STADSNIEUWS. geslaagd. TRAM EGMOND—ALKMAAR—BERGEN. MISHANDELING VAN EEN VELDWACHTER. In de volgende zaak moest Klaas V. opnieuw te rechtstaan met Rein II. landbouwer, thans milicien te Hoorn. Zij hadden in denzelfden nacht in dezelfde herberg den gemeente-veldwachter Van der Veer mis handeld. Reindert H., die alleen verschenen was, ontkent het hem ten laste gelegde. Volgens Van der Veer kwamen de beide beklaagden op hem af. Klaas V. pakte hem bij zijn kraag, terwijl de andere h< klaagde hem een slag op het achterhoofd gaf. Ook V. sloeg hem daarna. De eiSch tegen de beklaagden, die niet voor het eerst veroordeeld worden, luidde 2 weken gevangenis straf. MISHANDELING. Dirk G. te Egmond aan Zee had aldaar den 7den Maart 0. Dane mishandeld. Cornell's Jan Dane, onderwijzer te Egmond aan Zee verklaart, dat hij, toen hij uit school kwam, in de Voorstraat d or beklaagde bij de keel werd gegrepen, die hem een stomp in de maagstreek gaf. Getuige ver meed,dat de oorzaak is. dat hij zijn zoontje straf had gegeven. Wilhehnina Dekker, huisvrouw van Jan van Pel en Albertje Smit, waren getuige geweest van het voorval. Zij hadden gezien, dat beklaagde den onderwijzer beet- >kO ai hem schópte. Beklaagde leek zeer driftig te zijn, D" officier eisehte wegens deze mishandeling tegen beklaagde die reeds i maal veroordeeld is, een maand va ngenisstraf. VERNIELING. Jan V. te IJlst was niet verschenen. Hij had zich Ie verantwoorden wegens het verbrijzelen van een ven sterruit ten huize van Pieter Bot te Grootebroek. Pief er Bot herinnert zich, dat hij 's morgens 0111 i ng.'veor elf uur in de kamér zat, In de steeg naast het huis zag hij een man loopen, die koopwaar hij zich luid. Mnrgnretha, do dochter van Bot, tikte aan de ï-iii.en, dat er niets noodig was. De man werd toen zoo kwaad, dat hij met zijn vuist de ruit stuk sloeg. Later kwam de veldwachter van der Veen met beklaag de bii hem, in wien zij deu man herkenden, die de ruit had ingeslagen. Geëischt werd tegen beklaagde, die reeds meerma len gevangenisstraf heeft ondergaan, wegens vernie- Kmr 3 weken gevangenisstraf. MISHANDELING. Hendrikus Christina n K.. Christiann Jacobus K., .Jan W., Simon en Meindert O. was ten lastegelegd, dat zij in deu nacht van 27 op 28 Februari te Wierin- g--invaar 1 Cornells Geel hadden mishandeld. Een viertal getuigen werden in deze zaak gehoord. 1).- eerste getuige, Cornells Geel, koopman te Keina i mam. Behagen) verklaart in bovengenoemden nacht in Je herberg van Pieter Schenke te Wieringerwaard te zijn geweest. Hij kreeg oneenigheid met den eersten beklaagde i ver ziin hoed. Toen hij daarna de herberg verliet, kwam een groepje personen op hem af, die hem aan grepen, schopten en trapten. Getuige herkent alle beklaagden niet, alleen de le, 3e en 5e. Toen beklaag den hem mishandelden, haalde getuige zijn mes uit d< ;i zak om zich te verdedigen. Vervolgens werd P. Strooker, rijksveldwachter te 't Zand gehoord, die omstreeks half één gewaar werd, dat er een groote vechtpartij was voor de herberg. Hij zag. dat Geel door een aantal personen werd mishan deld. Hij weet zeker, dat de gebroeders K. en Jan W. trapten, de andere beklaagden zag hij er bij, maar hij weet niet of zij handelend optraden. Bovendien merkte bii op, dat Geel met een geopend knipmes in de hand stond. Hendrik Boekei, gemeente-veldwachter te Wierin gerwaard is er eveneens getuige van geweest, dat be klaagden op Geel aanvielen en hem samen en in veree- uiging mishandelden. Dirk Som te Anna Paulowna was in de herberg van Schenk dien nacht aanwezig als pianist. Hij heeft wel de quaestie met den hoed gehoord, maar heeft niets v«u de vechtpartij buiten gezien. Beklaagden zijn het met de. verklaringen van de Jr.,. (.srst,. getuigen niet eens. De