voor Moderne Fotojarroiie ,.sy«teom Yügyeireller 9 G. C. K 0 OYRE R, Langestraat 49, Alkmaar. Openbare Vergadering TIENLOOPE «as®.» .hou «JLer wint FOTOGRAFIE. 3BL inadruppels Bouwterrein Mient 22, Alkmaar. J. MEIJER. OVËRBEÜS, Uurwerkmaker, Stroo. Slroo. Schippor KOOIMAN, Alkmaar. n KLOO- De Lange de Moraaz, Zuivelbereiding. ROOM AFSCHEIDERS Boler-ü Kaasbereiding, Melk vervoer enz. OMES- HEEREN- en KINDERSCHOENEN, Hoofdprijs: Yier Yette Koeien, Altijd Jong: Bs Fusswohi-SCHOENEN Mf OBÜ Balance No. 28. Sfoombootdienst „ALKMAAR PACKET" Weesvader en Weesmoeder. O e git b i fieenl ip Donderdag 21 April 1910, in het gebouw „Diltgentia" Salonbooten met glasbeschutting aan dek. Dp. N ANN IMG's Fr. FEOEÉj Payglop 22. aan den West er weg, Nassaitlaan on Egm onderstraat verkrijgbaar aan de STEENKÖOPERIj van Kanaalweg 18, Alkmaar. CorsefienB f. iienifste voor het as. seizoen. Mej. C. 19. EGÏÏIONB, Mient 15, Alkmaar, REPARATIE-INRICHTING. GROOTE KAPITALEN Openbare Yerkooping waolen ÉÉlaficMine Hekel straat 7, Kassiers en Comniissionnairs in Effecten te ALKMAAR, BOTERKARMS, Kaaspersen, Kaasbakken, Kaasvormen, enz. benevens verdere gei eedschappen voorde Larsdböuw-werkfüigen. O ijk* Mkmmmv* Dijk. Steeds weerradig in Het oudste en soliedste adres brsjlleffen en partijen met bij levering van servies enz, G. W. VAN DER VEEN, 18e Koninklijk Goedgekeurde J. TERWf lJ. Lotenhandsk Koorstraat A 21, Telef. 434. liefd. verz. en uitst. verpl. aangeb. StokptaidjEs-Leliëninelk-ZeeD 99 der AfdeeSingen „Alkmatr" van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij in den Bond van Ned. Onderwijzers» 's avonds 8 U U K, Sprekers; I. Voor (ie aid. van de 8. O. A. P. de Heer W. li. VLIEGEN. II. Voor de afd. van den B. v. N. 0. de Heer F. L OSSENDORP. Sntreé Cent. t Debat gewenschi van uit het Payglop, schuins over de Laat, de HiddersH'aat in, naar het Goudmagazijn van P. OUDES. Ridderstraat No. 11, Alkmaar. Daar vindt men groote keuje in Juwoelen, Gouden Oorijzers, Parelstellen, Kruizen en Ketting», a rmbanden, Trouw en Verlovings- rineen ook vele artikelen voor oud Het hoogst blijf ik betalen voor Juwtvlen, Mloedkorale i Kettingen, Gond en Zilver. Zondag;?, geopend. LANGS DE ZAAN. Vac ALKMAAR 6 Van AMSTERDAM 8 I® 2J0 S sssr, 0.30 0.30 2.15 -4-6 nnr. Goederenvervoer snel en goedkoop. ""^SKI Van Zaandam naar Haarlem 815 12.15 4.15 uur. Van Haarlem naar Zaandam 1015 2.15 6.15 uur. Wellington Imperial Cadet Lantaarn platen. Wellington Oelioidin Solio papier. Blue Star Citraat Ontwikkelaars. Kleurfixeerbad. Hypo. Versterker I mm Nieuwste dessin® Cartons Donkere kamer gratis disponibel. 9 Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD, Toussaintstr.9 x De firma H. JUNGr, bericht tie ontvangst tier - ACHTERSTRAAT B 2!. - Viool, iandoline, Fluit, Clarinet, a*iz. Woensdag en Donderdag in Sossirg een lading STRO 3 k f 51.— per 1000 POND. Muziekinst umenl Mej. W, S. SCHILLIJS, sluiten beleeningen en prolongatiën, nemen gel den in depot. Uitmuntende Machine voor klein bedrijf. Ontroomt 40 Liter per uur. worden vervaardigd en geleverd door Vraagt Prijscouranten. HOUTTIL ALKMAAR <le nienwste soorten Ruime keuze lage prijzen. Het steeds toenemend debiet waarborgt de soliditeit. VOOR HET LEVEREN VAN is FNIDSEN C 71. Banketbakker en Kok. Telef, 74» van Paard en, Runderen .Varkens, Fiet sen, Landbou wgereedschappen, enz. f 0,60 per lot, eft voor t 6,—. In hot BURGERWEESHUIS te ALKMAAR zijn vervullen de betrekkingen van Echtparen van den P. G., die roeping gevoelen, om ch aan dezen arbeid toe te wijden, worden uitgenoo- igd zich daartoe vóór den vijftienden Mei a.s. schrif- iijk