TIMMERLIEDEN gewaagd I Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, "MêjTM. SCHRILKE, Willem van Vuure, SM-, STRUIK- SU KW In potten, Volksconcert en flink Dagmeisje Juffrouw Dames-Rijwiel. Hei Logement en Koffiehuis met Uitspanning „De Zwarte Os", C. BRUIN, Bloemist. LEO BIJLOOS, KAPPER fIVs Heeren-Modemagazijn WOLTERING WACKERS, Alkmaarsche Hüishoud- en Industrieschool. Aïgemeene Ledenvergadering* jij Jacob Groot, Koedfjk. ADV £rYËNT 1E N. eene flmke broodbakker^knecht TS KOOP: MENGKKTEL (veevoederketel) H&@fd"^g@nla §j©s!of@ü zijn* Laat 54. S- ELTE K. VERWER GEVRAAGD Voordrachtenavond den Heer en Mevr. ïersooij Apèl-Hispels van Amsterdasi, op Vrijdag 29 April 1910, Payglop. üroote voorraad Handschoenen. bekwame Strijksters een riet meisje iemand O pits (Dine las* Donderlag 28 Mprii 9 Entreé IS Cent. a MIE ST 4 en 8. Solide goederen. Lage prijzen. Uzermagazijn. :o: Smederij. De nieuwe kapsels worden bijzonder sierlijk door het dragen van GITTEN BANDEN. GITTEN KAMMEN. GITTEN SPELDEN TERSIERD BAND (voor TURBAN) In de bekende kwaliteiten en verschillende prijzen verkrijgbaar bij verplaatst van VERDRONKENÖORD 63 naar m I H2% VISCHMARKT. KEUTER Az EMMÖ niet op Donderdag 5 Mei, doch op Vrijdag 6 Mei 1910, 's namiddags 2 uur- AGENDA 1. Notulen. 2. Jaarverslag 1909. 3. Rekening en Verantwoording over 1Ö09. 4. Uitloting van een aandeel in de rentelooze leening. HET BESTUUR. TaPIJTEN - KARPETTEN QOR PIJNSTOFF EN LINOLEUMS A M EU BLE M EN TE N BEÜANGErtlJ - STOFFEERD Ext IJ TELEFOONNET ALKMAAR -ÏIEILOO. p Gesplitste (gecombineerde) aansluitingen vanaf f 22,50 per jtsr. Door omstandigheden te koop aangeboden D$MES RIJWIEL Brivven francs a»nder letter Y 151Bureau dezer Courant. bij G. KAMPER. St. Artnaltraat. voor H.H. Bakkers een zoo goed als nieuwe en ook eenig wasebgereedsehap, waaronder nieuwe KITP, STAMPERS, SCHRAGEN enz. Te zien Oosterburgerstraat no. 9. Een der oudste Levensverzekering-Maatschap pijen wenscht aan te stellen voor Alkmaar en Omstreken een Na eenige voorbereiding aanvankelijk maan- delijksch salaris 150.— met spoedige verhooging, provisiën, ook uit de zaken der agenten en ver goeding van kosten. Alle andere beroepsbezig heden kunnen gelijktijdig worden waargenomen. Drieven onder lett. V 151 a/h. bureau v. d. blad. Wegens Paaschfeesi zal mij a brood- koek- en banketbakkerij tot j Zondagavond 1 Klei I Gem. ZITKAMER, annex SLAAPKAMER en kleine SLAAPKAMER, liefst Noordwestriijir buitenkant der stad Alkmaar. Brieven franco lett. M. D., Woning-Bureau G«d. Nieuwesbot. Departement ALKMAAR des avonds 8 uur, in de Groote Zaal van het gebouw „de Harmonie" te Alkmaar. Deze week ontvangen een ruime keuze Overhemdblonses, fijno ivitte batisteu Blouses en crème zijden Blouses. Ook het nieuwste in Manteldassen, Jabots, Dameskanten Kragen en verdere Modeartikelen. Aan de Noord Holl and» che Stoom- Wasch- j en Strij kinrichting kunnen direct en voor het inpakken geplaatst worden. Aan 't zelfde adres kan j geplaatst worden voor lichte werkzaam heden (geen administratie), Bij voorkeur een gepensionneerde. Japongarneereng, Modeartikelen de grootste sorteering. Voorradig alle kleuren 8AFFET, MOIRé, I MESSALINE, CllêPE DE CHINK en MARCELINE voor LAMPENKAPPEN. Grootste voorraad HANDSCHOENEN, RUCHFS, JABOTS, KRAGEN, DASSEN, VOILE TULLES, j FIET8SLUIERS enz. enz. sian den Dijk en Kaaaalkads te Alkmaar. Poppelmanslaan F 15. beveelt zieh beleefd aan voor het aanleggen en onderhouden van tuinen, ook bij abonnemen?. tevens voorhanden alle soorten van en alle soorten YOORJAARS-BLOEMEN voor perken. Nette bediening. Billijke prijzen. 