J. ZANDBERGEN, Laat 153, I De Ring „Alkmaar" Brosderscltap Ér Mate In Nederland Platen en Lijsten mm mm W. - - Sslioütenstre Öe Paniijfesbaas. ADVERTENTIE Ns Afdeeling Alkmaar I. A. nu. V- Vooraf CAUSERIE. üummer Tachtig, - ECU MEI, DAGELIJKS VERSCH: G. W. VAN DER VEEN, KARPETTEN, LINOLEUM, VLOERZEIL, L00PERS, TAFELKLEEDEN, TAFELZEILEN, enz. Vraag en Aanbod. Uit de hand te koop een WINKELHUIS (hoekhuis) K u nsi h&ndel op ZONDAG 1 MEI 1Q10. Schouwburg „H»rmonie". TooneelYereeniging JET VRIJE TOONEEL" ea Bovendien zullen er nog Voordrachten ea Zangnummers worden gegeven. - NA AFLOOP BAL. -- Entréekaarten aan de zaal 25 ct. p. persoon, j èmnn*8? Hoe gij kunt vaststellen Alkmaarsche Jongens. Alkmaarsche Waagies. Kaasdragertjes. Boterjanhagel. Zandkoekjes. Cadettenbrood. Ken nemermoppen. 12 CENT PER ONS. BOTER WAFELTJES. 14 CENT PER ONS. Wellingtons. Juliaartties. Zwartkopjes. Washingtons. 16 CENT PER ONS. Chocoladebatons. Notenbolletjes enz. enz. 20 CENT PER ONS. Banketbakker— Kok. Fnidsen C 71. Telefoon 74. GROOTE VOORRAAD IN JAC. G. MEIJER Hz., Metiusstraat E 12, ALKMAAR, heeft beschikbaar 10 en 14000 gulden, welke onmiddellijk als Eerste Hypotheek uitgepit? atat moeten worden. RENTE 4 PROCENT. van de maakt bekend, dat bij den ondergeteekenden Secretaris van den Ring, inlichtingen zijn to ver krijgen omtrent de aanbiedingen door on e- noemde personen van GOEDKOOP GELD te; hypothecair verband. Hoorn, April 1910. W. TERPSTRA, Voorzitté" F. L, BOOIJ, Secretarie. De grootste kene in 9 lage prijzen. Eigen passeparti mt en lijsten-labtiek. deden de vrouwen uit de oudheid zich om de zelfde re* den van een der mooiste sieraden? In elk geval was toen ter tijde het gebruik van de pruik reeds bekend. Ook heden ten dage is dat weer het geval zou men kunnen zeggen, want de moderne kapsels zijn niet veel anders dan pruiken; men zet een kapsel op, alsof men een hoed opzet, zelfs zijn er dames, die mèt haar hoed van kapsel veranderen. Men maakt er geenszins een geheim van, want hot is „mode", men vindt het amu sant en interessant en het dragen er van is niet, zoo als vroeger, een teelten dat men kaal is. Men kan de vrouwen tellen, die geen gebruik maken van crê'pé's, valsche krullen, haarkapjes en dergelijke artikelen meer. En niettegenstaande dit alles heeft het kapsel zoo'n eenvoudig aanzien, als het in langen tijd niet gehad heeft. De eenvoudige lijnen van het moderne kapsel doen herinneren aan den Empire-tijd; de versierselen zijn dezelfde als uit dien tijd. Een portret van prinses Pauline Borghese toont ons, dat de linten en banden op dezelfde manier als tegenwoordig werden aange bracht. De nieuwste banden, welke om het haar wor den gedragen, zijn van git of schildpad, versierd met cninée, een mooie gelegenheid voor dames, die camee bezitten, om deze eens te gebruiken. Er is nóóit zooveel git en schildpad gedragen als in den laatsten tijd. Voor avondfeesten prefereert men evenwel een band versierd met bloemen of een van enkel laurierbladen. Niets staat jeugdiger en graci- i user dan een eenvoudig kapsel, versierd met bloemen of bladeren. Met meest-geliefde kapsel is wel het Bé- guin-kapsel, waarbij het haar als een kapje wordt op gemaakt. Sommige dames schaffen zich een kapje aan, dat met haar bedekt is en gebruiken haar eigen haar voor