officier van justitie is van meening, dat be klaagden Geel hebben aangevallen en zeer zeker schul- liig zijn aan het misdrijf van mishandeling en eischt voor ieder hunner 1 week gevangenisstraf. (TI" MIN G D NIEUWS. DE PARKSCHOUWBURG. Er bestaat kans, zooals men' weet, dat Amsterdam van zijn Parkschouwburg-ruïne zal verlost worden. De eigenaar, de heer mr. F. A. van Hall, wil tegen een prijs, opgemaakt na behoorlijke taxatie te verrich ten door two,- taxateurs, van wie elke partij er een aanwijst zijn bezitting aan de gemeente overdoen. Do heer Van Hall deelde aan het Hbld. o.m. het volgende mede: Omstreeks 1897 kocht hij den Parkschouwburg om aldus twee hoofdschouwburgen in handen te hebben. Het belang van een winstgevende exploitatie van den 'wiiouvburg in het Palcis voor Volksvlijt, eveneens mr. Vau Hali's eigendom, bracht mede, dat hij den Park- s' liouwburg in handen had. Alles ging tot omstreeks laps goed. Do heer Van Hall meende, dat het in dat jaar was. dat hij don schouwburg voor het houden der 1 og- rhuismeoting verhuurde. Na deze vergadering kwam een agent van politie bij hem met de boodschap: Viiiiphment van den burgemeester, u moet den Park schouwburg sluiten. i oen hij op het stadhuis naar de reden vroeg werd hem als zoodanig bouwvalligheid genoemd. Mr. v. Hall wilde dan het gebouw wel herstellen als hem maar gezegd werd hoe dat geschieden moest. „Begin maar met te herstellen," luidde het wederwoord. Aan zoo n eisch viel, meende de eigenaar, niet te voldoen, wijl hij zonder vergunning niet verbouwen kon. Sindsdien bleef het gebouw gesloten, en toen 2 u 3 jaar later de houder van het schouwburgcafétje ook heenging, stond het geheel onbewoond. Van dien tijd af begon de vernieling van het ge bouw door groot en klein geboefte. Alle ruiten werden ingegooid. En toen daarna kwamen de rooftochten. Het is een ernstige grief van mr. v. Hall, dat de poli tic niet heeft weten te verhinderen, dat de geheele schouwburg leeggeroofd werd. Om de opvulling dei- stoelen te bemachtigen, sneed men ze allen open. Men zocht paaraehaar, maar vond het- niet. Uitgezonderd de ingemetselde ijzeren balken is geen stukje metaal in het gebouw te vinden. Wat niet medegenomen kon worden, zooals spiegels, werd kort en klein geslagen. De Parkschouwburg is door dit alles in- en uitwen dig zoon toonbeeld van verwoesting geworden, dat bij den eigenaar reeds een aanbieding inkwam om het gebouw tegen een kwartje entree te laten zien. WAARSCHUWING VOOR BETREKKINGZOE KENDEN. an „hooggeachte en eerbiedwaardige zijde" wordt an nier aan De l ij cl de volgende ware geschiedenis medegedeeld Reen jong meisje, had geschreven op een ad vertentie in het Nwsbl. v. Ned., waarbij „in een geslo ten zaak een meisje ter bediening" gevraagd werd. Het antwoord was. dat men na goede informaties ver kregen te hebben, besloten had haar te nemen. Zij moest er op rekenen, dat zij veel en druk werk zou hebben. Aan het adres, een gesloten huis, gekomen, werd haar door mevrouw zelf de deur geopend. Mevrouw was allervriendelijkst en vroeg of zij wel wist, waarvoor zij gekomen was en wel goed bedienen kon. „O ja, me vrouw," antwoordde zij, verheugd zoo'n goede meeste res te krijgen, „ik ken mijn werk." Zij werd nu naar haar slaapkamer gebracht, want het was al laat in den avond. Den volgenden morgen was er niemand, die haar wekte; zij ontwaakte eerst laat in den morgen en vnn het drukke werk, hetwelk van haar zou gevorderd worden, bemerkte zij ook in den loop van den dag niets. Den geheelen tijd mocht zij voor zichzelf be steden. Eerst tegen den avond gingen het argelooze meisje de oogen open en bespeurde zij tot haar ontzet ting, waar zij was aangeland en welke diensten vau haar gingen gevorderd worden. Zij speelde geducht