KT21 mo- Schildersknechts b. het BOUWLAND, Karnemelk met fw® ÏO ets. per flescb.. „DE BONTE KOE", Langestraat Laat 133- Verf winkel „De Omzet delf ederlanden i84s b a het onderzoek der boeken en kas van den Administrateur op 19 April 191Q, is alles uitmuntend in orde bevonden, BUITEN LA ND. N oodhulp -Kaasdrager. ADVERTENT IEK Fa. GEBR, TEW KLEIJ, Twaerle Meisje Huishouding. huishoudster of assistente Vee oncls Purmerend KOEHOOly bekw. WAGENMAKER, is fijn, gevuld met Zuidvruchten ld ists* pakje. Fa. GEBR. TEM KLEIJ, Alkmaar. Wasschesi aan huls, Stoornbootdienst „ALKMAAR PACKET' Salonbooten met glatbeschutting aan dek. uit de Stoomzuivelfabriek van M A RE ES A ZOON, Beverwijk. ALLEENVERKOOP voor Alkmaar in «mm Neemt lij blijft e§^ bi - «ROND- en GLANS VERF in busjes vaa 4" Laat 133. 1, 2, 5 en 10 pond, Sollicitanten naar de betrekking van NOOD. HULP KAASDRAQER worden verzocht zich vóór den 26sten April a s aan te melden ter Gemeente-Secretarie. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTEL!) HEID. u Ingezonden Stukken. NORGE-SALPETER. H.H. Handelaars in PETROLEUM vraag onze voordeelige verkoops conditiën alvorens Contracten bij andere firma's te sluiten. Telefoon 151, Luttlk Oudorp C 102 106, ALKMAAR. Geen bindende contracten, waar door uwe winst tot bijna niets wordt beperkt. Op den Outers i®M Net gemeubileerde Zit- en Slaapkamer met of zonder pension aangeboden BRAHB - - Teges Mel a 9 biedt zleh aara een beschaafde, flinke burgerjuffrouw P. Gvoorsten vsn goede reforsöiiöa als bij j METZ, firma G GROOT, gevraagd Laai 133 Een stuitje best Voor H H. Winkeliers uitsluitend bij de Voor H H, Winkeliers ook prachtige glazen vitrines csdrsu. VRAAGT PRIJSOPGAVE! Schoonmaak- en Werkhuizen gevraagd. fe kiiinn "V LANGS DE ZAAN. ALKMAAR 6 -- i J0 2.20 aar. AMSTERDAM OO 9-30 2.15 4 g^jT" Goederenvervoer snel en goedkoop. Van Zaandam naar Haarlem 8 15 1*2.15 Van Haarlem naar Zaandam 10.15 2.15 6 aar. 4.15 6,15 uur. uur Onder Controle van het Laboratorium van Dr. F. BASEN AU. Amsterdam. (geheel voor gebruik ge-eed) is van ouds XI3 L X É3 voor Stalgeel, Boerenblanw, Melkwit, Black-Varaisb,Carbolblokken, HoedenYeriiis, Strijkinkt, Goud- en Zilverbrons, Kwasten, Penseelen, AVit-kwasten, enz. enz. ASBESTINE, het mooiste om te wit en, 25 cent per pond. GROOTSTE KEUZE BEHA.r^"C3-SSITE! rv, STALEN BOEKEN, waarin tie t (juste papieren, worden gaarne op zicht gezonden. Beleefd aanbevelend, J. METZ, firma 0. GBÖOT, SchUder-Behanger Gemengde Mededeclingen ROLSCHAATSENBANEN OP OORLOGSSCHE PEN. Op de nieuwe Engelscke dreadnought „Vanguard" heerscht groote ontevredenheid onder de bemanning over de weinige ruimte, waarop zij zich op het dek kunnen bewegen. De oorzaak hiervan is, dat de offi cieren hef dek met een. nieuwe electrische machine, hebben laten gladmaken en het voor rolschaatsenbaan „ebruiken. Drievierde deel van het dek was hiervoor gereserveerd, zoodat de 1000 man équipage zich met „en v iorde" moesten tevreden stellen. EEN DIEVENBENDE VAN GYMNASIASTEN. In Moskou zijn een aantal gymnasiasten in den leeftijd van 15 tot 19 jaar