C. VERHEUS, Uurwerkmaker, Stroo. Stroo. Sshlppr KOOIMAN, Altaar. Glazen wasscherij. Bouwterrein MEN LOOPE Golden I hee Golden .Koffie Golden aeao Door inlevering der bonnen en ledige zak jes bevoordeelt men zich zonder eenige moeite. Met jarenlange sue- ceswaarborgt de goede kwaliteit dezer arti kelen. W. NEDERKOORN - - Sohaiitenstraat. Platen en Lijsten, Firma J.KÜYPËR&ZONEN, Zaadmarkt 66, Alkmaar. 'foordhollandscli Landbouwcrediet Onderlinge Hypotheekbank WONING-BUREAU N.V. Ds Fusswohl-SCHOENEN Juweeien, Bloedkoralen Kettingen Goud en Zilver, DAGELIJKS VERSCH: G. W. VAN DER VEEN, REPARATIE-INRICHTING. --JL Fabriek van Jalonzieën, Mar qui sen en Zonneschermen. Sluit abonnement voor het wasschen van ramen. Schoonmaken van ge childerde Plafonds, Huizan, Scholen, Kerken, Gestichte?, afboenen van Gevels, enz. Warenhuis. |C oisetlen B C. - ^§5, aan den West er weg, Nassaulaan en Egmonderstraat. Zaadmark! 79, Alkmaar. FEIJEÉ Payglop 22. Goudmagaziju van P. OUDES, SOEPYABLETÏEÜ SCHA P]E nstbbo, Om to knapen, verikoopen of verruilen van SOHAPEIVSTKEG. Kunsthandel te VEEKDAML Directeuren Mr. N. F. WILKENS en Dr. D. BOS. iKA. WISSE LINK, in Effecten, Alkmaar. gevestigd te Alkmaar. voor Nederland, NoorderbankAlkmaar. Fabrieken. melk en karnemelk, Alkmaarsche Jongens. Alkmaarsche Waagies. Kaasdragertjes. Boterjanhagel. Zandkoekjes. Cadettenbrood. Kenneraermoppen. 12 CENT PER ONS. BOTERWAPELTJES. 14 CENT PER ONS. Wellingtons. Juliaantjes. Zwartkopjes. Washingtons. 16 CENT PER ONS. Chocoladebatons. Noten bolletjes enz. enz. 20 CENT PER ONS. Baaketbafeker—Kok. Fnidsen C 71 Telefoon 74. - ACHTERSTRAAT B 21. - Na-.st VROOM en DBEE3MANN. - EERSTE KLAS - Accurate rggelicg. Degelijke garantie. Woensdag en Donderdag in lossing een lading STRO 3 h 11.— per IQOO POND. Naantlooze Vennootschap Alkmaarsche Directeur A. BEEK. Telefoon 187. Heeft geen ander adres dan HEUL l(Kantoor: 9 12, 2-6, 77,-9 uur) en Kennemerstraatweg45 (ABEEK). WINKELRAMEN VOLGENS OVEREENKOMST. NieuweslootB 96, nabij 't Postkantoor Onderstaande Perceelen zijn uitsluitend te bevragen aan het eerste en grootste Woning-bureau te Alkmasr. van: BAKKER GOVER8. Pr&chtsorteering KUNSTBLOEMEN, ook geschikt voor Hoedenopmaking 3ÖT, ff ./L JNT ES INT. Meatel- en Stoffentrisgf zijn. Te bevragen bij A. G. DEN BO ESTERD, Toussaintstr. 9 Directeur K. SCHOONE. MAGAZIJN TAN: Zuivel-, Tuin en Landbouwwerktuigen, Gereedschappen enz Stoomketels, Gas- en Petroleummotoren, Grasmaaimachines, Hooischudders en Harken, Zaai en Sehoffelmachines, Kunstmeststrooiers, Sacks-, Eckhard-, Mayfarths- en Melotteploegen, Dorschmachines voor stoom- paarden- en handkracht, Meelmoiens Karns, Wasch- en Wringmachines Kookketels, Bascules vanaf 10 tot 1500 Kilo, Boterkneders voor hand- en stoomkracht, Centrifuges, Sproeimachines, Gier pompen, ronde gesmeede gierbakken vanaf 600 liter inhoud. Snoeimessen, Scharen en alle kleine artikelen Volledige installaties voor