op en verklaarde onmiddellijk te willen vertrekken, een verklaring, welke door haar lotgenooten en haar „me vrouw" met schaterlachen werd ontvangen. Het meis je begreep toen, dat het haar alleen door list zou ge lukken, uit haar onwaardige omgeving te ontvluchten. Zij wendde daartoe een middel aan, dat gelukte, maar dat toch veel te gevaarlijk en te onzeker is, om in der gelijke gevallen algemeen aanbeveling te verdienen. Nadat zij den eersten avond door krachtig verzet had bewerkt, dat zij met rust werd gelaten, deed zij den tweeden dag, alsof zij gezind was zich in haar lot te schikken. Zij zonderde zich af met een bezoeker, wiens voorkomen haar vertrouwen inboezemde. Zoodra zij met dezen alleen was, verhaalde zij hem op welke schandelijke wijze zij in het huis gelokt was en hoe men van haar onervarenheid misbruik had gemaakt. Zij viel voor den haar geheel vreemden bezoeker op de knieën en smeekte hem onder een vloed van tranen, haar behulpzaam te zijn, om aan het vreeselijk lot, hetwelk haar wachtte, te ontkomen. Gelukkig waren bij den jongen man,, tot wien zij zich gericht had al getuigde zijn tegenwoordiglieid daar ter plaatse tegen hem nog niet alle hetere gevoelens uitgebluscht.. Hij had medelijden met haar en beloofde onmiddellijk de politie te gaan waarschuwen. Nog- geen half uur daarna traden twee rechercheurs het huis binnen, welke zonder veel omhaal van woor den vorderden, dat het bedoelde meisje aan hen zou worden uitgeleverd. Vol vreugde maakte het meisje zich gereed en ging met hen mede naar het bureau. Daar vertelde zij de toedracht der zaak; er werd getelefoneerd naar de St.- Anna-Stichting in de Mariastraat (Bezuidenhout) en daar verblijft zij nu tot de dames van de R. K. Veree- niging tot bescherming van meisjes een betrekking voor haar gevonden hebben. Wij meenden aan dit verhaal openhaarheid te moe ten geven, om nog' eens door een sterk sprekend voor beeld te doen uitkomen, hoe gevaarlijk het is, zonder deugdelijke informatiën in te gaan op schoonschijnen de aanbiedingen in advertentiën. Zeker is het, dat veel vrouwen en meisjes, vooral op deze wijze reeds ongelukkig geworden, in het diepste verderf zijn ge stort. UW BUURMANS SLEUTEL. Op een donkeren,, laten Zaterdagavond van den thans gelukkig al weer geleden, slappen winter schreed zoo vertelt de N. R. Ct„ een eenzaam man, gehaast langs de morsige straten onzer stad naar zijn in een stillewijk gelegen, pas betrokken tijdelijk verblijf. Hij was een dier misdeelden, die een stuk leven „op ka mers slijten. Op het hoofd droeg hij een pet, in de hand een citybag' van onschuldigen inhoud. Liet is be kend van inbrekers, dat ook zij soms wel met een tasch m de hand gezien worden, op karwei trekkend. De tasch bergt dan hun werktuigen: booren en zagen, sleutels, knijptangen, messen en pistolen, maskers, pe per, groene zeep, bedwelmende midden en ze plagen zich bij hun avondlijke of nachtelijke bezoeken ge woonlijk niet met een hoogen hoed, zelfs zelden met een „potje." De tasch van onzen laten wandelaar be vatte slechts eên apothekers-fleseh met een restantje g -kookte melk en een paar boeken. Toen hij moe van li, ofd en loom van knie zijn nieuwe woning was bin- nengegaan, de deur met de knippen er op achter zich gesloten had en met. het beklimmen der hooge trap wilde beginnen, boog zich op het portaal boven een gezette vrouwenfiguur over de leuning naar heneden. „Loewie," riep ze. De commensaal, moe in de beenen, zeiL-ii we, klom voort in de richting der vrouw. „Loe wie, riep ze, inet meer nadruk. De commensaal klom door. „Loewoe, Loewie, gierde de roepende over de leuning. En het leek den laat-thuis-komende, die slaap had, een alleronaangenaamste ontvangst in zijn nieuwe huis. „Waarom spreekt u zoo