w~w m het BOUWLAND, Karnemelk met Kort „DE BONTE KOE Langestraat. M DAMES- HEEREN- 611 KINDERSCHOENEN, N.V. m jfSL. wé. m Bloembollenveiling te Heiloo, Stoornbootdienst „ALKMAAR PACKET ill m m M" W BINNENLAN D. STADS NIÉUWS Woensdag 27 April 1910, P. de Jager Czn., J. J. Yah! eo A. Klaassa Jr. te Heiloo, enkele en dubbele Tulpen, Nar cissen, Crocussen ADVERTENT I EN. Spoed te huur1 Bespraakt Steeds voorradig ie Lokaal „DILIGENTIA". Liefdadigheids-Uitvoering „Alkmaarsch Tooneel-Ensemble", ÜVE'ALTilET, VORSTENPLICHT, De Gruweldaden van Fieberman, Buitengewone aanbieding] afgelezen Tijdschriften bij de N.V. Boek- en Handelsdrakkerij voorheen HERMs. COSTER ZOON, Salonbooten met glasbeschutting aan dek. uit de Stoomzuivelfabriek van MAREES ZOON, Beverwijk. ALLEEN VERKOOP weer Alkmaar in Neemt proef en gij blijft er bij. Zaad markt 79, Alkmaar. ÜK yM -m. wm y/' m m... i aanvangende des morgens 9 uur precies, op den tnin van IJ. BLOKKER, door de Directeuren Groote en sterke partijen Betaaldag 15 November 1910. Deze veiling heeft dus NIET plaats op 29 April, zooals in een vorig nnni- mer van dit blad was aangekondigd. HOUTTÏL ALKMAAR de nieuwste soorten Ruime keuze lage prijzen Het steeds toenemend debiet waarborgt d e soliditeit. op ZONDAG 24 APRIL 1910. NA AFX.OOF» BAL. VAN Telef. No 3. Voordam C 9. LANGS DE ZAAN. Vrss ALICjMAAH 6 II E8 -2.38 sur Vara AMSTERDAM 8.30 9.S0 -- 2.15 Goederenvervoer snel en goedkoop. Van Zaandam naar Haarlem 8.15 12.15 Van Haarlem naar Zaandam 10 15 2.15 6 nar. 4.15 6.15 uur. uur. Onder Controle van het Laboratorium van Dr. F. BASENAU, Amsterdam. (geheel voor gebruik gereed) Directeur K. SCHOONE. MAGAZIJN VAN: Zuivel-, Tuin en Landbouwwerktuigen, Gereedschappen enz Stoomketels, Gas- en Petrol eummotoren, Grasmaaimachines, Hooischudders en Harken, Zaai en Schoffelmachines, Kunstmeststrooiers, Sacks-, Eckhard-, M&yfarths- en Melotteploegen, Dorschmachines voor stoom- paarden- en handkracht, Meelmolens Karns, Wasch- en Wringmachines, Kookketels, Bascules vanaf 10 tot 1500 Kilo, Boterkneders voor hand- en stoomkracht, Centrifuges, Sproeimachmes, Gierpompen, ronde gesmeede gierbakken vanaf 600 liter inhoud, Snoeimessen, Scharen en alle kleine artikelen. Volledige installaties voor Kaasfabrieken en Boerderijen. Aanbevelend, K. SCHOONE, Directeur. WitZwart 28—49 44-GO 1843 39 48 19—14 48 20 27—21 26 17 22 11 Nu kan zwart op twee manieren slaan. Op 50 17 volgt direct verlies, dus zwart slaat 50 22. 50 22 14—40 6 17 104 en nu zegt het Fransehe damtijdschrift, dat zwart verloren is, want op 2250 volgt 3228 en op 2236 volgt 3227, en dat zou waar zijn als zwart niet spelen kon 1218 in plaats van 2250 of 2236. Nu is de partij remise door 3228 en 4 6. Het volgende probleem is van onzen bekenden com ponist S. Homan. Alhoewel wij niet gaarne meer dan één dam in een probleem zien voor zwart, maken wij gaarne een uitzondering voor het volgend stukje werk. Probleem 75 van S. HOMAN, Wijde-Wormer. 1 ~W s mm. 'MM. ,77?