kuif, anderen daarentegen maken van haar eigen haar een kapje en nemen van voren valsche lok ken of krullen. Een ander modem kapsel, Sans-gêne genaamd, zet men kant en klaar op het hoofd en is zoo licht, dat men het met twee haarspelden gemakkelijk kan beves tigen. Men kan zieli voorstellen hoe gemakkelijk dit is. Huisvrouwen, die liet druk met haar kinderen en haar huishouden hebben, kunnen zich gewoonlijk niet dr1 weelde veroorloven langen tijd aan het opmaken van het haar te besteden. Zij schaffen zich een Sans- Gêne-kapsel aan, maken alleen het vóórhaar op en zien er in een paar minuten even bekoorlijk uit als jonge dames, die zeer veel zorg en tijd aan haar coiffure be steden en er toch ook valsch haar bij moeten gebrui ken. De pandjesbaas, tevens koopman in oudheden, was heelemaal geen gemoedsmensch. Zijn buren in het teeg'je maakten zelfs stoute kinderen bang met liem. „Jongens, zoo zeiden ze, als jullie niet dadelijk stil bent, dan kom je bij Japie Kramer in de hel." Door zulke onaangename oordeelvellingen liad de kleine koopman in den loop der jaren alle vriendelijk beid verloren. Het was hem zelfs een groot genoegen als hij in tijden van nood zich kon wreken op anderen dan die hem zijn vriendelijkheid hadden ontno men. Daarom keek hij op een goeden dag met welgevallen naar een in lompen gehulde vrouw, welke in haar handen krampachtig een onder een doek ver borgen voorwerp vasthield. Zij stond voor zijn win kcl cn keek besluiteloos naar zijn naambordje. Twee maal scheen zij niet den moed te vinden om binnen te treden. De versleten plunje over haar ingevallen borst beefde alsof daaronder een storm woedde. Zij sloop weg, hield echter voortdurend den blik op het naambordje bevestigd, en verdween, gevolgd door een joelenden straatjongen. Toen zij denzelfden dag voor de derde maal terug keerde. opende hij het kleine venster aan de straat. Haar blik trof hem. Zij had melancholische oogon. van dezelfde kleur en vorm als de kleine Filip, Japie Kramer's eenig kind. Dat deed bij den koopman plot seling een warm gevoel ontstaan. „Wat moetje?" snauwde hij de vrouw toe, om zich zelf niet heelemaal ontrouw te worden. Aarzelend kwam ze nader en stond' eenige oogenblikken later vóór hem in den kleinen winkel. ,,'t ls de eerste maal," zeide ze als om zich te ver ontsehuldigenIk wil slechts twee rijksdaalders hebben." Het oude mannetje lachte luid. „Wel zeker. waarom niet maar dadelijk twee duizend? Twee rijksdaalders! Weet je wel hoeveel druppels zweet menigeen daarvoor geven moet?" Zij maakte kalm de linten en lappen, waarin het voorwerp gehuld was, los. ,.ln elk geval niet zooveel tranen als ik vergoot v. <u* dat ik zoo ver kwam." Onwillekeurig werd zijn belangstelling gewekt. Zij behoorde buiten kijf tot degenen, die niet in ellende geboren zijn. „Laat eens kijken,' zeide hij daarom vriendelijker. Op een donkeren achtergrond zag hij een manshoofd met een grooto kanten kraag. Het gelaat viel moeie lijk te onderscheiden. Het was alsof het onbeschermd eeuwen lang geduldig iu rook en stof had gehangen. „Geen twee kwartjes is dat ding waard." Bedaard pakte zij het weer in. Haar grooto oogde den waren daarbij bijna geheel gesloten. „Dan moet mijn kleine* I' ilip maar verhongeren'' zeide ze gelaten. Een rilling voer den koopman door de