gevangen genomen. Zij hadden 40 diefstallen op hun geweten. In wachtka mers van doktoren en tandartsen beroofden zij de pa tiënten van geld en sieraden, die een waard van 10.000 vertegenwoordigden. Het. geld werd in restau rants verbrast. ZEPPELIN NAAR BRUSSEL. Graaf Zeppelin moet voornemens zijn, begin Mei met zijn bestuurbaren ballon van Friedrichshaven naar Brussel te reizen, eenige dagen in de Belgische hoofd stad te blijven en daarna weder door het luchtruim over Keuïen en Hannover naar Berlijn te gaan, waar hij de vliegweek van Johannistahl (einde Mei) hoopt bij te wónen. Er is nog niet beslist of de Zeppelin III clan wel de nieuwe Zeppelin, welke dezer dagen gereedkomt, voor den tocht zal worden gekozen. OVERSTROOMING. Er zijn berichten ingekomen die melden dat tenge volge van den was der rivieren, een ernstige ramp gis teren in midden-Sel-vië verwoesting heeft aangericht. Tengevolge van een zware donderbui is een groot deel van Kragoejevats overstroomd. Tot nu is het bekend, dat er 10 personen zijn verdronken. Het spoorwegver keer is op vele plaatsen verbroken. Men raamt de schade, volgens de eerste schattingen, op vele millioe- nen francs. Uit vele plaatsen van middon-Servië wordt gemeld, dat er gevaar is ontstaan tengevolge van hooge wa terstanden. EEN VERBETERING. Het Engelsche ministerie van landbouw heeft be paald, dat voortaan elk paard, dat naar Nederland of België zal worden vervoerd, oen etmaal tevoren bij het havenbestuur moet. worden aangegeven. Er kan dan onderzocht worden of het zeewaardig is. EEN AUTO VAN f 20,000 GESTOLEN, Esn brutale inbraak heeft plaats so feed in een garage van een groot kuit in Berijjn, Da inbrak*? forceard» de deur en reed doodkalm met de ante, die de eisreca^r kort geleden voor f 20.000 gekookt had, wsg-. Waar aekgnljjk was deze brutale die*, een ehsuffmr, ELt nummer veranderde hg, verkocht onderweg de reretve banden en een foto-toestel, dat in dsn wagen lag on begaf zich vervolgens nsar Hamburg, waar men hem nog niet heeft kunnen opsporen. GEHUWD IN DE LEEUWENKOOI. Uit Giaïgsw wordt gemeld, dat daar een huwelijk voltrokken is in esn leeuwenkooi. Een dierentemmer en turnster reikten elkaar de hand in een kooi, waarin een aantal leeuwen waren en een moedig geestelijke had ziek bereid verklaard het huwelpk op deze zon derlinge plaats in to zegenen. VIJFTIG MILLIOEN VOOR EEN VOLKSTELLING. De groote Amerikasnzche volkstelling, die kart ge leden begonnen is, zal zoo nauwkeurig asogeljjk wenden uitgevoerd. 830 epziohters en 6 ïCOO tellers zullen zich er mede bf-z g houden. Da kosten zuiisn 60 miilicen bedragen De telling moet binnen een maand klaar zijn, terwijl 1 Juli 1912 de resultaten bekend moeten zijn. Men zal niet alleen nauwkeurige gegevens over de bevolking, maar ook over don handel, den land bouw en het mijnwezen in de Vereenigde Staten, Alaska, Portoriea en Hawaii verkrijgen. EEN HUWELIJK IN HET CIRCUS. In Nieuw-York is e»n elown gehuwd in hst circus waaraan hij verbonden was. De bruidegom had oen wijde witta pantalon aas, die vlak onder de knie eindigde, een rose jakje net