%: mJteïN Zwart: 7-schijven op 3, 6, 9, 10, 14, 20, 25 en twee dammen op 13 en 21. Wit: 11 schijven op 18, 22, 32, 34, 35, 36) 37, 39, 40, 42, 48. Oplossingen vóór 29 April bureau van dit blad. EINDSPEL. Hoe wint wit het volgende eindspel? Zwart 1 schijf op 30. Wit3 schijven op 23, 33, 48. GEMENGD NIEUWS. UIT HARENKARSPEL. In de gister gehouden raadsvergadering waren te genwoordig alle leden. De voorzitter, de heer Burger, opende de vergade ring, waarna lezing volgde der notulen van de vorige vergadering, die werden goedgekeurd. Verschillende mededeelingen werden voor kennisge ving aangenomen. Goedgekeurd werd de door B. en W. aan den be noemden opzichter over de begraafplaats gedane toe zegging om de benoodigde gereedschappen van ge meentewege te verstrekken. Gelezen werd een schrijven van de Commissie voor de Westfriesche Waterleiding, houdende verzoek aan den Raad om zich in beginsel voor het plan te verkla ren en een afgevaardigde te benoemen in het comité. Aan dat verzoek werd voldaan, terwijl de voorzitter tot afgevaardigde gekozen werd. Het voorstel van den heer Zut in de vorige verga dering gedaan, om aan de verlichtingscommissie te Dirkshorn twee gemeentelantaams voor 20 af te staan, en de betaling te stellen op acht jaarlijksche termijnen van 2.50, waarover toen de stemmen staakten, werd nu weder in stemming gebracht en met 4 stemmen (die van de heeren Bijpost, Zut, Weel en de voorzitter) aangenomen. Voor het geven van herhalingsonderwijs aan meis jes in den aanstaanden zomer werden benoemd de hoofden der scholen en de onderwijzeressen. Tot vroedvrouw werd met algemeene stemmen b noemd mej. Visser-van der Woude te Groningen. Aan de benoeming ging vooraf de bespreking van de vraag waar de vroedvrouw zal wonen, als gevol waarvan aan B. en W. opdracht werd gegeven die zaak nader te overwegen en in de volgende vërgade ring een voorstel daaromtrent te doen. Daarna volgde de benoeming van stembureaux voor de aanstaande Statenverkiezing. Distriet IVoorzitter de burgemeester, leden de heeren Bijpost en Slot, 4e lid J. Weel, plaatsvèrvan ger .T. Dam. Distriet II: Voorzitter de heer Zut, leden Bakker en Borst, 4e lid .T. Ivrabman, plaatsvervanger L. Bleeksma. Concept besluiten tot af- en overschrijving en beta ling uit den post voor onvoorziene uitgaven dienst 1909 werden aangenomen. Bij de rondvraag vroeg de heer Slot hoe liét stond met het toezicht op de bemaling- en de Zondagswet. De voorzitter zeide te zullen onderzoeken in hoever die Wet in deze gemeente wordt overtreden, en be loofde gaarne te willen medewerken tot handhaving van die Wet. Daarna sluiting der openbare vergadering. DE NEUTRALITEITRKWESTIE DEBAT. De heer A u k c s begon met er op te wijzen, dat zijn open brief in de Alkmaarsche Courant niet het gevolg was van z'n vrijzinnig-democraat zijn, hoowc hij het standpunt door het hoofdbestuur der vrijz.dem. in dezen ingenomen, volkomen kan onderschrijven, maar is toe te schrijven aan z'n onderwijzer-zijn, aan dn liefde, welke hij voor de openbare school gevoelt'. En dan meende hij, dat waar de lieer Vliegen had gezegd dat uit zijn schrijven weinig vertrouwen in zijn beginsel blijkt, hij den heer Vliegen dit compliment kon teruggeven, immers de sociaal-democraten zouden wel scholen kunnen oprichten, maar ze doen het, gelijk de heer VI. zeide, niet omdat het geenszins vast staat dat de soc.