Kaasfabrieken en Boerderijen. Aanbevelend, K. SCHOONE, Directeur. van uit bet Payglop, schuins over de Laat, de Ridders!raat in, naar het Ridderstraat No. 11, Alkmaar. Daar vindt men groote keuze in Juweelen, Gouden Oorijzers. Parelstenen., Kruizen en Ketti» gp, A rmbandenTrouw- en Verlovings ringen ook vele artikelen voor oud liet hoogst blijf ik betalen voor Juweeien, Bloedkoralen Kettingen, Goud en Zilver. Zondags geopend. I wanneer U meent, dat de bereiding van een smakelijke soep tijdroovend en duur is. Met kan men in zeer korten tijd en voor den billijken prijs van 5 et. per 2 borden even zoo voedzame al#, smakelijke soe pen berei den. Is het adres ZONDAGS OPEW. -o- -o- o- o l)e grootste keu e ia prijzen. Eigen passepartout eu lij sten-fabriek. Geplaatst Maatschappelijk kapitaal f 2.500.Ü00. Gestort kapitaal f 572.ÜÜO.—. RESERVE f 388.539.11. OPGERfcHT in 1890. Hypotheken 31 December 1909 f 22.452.983.95 Pandbrieven 31 1909 1 21.742.000.—. JAARLIJKSCHE ALGEMEENE VERGADE RING van AANDEELHOUDERS op Maandag 2 Mei 1910, des voormiddags half twaalf nur, ten kantore der Vennootschap te Alkmaar, Voordam C 12/13. De punten van behandeling liggen ter inzage voor Aandeelhouders te kantoren der Vennootschap te Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Leiden, 's GravenhageDelft en Rotterdamen te Amsterdam bij de Amsterdamsche Bank. De Directeur, J. F. MOENS. Gevestigd te Arnhem. Opgericht 1896. - OVERAL TB ONTBIEDEN. op Bsrjsmds Franssho Specialiteit in ,i YJ Zwarte en Gekleurde V Japonstoffen. Een uitgebreide Gekleede Costumes. collectie Mantels-Costumes, Hokken, enz. zgn door do nieuwste constructie, de Ebs- tisshe, de sterkste. Worden ia het dragen met modniiooB en kunnen gemakkelijk gerepa reerd wedden. VERKRIJGBAAR bg \m\mm11 m iiniinwnwinwMroB^^ susemBan VERGIST ZICH TE KOOF Een prachtig nieuw gebouwd REERENüUiS op £l;r mooiste standen van Alkmaar. Koopprijs 9000. Een flink ingericht WINKELHUIS, staande een der drukste standen van Alkmaar. Drie WOONHUIZEN, koopsom 1700 per perceel, worden verhuurd tegen 3 per week. Vijf BURGERWOONHUIZEN a 6800, worden verhuurd tegen 2.25 per week. UIT DE HAND TE KOOP: Door gebrek aan opvolger en te drukke bezigheden van den eigenaar een mooi ruim perceel zijnde rijwie lenzaak annex smederij, bewijzen van degelijke brood winning voorhanden. Koopsom billijk met of zonder inventaris. Uit de hand te koop door verandering van woning een degelijk ingericht burgerwoonhuis, solide gebouwd met groote schuur, voorzien van gas en water, staande Snaarmanslaan. Koopsom billijk. Een ruim PAKHUIS met WONING bij de Markt, groot 130 cA. Aanvaarding bij overeenkomst. Voor en achter uitgang gevende. TE HUUR OF TE KOOP: Een klein IIEEEENHITIS, zeer geschikt voor ren tenier, staande Nieuwpoortslaan in de onmiddellijke nabijheid der bosschen. TE HUUR: Een geheel naar de eischen des tijds ingericht BO- ENHUIS. Voorzien van vijf diverse Kamers, Keu ken en