leden, „Fi lip wat gaat jou Filip aan?" „Ge hebt zeker geen herinnering meer aan uw moe der. Filip is mijn zoon." Hij zuchtte en zei: „Laat dat ding* toch maar hier. Ik zal je die twee rijksdaalders er voor geven, vooruit dan maar." Geen woord van dank kwam er over haar lippen. Zij fluisterde alsof haar geest geheel afwezig was, met een blik cp het schilderijtje in zijn hand: „Het spijt me, maar ik kon niet anders." De kleine koopman werd ongeduldig en zei: „Kou, ik wil wel weer terug." „O neen, neen, dat niet. Maar het was eeuwen lang in onze familie. Een kroniek beweert, dat het geluk aanbrengt." Hij had reeds het briefje ingevuld. „Een termijn van vier weken is zeker goed hè?" „Binnen twee weken hoop ik het weer terug te ha len." „Goed, zooals ge wilt. Hier is het gekl." Een magere, hecto hand raakte de zijne aan. Toen vertrok ze en het schilderijtje was weldra de eenige getuige van Japie Kramer's beteren ik. De koopman nam het in de hand en ging zachtjes loopend, nadat hij den grendel op de buitendeur ge schoven had naar de achterkamer. „Slaap je, Eilip?" „Neen, ik meng verf." „Daarvoor ben je nog niet gezond genoeg, jongen." „O, het gaat heel goed. Kijk dit blauw nu eens. Dat is Italië's hemel." De oude zuchtte en voelde den pols van den zestien jarigen knaap. Gelukkig hij sloeg een beetje kalmer. Zonder oen langdurig verblijf in Davos of in een andere gezonde streek zou de jongen echter niet heele maal weer beter worden. Een windvlaag, een stof wolk kon die ellendige koorts weer doen opkomen. Dat hij ook zoo zwak was.,... om zichzelf en den jongen in dien ouden rommel te laten ondergaan. Jawel zwak, dat was hij. Maar hij hield nueenmaal van die oude, vreemde voorwerpen uit lang vervlogen tijden. Hij kon er geen afstand meer van doen, moest toezien, hoe zijn kind, dat de zwakke longen van zijn moeder had geërfd, langzaam te gronde ging, dit kind met zijn grooten, bewonderenswaardigen zin voor kleuren en het gezonde verlangen, om eens iets grootsch tot' stand te brengen. De jonge Kramer be keek intusschen met schitterende oogen het kleine, donkere schilderijtje. „Kijk nu eens naar die geweldige oogen, vader. Zij schijnen te bedreigen en te vervloeken". „Ik zie slechts dat ik allemachtig dom geweest ben, Filip...." „En het goud van die ketting, vader," ging de jon gen voort zonder op de woorden van zijn vader te let teu, „men zou het zoo van zijn hals willen nemen het jou geven, vader." Japie Kramer lachte behaaglijk, terwijl zijn z< schertste. ....Zij gingen dezen avond vroeg* naar bed, want voor Filip was niets beter dan twaalf uur achtereen slapen. Den volgenden avond was er niets anders te doen, dan mooie dingen te bekijken te schatten en soms te liefkozen. Tegen den middag van den volgenden dag* ging eindelijk de bel over. Een goedgekleed heer wilde zijn pijpenverzameling met verscheiden antieke exemplaren verrijken. Hij noemde zich professor Givonni en vertelde, dat de bekende professor Benedix hem Kramer's schatten had aanbevolen. De k leine koopman was plotseling een en al verruk king. „Och, die beste professor Benedix. Elk jaar komt hij in den herfst kijken, of er ook iets kostbaars bij mij is gekomen. Hij heeft verstand van oudheden en is bovendien een groot schilder. Als mijn Eilip niet die zwakke longen had, zou