-dem. opgevoede jeugd sociaal-democraten zullen worden. Voorts had het debater eenigszins verwonderd een uitnoodiging tot het bijwonen van deze vergadering ontvangen te hebben van beide afdeelingen, terwijl de voorafgaande correspondentie steeds is gevoerd met- de afdeeling van de S. D. A. P., niet met de afdeeling van den Bond. De. heer Vliegen betreurde het bestaan van het bij zonder onderwijs dat, gelijk hij betoogde, niet verbe ten! is en waarmee veel geld vermorst wordt. Maar op 't S. D. A. P.-congres in 1902 werd een motie aan genomen, waarin werd verklaard, dat de bijzondere school uit de rijkskas gesubsidieerd moet worden, in dien de waarborgen voor goed onderwijs er zijn. Dat klopt dus niet heel best. Overigens wilde debater uitschakelen alles wat over het kerkelijk onderwijs is gezegd, waarvan ook hij het bestaan betreurt, doch dat met deze zaak niets te ma ken heeft. Was de S. D. A. P. echter van de beteeke nis van het bijzonder onderwijs zóó overtuigd, dan zouden ze pal moeten staan voor het openbaar onder wijs, zooals het op het oogenblik is, en daaraan niet een duw moeten geven zoo groot als het van kerkelijke zijde niet heeft gehad (applaus). De heer Aukes vroeg beleefd niet te applaudisseeren, daar hij g&en voetballer was, die aanmoediging noodig heeft. Vervolgens wilde hij het geschie. 'enis onderwijs, dat de hoer Ossen dorp had behandeld, Gespreken. Als hij het in de school had over de réfugé's, dan zou hij dit onderwerp op dezelfde wijze behandelen als de heer O., maar er aan toevoegen, dat de vrijheid in ons land een gevolg was van den strijd, die werd aangevoerd door den eersten Oranjevorst en dat zou zijn een gewone aankweeking van liefde voor het Oranjehuis. In de rede, door den heer Ossendorp te Leiden gehouden, welker agitatorisch karakter zoo veel ontstemming heeft gewekt, sprak hij in veronderstellenden zin over de daden van het Oranjevorst en zeide hij dat men den kinderen geen nationale liederen wilde leeren, waar van de tekst niet- door hen begrepen kon worden. In het manifest aan het Nederlandsche volk heeft men echter zich veel voorzichtiger uitgedrukt. Debater ge loofde, dat er geen paedadogische, maar een politieke reden aan de kwestie ten grondslag ligt. Wat is de openbare school? De school, door staat of gemeente in het leven geroepen, toegankelijk voor kinderen zon der onderscheid van godsdienstige gezindheid, waar moet worden aangebracht nuttige kennis, waar de ver standelijke vermogens worden ontwikkeld en waar op geleid wordt tot christelijke en maatschappelijke deug den. Er wordt dus gesproken van eerbiediging van de overtuiging van andersdenkenden op godsdienstig gebied. Dat is niet 'iets van paedagogischen aard, want in de wet staat vermeld dat het godsdienstonder wijs moet worden gegeven door godsdienstleeraren, zoodat de wetgever verklaart, dat de kinderen da4 on derwijs wel kunnen begrijpen, maar van meening is dat de onderwijzer zich van het geven van dit onder wijs moet onthouden. Bij die neutraliteit op godsdienstig gebied wordt thans gehaald de neutraliteit op staatkundig gebied' De heer Vliegen heeft wel een aantal godsdienstige dogma's opgenoemd, maar niet gezegd, wat. men onder politieke dogma's verstaat. De politieke neutraliteit wordt samengekoppeld aan een paedagogisch begin sel. Dit is echter een zaak van zeer subjectieven aard, want er is meer dan één stelsel van paedagogie. De heer Ossendorp heeft een regel uit een stelsel