STA 1> SN I Et) WH. Laatste Berichten. M A R kTÉ E R rCHTEB. ALKMAAR22 April. Fabriekakaas klein» f 82 50' f Boerenkaas, kleine f 83,—, Commissie f 32.—» Middelbare f 3£5 Aangeveerd 239 at. weg. 129217 K.Q- ALKMAAR, 23 April, Aangevoerd 7 paarden f 50 a 500, 108 koeien en ossen f 65 a 270, vette kalveren f a per Kg. a ct., 160 nuchtere id. f 6» a 20, 365 magere schapen f 18 a 81,vette scha pen f a 9 lammeren f 8 a 10, vette varkens a ct. per Kg., 62 magere varkens f 20 a 32, 126 biggen, 10 w., f 12.— a 18,—, 10 bokken en geiten f 3,— a 12.—, 15 kleine bokjes f 0.50 a f 1.50. 4410 kop boter, hoogste f 0,675 middelste 0.60, laagste f 0.55 per kop. Eieren f 3.25 a 3.75 per 100 stuks, eenden dito f 3 75 Vindt het jonge diertje gelegenheid van het erf af den stal binnen te komen, dan begeeft het zich aan stonds en steeds naar dezelfde koe, die het diertje ge willig' laat zuigen. Alhier zal, öf aan den Basseweg of aan den Mid denweg een bijzondere Christelijke school verrijzen. UIT OUDE-NIEDORP. Vrijdagavond vergaderde de vereeniging voor straat verlichting te -Iniedorperverlaat in het lokaal van den heer A. Mijts, aldaar. Tegenwoordig waren 2 leden met het bestuur. Nadat de voorzitter, de heer P. Agenaat, de verga dering had geopend, en de notulen door den heer A. Mijts, als secretaris, waren gelezen, welke onveranderd werden goedgekeurd, kwam aan de orde de rekening over het al'geloopen jaar. Genoemde rekening werd 11a onderzoek goedgekeurd met een nadeelig saldo, groot 4.01. Ontvangen was 65.50, uitgegeven was 70.41. De regeling van de aanbesteding enz. van het lan- taarnopsteken, werd aan het bestuur overgelaten. Niets nieer te verhandelen zijnde, werd de vergade ring gesloten. UTT EGMOND AAN DEN HOEF. Gisteravond vergaderde in het café van den heer B. Bult de jongelingschap van ons dorp, teneinde te be raadslagen over plannen voor het a.s. Burgemeesters- feest. Alle aanwezigen verklaarden zich bereid, deel te nemen aan den te houden optocht. Vervolgens werd er een commissie van vijf personen gekozen, bestaande uit de heeren: W. Hopman, O. dé Ruiter, L. Pepping, C. Duinmeijer en C. Braak, die lijsten zullen laten eirculeeren en de verdere werk zaamheden, als het oprichten van eerebogen, op zich zal nemen. UIT .HARENKARSPEL. Bij den Oemeenteraad is door een der leden een voorstel ingediend, om eene verordening vast te stel len, waarbij bepaald wordt, dat te Kalverdijk in deze gemeente door B. en W. niet meer dan één vergunning mag worden verleend tot verkoop van sterken cfrank in het klein. Dit voorstel zal in de vergadering van 27 dezer in behandeling komen. UIT BERGEN. De uren van openstelling van het post- en telegraaf kantoor alhier zijn met ingang van 1 Mei geregeld als volgt Op werkd. van 15 Juni tot en met 15 Sept. 8 v.m. 7'/2 n.m., 16 Sept. tot en met 14 Juni 81, 24, 67l/'a- Op zon- en feestd.89, 1—2. („St.-Ct.") UIT AKERSLOOT. Zaterdagavond, 30 April, geven de Zangvereeniging, Het Fanfarecorps en de Tooneelvereeniging alhier een gecombineerden avond, welke gratis toegankelijk is. In den loop van den avond zal er een collecte Ter Wil le van het Kind gehouden worden. VERKIEZING PROVINCIALE STATEN. De U.-K. Centrale Kiesvereeniging voor de Provin ciale Staten in het kiesdistrict Alkmaar, stelde met algemeene stemmen tot candidaat het aftredende lid den heer jhr. mr. H. Gevers (chr.