luid," zeide hij stilstaande, bedaard. t Is al heel laat, meneer Louis zal zeker .slapen, u zult hem nog' wakker maken met uw geroep" en hij wilde verder klimmen. Toome- 'oos werd nu het Loewie-krijschen van de dikke dame met al scheller uithalen op het „wie" in niet langer toonschoon fortissimo. Maar de late meneer-op-ka- iners, die, als w~è zeiden, wat moe van hoofd was, pro beerde, zijn city-balg even neerzettend op een traptree, zich verstaanbaar te malcen met een gelaten: „Ik vind liet héél onpleizierig als u hier 's avonds zoo'n lc-ven maakt. Waarom „Loewie, Loewie, d'r ben- ne inbrekers," oversnerpte de angstdolle matrone elk woord, starend naar den man met de tasch, onder wiens pet het eindelijk begon te glorenhij was een verkeerd huis binnen gegaan. Ik wil u het tooneel niet verder schilderen. De af tocht van den schrikaanjager was weinig fier, terwijl hij* geprikkeld, der gillende haar longenkracht ver weet. Stel u echter voor, dat zij, reeds te bed en in slaap zijnde, geen ccrberus-werk had kunnen verrich ten en^ de late meneer verder doorgedrongen was in liet huis, dat volkomen gelijk-en-gelijkvormig was aau d.'t, waarin hij eerst kort te voren ingetrokken was. Men duizelt van al de tragische mogelijkheden. Hij haa binnen kunnen komen in een rustige woonkamer, waar hij door zijn verschijning' misschien den heer Louis,-zoo die nog niet in zijn onmenschelijk vasten slaap verzonken was, bij goedige, rustige Zaterdag- i- ond-bezigheidkrantenlezend, kas-opmakend, ver schep breodjes-met-een-grokje genietend, een dood schrik op het lijf had kunnen jagen, tenzij hijzelf van Louis een slag op zijn pet had gekregen, die, enfin Micvu moot erniot orii don kon. Maar hij h cl nog* ver- dor in het huis kunnen doordringen, bijv. tot in de slaapkamer van Louis. Stel u de situatie van beide partijen voor. Misschien dat Louis, indien hij kon be sluiten wakker te worden, woest nijdig, den armen eigenaar van de city-bag alle trappen had afgesmeten. En wij zwijgen niet alleen om redenen van aesthe tics, maar ook omdat schroom onze pen doet haperen van wat mogelijk zou geweest kunnen zijn indien do vreemdeling de dikke schreeuwster bij haar Zater dagavondverrichtingen onwillens overvallen had, al blijken liet totdusver alleen de Suzanna's to zijn ge weest, die in haar bad' betrapt werden. 's Avonds laat binnengaan in het huis van een an der, kan voor indringer en overvallene aanleiding ge ven tot vele verrassingen. We hebben wel allen een vriend, een kennis of een familielid, die met zijn huis sleutel onze woning kan openen. Maar die hebben niet meer de naieveteit van een historisch beminlijk oudheertje, dat op klaarlichten dag met zijn eigen sleutel hot huis van zijn vriendelijke buurdame binnen ging, hoed en jas er aan den kapstok hing on, toen het in de voorkamer gezeten, de kamerinrichting, de meu bels niet als de zijne herkende, bedroefd werd en dacht, dat hij ziek was. Totdat de vrouw des huizes, binnen komende, met haar „wel buurman, dat vind ik nu eens aardig van je," hem het geloof in zijn gezondheid te ruggaf. Wilt LT zich veilig voelen in eigen huis, probeer dan uw huissleutel in stilte op de huisdeuren uwer buren en zoo hij ergens past, laat dan dadelijk uw slot ver anderen en ga weer probeeren. Maar komt U bijgeval ooit in den laten avond met uw sleutel binnen in een woning, waar een gezette dame uw komst mot loewie- loewie-geroep begroet en U luistert niet zelf naar dien naam, want in dat geval bestaat er nog een an dere verklaring klim dan niet de trap op, maar tracht dadelijk het huis te verlaten, daar U zeker ver- kc-erd bent. PISUISSE EN BLOKZIJL. Het „Soer. Ilbl." deelt mede, dat Pisuisse en Blok zijl zich hebben geassocieerd met Chrispijn en echtge- noote. Het