te wenden tot de tweede ondergeteekende, met olledige opgaven van leeftijd, woonplaats; tegenwoor- ige en vroegere betrekking, enz. Het toe te kennen salaris zal nader vastgesteld wor- en; voorloopige inlichtingen hieromtrent zullen, des- ewenscht, op schriftelijke aanvrage verstrekt worden. Aan degenen met wie persoonlijke kennismaking wordt verlangd, zal dit nader worden medegedeeld. Het Bestuur van het Burgerweeshuis, Ds. A. O. DE REGT, Voorzitter. Mevrouw TELJERDRUIJVESTEIJN, Secretaresse. Alkmaar, 13 April 1910. Onderwerp Be S. D. A. P. en de Neutraliteit in de Openbare School, naar aanleideng van den „Open briefvan den Heer F. J Aukes voorkomende in de ABmaarsche Courant van 7 Febr. j l. OnderwerpDe Neutraliteit van het Onde wijs. Namsr.s de afd, Aiktnsur de» S P. A. P., M. UITENBOSCH, VoïizitGr. C, v. d. KAPPELLE, Secretaris. Namens de afd. Alkmaar wan den B. r N. O., J. J. T. KOOIJ, Voorzitter. J. OTT, Secretaris. Wanneer gij onder uwe kenniuen Kms tobber» hebt, die xwak zije, en mzar geen beter- schap zien, maak hen dan een» opmerkrarm op het navolgend getuigenis: Ik was 16 jaar oud, toen ik bsgon te sukkelen. Ik werd gekweld door vrecssljjke pijlen in de maag, het stm kon er niet in blijven en ik er uit alsof ik da tearing had, wat mij osk aikwijie gevraagd werd. De dokter zeide dct het bloedarmoede met vreeseiijke zenuwzwakte was; ik kreeg van hem schteceinvolgen» 7 flefchja» Sta»I en gebruikte per dsg 21/2 «>f 3 liter mcllr, maar niets hielp mij; ik geveelde mg mat den dag zwsskker, eu w.a niet mesr in staat iets to «hen. Toen kwam mgu vader op zekeren dag met een fleich Sangumoss thuis; mau ik wilde er eerst niet aan beginnen, want ik dacht: h«t helpt toch niet. Maar teen het 15 degen verder was, had 4S? de flesch leef, en voelde mij a! een heel ander menscfe, ik hsd weer id*e cm te loopen en te wasksc, en n*. gebruik van n. g eenige fbaaehen kon ik weer beterschap zien. Ik ben nis 20 jaar, guxond en sterk en sie er flink en friseh uit. Ik heb mg trouw ssn uw Saaguinese gehouden, en ba nog st?sds een ge- bruikster van uw heilzaam middel, waaraan ik mijne gezondheid te danken heb. Amsterdam, Agathï, Dekenstraat 39/41. Mej. C MORL4NG. Ps.tr zj'n honderden en hondarden in ona land, dia precies zóó sukkelen, en geen fcsat vinden bij de gewone middelen. Die kunnen en moeten het voorbeeld rolgen van Mej. MOE LANG, en de Sanguinoso gebruiken. Wilt fij niet m«var een f ij lelijks beterach^p, maar een afdoende genezing, ge«ft het dan niet te spoedig op. De Sangulnose helpt snel; maar als de zwakte diep iugevretea heeft, dan moet gij haar tot in dan grond bast' ij ten. De aanhouder wint. 8ANGUINOSE kost per fltcon f 1.50; de 6 flscoas f8 -; du 12 flacons f 15,—, WACHT U VOOR NAMAAK - - - Dan H»i»g. Van Dam Ca. Te Alkmaar bijNIEEOP SLOTHOÜBER, firma SCHOUTEN Co., ANSINGH MESMAN, Apothekers, Firma C. KEG. afd. drogisterij; Heiloo bij G. JONGEJANNoord- Seksrwoude A. 8WAGER P. HOFFBroek op Langendijk J. PLOEGZuid-Scharwoude G. LUITING Winkel Wed. J. BUTTER Stompetoren K. HOS Avenhorn A. BELS Anna Paulowaa H. den ENGELSEN; Oudkarspel H. HART, J. TIMMERMAN; St. Panera» R. PLOEGERWamenhuizen P. BAKKUM PASTOOR. «KVtlN/lr- Bestrijding van Bloedarmoede, Bleekzucht, Malaria (Binnenkoorts) Algemeene zwakte, voortdurende Hoofdpijn en gebrek aan eetlust, zijn alleen echt met den naam H. NANNING buiten op ds roode doos en nevenstaand abneksmirk. P R IJ S f 0.75. Dr. H. MANNING'S Pharm. Chemische Fabriek, den Haag. Verkrijgbaar te Alkmaar bij de Firma J. SCHOUTEN Co., ANSINGH MESMAN, NIEROP fc SLOTHOÜBER, J. MEIJER, Apotheek Mient 9 en