-hist.) te Heemskerk. KORTE BERICHTEN. De Ned. Centrale Vereeniging tot bestrijding van tuberculose, heeft bij één Haagsche firma 375.000 Julianabloempjes verkocht. De heer Serrurier heeft het wethouderschap van financiën en bedrijven van Amsterdam aanvaard. Te Jislum zag dezer dagen een moeder dat de haan haar tweejarig kind op het hoofd zat en met de sporen sloeg. Zeer verwond) werd het meisje opgeno men, zoodnt zelfs geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Donderdag ontplofte ten huize van dr. Hudleston Sluter, te Kerkdriel, de acetyleen-gashouder. De dok ter en een der werklieden werden eenige meters wegge slingerd, doch bekwamen geen verder letsel dan aan hun kleeren. De koperslager werd vrij ernstig over zijn geheele lichaam gewond. Groote stukken ijzer vlogen door het dak tot op grooten afstand. Te 's-TIertogenbosch is gearresteerd een gepen- sionneerd Indisch militair, die zich bij een bank had vervoegd, met oen valsche attestatie de vita, op naam gesteld van een zekeren Rit ter, uit Heusden, eu voor zien van een valsche bandteekening van den burge meester Iloncoop. De bankhouder schoot op het zeggen, dat het kan toor van den betaalmeester gesloten was, daarop ne gentig gulden voor. Bij zijn arrestatie had S. nog slechts twee gulden van de hem verstrekte som bij zich. 't NUT. in de gisteravond gehouden leden-vergadering van het departement Alkmaar van de maatschappij tot \ut van t Algemeen, werden tot afgevaardigden naar de algemeene leden-vergadering benoemd de heeren P. J. C. van Toornenburgh en J. A. Verkuyl, en tot plaatsvervangers de heeren dr. L. M. van den Berg en mr. P. A. Offers. 'l ot bestuurslid van het departement werd benoemd de heer kapt. J. R. van der Moer, tot- lid van het be stuur der Hulpbank de heer W. II. J. Helling, der Volksbibliotheek dr. D. M. Kooij en P. A. de Lange. De begrooting van het departement werd goedge keurd met een eindbedrag- van 1015, die van de Toynbee-vereenig'ing met een bedrag van 125, die van de Leesbibliotheek met 215, van de Hulpbank met 270. Goedgekeurd werd ook een voorgestelde wijziging van bet reglement van de Spaarbank. De heer Verkuijl bracht aan het eind der vergade ring onder applaus een woord van hulde voor de wijze waarop -Ie afgetreden voorzitter clp G. H. Nugteren het praesidium eenige jaren heeft waargenomen. In de daarna gehouden bestuursvergadering werd tot voorzitter benoemd de heer J. A. Verkuijl en in diens plaats tot onder-voorzitter de heer P. J. O. van Toornenburgh. •jDE VEREENIGDE ZANGERS." Blijkens het officieel rapport van de jury voor het nationaal concours te Bussum, waar „De Vereenigde Zangers' j.l. Zondag moest optreden tegen Haarlem's Zanglust, directeur de heer N. H. Andi-iessen, welke vereeniging in de eerste afdeeling mannenkoren den 2den prijs behaalde, stond „De Vereenigde Zangers" 45 punten hooger dan „Haarlem's Zanggenot". Beide vereenigingen zongen Psalm 83, compositie van den heer N. H. Andriessen zelf. 50-JARIG JUBILEUM. Den Men April 1910 zal Willem Vasbinder, tasch- man bij het roode veem, dén dag herdenken dat hij 50 jaren aan de kaasmarkt alhier werkzaam is. Den 24en April 1860 werd hij benoemd tot noodhulp- kaasdrager, op 17 Maart 1873 aangesteld tot vast man bekleedt hij sedert 2 November 1888 de betrekking van taselnnan, tot groote tevredenheid van zijn supé rieuren en kameraden. Deze dag zal dan ook zeker niet onopgemerkt voor hem voorbij gaan en dat hij nog vele jaren zijn diensten aan de kaasmarkt mag verleenen is zeker de wensch van allen, die met hem in die betrekking in aanraking komen. VERDIEND LOON. Door den plantsoenwachter Schumer zijn hedenmor gen een tiental vioolplanten in beslag genomen, welke door een jongen uit een bloemperk, staande in den Middenhout, waren weggenomen en aan een ingeze tene dezer gemeente waren