARLEM Cföi Vraagt Uwen leverancier ,0,f en geen andere. Fa. GEBR, TEM KLESJ, Niet alle havermout is Quaker Oats. uit du Stoomzuivelfabriek van MAREES ZOON, Beverwijk. ALLEENVERKOOP Mikmaap ieenit en gij blijft ei® ADVERT ENTIEN. mfdema Jk f worden door minstens 100000 huisgezinnen dagelijks gebruikt. Het succes dezer artikelen is reeds jaren bekend. Men bevoordeelt zich 'oor bewaring en inlevering der ton nen en zakjes op een wijze. huhen gewone OCH, OCH Hotei-Maatschappij „Kurhays Buitengewone Algemeens Vergadering van Aandeelhouders Kunsthandel (xemeubi leerde Kamers te huur met of zonder pension, Tweed® Halsje DIENSTBODE huishoudster ot assistente E. Scheepmaker, Stationsweg 6, Alkmaar. 99 aê^ H.H. vraag ouze Handelaars in PETROLEUM voordeelige verkoops conditiën alvorens Contracten bij andere firma's te sluiten. Telefoon 151, Lutiik Oudorp C 102 106, ALKMAAR. Geen bindende contracten, waar door uwe winst tot bijna niets wordt beperkt. .é&ËÊÊSÊsÈu Kinder- Zieken kosi kost Spijsvertering. Als men echte Quaker Oats koopt, krijgt men meer voor zijn geld, zoowel wat hoeveelheid smaak, als kracht aangaat. f Onder Controle van het Laboratorium van Dr. F. BASENAU, Amsterdam. (geheel voor gebruik gereed) HÜI ADRIANUS KRAAKMAN Heden overleed plotseling onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer AM AN DUS OP BEN WINKEL, in den ouderdom van 68 jaar. A. W. OP DEN WINKEL. B. OP DEN WINKEL—Barink en Kinderen. Amsterdam, 19 April 1910. ARCHITECTEN. STATIONSWEG E 104, - C. KAAI], Sigsrenfaferiefe „de Concurreot" lÊooItoln 7Alkrufiftr. T-r.ïealf 279 op VRIJDAG 29 APRIL a.s., 's middags I uur, in bet lokaal „Harmonie'' te Alkmaar. AGENDA: 1. Bestuurswisseling. 2 Diversen. Esn NET «n ACTIEF PERSOON gevraagd De grootste kenre in lage prijzen. Eigen passepartont eu lijst,er-fabriek. GEVRAAGD Hij, die per f "is Maandag een versch gekalfde Koe, gemerkt P.K.met roodaarde en een streepjeroodaaide onder aai den staart, nit den stal van Bregman heelt medegenomen, wordt beleefd verzocht inlichtingen te geven aan P. KOR VER te Oterleek. Zooeven ontvangen PUIK BESTE I. H. jACOBSE, HEEREN- en KINDERKLEEDING, Gemaakt en naar Maat. Staatsloterij Trekking van Woensdag 20 April. No. 6256 25.000. No. 177 2000. No. 16403 1000. No. 11776 400. Nos. 3238 5616 elk 200. \os. 7919 9299 20737 20741 elk 100. TELEGKAFISCH WEERBERICHT, naar waarnemingen -verricht in den morgen van 20 April. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandse-li Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT, lil het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer De sand, 775.2 te Biarritz. laagste stand van den barometer 742.7 te Herno- VE RW ACHTING. (Geldig tot den avond van 21 April.) Meest matige westelijke tot zuidwestelijke wind. Zwaarbewolkt tot betrokken. Waarschijnlijk later re gen. Zelfde temperatuur. Neerslag te Alkmaar, 20 April, 6.5 m.M. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. De hooge drukking in het zuidwesten heeft zich N. O.-waarts uitgebreid, waardoor ook bij ons de barome ter gestegen is. De depressie ligt over de Oost-Zee en deed in Duitschland de barometer dalen, in het depres sie-gebied heerscht stormachtig weer. Onder invloed van de depressie viel gisteren in ons land regen; nu is de lucht opklarend, maar de toestand nog onvast; bestendig goed lenteweer is nog niet waarschijnlijk. M. Vra bes ALKMAAR, 20 Apr. Pa&ratnma *i. Aangevoerd 191 Paarden. Prg» f 60 A f 5C0. NÖGRBSCHARWOUDE, 19 April. Rsadekof 1 le zo«t f a, 2a aaort 6.— a 6.50, kleinere £2.— a 6.—, gele le soort f a 2e geert f7.— s 8.kleinere f 2.a 6,witte le sosrt f 0.t 0.— kleinere 1.26 a 3,~, taaie gels kool f a kleinere f 0.a 0.Uien f 1 20 *§1.30, BR. OP LANGEND. 