Koelvaten, KAASPERS voor Edammer Kaas, H KROPKJflJfd Hollandsche f 15 Loten. i! ij ii Albert Heijn Het BROOD der EERSTE HYGIËNISCHE Thee 10 korting Men doe zijn ïoordeel. - - Men neme proef. MEN LOOPE Bouwterrein bUbeekman, Schoenhandel. Kaaspersen, Kaastafels, Klfenders. Zevert, Maatglazen, Hiermometers, Stremsel, Kleursel, enz, Boterton?, Boterkneders, Botermouten, Botervormen, Boterklsties, Boomalsclielders, Melkwegers, Melkemmers, enz, >NDA.G l ER WORDT ZOO WEINIG OP GELET I - af heden ie de T J. J is van UITSTEKENDE KWALITEIT. f 150 p. K.S., tij minste 5 K.G, of moor f 1.45 p. K.G. Vraagt Prijscouranten en inlichtingen. t# er „UNION CASTLE LIJN" naar Zuid- en Oost-Afrika. De Tries Co., Hoyman Schuurman's Scheepsagentuur, Java-Koffie is de beste. Tweede Noord-Hollandsche Tramwegmaatschappij. treinen van Alkmaar 4.30 y.m. van Amsterdam 5 uur v.m., van Purmerend naar Amsterdam 2.30 n.m. van 14 cent per ons is heerlijk Boterham. 1 De Fusswohl-SCHOENEN Uit de scheikundige controle blijkt steeds de deug delijkheid en zuiverheid der grondstoffen. De resultaten van onderzoek zijn steeds voor belang stellenden ter inzage. Halfjaarlijks wordt gegeven voor de CONTANTE BETALING. aan den Westerweg, Nassaulaan en Egm onderstraat. Koper- en Blikwerken, metalen gereedschappen voor zuivelbereiding, huishoudelgke- artikelen. ■BT Ziet de Etalage. Hif H. A. MORSCH. Botes*" en Kaasbereiding, Rcomwinning, Melkerij, Melkvervoer en Mefikondev*zoekf —Pp ij s f 12,50. -O0" Heerengracht 530 M. O. qJ/SS'IU. Amsterdam. eigen winkels in Nederland. MAANDAG 2 MEI 1910 Zie onze prijzen in de Etalage. Alkmaarsch Warenhuis, Zelfs mijn Fnidsen C 53, Alkmaar. Tafelhonig voor F. FEIJEÉPayglop 22. Het Brood wordt uiterst billijk in prijs geleverd, daartoe in staat gesteld door den grooten omzet. Aanbesteding. N, POTVEER, Aannemer te Uitgeest, Voordam E 4 tegenover de Kaasmarkt. Degelijk adres voor gevoelige, knob belige en misvormde voeten. •I r^V ,?- benevens verdere GEREEDSCHAPPEN voor de worden vervaardigd en geleverd door te BE FT Gr TC TV AAJV Gelegenheid tot Uitspanning. en toch is 't van groot belang dat Uw KOFFIE versch gebrand is. IO K.OORN Ac CO, Stoemkoffiebranderij en Theehandel. Opgericht 1808 GEEN NIETEN. GEEN BIJBETALING. Worden ten allen tijde f 11,teruggenomen. Vraagt prospectus enz. Gratis verkrijgbaar Wekelijksche dienst van LONDEN en SOUTHAMPTON. Nadere inlichtingen bij de Agentent AMSTERDAM. Bergplaats voor Rijwielen. Aanbevelend, JU OOR «TAAFt^M AHK.T T S F»URMBR.B1VD, Markttarief voor Vee. Aangifte van Vee tot Zaterdag 12 uur n.m. N.B. ZON DAR 1 MEI e.k. vervalt trein 125, 11 uur 5 min. van de RIJP naar PURMEREND. en loopt trein 126, vertrek 10.20 n.m. van PURMEREND door naar ALKMAAR. DE DIRECTIE. koopt iedere verstandige buismoeder haar Kruideniers-, Grutters-, Kaas-, Vet en Vleeschwaren in de winkels van ALBERT HEILN fOmdat zij weet, dat alt <jd alles goed en goed koop is en de bediening er niets te wenschen overlaat. Prachtsorteering KUNSTBLOEMEN, gehikt »oo, Ho.de.opm.nng JUT. J TM SI TG TM 23 April 1910. rijn deor de nieuwste constructie, de Elas tische, de sterkste. Worden in het dragen niet modelleoB en kunnen gemakkelijk gerepa reerd "O'ilen, VERKRIJGBAAR bij van uit het PayglQp, schuins over de Laat, de Ridderstraat in, naar het Goudmagazijn van P. OUDES, Ridderstraat No. 11,, Alkmaar. Daar vindt men groote keu»e in Juweelen Gouden Oorijzers, Parelstellen, Kruizen en Kettings, Armbanden, Trouw en Verlovings ringen. ook vele artikelen voor oud Het hoogst blijf ik betalen voor Juweelen, Bloedkoralen Kettingen, Goud en Zilver. Zondags geopend. W. BURGER, Koningsweg 92, Alkmaar. Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD, Toussaintstr.9. Voordam 5 Telef. 181 Alkmaar FABRIKANT VAN SOLIDE ARTIKELEN. LAGE PRIJZEN. wenacht aan te besteden: Het SCHILDERWERK, benevens het Inzetten van GLAS, ten behoeve der Tooneelzaal van het Hotel „De Ooievaar" De aanbeateding cal plast* hebban op Vrijdag 29 April a s., morgana om 10 uur, in het Hotel „De Ooievaar." Bestek en teekening liggen ter iucage in voornoemd I Hotel. Het afschilderen most plaat* gehad hebben vóór 15 Auguatus 1910, uitgezonderd het plafond- Het vertrouwate adres. Groote keuze. Billijke prijzen. Verstelbare gegarandeerde PLATVOET ZOOLEN. GUMMI SPONSZOOLEN, voor gevoelige voeten. Orthopaedisch Schoenmaker. Boter- en Kaasbereiding, ;i"ilS. '"«■IIIK lilllll -,|||' ütiiiitiiimi ii 'Iimi WIK MM M sijaw 'intfc l'i'liiii ril1"' ihi iDut ihiiüi nuuM i' Ihin lllllllllllllllE l"HII llllll.? I liiMHiiiiiii; n vBiiSr1' 'li' F"!* l"'11 miii I m iiiiiii;;; ii ■ii iiiih OHMSTBDEdijïALKHME Fn i d r. a V, <31 net -r rr, - W. B ai ia Sa s

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4