vei-kocht. Van bedoeld feit is proces-verbaal opgemaakt. MEIFEEST A. B. B. De Alkmaarsche Bestuurdersboncl zal Zondag 1 Mei een openbare vergadering houden, in het lokaal Dili- gentia, des middags te 2 uur, waar als spreker zal op treden de .heer K. ter Laan, lid der Tweede Kamer van de Staten Generaal. Voor het avondfeest treedt de heer C. Thomassen als spreker op en zullen er door de „Stem des Volks" eenige strijdliederen worden gezongen, terwijl de Ge- heel-Onthouders-Club een tooneelstukje zal opvoeren, getiteld „Een Recept", door Inte Onsman. KRACHT EN VLUGHEID, Gisteravond kwamen de dames- en heeren-leden van de turnclüb „Kracht en Vlugheid" bijeen in het café „de Nachtegaal" van den heer van der Sleesen, om te genwoordig te zijn bij het aanbieden van het eerelid maatschap aan dr. L. M. van den Berg, ex-president dor heeren-afdeeling. De nieuwe president, de heer A. Burger, opende deze buitengewone vergadering- niet een woord van welkom, tevens mededeelende, dat- het bestuur gemeend had, dr. van den Berg, die zoo lang president is geweest en zooveel voor de club go- daan heeft, niet als gewoon bestuurslid in zijn midden te kunnen zien, en hem daarom een bijzondere onder scheiding aan te moeten bieden. Bij mo nde van den eere-voorzit ter van „Kracht en Vlugheid," den heer H. Bossert ITz., werd den schei denden president het eerelidmaatschap, vergezeld gaande van een keurig insigne, aangeboden. De heer Van den Berg dankte de club voor de hem toegekende onderscheiding en sprak achtereenvolgens de heeren-leden, de dames-leden en den directeur, den heer J. A. van Middendorp, wien hij toewenschte nog vele jaren directeur van de club te mogen blijven, toe. Vervolgens werd de eerewijn aangeboden en maak ten velen gebruik van de gelegenheid om den schei denden president een woord van erkentelijkheid en dank voor de vele1 door hem bewezen diensten tijdens zijn achtjarig voorzitterschap, toe te spreken. DE ATHLETI.SCHE WEDSTRIJDEN. De wedstrijden 'zullen wegens het uitgebreide pro gramma, morgen om 1 uur precies een aanvang ne men. Om kwart voor vieren ongeveer zullen de Alcmaria- adspiranten een korten wedstrijd spelen tegen Rood- Wit, eveneens uit Alkmaar. Het is 'n aardig idee van de regelingscommissie, om nu het einde van het voet balseizoen daar is, ook eens aan de voetballiefhebbers van Alkmaar te toonen, hetgeen de toekomst van Alc- maria presteert. En dat het spel van dè adspiranten onder huns gelijken uitstekend is, bewijzen de uitsla gen van de door hen gespeelde wedstrijden in dit sei zoen, die tot resultaat hebben 52 goals vóór en 0 tgen. Te ongeveer 5 uur zullen de wedstrijden besloten worden door estafetteloop tusschen de vereenigingen 1 urnlust," „De Halter," „Holland" en „Alcmaria ictrix," welke laatste buiten mededinging medeloopt. DE TWEE NIEUWE BRUGGEN. Hi t lang verwachte voorstel in zake de twee nieu we bruggen is verschenen. B. en W. geven den raad in overweging- over te gaan tot het doen maken van een nieuwe Heiloërbrug en een nieuwe brug tegenover de Emmastraat, overeenkomstig de voorstellen van den directeur van gemeentewerken, waarvan de kosten het bedrag van 25000 niet zullen overschrijden. Het is dc bedoeling van de commissie van bijstand, dat de levering- van het betonijzerwerk voor beide bruggen zal worden opgedragen aan de laagste inschrijf ster, de Nederlandsche Maatschappij van Monnierwerken „dc Ainstel," te Amsterdam. Voorts geeft de Com missie in overweging om de Heiloërbrug te doen voor zien van eene nieuwe ijzeren leuning in oud-holland- schen trant (als op de Bergerbrug) en om de