boven Zolder met Dienstboden-kamertje, op een der mooiste standen in het centrum der stad. Aan vaarding direct. Huurprijs billijk. Een groot WINKELHUIS, staande Breedstraat. Huurprijs 6.00 per week. Een perceel Liefdelaan. Huurprijs 1.25 per week. Een HEERENHUIS, staande in de van Everdin- genstraat, bevattende 6 diverse kamers, tuin met vrije steeg, gas, waterleiding en badgelegenheid. Huurprijs 375 per jaar tegen 1 Mei. Een HEERENHUIS, staande Metiusgracht, voor zien van diverse kamers, gas en waterleiding en tuin tje. Aanvaarding Mei. Huurprijs 300 per jaar. Een IIEERENHUIS, staande Spoorstraat, voorzien van diverse kamers, gas, waterleiding, keuken, enz. Aanvaarding 1 Mei. Huur 325 gulden. Een perceel Raaksje, huur 1.50 per week. Een V OONIIUIS met groote werkplaats, staande Achterstraat. Aanvaarding 1 Mei. Een schilderswerkplaats met Bovenwoning, voor alle doeleinden geschikt ook afzonderlijk te huur te bevragen bij P. Vorst, Verlengde Landstraat No. 34. Een HEERENHUIS aan den Kennemerstraatweg, voorzien van diverse kamers, keuken, gas, waterleiding, een mooi uitzicht, enz. Huurprijs billijk. Een groot PAKHUIS of WERKPLAATS, staande Doelenstraat. Huurprijs 3.per week. Aanvaarding direct. Een mooie BOVENWONING, aan den Kennemer straatweg. Huurprijs billijk. Een PERCEEL Nieuwstraat, huurprijs 1.90 per week. Een BURGERWOONHUIS, staande Nieuwpoorts laan. Huurprijs 2.50 per week. Een IIEERENHUIS, staande Toussaintstraat, be neden 2 kamers en suite, boven 2 ruime kamers en flinke zolder, voorzien van Gas en Waterleiding, mooie tuin. Huurprijs billijk. Aanvaarding bij overeen komst. Een BERGERWOONHUIS, staande Stationstraat. Huurprijs J 3.00 per week. C. OUDES Üederlandsche Hypotheekbank «n uitgifte der 4 pet. Pandbrieven 100 0j0. Hypotheekrente van&f 4XU 0/o. Inlichtingen te fc-t komen bg Da DIRECTIE bericht, dat de COUPONS der 31/2 pet en 4 pCt. pandbrieven m«t uitkeering, vervallende 1 Msi 1910 vanaf dien dag betaalbaar zijn o.a. bij de Dj prijs der 4 0/0 Pandbrieven met uitkeering ia 98i/a o/0 Arnhem, 20 April 1910, DE DIRECTIE. IEMAND, geregeld wekelgka 50 Edammertjes kuanende gebruiken, vraagt daarvoor prijsopgaaf van da bsste tot de minata noerten. Brieven motto „Edammer" aan bureau deaer courant. Ds COMMIS8IE van BESTUUR over het PROVIN CIAAL GESTICHT „DUIN EN BOSCH" te Caatricm, «al op Dinsdag 26 April 1910, des namiddags ten 1 ure in het Gesticht voornoemd, aanbesteden de levering van ten feehoeve van genoemd gesticht orer het tijd?ak v&n 1 Mei 1910 tot 30 April 1911. Da vosrwtarden van aanbesteding en nadere inlich tingen zijn te bekomen ten kantore van genoemd ge sticht, eiken werkdag van 9—12 uur v.m. en 2 tot 5 uur n m. De icrchrij ungsliljetten moeten op zegel ges.hreven en behoorlijk verzegeld, postvrg «óór Maandag 25 April 'a avonds 9 uur sgn ingeleverd aan het Gesticht te Castrieum, btoomdr. van Hcrms. Coster Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4