gehaald, in verband staande met de richting van het intellec tualisme, voorgestaan door Johann Friedrich Herbart, die op den voorgrond stelde zielkunde en ethiek, begon met aan te nemen dat het voorstellen bij een kind het begin was van alle geestelijke werkzaamheid en verder aannam, dat men moet zorgen dat het kind een geheel geslotengedachtenreeks krijgt, omdat dan liet karak ter dan van zelf gevormd zal worden. Dit nu is in de wet neer gelegd (ontwikkeling van de verstandige vermogens). De heer Ossendorp heeft zelf verkon digd, dat wanneer er een enkele keer tegen gezondigd werd, dit niet zoo erg- was. Andere paedagogen staan echter een ander stelsel voor, het volontarisme. De Zweedsche psychologe Ellen Key toont zich m haar standaardwerk, de Eeuw van het kind een warm voorstandster hiervan. Zij acht 't bijv. groote dwaas heid dat men bij het zoeken van kinderboeken dezulken neemt, welke met het bevattingsvermogen van het kind overeenkomen. Zij wil de kinderen groot-men- schen-lectuur geven. Laat zegt zij een kind zich verdiepen in de Faust, het zal er een levensindruk uit halen, zij het ook, dat deze een andere is, dan die, welke wordt verkregen indien het boek op 20, 30, 40- jarigen leeftijd wordt gelezen. Wanneer ook dat een stelsel kan zijn, dan toonde debater hiermee aan, dat het Ossendorpsche stelsel volstrekt niet door alle psy chologen wordt voorgestaan. Zoo is dan ook de praktijk van het onderwijs niet in overeenstemming met de leerVan Ossendorp. In December van het vorige jaar werd op initiatief van den Bond van Nederlandsche onderwijzers hierterste- de een St. Nicolaasfeëst gehouden, waarbij 3 bondsle den in de commissie zaten, of eigenlijk 2, want de derde werd eerst later lid van den bond, terwijl de voorzitter van de afdeeling tevens voorzitter van de commissie was. Er werd geen enkel bezwaar geuit, hoewel men kinderen van zes jaar versjes leerde di in alle opzichten boven hun bevattingsvermogen gin gen (Zie g-inds komt de stoomboot uit Spanje enz.) 4'® c?° •i°n8'ens in deze dagen met een flesch „kikker- rit in de school komen dan zal geen onderwijzer het in zijn hoofd krijgen, te zeggen: die flesch hoort hier niet, want ik kan jullie het levensbeginsel van een kik ker niet verklaren. Bij het zuiver leeren schrijven moet men enkele taalkundige begrijpen aanbrengen, maar deze worden pasklaar gemaakt, zijn niet de zelf :1e als de begrippen, die wij hebben (vandaar dat een kind kan vragen of rusten wel een werkwoord is). De onderwijzer moet veel tact hebben bij de keuze van leerstof en ook tact om het kind het geleerde eigen te doen worden, maar hij dient voorts liefde te bezitten en die kan hij het best bewijzen door mot het- kind mee te leven, diens Vreugde en diens leed tut het zijne te maken. Als een kind blij is, omxb - moeder jarig is, zou de onderwijzeres, die zelf droeve levenser varing heeft, het dan niet van zich afstooten als zij geen belangstelling toonde in die vreugde? Als een kind blij is omdat haar zuster de bruid is, moet dan de onderwijzer de vreugde temperen omdat hij er niet zoo zeker van is, dat de nieuwe levensstaat van die zuster een gelukkige zal zijn? Van het gezin overgaande op de maatschappij zeide debater, dat de groote men- schen in de geboorte van het prinsesje