palen welke thans op die brug worden aangetroffen en niet meer in voldoend aantal aanwezig zijn voor de Heiloër brug, te plaatsen op de nieuwe brug tegenover de Em mastraat. B. en W. maken het advies der Commissie gaarne tot het hunne. TIET MAKEN VAN OVERDEKTE SPEELPLAAT- REX BIJ EENIGE GEMEENTESCHOLEN. B. en W. stellen den Raad voor hen teAnachtigen tot het doen maken van overdekte speelplaatsen bij de le, oe, 3e en 4e gemeenteschool, waarvan de gezamenlijke kosten zijn geraamd op 4059. STALUITBREÏDING ENZ. GEMEENTE- REINIGING. Voorts stellen B. en W. den Raad voor hen ook te machtigen tot het doen bouwen van een paardenstal met bovenwoning en hooiberg-plaats op het meest zui delijk gelegen stuk van het perceel Sectie F. nr. 588, volgens overgelegd plan, waarvan de kosten zijn ge raamd op 7740. AANBESTEDING, Bij de aanbesteding van hat amoveeren van een pakhuis ratt bovenwoning veer den heer G. Diepen aan den ZjJam was ingeschreven door de heeren Bur gering en Bruin voor f 4657, U. Louw f 4297, Ohdam f 4*280, Dorregeeat f4140, Zuurbier f4085, Apeldoorn f 4000 en Fd. Munk f 3495. Het wrrk ;s arn dan iaagsten inschrijver gegund. VOORDBACHTEN-AVOND. Voer dan Jrotsten nut£**ond in dit seizoen zgn ui'- gencodigd de beer en mevrouw Temoog Ajèl—Haspels, deel uitmakend, gelgk men weet, van de Ned. Tconee'- ver-seniging te Amsterdam Hg zal Vrgdogavotd phats hebben in de groote zaal van „de H*rmonit>", in ver band met de omstandigheid dat er eerige kleinere- toonedstukjes zull«n worden gegeten. BEEREN-GEVECHT. Vanochtend ontstond er op den Dgk een formeel beerengeveeht. Twee mannetjes varkens kregen hst te kwsad, bet schuim spatte uit hun bekken en in esn ommezien h»d de esn den ander danig toegetakeld, zoo zelfs dat het beest verschillende wonden ter grootte van een hand had. Dsor trekken aan ooren, pooten sn staarten wisten verschillende omstanders de rarende dieren van elkaar te scheiden. AGENDA. ZATERDAG; Gymc.-ver. „De Halter," asp.-afd. 8uur, loden vergadering 9—10 uur, „Gulden Vlies." MAANDAG: Alkm. Schaak- en Damvereeniging, algem. verg., 8 uur, café Schermerhorn. Teekengenoetaehap „Kunst zij ons doel," 7 uur, Nieuwe Doelen Gyrnn. Ver. turn lust, oefen. 7.15. Gyrun.-ver. „De Halter," ledenafd., 810 uur. 't Gulden Vlies OPENBARE VERMAKELIJ KHEDEN. ZONDAG Alkmaarscb Tooneel-ensemble, openb. uitv., 8 uur, Diligentia. MAANDAG Slotrepetitic Toonkunst 71/., uur, Harmonie. ii UK OERLIJ K ÏT S TAND. GEBOREN 22 April. Jehsnna, d. van Jan Visser en Johanna Koster. HET NIEUWE KOLONIEHUIS. EGMOND AAN ZEE, 23 April. Vandasgwapperde r eds de vlag op hst nieuae koloniehuis wel een ewg», dat sr door den aannemer, den heer Oudt van Alkmaar, vlug voort gemaakt werdt met d9n bouw. DE BETON-KWESTIE. BROEK OP LANGENDIJK. 23 Febr. Ds kwestie t tcecken de 'firma Sloel en de Bstonfabriek de Hoop ts N. Niedorp is opgelost, zoodat het besluit van den rial om e»n beton ;tr»*t ter lengte van 700 M. te naken z»l worden uitgevoerd. Ingezonden Stukken. Aan de Afd. Alkmaar der S. D. A. P. en van den Bond van N. O. Over de incorrecte houding van uw bestuur, inzon derheid aan den voorzitter, den heer Uitenbosch, wensch ik voor de aanwezigen ter vergadering en voor hen, die mogelijk uit het verslag een conclusie zouden willen trekken, een helder licht te ontsteken. Wat is namelijk het geval. De gecombineerde besturen kondigen een vergade ring aan met twee sprekers, kunnen debat van den heer Aukes verwachten, konden weten door mijn me- dedeeling aan een bestuurslid van den Bond, dat er in ieder geval méér debat zou komen, schrijven buiten dien aan de