groene opslagen en roode pruik op het hsofd, terwijl zijn gelaat geschminkt was. Midden in de esacèg» prijkte de bruiloftstafel; d6 bruiloftsgasten waren alie in bonte klseding uit gidosekt. Toen het bruidspaar da arena betrad, verhieven slis gaston zich van hun zetel en een geestelijks voltrok het huwelijk Toen de plechtigheid afgelcopm was, werd er vroclijk feest gevierd. Ieder vertoonde zijn mooiate kucsttn, ds zeven olifanten ma-ch.erden twee- matl ter eere van het jonge pasr door de arena en Mike Caimpansie vertoonde kunsten op de rolsclsasts. CORRESPONDENTIE K. te W. Vriendelijk dank! naar waarnemingen verricht in den morgen van 21 April. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand Van den barometer 773.7 te Scilly. De laagste stand van den barometer 742.4 te Ilapa randa. VERWACHTING. (Geldig- tot den avond' van 22 April.) Meest matige westelijke wind, zwaar bewolkt of be trokken, waarschijnlijk regenbuien, zelfde tempera tuur. Neerslag te Alkmaar, 21 April, 1.6 mM. De depressie in het noorden ligt nog over den Bot- nischen Golf met laagste barometerstand te Hapa- randa. In het N. W. -is opnieuw een daling van den barometer opgetreden; in verband met de ligging van de hooge druk in het zuidwesten is westelijke wind te verwachten; de luchtdrukverschillen zijn in onze om geving weer grooter geworden en daardoor de wind kracht toegenomen. Ook blijft er nog kans op regen vrijwel gelijk werken, of, wanneer er verschil te con- stateeren valt, de chilisalpeter meestal iets beter werkt dan de kalksalpeter." Volgens prof. Wagner moet voor 100 K. G. chilisal peter om hetzelfde resultaat te bereiken, niet 100 K.G. kalksalpeter, doch 120 K. G. worden genomen, omdat chilisalpeter 15.5 stikstof bevat en kalksalpeter 13 Dit oordeel van prof. Wagner is in volkomen over eenstemming met hetgeen ik het vorig jaar mede deelde. T De Rijkslandbouwleeraar voor N oord-Holland, C. NOBEL. Schagen, 16 April 1910. Mijnheer de Redacteur! Als bewgs hoe verregaand brutaal het crediet nemen kan het volgende dienen, waarvoor ik U beleefd eenige plaatsruimte verzoek. Dezen week stuurde ik een kwitantie ever gedane werkzaamheden en geleverde goederen, g-zebifd zijnde Mei 1909, waarvan rekening ingeleverd Nieswjssr. Hierop werd hst volgende schriftelijke antwoord ssn da achterzijde der kwitantie geschrevrm „Rekenisge-n worden door mij steeds bataald, doch alleen dan warneer bet sr.g belieft." Dit antwoord is afkomstig vsn iemand die Völdoerds ontwikkeld is en vae? ro'i-'de bekend stsat. Met dankzegging voor de verleende plaatsruimte. Hoogachtend, UEd. Dw. Dn. EEN WINKELIER. Alkmaar, 21 April 1910. [Vermoedelijk krjjgt de bedoelde klant bovenstaand schrijven onder do oogen. Mocht dit hot geval z c, dan ncodigen wij hem uit zija standpunt in onze ko lommen nader toe te lirhten men hsort dan ook de altera p«rs, hetgeen zeer gewenseht ia, daar tot nog toe de partij ter eener vosHdureud alleen aan het woard is gf weegt. Red 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4i/s Ned. Werkel. Schuld BUITENLAND Bulgarije