19 April Bteemk. 2e f renen ii. f a 0, reeds f 1.60 a 8.76 gale f 1.50 a f 5.05, witte f 1.— a 2 65, aisn f 1,20 a 13'. SCHAGEN, 20 April. Kaast. Aangevoerd 15 stapels kleine, prija f 31.50. Vlusr. Ingezonden Mededeellngen. lö™' By uitstek proefhoudend gebleken Voedsel. OeKinderen groeien er ftink en voorspoedig van op en lijden niet aan slechte Quaker Oats wordt alleen In gesloten pakken verkocht. AMSTEEDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWOREDIET, Voordam, 1213, Alkmaar. Koers van pCt. 2% 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4% Waterzucht. Blazen onder de oogen, Opgezwollen enkels en handen, en Gezwollen ledematen toonen aandat de nieren nalatig zijn in het uit het lichaam af roeren van de vloeibare on zuiverheden en opgeloste tergiften. Waterzucht is een aaer ernstig varsehijead, omdat dit aantoont, dat de nieren en blaas hun weik met hehoorlgk dosn. Langzamerhand verliezen zg hun kracht cm de vloeibare onzuiverheden en opgeloste vergiften uit het lichaam »f te voeren. Het buiten sporige water in uw lichaam verarmt het bloed, »n het verzwaart aanmerkelijk het werk ven het hvt. De eogleden van den patieat worden cpgebl z n en bijna doorschijnend. Usv gelaat swdt op, voorname- ljjk older de oogen. Het water verzamelt rich in de handen, enkels en besnen. D-ftrna, swdlen uw lede maten buitengewoon op door het water-, en wordï de huid gespannen en glimmend, en wicnaer meu met den vinger op de zwellingen drukt, blijft dis indruk esnigen tijd zichtbaar. Vroeger dacht men, dat herhaaldelijk aftappen ven het w*t«' het een;ge middel was om de ernsüge water zucht te dosn verdwijnen. Maar ds verli.htirg, die men door Vtappen krijgt, is s'eeht* tijdelijk. D' nezicgen door Foster's Rugpijn Nieren Piilen sijn blij vende geuczingen, omdat dit geneesmiddel de werke lijke oorzaak van waterzucht namelijk da nieren bereikt en geneest. Foster's Rugpijn Nieren Pillen werken resh's'rieka op de tieren en blcss, zij voeren hen zachtjes tot gezondheid en k.-seht terug, zoodït het opgehoopte water dosr de natuur!ijko kanalen wordt ontlast, en de vloeibare onzuiverheden rc-gelm&tig uit het liehaam worden verwijderd. Wij waarschuwen tegen naïna&k ouder gelijkluiden ds namen. L t er dasrom op, dat da haudtoeksEing van James Foster op de doos vojskomt. Foster's Rug pijn Nieren Pillen *gn te Alkira»r verkrijgb»s.r bij de heeren Nierop Skthouber, Lvrg-atrast 83. Toe- zendirg geichiedt frstco na oat^ngst van postwissel h f 1.75 voor één of f 10 voer zes dooien. Staatsl eeningen NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld BUITENLAND Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Rope Consol 1906 1894 6e Em. I» ang Dombr. Financ. en Industr. ondernemingen. Nationale Hypotheek Bank pCt 4 Noordhollauasch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand, div. Barge en Moorman Cultnur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Del'. Se ernbah Tabak-Mij. Kon Mij. t. expl. v. Pe roleum Moeara Enim Sumatra Pa etnbaag Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Redjang Lebong Great Co'oar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm Car Foundry Comm. Amerik. St.oomv.-Mij Marine Comm. Preferent Marinebonds Peru Comm. Preferent Spoorwegleeningen. Holl. IJ. Sp.-Mij Mij. tot, expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch Top. Cert. v. Convert, Bd. pCt, 4 Denv. en R. Gr. Cert, Aand, div Erie Comm Kan as City South. C m.„ pref-,, Mis K. Texas C v. New-York Ontario Norf lk Western C. v. Southern Railway Southern Pacific Union Pacific eer', v. Wabash Comm. Rock Island Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 Gemeente-cred. 3 BELGIE. Antwerpen 1887 2i/o HONGARIJE. Theiss 4 OOSTENRIJK. Staatslening 1860 5 RUSLAND. 