programma waarmede dit gezelschap zal optreden geeft den heer Pisuisse gelegenheid zijn ga ven als acteur te toonen en den heer Blokzijl zich als componist te introducéeren. Deze laatste heeft zich ook als ontwerper en schilder van décors verdienstelijk gemankt. UIT HEER-HUGOWAARD. Door de Rundveefokvereeniging „De Tijdgeest" al hier werd besloten tot verkoop van een tweetal harer stieren, terwijl in eene weldra te houden vergadering zal worden beslist over de plaatsing der aan te hou den stieren, over al of niet verplicht melkonderzoek en over het schetsen der kalveren door den controleur der vereeniging. UIT OUDE NIEDORP. De Raad dezer gemeente vergaderde Woensdag des voormiddags 10 uur. Tegenwoordig alle leden. Voor zitter was de burgemeester A. Wonder Pz„ die de ver gadering opende, waarna de notulen werden gelezen en goedgekeurd. De voorzitter deelde o.a. mede, dat lo. de levering van schoolbehoeften voor 1910 aan de firma Trapman te Schagen was opgedragen 2o. dat de pacht van de sluis te Niedorper Verlaat aan den heer Buisman was toegewezen voor 61.90; 3o. dat bij de gehouden kas- verificatie bij don gemeente-ontvanger conform boe ken en kas, aanwezig was 2578.95; 4o. dat het ko hier hondenbelasting dienst 1910 goedgekeurd van Ge deputeerde Staten was terug ontvangen; 5o. dat tot zetter der Rijks belastingen was benoemd de heer J. Ligthart. Ingekomen was a. Verslag van de commissiën tot wering van school verzuim b. Idem van de Ambachtsschool te Alkmaar; e. Idem van de Gezondheidscommissie te Hoorn; d. Een schrijven van de Tiendcommissie te 's Gra- venhage, houdende mededeeling, dat door P. Won der Pz. in zake de tiend is medegedeeld als in het rapport vermeld. a, b, c en d voor kennisgeving aangenomen. Een schrijven van Dijkgraaf en Heemraden van het Ambacht van West-Friesland, waarin vergunning werd gevraagd een muur met keerdeuren te mogen plaatsen hij de sluis te Niedorper Verlaat. B. en W. hadden dit schrijven reeds behandeld en stelden voor geen vergunning te verleeneu, aangezien dat het water dat door de sluis gaat, zeer gering was en dat de bemaling van de Niedorper Kogger strijk molens vermoedelijk met een machine zou worden uit gebreid, zoodat het verschil van water dan niets meer zou beteekenen. De heer J. Ligthart dacht dat het niet zou hinderen al kwamen en keerdeuren. De heer Over meende dat het verzoek bij de Koggen thuis hoorde. De voorzitter lichtte toe dat de sluis eigendom was van de gemeen te Oude- en Nieuwe-Niedorp. Besloten werd afwijzend te beschikken. Hierna werd de rekening van de Gezondheids-com missie gezeteld te Hoorn 1909, goedgekeurd met een voordeelig saldo groot 51.585, ontvangen was 2849.26L Opgemerkt werd dat deze commissie veel duurder was dan die te Schagen. Ingekomen was een schrijven van den heer van Diepen, besteller aan het station Noord-Scharwoude, die ooit voor deze gemeente was aangesteld, verzoeken de, daar hij zijn zaak had overgedaan aan G. Spronk te Noord-Scharwoude, laatstgenoemden in zijn plaats te willen stellen. Daar nog twee verzoeken waren ingekomen, n.l. van (je heeren Wolswinkel te Heerhugowaard en C. Kooij te Oudkarspel, om ook als besteller te mogen worden aangesteld en de heer van Diepen niet zijn ontslag' had gevraagd, werd deze zaak aangehouden. Volgde een schrijven der commissie voor de stich ting- eener waterleiding in West-Friesland, die 1 April in Hoorn vergaderde en er thans prijs op stelt te ver nemen of de Raad genegen is te besluiten tot het uit spreken van de wenschelijkheid van stichting van eene gemeenschappelijke waterleiding voor West-Friesland, zonder zich nog financieel daarvoor te verbinden en niet aanwijzing van een vertegenwoordiger dezer ge meente. De heer Over vond het een kostbaar