hij al lang bij hem weest zijn." Het gebeurde anders nooit, dat de koopman tegen over vreemden zoo spraakzaam was maar de naam van den man, die de ontwikkeling van den kleinen Fi lip steeds nauwlettend gadesloeg*, scheen zijn tong los te maken. Professor Givonni bleek een prettige klant te zijn. Ilij clong niet, als de anderen, die eerst op een voor werp schelden, om het daarna des te goedkooper te kunnen krijgen. Hij betaalde dadelijk den gevraagden prijs en liet zijn adres in Rome achter, voor het geval dc koopman eens iets had, dat hij zou kunnen gebrui ken. Toen hij op het punt stond den winkel te veria ten viel zijn blik op het kleine schilderij, dat Filip zoo mooi gevonden had. Zijn scherpomlijnd, kaalge schoren gelaat veranderde opvallend en haastig hij „Man weet je dan niet wat daar staat?" Jawel, een domheid van me, professor." „Een staaltje van handigheid, mijnheer. Ik geef er op staanden voet 3000 lire voor." „3000 „Nu, vooruit, 4000, sla toe." Reed9 haalde hij zijn portefeuille voor den dag. Japie Kramer stond verbluft en het angstzweet brak hem aan alle kanten uit. „Is liet zooveel waard?" „Misschien meer, misschien minder. Maar ik lieb het er voor over, ik durf dat er voor te geven." De koopman aarzelde. Hij dacht aan zijn zoon - aan hem alleen. „Ik ben tot vandaag een eerlijk man geweest, pro fessor. Dit schilderij is mij als pand gegeven als ze het niet inlost dan misschien." „Wanneer eindigt de termijn?" „Over twaalf dagen." „GoedIk wou anders in het beg'in der volgende week weer vertrekken. Nu blijf ik in de academiestad wachten. Wordt het niet afgehaald, of kunt u het koopen, sein me dit dan even, hier is mijn adres." sprookje reeds voor de derde maal in hetzelfde jaar ter oore. Steeds verpandde een arme vrouw, die mede lijden opwekt, ergens iets, dat een heer later toevallig als een kostbaarheid van zeer groote waarde ontdekt. De vrouw vraagt nadat zij zich heeft laten overre den een betrekkelijk kleine som en. de kooper laat niets meer van zich hooren eii de eenige die scha de lijdt, is de goedige handelaar, die met een totaal waardeloos ding bedrogen is. Gij zult daarop geen uitzondering maken, beste Kramer, maar in elk geval, stuur mij het schilderijtje. Hoe nu echter de achtenswaardige collega van mij hoorde, zult ge gaarne willen weten. Nu, dat is geloof ik, niet moeielijk. Ten eerste sta ik in het adresboek on ten tweede bekritiseert men in ieder goed café mijn laatste schilderij. "Verwonderlijk blijft het evenwel, dat hij wist, dat- wij kennissen waren. Maar ook daarvoor heb ik een verklaring gevonden. Ik herinner mij nog best, dat ik in een voordracht over oudheden, kort geleden gehou-. den naast vele andere ook uw zaak als goede bron noemde. Zoo is dus alles opgelost. Zendt mij echter het schilderij maar. Nw steeds toegenegen Prof. Benedix. De oude koopman liep haast als een waanzinnige door de stad om de vrouw op te sporen. Tevergeefs. Hij twijfelde er geen oogenblik aan, of de twee had den samen gewerkt. Menig slapelooze nacht volgde, waarin hij lag- te peinzen over de vijfhonderd guldens, die verloren gingen. Eindelijk wilde hij niet meer op staan. I* ilip moest voor den winkel zorgen,, nu, dat was niet buitengewoon moeielijk, want er kwam onge veer niemand. 