voet van hun annonce: debat g e- wensch t. En wat doet dan dat gecombineerd be stuur, of liever wat doet het niet, want zijn fout schuilt in gebrekkig doen. Ze verzekeren zich niet van nachtpermissie en ma ken dan ter elfder ure neen, later dan ter elfder ure, kwart voor 12 nota bene bekend, dat de bijeenkomst om 12 uur gesloten wordt. Nu zou niet zonder grond de veronderstelling geop- pérd kunnen worden, dat, van 8 tot 12 uur vergade ren, meer dan voldoende is, om van gedachten te wis selen. Zeker, maar dan houdt men geen rekening met de aberraties in het wijze bestuur van den zoorzitter, die met voorzienige hand den heer Ossendorp tot 10 uur en den heer Vliegen tot 11 uur laat spreken. Een kenmerk van oordeelkundige leiding is goede t ij dsver'deeling, heer Uitenbosch, en men kan toch allerminst een verdeeling van tijd goed noemen, die de inleiders drie uur van de vier geeft, 'n kwartier pauzeert, en per slot in 't geheel drie kwartier bestemt voor gewen scht debat! Twee grove nalatigheden heb ik gemoreerd, de grof ste volgen echter nog. Gesteld, een leider van een vergadering- ziet zich voor het feit geplaatst, dat „ten gevolge van eigen verkeerd beleid", slechts drie kwartier beschikbaar zijn voor drie debaters. Dan ligt het voor de hand, en dat wordt trouwens altijd toegepast, dat de voorzitter de tijd tusschen de drie debaters verdeelt. Logisch, niet waar. Ten minste voor lui die altijd zooals de heer Vlie gen ook weer zulke minachtende veronderstellingen hebben van de hersenkassen van hun tegenstanders Wat doet echter de heer Uitenbosch? Geeft den heer Aukes zonder commentaar het woord. Dien is het niet kwalijk te nemen, dat hij de gelegenheid aan greep, om te zeggen, wat hij te zeggen had. Trouwens hij kon ook allerminst verwachten, dat kwart voor twaalf een „billet doux" van de bestuurstafel de ver rassing zou brengen: twaalf uur stoppen. Is het niet alleszins begrijpelijk, dat er over zoo'n gebrekkige leiding- ontevredenheid ontstond, die een uiting zocht in de interruptie van den heer Klomp Het spijt mij dat de heer Aukes van dat verzet eenigs- zins de dupe werd, want zijn goed gedocumenteerde rede en zijn eerlijke overtuiging in deze vergadering van meest tegenstanders dwongen meer recpect af dan het frazige gesputter van Ossendorp en Vliegen. En dat de leiding zoo treurig was, kon hij niet helpen. Toen de heer Uitenbosch Klomp eu mij verwees naar een volgende vergadering, dus debat bij de gratie sociaal-democratischen arbeiderspartij, heb ik den voorzitter beleefd anderhalve minuut gevraagd, even lang als hij noodig had om zijn doekjes voor 't bloe den bij elkaar te grabbelen. Dat heeft hij zeer onbe leefd en dictatoriaal geweigerd. Gevolg, dat ik ze ge nomen heb. De S. D A. P. predikt vrijheid moet je bijv. Vlie gen hooren toont aan dat de klassestrijd een ge volg is van onderdrukking. Maar de S. D. A. P.-er Uitenbosch onderdrukte op dezelfde wijze, maakte eveneens misbruik van macht en dan wordt het mij kwalijk genomen als ik me evenals Vliegen den ar beiders aanraadt niet laat onderdrukken, als ik protesteer tegen deze typisch „sociaal-democratische" wijze van machtsmisbruikend optreden. Dan brult en hoont de claque der soci's. Enfin, dat kun je ze niet kwalijk nemen. Ik wilde anderhalve minuut om den heer Uiten bosch er even op te wijzen, dat de leiding van de ver gadering niet deugde. Ik hèb ze gehad en ik hèb het hem gezegd, al mocht dan die tard-fatsoenlijke verga dering' vreemd en afwerend staan tegenover eerlijke, brandende verontwaardiging. Tegenover zoo'n knoei erij moet jo met kracht