18"84 5 Ex.-dividend. 19 Apr. 20 A] r. 747/8 741/g pCt 4i/s aand. div. 9713/16 103 50»A 95 Va 95 Vs 871/2 87s/, 947/8 101 981/2 1881/s 181% 179 130% 158 586 240 320 75 101 590 499* 49% 270% 97 370 432 530 253% 198% 147 1827/s 955 122 76% 85% 648/s 147% 6% 21% 66% 13% 403/s 82% 87% 216 1133/s 113 43% 37% 671/4 43 45 104% 28 1287a 185%, 22 478/g 125 89% lOSi/ie 1051/16 967/10 161% j 176 i 456% Koers van het geld. Prolongatie 53/8 pCt. O KENNISGEVING. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestiui AAR brengt, op grond van artikel 1 der !2 Mei iS45 iStaatsblsd No. 22) enen, dut bij hora ingekomen - te ALK-. Wet vun der inge- Orjt ,:T.ger g.'Tiieente ter kenni en aan don Ier Rijks directe belastingen büïnen 1 tor invordering zijn overgegeven: DE KOHIEREN PERSONEELE BELASTING Nos. 1 en 3, voor liet dienstjaar 1910, executoir ver klaard door den Directeur der directe belastingen in Noordholland te Amsterdam den 16 April 1910; dat ieder verplicht is zijn aanslag, op den bij de \Yet bepaalden voet, te voldoen en dat heden ingaat de termijn Van zes weken binnen welken daartegen bezwaarschriften kunnen worden ingediend. Alkmaar, den 19 April 1910. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voorn., G. RIPPING. MSOgRLIjKE STAND' GETROUWD: 20 April IJme Freerk Wgntirgs ea Acn» Postma. OVERLEDEN: 19 April. Johanna CUhwfin» Ho- kstra 1 j var. Trgtilja v*n dar Harst, w»d. J^eob Hou(- Sooper, 72 jvfcr. 102 V/s 50% 87i/. 88 98%s 8715/16 100s/8 188% 178% 132 240 320 102 588 492 51% 258 97 373 526 250 196 146 180 959 122% 76% 853/s 64 6% 198/4 663/4 123/, 40%' 87% 113% 112% 483/ö 3 5/10 375/16 67 43 45% 28 1263/4 186 22 47' onze geliefde Den lOJsa Ouder» en JOHANNA PRONK hunne vijftigjarige Echtvereenigiog te ker- denken. Hunne dunk bar» kinderen, behuwd- en kleitk nderen. Warjnenhuiz'n, April 1910. Heden overleed zeer «poadig, OuZi stu.ig beminde moader, Mejuffrouw TRIJNTJE VAN DER HORST, weduwe vau den Hear JK HOUTKOOPER, in den ouderdom, van 72 j '.ren. Uit aller nzim, F.raüie HOUTKOOPER Alkmaar, 19 April 1910. menschïu, mgu vrouw is aan hst K«heonm*kan sn nou weet ik wairlijk geen weg in mij a »igen Ventaor eu fin nou t© rgraen, noi dat is heslemssl niet te dóen, zs j?geu me gewoonweg *»n denee-en ho»k na»r den anderen. Ik moet nou ook »1 weer w-g, maar ik {dm er mettea uit met sshrij ,-er, tsaar och Heeren ik vraag IJ belee d, kom mg eer weinig ts-ooaten In ragn treurig© om«t4.u8ijhode: en koop vg mg uitstekende kw«l t it tabak en slgvren voor wGnig g«!d en sk b®- ico* U, al» U iu dï penarie z kom k U 1 otsfen. Aiotledeelingcn. Staatsfondsen onveranderd son kalm. Tabakken onveranderd. Oliev flauw. C'uUurcïi prijshoudend: Amerika opende kalm, liet vc het slot stil. Mijnen zonder variaii loop was lusteloos en Gs?e«t/gl te EGMOND AAN ZEE. I B.H. Aftnd©elhsud;rs werden h rienfi-d san art. 12 dtr statuten. Nmens dsn rstsd *-sn C^ramiêaatisssn, SIMON PLUIMGRAA FF, i Bireeteu". to or ean Ibeïlaand agen'eehap Levensverzekering, in stast «imdituitts ^r©id^n. Borgstoiting f 100. ve*eiseht. Fi fer. ender leH. M 151 bureau van oit fcl*d. voor nHti HEER of DAME op h«t drukste gedetlte van Alkmaar. Brieven onder 1 tter N 151, bureau dez«r courant. tegen Juli. ep „Huis Oisrweg" te HEILOO, B'. ond«r lette? D 151, Bureau van dit Blad, GEVRAAGD van dm P. G. in een KLEIN GS ZIN. Fr. br. l*tt. C 151, bu-eau van dit biad. Tegen Mei as biedt zich assisen b'e'ch mfde, flinke burgerjuffrouw P. G, tsve cs -• «i g.esn sl Si In de hulshoudlrrg B i «n franco ondar lotie- Q 151Bure-u van du Bïsd, Verkrggbaar bij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3