1 oen eindelijk een brief van professor Benedix kwam, zonder liet schilderij, wilde hij hem eerst niet openen, maar bezweek tenslotte voor Filip's aandrang. Dc kunstkenner schreef o.m. „Misschien was het portret werkelijk eeuwen in de familie van de vrouw. misschien is het afkomstig van een diefstal, die nooit aan het licht gekomen en al lang vergeten. Maar één ding is zeker: het tweetal had geen flauw idee van de waarde. Het is een echte van Dijck en ik ben in staat L er 30.000 gulden voor te bieden." Japie Kramer was plotseling buiten zich zelf van blijdschap en nooit zag de „hel" zijn bewoners vroo lijkér dan na het ontvangen van dezen brief, die den zoo verwensehten koop tot een mooi fortuintje maakte. IVargana vindt men boter en gaadkoorer sdrea tater BRUILOETSARTIKELEN dsn in de Hekel Laat No. 31. Msgazgu „de Vrooljjke Klsn,.''< Beleefd aanbevelend, I. KOE NOT. Opvoering van Dram&tische sebeta voor het volk door IIERM. HEIERMANS Jr„ d&arna I tooneelspel in één badrgf door dezelfden schrgvsr. I Zailopf ning 7 uur. Aanvang 8 uur. Iatroiucii» k 20 cent verkrijgbaar tij B. LOSVENS, Drm'-senlaanP. KROM, Spoor brug; p. BAKKER, Zoutataeg en verdsr bg de leds». Ingezonden MededeeHngen m9l of gij eenig teeken van de verschrikkelijke nier- of blaasziekte hebt. Vraag 1. Hebt gij 's morgens bij het opstaan ellendig gevoel in uw rug; een 200 Is maai' De volgende dagen bracht de koopman in groote opwinding door. Ilad hij liet adres van de vrouw ge weten, dan zou hij als handig zakenman haar toch niet opgezocht hebben dat zou den prijs onnoodig omhoog* jagen zijn. Hij vond het geval te veel voor hem alleen, en toch kon hij er niet met Filip over spreken, daar iedere gemoedsaandoening diens tempe ratuur onmiddellijk deed stijgen. Op een onrustigen nacht werd hij zich zelf on trouw. Hij keek naar zijn zoon, en toen hij zag, dat deze niet -sliep, maakte hij hem deelgenoot van het geen geschied was. Nu hoopten en vreesden ze samen. ....Den veertienden dag* kwam eindelijk de vrouw om het geluk-aanbrengend schilderij weer in te lossen. Zij zag er nog armoediger uit dan voorheen. Japie Kramer dacht gemakkelijk spel met haar te hebben. Maar hij vergiste zich. Zij bracht hem de twee rijksdaalders met de rente terug cn. verlangde het portret terug. Al het an dere ging haar vandaag niets aan. Zij hoorde nau welijks, dat de koopman tegen haar zei: „Vrouwtje, 't is nu uit met je ellende. Er is kooper voor je schilderij gekomen, die er je. i gulden voor geven wil." Haar gelaat bleef onbeweeglijk. t ls niet te koop. Geeft u 't mij maar weer." „O, is 't u te weinig. Driehonderd gulden dan dat- genoeg. Kom, moedertje, je moest het doen." Hij zag, dat haar mond trilde. „Neen, neen, geeft u 't mij, ik mag niet." „Vijfhonderd en geen eent meer" hield Japie aan. „Ik wacht nog twee minuten. Nu of nooit. Begrepen?" Zij nam het schilderij cn kuste het harstochtelijk. „Goed. ik geef toe. terwille van mijn Filip. hier het geld. Nog hetzelfde uur ging er een telegram naar pro fessor Givonni. „Portret tot uw beschikking. Wacht u. Jacob Kra mer." De kleine koopman kocht onderweg* een flesch wijn taartjes, die Filip het liefst had, en beiden smul den en fantaseerden dat hot een aard had. Den volgen- non morgen telegrafeerde de koopman nogmaals, 's middags werd hij onrustig, 's avonds seinde hij met