protesteeren en dan passen daar 'n paar striemende woorden en het laten blijken, dat je gelukkig nog te eerlijk bent en te spontaan om langer zoo'n bedictatorde vergadering bij te wonen. De beide afdeelingen kunnen tevreden zijn. Ze heb ben met twee overbluffende grootmachten gewerkt en anderen geen gelegenheid gegeven tot uiting. Men moet mij niet kwalijk nemen als ik dan jullie hooggeroemde vrijheid altijd zie in een dwangbuis, al zijn er nu knappe menschen, die de massa weten voor te goochelen, dat zoo'n dwangbuis even makkelijk zit als een los buisjasje. Memdus vult decipi. Och waar zoudt gij hèèn moe ten, S. D. A. P. en Bond van N. O., wanneer de wereld niet meer bedrogen wilde worden! Koedijk, 22 April 1910. II. JONGSMA, ontslagen onderwijzer. [Wij hebben hef bovenstaande gezonden aan den voorzitter der vergadering, die schrijft] Mijnheer de Redacteur. Ik zeg u dank vooï uwe welwillendheid mij vóór het verschijnen in de Alkmaarsche Courant inzage van bovenstaand stuk te hebben gegeven en verzoek u be leefd het bijgaande eveneens te plaatsen. Het zij ech ter kort. Ieder die met mij getuige is geweest van het optre den van den heer Jongsma, in de vergadering van Donderdagavond, zal mij moeten toegeven, dat men verstandig' doet, ook het schrijven van genoemden heer niet ernstig op te vatten of te veel eer te bewijzen. Een -enkel woord wensch ik er toch op te zeggen. In het stuk van den heer Jongsma, gericht aan de afdeelingen der S. D. A. P. en van den B. v. N. O. is het de ondergeteekende die het geluk is beschoren de Persona Grata te mogen zijn over wie de heer Jongs ma zijne, ook in de vergadering reeds getoonde zenuw achtige, alles overschreeuwende uitingen van woede, nogmaals meent te mogen uitstorten. Als voorzitter dier vergadering meen ik.,mijn plicht, niets meer, maar ook niets minder, te hebben gedaan. Noch de beide sprekers, die zeker wel op het gebied van vergadering-houden betel- onderlegd zullen zijn dan de heer Jongsma, noch de heer Aukes, die, al wa re hij zelfs niet de eerste opgegevene voor debat ge weest, toch van mij den voorrang had gehad (ook al dictatoriaal) mocht noch wensclite ik in hunne rede te bekorten of te doen bekorten. Dat het ook tot mijn spijt later werd dan we hadden verwacht en daardoor het debat niet tot zijn recht is gekomen, wil ik wel erkennen. Dat ons ter elfder ure werd medegedeeld om 12 uur te moeten eindigen, is een feit en is trots pogingen niet veranderd) kunnen worden. Toch zullen er wel geweest zijn, wie dezo sluiting niet onwelkom was. Ik had mij echter dadelijk verzekerd dat onze beide sprekers de volgende week zich weder disponibel zou den kunnen stellen, en direct ook reeds de zaalhoudcr bereid bevonden ons de zaal in gebruikt te geven. Op die vergadering hadden de heeren Jongsma en Klomp alle mogelijke vrije vrijheid gekregen om, datgene wat hun nu alreeds op 't uiterste puntje der tong lag, zoo mogelijk uit te bazuinen. En dat dergelijke vervolgvergaderingen ten gevolge van 't late uur, meer worden gehouden, zal de heer Jongsma, wanneer hij nog' niet te jong is, wel weten, of anders later wel te weten komen. Hiermede meen ik genoeg eer aan 't stuk van den heer Jongsma bewe zen te hebben. Op al het andere, hetzij aan 't adres van de sprekers of aan de afdeelingsbesturen wensch ik niet in te gaan, omdat het genoegzaam voor zich zelf spreekt. Alleen dit, dat èn de wijze van optreden van den heer Jongsma in de vergadering, èn de in houd van het bovenstaande'stuk, mij en zeker ieder een ruime blik heeft doen slaan in den gemoedstoe stand van genoemden heer. Mijnheer