A. H. TELJER, Apsthaker. zijn daor de nieuwste constructie, de Elas tische, de sterkste. Worden in het dragen niet modoiioo» en kunnen geraskkelgk gerepa reerd worsen. VERKRIJGBAAR tij Mantel- en Stoffenmagazijn B r »»md Fracsshe Specialiteit in Zwarte en Gekleurde Japonstoffen. Ben uitgebreide Gekleede Costumes, collectie Mantels-Costumes, Kokken, enz. ONIEG NZEGGELIJK HET ADRfS VOOR HEN DIE TROUWEN, SS -- AL ÜVÏ J\_ JF*, 1F4„ O EC JEU 1 TSI JÊi" "X JS - - daar san alle avnvrasg »cli»an k?.n worden. B «hst vjste p ijsun. Voor de waren wordt ingaat»».ii. Hoofdszgazgn Fnidsen 63. 2e Msjzzgn Mient 11. vo r do Stecnenbru* H JANSEN. Telefoon 417. GROSSIER. S-ssrares PIANO en THEORIE, diploma M. O. N. T. V. Spreekuren DONDERDAG en VRIJDAG v&n 1-2. Nar.»t VROOM en DREESMANN. - EERSTE KLAS Accurate regeling. Degelijke garantie. en kleins, prrticuiifr geld roor kypetheek, «tseds be schikbaar, minsta rente 4 procent. Inlichtingen voor deze «n ssadere g»ldivk«n koiteloo* bij JAC. G. MEIJER Hz Metiu»»traat E 12, bij de Cadettenschool te Alkmaar. TELEFOONNUMMER 453 iïanderdagv in Hotel „BROERE" te Schagen GRONDIG EN BILLIJK ONDERWIJS OP: •iojr H. A MAAS, Dir. St»d. O kset ea Muiiekscho®!. Spoorstraat 5 S te ALKMAAR, op VRIJDAG 22 APRIL 1910 bij opbod en op VRIJ DAG 29 APRIL 1910 bij afslag en combinatiën, tel kens des avonds 0 uur, in het Café „De Graanhandel" van den heer J. Pz. WAGENAAR aan het Luttik- Oudorp, ten overstaan van den Notaris Mr. A. P. II. DE LANGE, van de volgende perceelen te Alkmaar, als: 1. HUIS en ERE, aan de Koorstraat No. 22, voor alle doeleinden geschikt, groot 80 centiaren. Bewoond geweest door wijlen Mej. I. KRAB BENDAM. 2. STAL met afzonderlijke BOVENWONING aan de Lindengracht, Nos. 12 en 12a, groot 52 centiaren, benevens een onverdeeld aandeel in de ten Oosten liggende Steeg, geheel groot 90 centiaren. Verhuurd, de Stal voor 1.05 per week aan W. Mooy en het Bovenhuis voor 2.50 per week aan R. B. Mammen. 3. HUIS en ERF, aan de Lindengracht No. 11, groot 48 centiaren. Verhuurd aan W. Kramer voor 2.35 per week. De perceelen 1, 2 en 3 behooren tot de nalaten schap van wijlen Mej. I. KRABBENDAM en zijn te bezichtigen op de verkoopdagen, van 's morgens 11 uur tot 's middags 4 uur. 4. WINKEL- en WOONHUIS, waarin sedert vele jaren een Zadelmakerij wordt uitgeoefend, met ERF, aan de Laat, No. 135, groot 89 centiaren. Het perceel heeft eene gevelbreedte van 5.75 Meter en is voor alle doeleinden geschikt. Eigendom van en bewoond door den heer JOH. VAN DEN BERG. De perceelen zijn te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voornoemden Notaris aan de Breedstraat A 48 te Alk maar. Diploma N. T. V. - GEESTERSINGEL E 32, beveelt zieh aan t©t het gsveu PIANO-ONDERWIJS Ohmstede 1 ij besluit ?tn 29 Januari 1910 (uo. 6), waarde pl.rn. f 890. TREKKING 27 APRIL 1910, t<>u ovfrihan nn dsn Eielachtb. Hess? Burg -«".esUr v»n Sommeiadpk. Onverkochte loten nemen geen deel aan de tx*0ki k it) Bij g--b. vi-rp). x. k. weidt op mooie villa in denceaomgevlsig ftin eertige zwakken, rust of hulpbeb. (geen tuber».) waa-in meer leven*doel dxn best»»n wc:dt gerecht, f 50 a f 60p mnd. Uilst. ref. Br. lett. J E. RUITEN?EEK'« BoekhDoorn (pro r. Utrecht. blijft een gezicht met schoon* teint, zxchte, fiuwetl- aehtige huid, ssnder zomersproeten en huidon- reinheden, d*attoe gsbruike m6n de echte van BERGMANN .fe Co., Radebaul Dresden, F.brieki- merk „8 ckp«»rojes", k 50 ets. p. stuk. Te Alkmaar «erkrijg bam- bijLEO BIJLOOS, Coiffeur, Langestraat; J MEIJER, Apotheker, Mient. Druk N.V. v.h. Hprms. Coster Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4