12 Payglop 12. Aangebodea dour gediplomeerde a f 0.75 per Gem Zangvereen, „Nieuw Leven." Mannenzsngvereen. „Orpheus" en 1 Het Kinderkoor „Zing en Vriendschap" in de groote zaal van de „HARMONIE Kaarten verkrijgbaar bij de Boekb. v/h Herms. Coster Zoon; G. v. Beek, Schoutenstraat; G. Smit, Hoek Gr. Nieuweland P. Hartog, Scb.arloo en M. de Groot, Zaadmarkt, jGS v FABRIEK van BRANDKASTEN, HAARDEK, KACHELS en FORNDIZEN. Magazijnen van S'ANGEL-, WASCH-eu WSING- MACHINKS, GAS- en PETRQ LEUMLAli P^N, KOMFOREN, liÜLTAPIITSi HUïFKS, KINDEK-, PROMENADE- en SPORT WA» ENS, TUINMEU BELEN YEEVOEDEKKE'ELS. LEDIKANTEN, HAND-'en TRAP A AIM ACHINES, GRAFKRAN SEN, DOOZEN pk HEKHEN, gegarandeerd gift- vri.j gpüMissliecnlfl GOEDEREN, LEPELS, NOK KEN, "MESSEN, enz. enz. NO0RDSOHABWOUDE, 22 April. Raodsktel la loajt f 2e soort f 5.— 7.—kleiner» fl 50 4.—, get» la soort f 2» soort i 5.- 7.B0, kleinere f 1.50 s 4,50, witte U loert t 0.- 0.- kleinere 1.25 a 2 50, t«ie gele kool f a kleinere f 0.— a 0.—, Ui*a I 1. s 1,20. BR. OP LANGEND. 22 April Bloemt ronson id. f a 0, rood.f 1.5J a 4 20, gei* f 160 a t 4.15, witte f 0 60 a 120, man f 1.- 1.4 AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDS OH LANDBOUWOREDIET, Voordam, 0 12—13, Alkmaar. Koer» van Dan lOdea Mei-hopsa eöïö geliefde Ouders H. J BEK en GEERTRUIDA PUTTENAAR kunne 25-jarJge echtvereeniging to her denken. Hunne dankbare kinderen. Alkmaar, April 1910. pCt. 2% 5 5 4 4 4 4 5 4 41/, pref. Staatsleeningen NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening Braïilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr. Finano. enlndustr. ondernemingen. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordbollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand div Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden v Winatbew Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asaban tabak Rotterdam Deli Senembab Tabak-Mij. Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Enim Sumatra Pa'embang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm. Car Foundry Comm. Amerik. Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent Marinebonda Peru Comm. Preferent Spoorwegleeningen, Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij. tot, expl. van Staatsspoor^. Deli spoorweg AMERIKA. Atcb. Top. Cert. v. Convert Bd. pCt. 4 Deur. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com. PrH., Mis K. Texas C. t. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Southern Railway Southern Pacific Union Pacific cert. v. Wabash Comm. Rock Island Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 22 Apr. 28 Apr. 737/s 74 97»%| 102i/, 50% 05 '4 04% 88 081/, 87 94% 49% 04'A 87% 88 98i/ 87/S Op don 10 Mr»i hopen ense Voedf-r eu zu»t#r H. J Bek en G. T.-fPuttenasr hnnns 25-jarige echtvereeniging te kor- donken. Hcnn» Broeders en Zustors. OG Alkmaar, 23 April 1910. 11—1,1,1 i li,iimii—iiimiwmilMIIMliWMIIW i Ml l—lllll» III "WBlII—limTilIIW °3%73" 1" By ym" Q (voorheen fi'ffli VAN WOERDEN). 18 OUDST,-; en GROOTSTE SPECIALITEIT HIER TER STED£_ Heden ontvangen nieuwste modellen HO C.LLN CON CURREERENDE PRIJZEN. pCt 4i/, aand, div. 100% 187% 188% 131s/, 177 130 157 586 238 315 743/, 101% 588 489 55 260% 99 369 420 514 249% 104% 144 1179 963 121 74% 827/8 623/, 146 6% 19% 65% 12% 39% 83 87% 216 42i 29 36% 66% 41% 443/a 1104 27% 125% 184% 21% 46% 1152 89% NB. Goederen die den toets der concurrentie niet glansrijk kunnen doorstaan worden steeds gaarne terug genomen, mits niet gedragen of beschadigd zijnde. 187 176 127. 