ding. De hee ren Ligthart en Rempt dachten dat het voor deze ge meente niet zoo noodig was. Nadat de voorzitter een en ander nog eens had toe- g( licht, werd na-eenige gedachtenwisseling toch beslo ten een vertegenwoordiger naar die. vergadering te zenden. Met algcmecne stemmen werd de burgemeester daar voor gekozen, die haar met genoegen aannam. Volgde benoeming van stembureaux, die als volgt werden samengesteld: 1ste StemdistrictA. Wonder Pz., voorzitter, A. Strijbis en C. Over, leden, C. Renjpt plaatsvervanger; 2de stemdistrict: J. Wit, voorzitter, J. Ligthart en S. Snel. leden en .7. v. d. Oord, plaats vervanger. Hierna werd rekening gedaan door de Protestant- sche Armvoogdij over het jaar 1909, welke rekening- na onderzoek werd goedgekeurd met een voordeelig saldo groot 691.66. Ontvangen was 3184.19, uit gegeven 2492.53. De rekening van het Burgerlijk Armbestuur werd onderzocht en goedgekeurd met een voordeelig saldo groot 144.85, ontvangen was 1527.50, uitgegeven 1382.65. Genoemde besturen ontvingen een woord van dank voor het beheer. Het kohier van den hoofdelijken omslag, in de vori ge vergadering in het geheim behandeld, was vastge steld op 1460.68. Na rondvraag, die niets opleverde, volgde sluiting. UIT OUDCARSPEL. Gisteren vergaderde het departement Oudcarspel van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, en wer den wegens aftreding en niet herkiesbaar zijnde, als leden van het bestuur gekozen de heeren P. R. A. van Meurs, predikant, en van der Toom, ouderwijzer alhier. UIT W ARMENHUI ZEN. De beide aangekondigde concerten van het Duo Ro- towsky hebben wij achter ons. Met gerustheid mag worden verklaard, dat bij menschenheugenis zóó iet9 moois hier nog niet te hooren is geweest. De zaal van den heer de Geus was beide avonden goed bezet en de aanwezigen, zelfs goede musici, heb ben het Duo met één en al bewondering den geheelen avond gevolgd met een gevoel van g-roote waardeering. De violist mr. Rotowsky beschikt over een zeldzaam muzikaal temperament en wordt door zijne echtgenoo- te met onnavolgbaren tact geaccompagneerd. De beide avonden verschilden zeer veel van elkaar: het lc programma bevatte werken van Beethoven, Bach, Handel. Tiet 2e was aangevuld met extra-num mers; mot groote voldoening mag worden gesproken over de legende van Wieniawsky; zeldzaam werd dit stuk door het Duo vertolkt. In het air van Bach bemerkte ik, dat door de tempe ratuurverandering- de a maar ietwat gezakt was. Ook mr. Rotowsky bemerkte het, en maakte met veel tech nische vaardigheid in dat stuk toen geen gebruik meer van de gezakte a-snaar. aar het Duo eventueel ook moge optreden, ik raad iedereen aan te gaan genieten. KIEVITEN. Eenige landbouwers in Friesland hebben aan de Re- g-eering- een adres ingediend, waarin wordt verzócht om de Jachtwet in dien zin te wijzigen, dat het zoeken van kievitseieren moet worden gestaakt op 15 April in plaats van op 1 Mei. De kievit, die zich voedt met wormen en insecten, is voor den landbouw een nuttige vogel en door het vele en langdurige eierzoeken wordt de kievit uitgeroeid. DE NEDERLANDSCHE TAAL. Een groot aantal schrijvers hebben zich tot de re- geeriag gewend, met de mededeeling dat zij meenen zich openlijk en gezamenlijk te moeten verklaren tegen de door de Vereeniging tot vereenvoudiging van onze schrijftaal voorgestelde ingrijpende veranderingen der Nederlandsche Taal, de officieele invoering of de al- gemeene toepassing waarvan zij als een ramp voor hun volk zouden beschouwen. WATERSCHAPPEN. Benoemd zijn o.m. tot dijkgraaf van het ambacht van Wèét-Friesland, genaamd de Schager en Niedor- perkoggen, de heer J. Koomen Hz„ te Winkel; tot heemraad van het waterschap de Schermeer, de heer D. Glijnis, te Oterleek; tot dijkgraaf van