een reden tot vreugde vonden, die door hen beredeneerd kon worden, omdat zij overtuigd zijn, dat het voortbestaan van het huis van Oranje een geluk is in verband met binnen en buitonlandsche verhouding'en. Op veel grooter schaal, dan do S. D. A. P. wellicht Vermoed en ge- wenscht had, werd er feest gevierd, de kinderen, le vend in de maatschappij, hebben niet veel aan die fees ten en daarom werd er een feest- voor hen georgani seerd, dat blijdschap bracht in de school. Mocht nu een douche daaraan gegeven worden, of moest de on- lerwijzer do feestvreugde leiden? Debater is vóór het laatste. De spreker had een voorbeeld gegeven hoe het in Amsterdam in een dergelijk geval gaat. debater wil de even zeggen, hoe het hier is gegaan. Toen het prin sesje^ geboren was, riepen de leden der commissie, wel ke zich met de geheele organisatie had belast, afge vaardigden van het geheele onderwijzerskorps bijeen en op die vergadering werd vastgesteld welke liederen er gezongen en in de school geleerd zouden worden. De onderwijzers hadden zelf de beslissing over de vraag ot dt liederen al of niet te moeiclijk waren en in onze stad, debater is or trotsch op, heeft geen enkele onder wijzer bezwaar gehad, ieder was met de kinderen ver heugd en heeft zich bereid verklaard nationale liede ren te leeren, hetgeen een bewijs is van hoog plichtsge voel als onderwijzer en als opvoeder der jeugd Hiei werd het debat onderbroken doof een briefje van den voorzitter waarin, gelijk wij gisteren reeds meldden, werd medegedeeld, dat de vergadering met het oog op den beschikbaren tijd Vrijdag a. s. zou worden 'voortgezet. In verband hiermede zeide de heei Aukes dat hij tot dusverre in alle opzichten had voldaan aan wat van hem gevraagd was, maar niet meer zou komen op een volgende vergadering. Zijn betoog voortzettende deelde hij mede dat de liederen, die waren vastgesteld, ook werden gezongen. In de redeOssendorp werd gezegd dat men „zelfs" geen bezwaar had om het Wilhelmus te laten zingen. Welnu, het oude Wilhelmus is hier niet gezongen, maar de nieuwe, eenvoudiger, gemakkelijker te begrij pen woorden. Spreker is echter heilig overtuigd, dat wannec een mooi couplet als het „Mijn schild en mijn betrouwen" door de onderwijzers was geleerd door de omstandigheden waaronder en de tijd waarin dit ge schiedde het kind een indruk zou krijgen, welke zoo lang zou blijven, dat het 't wezenlijk mooie later wel zou hebbeu begrepen Hierna kwam het incident, Veroorzaakt door de bei de andere debaters, waarna de heer Aukes verder gaande, er op wees dat de neutraliteitskwestie ook nog een politieken kant heeft. De zaak zit zoo. In het sc,c.-dem. program worden enkele eischen aan het on derwijs gesteld. De soc.-dem. onderwijzersvereeniging besloot, onder voorzitterschap van den heer Ossendorp aanhangig te maken een nadere regeling van het onderwijs in het program der S. D. A. P. en stelde een motie voor, waarin o.m. werd gezegd, dat slechts zulk een onder wijs goed kan genoemd worden, dat vrij is van staat kundige en godsdienstige dogma's, dat het congres der S. D. O. V. het de plicht der Nederlandsche sociaal democratie achtte te ijveren tegen de vrije scholen, en dat geen subsidie mag worden verleend aan scholen met kerkelijke en godsdienstige