238 311 72 99% 482 55% 258 98% 366i/, 512 1243 192 1431/, 175 954 1120 74% 82u/18 62 6% 19% 65% 12% 40% 87% Ul% 112 41% 29 86% 66s/4 44% 27% 124 183% 21 46% 152 Op den J0 Md kopen ense geliefde Ouders BERNARDUS JOHANNES SFLHORST en NEELTJE JOHANNA VAN KOOT kunne 25 jarige Echtvereeniging te her denken. Hunne dankbare kinderen, behuwd- en kleinkind. Aikmsa", April 1910. Dan lafea. Mei hepen ome geliefde Zwsear eu Zuster D. SLOOVES Jz. ea Q REZELMAN Kd,, Zeyenkniiensehev-» g 84, Apeldeora, kunne 25-jar?ge Echtvereeniging Ie her denken. Namens de f» rail ie. R RE Z ELM AN Kt. Sehasen. Aprai 1910. Getrouwd: Jb DEKKER on A. BUS. J~ H. BEEKER j P. G., die do HUISHOUDING »P sich k*n nemen- Da w«»oh buitenshui». A.dres KINHEIM- STR AAT No. 11. Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 108% Gemeente-cred. 3 1103% I BELGIE. Antwerpen 1887 2t/s I 967% I HONGARIJE. Tbeiss 4 161% 162% OOSTENRIJK. Staatsleening I860 5 176 17 RUSLAND. 18"64 5 1456% I 45 Koers van het geld. Prolongatie 6 pCt. Staatsfondsen kalm. Russen onveranderd. Tabakken in flauwe stemming. Oliewaarden iets lager. Cultu ren prijshoudend. Mijnen onveranderd. Amerika open de op vorige koersen, het verloop was zeer stil en het slot prijshoudend. Geboren: NEELTJE ADRIANA deehter van J. KOK en T. KOK—PLUIMGBAAFF. Rustenburg, 21 April. Den 27 April a.*. kepen onze geliefde Ouders P. BRAKENHOFF en C DE WAARD kunne 40-jarige, Echtvereeniging in stilte te herdenken. Hunne dankbare kir deren en kekuwdkinderen. Bergen, 24 April 1910. Op den J8en April a.r. hopen enze geliefde Ouders, Behuwd-, Groot- en Overgrootouders JOANNES PLOEGER en GEERTJE POOL kunne 60 jarige Echtvereeniging te her denken. Hunne dankbare kinde en behuwd- klein- en achter! leiokinder» d St. Pancras, 23 April 1910. 1 A DEKKER, die, mrde namens wed*rzyógch« famdie, kannen dank betuigen voor de ondervonden btl»ngst«Hing. Oterleek, 21 April 1910. Ondertrouw DIRK BRUIN Jsp. ei HENDRIK A IJFS Wd. St. Psuoraï, 21 April 1910 Huwelijksvoltrekking 7 Mn d.s.v, KLAAS BRUIN J»n. en HILLEGONDA Cha KOK Cd. St. Pftn«."iis, 2l A jj 1910t Oudorp, Huwelijkavoltrekking 5 Mei d.s.v. Ondertrouwd: HENDRIK 't HART Mz. en GRIETJE WAGENAAR Dd, Anna Paulowna, 2g A j, 1910_ Burgerb: ug. Bg saijn vertrek naar Cfticsgs roep ik aan velen een feaitelijk vaarwek A. N. ZUURBIER, t/b 8,s. New Aeesterdam. Alkmaar, 28 April 1910. Voor de ve e en hartelijke bigken van deelneming, ondervonden bij h«ï cswerfgdan onzer dieibare E?htgf- noote en Moeder, M-.j, MARIA HELENA v, d, HORST, bstnigea wjj onsen hftstelijken denk. A. v. d. BURG en Kinderen. Alkmaar, 23 Aptil 1910. Oudergtteeksnde betuigt hiermede zgn hwtelgken dunk aan familie, buren en vrienden voer de vele blijken van belangstelling, bij hun zilveren feest on dervonden. C. MOEJES en Echtgenoot®. Oudctp, 19 April 1910. HU1SHOLD AAN.vL vanaf 2ct. per dag d. i. f 10.— per jaar, f 2,59 entree. GEWONE AANSL. vanaf 8% ct. per dag d. i. f 30.— per jaar, üi vanaf f 5.ent'.V Kantoor Telef s00 beveelt zieh beleefd aan voor het in- en verkoopen van Huisraad en Inboedels en ai!* y^erkomende ftttikelen. Ook AAN HUIS TE ONTBIEDEN. L«t *.v.p. op h»t adreaKONINGSWiQ 60- Ö-+- 1860-1910. Den 29 April a.a. hopen ome geliefde Ouders, Behuwd-, Groot- en Overgrootouder» F. SPAAN en T. HOUDTKOOPER hunne 50-jarige Echtvereeniging te her denken. Hunne dankbare kinderen. Uit all»r nasm, K. SPAAN F*. Receptie 's nam. 27 April van 3 tot 5 uur. a Alkmaar, 23/4, 1910. is geven door uur. Bjj geuovgume <i »l i- aricg gelegenheid tot b-t Tcrtnea «-sr. ssa eursu*. Ziek ta vervoegen c! Drukk-tg A. KUSTERS, R^rosc, Alki»8s,r, OP

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3