het waterschap de wijde Wormer de heer S. Klomp te Wijdewormer; in het bestuur van den polder Waard en Groet, tot dijkgraaf de heer J. Breebaart Kz., te Winkel, en tot heemraad de heer G. Beers Cz. te Schagen. TER WILLE VAN IIET KIND. Tot en niet 19 April was ingekomen voor het kolo- niehuis te Egmond aan Zee de somma van 64.446.15. KORTE BERICHTEN. De Amsterdamsche Raad heeft aangenomen het afwijzend advies van B. en W. op de aanvraag der vereeniging „Door en voor de Jeugd" om een subsidie van 1950 voor kleeding van schoolgaande kinderen. De rechtbank te Zutphen heeft J. B„ arts te Loenen, vrijgesproken. Hem werd ten laste gelegd, dat hij zich niet aan stonds, althans zoo spoedig mogelijk, naar .een zieke had begeven tot het verleenen van genees- of heelkun dige hulp, zoodat deze is overleden. Het technisch bureau Brandes de Roos te Delft is door een reiziger, die sedert 14 dagen in dienst was, voor een niet onbeduidend bedrag aan reisgeld - en provisie opgelicht. De man stuurde gefingeerde orders in. De politie zoekt den bedrieger. - Tusschen Poortvliet en Scherpenisse is de post wagen van Bergen-op-Zoom naar Zierikzee door het schrikken van het paard in een sloot terecht gekomen. De postillon werd daarbij ernstig gekwetst, hij brak een paar ribben en het sleutelbeen. Ook de hulpbestel ler werd inwendig gewond. G. v. D., uit Arnhem, die Maandagavond te Velp met een revolver op zijn neef v. D. heeft geschoten en daarna het wapen tegen zichzelf heeft gericht, heeft verklaard, dat het zijn bedoeling was geweest, zijn neef te vermoorden. Een 4-jarig- zoontje van den schoenmaker v. R. te Bezooien greep naar den achtersten wagen van de tram. Door een ongelukkig toeval werd door een der wielen van de tram een beentje afgereden. Het knaapje pakte zelf nog het afgereden voetje en kroop zoo op een stoep alwaar het werd opgenomen en naar het R. K. Gasthuis te Waalwijk werd gebracht, waar later het beentje werd afgezet. STAATSLOTERIJ. Trekking van Donderdag 21 April. 3e Klasse 4e Lijst. Nos. 3052 en 4897 elk 100. Onze stadgenoot, de heer W. Vermeulen, leerling- van de Bisschoppelijke kweekschool te Beverwijk, slaagde eergisteren voor het examen lager onderwijs en gisteren voor het examen vrije en ordeoefeningen der Gymnastiek. Gedurende de maand December 1909 werden met den stoomtram EgmondAlkmaar-Bergen vervoerd 16189 reizigers en bedroeg de opbrengst van het reizi gers- en goederenvervoer 3190.38. CADETTENSCHOOL, Blgkena hit afdelingsverslag aver feet wetsontwerp tot wgsiging van d6 wet van 1890 tot regeling van tet militair enderwijs bg do landmaefet, aefetten vele leden dsr Eerste Kamer ephefflag, thans reeds, van le Oadettensefeool gewanscht. STATUTEN-WIJZIGING. Da wijzigingen in de statuten van de veresniging 7for gezinsverpleging alhier sgn koninklijk goedge keurd. DE BEHAALDE MEDAILLES. Da door de zangvereniging „De Vereenigde Zangers" te Bussum behaalde prgxen sullen van heden af aan aenige dagen ter fceziehtigiDg gestald worden in óe uitstaliir-g van den heer Borjeson in de Langestraat. DOOPSGEZINDE GEMEENTE, Op het drietal voor de vervulling van predikant bg de Doopsgezinde Gemeente te Arnhem, alfabetisch opgemaakt door den kerkeraad, komt voor de heer is. P. J. Glass, alhier. GESLAAGD. Aan het technicum te Mittweida is geslaagd voor het candidaatsexamen de heer H. van Vuure, van hier, ZANGUITVOERING. De herhaling van ket concert van Dinsdagavond, door de sangvereenigiDgen „Nieuw Leven", „Orpheus" en het Kinderkoor, Woensdagavond gegeven tegen entrée, is, evenals het eerst* concert, uitstekend ge slaagd. Was de opkomst van hst publiek Dinsdagavond groot, bg dezs tweode uitvoering was het nog veet tslrgker opgekomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2