de Redacteur, vergun mij tevens te mogen mededeelen dat, waar ons bestuur ook na de vergade ring- van den heer Aukes, de zekerheid heeft gekregen in geen geval op de vervolg-vergadering' te zullen komeu, waar de heeren Jongsma en Klomp reeds mededeelden geen gebruik van een lateren debat avond te willen maken, daar heeft het naar de mee- ning van onze besturen geen nut, ter beantwoording van hetgeen de heer Aukes heeft meenen te moeten zeggen, eene tweede vergadering te beleggen. Kennende uwe bereidwilligheid, om over brandende kwesties uw blad beschikbaar te stellen, zullen we onze beide sprekers in overweging geven, zoo kort mogelijk het debat van den heer Aukes schriftelijk te beant woorden. IJ dankend voor de verleende plaatsruimte. Hoogachtend, M. UITENBOSCH. Alkmaar, 22 April 1910. UITSLAG VEILING, gehouden bij opbod op Vrijdag 22 April 1910, in het koffiehuis „de Graanhandel" van den heer J. P. Wa genaar, ten overstaan van den notaris Mr. A. P. H. de Lange van de volgende perceelen te Alkmaar: 1. Huis en erf aan de Koorstraat No. 22, groot 80 centiaren. Str. de heer S. Gaus, 2855. 2. Stal met afzonderlijke bovenwoning aan de Linden- gracht no. 12 en 12a, groot 52 centiaren, benevens een onverdeeld aandeel in de steeg aldaar, geheel groot 90 centiaren. Str. de heer S. Gaus, 2175. 3. Huis en erf aan de Lindengracht, No. 11, groot 48 centiaren. Str. de heer J. van der Molen, 1405. 4. Winkel en woonhuis met erf aan de Laat No. 135, groot 89 centiaren. Str. de heer A. Zuurbier, 5550. Totaal 11985. De afslag en combinatiën blijven bepaald op Vrijdag 29 April a.s. in bovengemeld koffiehuis. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, naar waarnemingen verricht in den morgen van 23 April. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERZICH T. In het gebied van de waarneming is dc- hoogste be kende stand van den barometer 706.0 te Coruna. De laagste stand van den barometer 7-37.1 te Thors- linvn. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 24 April). Toenemende tot matige of krachtige zuidwestelijke tot westelijke wind, betrokken tot zwaar bewolkt, re genbuien, zachter, KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. Een zeer belangrijke daling van den barometer in het noordwesten is opgetreden door het snel naderen van een nieuw diep minimum, dat zich oostwaarts ver plaatst. Reeds is bij ons haar invloed merkbaar, daar de wind krimpende is en de barometer neiging tot da len vertoont. In het Z. W. blijft nog hoog zich hand haven. Wellicht zullen we grooter invloed van het be duidende laag- ondervinden, zoodat de Z. W. wind in kracht zal toenemen en met regen gepaard zal gaan. Onder invloed van den zuidwestelijken wind is ook weer toename van temperatuur té verwachten. M. Afslagvereeniging BEEMSTER PURMEREND en OMSTREKEN. Op de afslagmarkt werd heden verhandeld mand spinazie 25 34 cent per dubb. mand. Sla f 0.k f 0.per 100 krop, Selderie f 5 80 per 100 bos, rebarberstelen f 7.— k f 9.— per 100 bol, raapstelen f 1.30 a f 1.40 per 100 bos. handel vlug. HOORN, 23 April. Tarwe f 8 60 10.—, rogge f 0.— a 0.—, gerst f 5.— k 6.—, haver f 3.76 kf4 25 witte erwten f k—groene dito f 12.— k f 14.—gr a awe f 25 a vale f abruine boonen f 11,50 a 17, karweisaad f 15.a 15.25, mosterdzaad f 25 59 a paarden f a 781 koeien f 40 a 260, 382 «chapen f 18.— a 26.—, lammeren f 0.a 0,—. 79 kalveren f 10.— a 25.—, 0 varkens f 0.a 0. zeugen t a 131 biggen f 8.— a 18.—, 0 kippen f 0.— a 0.kipeieren f 8.— a 8.25, »end< eieren f a 2026 kop boter 60 a 65 ct,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2