Tabaksloening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr. Finane. enlndustr. ondernemingen. Nationale Hypotheek Bank pCt 4 Noordhollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman Cultnur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat, Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatsckappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Scnembak Tabak-Mij. Kon. Mij. t, expl. v. PeToleum Moeara Enim Sumatra Pa embang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Redjang Lebong Great Cobar - Amalgamated Copper Cy. Steels Comm Car Foundry Comm. Amerik. Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent Marinebonds Peru Comm. Preferent Spoorwegleeningen, Holl IJ. Sp.-Mij Mij tot. expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch Top. Cert. v. Convert, Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm Kan as City South. Com. pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Morf -Ik Western C. r. Son'hern Railway Southern Pacific Union Pacific eer', v. Wabash Comm. Roek Island Comm. Warschau Ween en Wladikawkas 1885 pCt 4% aand. div. POLEN. RUSLAND. pCt 4 buitjes bestaan. M. In het vorig jaar zijn door mij eenige niededeelin- gen gedaan betreffende deze nieuwe meststof, ook wel „kalksalpeter" geheétén. Uit kort geleden gepubliceerde proeven van prof. dr. Paul Wagner te Darmstadt, een algemeen erkende j Tabakken, specialiteit op dit gebied, is gebleken dat: „Bij gelij ke hoeveelheden stikstof chilisalpeter en kalksalpeter Frsmieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 Gemeente-cred. 3 BELGIE. Antwerpen 1887 2ys HONGARIJE. Theiss 4 OOSTENRIJK. Staatsleening I860 5 RUSLAND. 8"64 5 BURGERLIJKS STAND. GETROUWD: 21 April, Albaitus Kosps on Mürgtji Ebebjs Eiiasbeth VerjEsuleit, GEBOREN: 20 Ap i!. s. van Lie we Wjjkatrs en M*aitj« Heir is 21 April. Ger rlu# J&eobns At to iuv, z vws Co nsüs Gercrdus Johannes Mooi) en Guu: tjeK-eijma-i. &RKTBÊ8ICHTEN. SCHAGEN, 21 Apr. Aangevoerd 0 paarden f s —0, 0 stieren en osaoa f —0 s f - 0, 8 stieren f 160 h 335, duiven f 0 a 0, 450 gekle- koeien f 120 s 240. 50 vette id. f 180 270, 100 kalfkoeien f 160 s 275.-—, 78 ruizen f 50 a f 110 200 nuchters kalveren f 7 a 24, rammen magers schapen f vette id. ft 280 overb, f 18,— 30, lammeren f - 0 bokken en geiten f a 6 magere var kens f 16 a 20, 30 vette id. per Kg, 49 57 et., 80 biggen f 13 a 18,konijnen f 0.a •- 30 kippen 0.60 1,60, 0 zwanen800 Kg. boter 10 1.30 12000 kipeieren f 2 75 a 3.25, 1200 Eenden d f 3 75 vöuLm f eenden a ®t, grss- kalvsrsn f a N OGRDSGH AR W OU DE, 2D April. Bekeken! Ie sov:t- f a 2a ssstï f 5.— 7,-, kleinere f2.— 4 75, f«le Ie «oert f st 2s foart f 6. - e 7.50, kleinere f 2,5,—, witio Is zoo-t f 0.s 0,--, kleinere 1.50 2 75, taste gels kesl f a kleinere f 0.a 0.—, Uie: f 1. 0 a 1.20. BR. OP LANGEND. 20 April Bïsvmk. 2e s. f reasen id. f a 0, re®'te f 1.— 3 gds f 2.— f 7 70. witte f 1.n 2 75. aisa f 1 20 a 1 5 HOORN, 21 ApriJ. Kleine kaas f 33.—, commissie f33,—, middelbare f 3 ,50, Fabriekskaas f33, Aangevoerd 86 stapels, vragende 35788 K.G, Handel vlug. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIE'T, Voordam, C 1213, Alkmaar. Koers van Staatsleeningen. 20 Apr. 21 Aj r. NEDERLAND. pCt. 741/s 741/4 971% 1021/2 1021/2 605/8 50% 95 95i/2 95 871/s 87% 88 88 981/2 98% 8715/m 87% 94Vs 1003/8 100s/8 981/s 1881/2 188% 1315/4 178i/s 177 132 131 158 157 586 240 226 320 310 75 74s/8 102 100 588 492 467 511/s 52 258 2571/4 97 99 373 365 432 420 526 513% 250 245 196 193 146 1423/^ 180 959 963 1221/2 121% 76% 743/4 855/8 83% 64 62i% 1473/4 6 6 193/4 19% 663/4 60S/4 125/4 12% 401/2 39% 871/4 83 871/3 871/3 216 II31/4 Ul»/4 II21/4 433/8 42% 3 6/l6 29% 378/16 363/8 67 663/, 43 42 451/s 45 1041/2 104 28 271/8 1263/4 1243/4 186 184 22 21% 47V» 46% 125 122% 891/4 1081/ie 1081/s 1031/ie 1031/2 967/ie 1611/3 176 456% Koers van bet geld. Prolongat-ie 51/i pCt. Mededeel ingeu. Staatsfondsen zwak. Russen Olie en Culturen allen in flauwere ining. Mijnen iet.s beter. Amerika opende flauw verloop was levendig en het slot wat beter. 3aa Mei hepen osze geliefde C. GROOTES en G. DE JAGER hunne 25-jarlge Echtveresnigïng te her denken, Hunne dsnkhave kinderen. A kmaar, April 19i0. IK Den lOden Mei hopsn onze geliefde jjK Ou Iers ADRIANUS KRAAKMAN en JOHANNA PRONK hunne vijftigjarige Echtvereenlgteg !o her- dsnken. Hunne dankbar» kinderen, behuwd- en ileitk nderen. Wfenaenhuiz-n, April 1910. Getrouwd: ALBERTU8 KOOPS en MARIJTJE E. E. VERMEULEN, die, teven® mede namens weder*r,d9ch-> familie, huunvn hsrtelijkc-n dzck betuigen voor èe bati'oate b-teng- stelling, vóór en bij hun huwelgk ondervonden. Met deie betuigen wij onzen haltelijken dank voor de vele bewjjzen van bplanptttelUnj?, ons betoond met hst 50-jarig ju'rilsuax als veofeandslaar op de greets veo'javBV-iarkt te Alkmaar. P M BAKKER en Lm-I.e. IlpendiCJ, April 191 den Ke: nemeritrsa* weg. Brieve i bit. O 151, van dit bisd. am '■ur.>au GEVRAAGD ep „Huis O te EEILOO, tegen Juli, VERZEKERING DEN HAAG (vroeger Zutphen) Direclle HENNY. I KAPITAALf 4.000.000 OO RESERVEFONDS nitm - .374.000.00 fn de huishouding B>i franco onder letter G 151, Bureau van dïï Bi d. De Commissie vxn O sdeiztek, J. COUWENHOV.EN Kr., Wijde Wo-m*r. J DUIJN, Bs--m<ster, E DE WAAL, Pu»m»r (Purmsrend). BILLIJK, bij BRIEFJES. Oogterw«.,->, Bergen. BIEDT ZICH AAN een ongeh Br, asn H. GELDERLOOS ta Vsendatn, Pr. 9». Een FLINKE VROUW m»t vesï ruimte hij hue woning, vraagt cisk worden door ha" AteesBureau dee r C.iurant. g'bgm onder W*rmenhu!z?n, grwt 2 15 of 90 sr>-ra, or-k bg g-d«r-lten ia 4 of 5 sikkers. D» noordelijke se gro.t 22 ea vefvoSgeus 20-21-! 1-16 sneua. Tot tgd bij w-Qvtisrding van drn huis*, rap t de betaling gaichiodsn «sïisJa borgstelling Ti buvrs^-tn brj J. LXND, H'iifrbeoawerglr»tt 12, Alkmr-a?. g-ae^sgiefc Hij, die per r nis Maandag een versch gekalfde Koe, gemerkt P. K. met roodaarde en een streepje rood aan den staart, nit den stal van Breginan heelt mede genomen, waarvoor is blijven staan een Geldekoe, geknipt P. K. op de rechterheup, wordt verzocht er kennis van te geven bij P. KOR VER te öterleek. stil. stern- het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3