doeleinden opgericht. Toen had men de poppen aan het dansen. De groote figuren als Tak en Troelstra bestreden het voorstel, noemden het Russisch, de heer Vliegen verdedigde het ijverig. Het Groningsche congres besliste echter dat de bijzondere school gesubsidieerd mag worden en in verband hiermede werd uit het strijdprogram der S. D. O. V. gelicht het punt verplichte staatsschool, neu traal in godsdienstig en politiejj opzicht. De S. D. O. V. werd ontbonden en nu werd in de afdeeling Rotter dam van den Bond van Ned. Onderwijzers voorgesteld dat de bond meer dan tot dusverre zou ijveren voor d e openbare school, zooals die tegenwoordig is. Evenwel werd dit voorstel aldus gewijzigd, dat de Bond zou ijveren voor onderwijs, vrij van godsdienstige en poli tieke dogma's. Dezelfde personen, die de kwestie dus eerst in de S. D. A. P. gebracht hebben, hebben haar in den Bond van Onderwijzers gebracht én zondèr dat er veel over gesproken werd, werd zij neergelegd in het Bondsprogram. Hier werd het betoog van den heer Aukes afgebro ken door de waarschuwing van een politieagent dat het twaalf uur was en sloot de voorzitter in der haast de vergadering. op van: en verdere bijgewassen, waaronder de tegenwoordig seer gezochte handelsmerken. P. J. C. VAN TOORNENBUBGH, Notaris te Alkmaar. gelfgen sndar Warmenhu;z»n, greet 2.J5 ef 90 snees, ook bg gedeelten in 4 of 5 akkers. Da noordelijke is grot t* 22 en vervolgens 20-2141-16 sneas. Tot Kerai- tgd a.s bg aanvaarding van den huur, moet de betaling sreïchiedsn of seiiada borgstelling. Te bevragen bij J. LIND. Ilnighrouweratraat 12, Alkmaar. Gevraagd ala Colporteur, na een maand op prosf, v*st salaris, heoge provisie, reis- en verblijfkosten. Pr. Br. met ofgiaf van leeftgd, werkkring enz.,letter W 161, Bureau van dit Blad. ten behoeve van een Aikmaarssh gezin, door het Leider de Heer II 8JORR8, Opvoering van Drama in één bedrjjf van Audré Theuriet. Tooneelspel in één bedrijf van Nestor die Thiere. Blgspel in één bedrijf van J. Spejjer Klerk. Entrée 30 cent plus bel. Plaatsbespreken 10 et. sx''ra. Sluiting der zaal 9 uur. Atnvacg 8 uur. AF TE GEVEN ZIJN: GIDS, jaargang 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 a 1.— EIGEN HAARD, jaargang 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, a 1.—. ELSEV1ERS MAANDSCHRIFT, jaargang 1902, 1903, 1906, 1907, 1908, 1909 a 1.— NEDERLAND, jaargang 1906, 1907, 1908 a 1.—. ONZE EEUW, jaargang 1906, 1907 k 1. TIJDSPIEGEL, jaargang 1907, 1908 a 1. NORD UND SUD, jaargang 1906, 1907 a 1.25. HUM. ALBUM, jaargang 1906, 1907 0.50. ILLUSTRATION, jaargang 1900, 1901, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, k 2.—. REVUE DES DEUX MONDES, jaargang 1900, 1901, 1906 a 2.50. TOUR DU MONDE, jaargang 1906, 1907 1.- PUNCH, jaargang 1901, 1903, 1907, 1908 a 1.—. GRAPHIC, jaargang 1906 a 2. LONDON NEWS, jaargang 1900, 1902, 1906, 1907, 1908 a 2.—. STRAND MAOAZIN, jaargang 1908 a 1.50. ILLUSTRTRTE ZEITUNG, jaargang 1901, 1903, 1906 k 2.—. TIBER LAND UND MEER, jaargang 1903, 1904, 1906, 1907, 1908 2.—. FLIEGENDE BLiiTTER, jaargang 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 a 1.—. GARTENLAUBE, jaargang 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 a 1.—. ft

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 10