antwoord betaald naar den eigenaar van het opgege ven hotel„ls professor Givonni reeds vertrokken?" Eindelijk kwam het antwoord: „Iemand van dien naam hier onbekend." Toen verloor Japie Kramer voor het eerst van zijn leven zijn zelfbeheersching. Hij keek als een bedeesd kind en de tranen liepen hem langs zijn stekeligen baard. F ilip was veel kalmer dan zijn vader. „F moet dadelijk aan professor Benedix schrijven. Hij heeft hem hier gezonden, hij zal dus ook wel we ten, waar hij nu is. Professor Givonni kan immers een ander hotel gekozen hebben, u moet zich dadelijk niet het ergste voorstellen." De oude heer kreeg* weer moed. Filip dicteerde en lij schreef zoo goed lui koD. Vraag 2. Zijn uw oogleden opgeblazen? Hebt gij blauwe zwellingen onder de oogen? Zijn uw enkels en handen opgezwollen? (De eerste kenteekenen van wa terzucht.) Vraag* 3. Is uw urine bewolkt, met bezinksel of schrijnend? Loost gij te veel of te weinig urine? raag 4. Zijn uw ledematen bevend of rheumatisch, vooral bij slecht en vochtig weer? Vraag 5. Is uw rug pijnlijk, wanneer gij u bukt of uit een stoel tracht op te staan? Vraag* C. Hebt gij hoofdpijn of klopt uw hoofd? Werkt het hart onregelmatig? Wordt gij duizelig* na eenigen tijd gestaan te hebben? Vraag 7. Lijdt gij aan graveel, lenden- of heup- jicht? Nierkwalen doen niet iedereen op dezelfde wijze aan geen enkele patiënt heeft alle kenteekenen, maar iedere patient- heeft sommige kenteekenen. Indien gij echter eenige aanwijzing voor nier- of blaaszwakte hebt, is uw kwaal misschien reeds tot een hoogeren graad geklommen dan gij denkt, en verliest de blaas misschien plotseling haar kracht om het water op te houden. Alleen een nierengeneesmiddel kan een nierziekte tot in haar wortels uitroeien. Foster's Rugpijn Nieren Pillen dienen speciaal voor nier- en- blaaskwalen. Zij lossen het urinezuur volkomen op en werken recht streeks op de lijdende nieren. Zij staan hen op een zachte wijze bij in hun grootsch werk om het bloed te filtreeren en de urinevergiften af te voeren, die zoo vele noodlottige ziekten bij mannen en vrouwen te weegbrengen. Let op den juisten naam: Foster's Rugpijn Nieren I uien en weigert alle namaak. De echte zijn te Alk maar verkrijgbaar bij de heeren' Nierop Slothouber, Langestraat 83. Toezending geschiedt franco na ont vangst van postwissel a 1.75 voor één, of 10 voor zes doozen. hij schreef zoo goed hij kon. Per ommegaande kwam het luidde antwoord dat aldus Beste heer Kramer, Ik ken geen professor Givonni. De geschiedenis, die gij mij daar vertelt hebt, klinkt buitengewoon avon tuurlijk. Ik vrees, dat gij het slachtoffer zijt ge worden van een handig in elkaar gezet bedrog. Met een enkele afwijking komt mij dit tragische V*n 1 6 regels 25 CentsLij vooruitbetaling. Jt B. 8 I M O N, Alkmaar. Steenhouwerij Ko- ningsweg67. Glrafteekenen, Schoorsteen mantels ens. Opumnlng van ve schillend* MsubeJen, als KASTEN, TAFELS, STOELEN en SPIEGELS in het meubel- m*g*rpn Fn<ds»n C 59, Alkmaar. fjDkoop: E-an flink HEERENHUIS mst TUIN* Hi den bewoner en eigenaar W. VAN STAM, B.rgsrweg 2. J)®or zgn zuiver gefcalts ia het TRAPPI8TENBIER zser aan te bevelen voor zwakk» en feerMeiiende T? °3^ par hs,Te verkrijgbaar bg J. H ALBEES in den B erkelder, Verdronkenoord. ingang Kap Jpiem. 4RBIER8LEERLING gavtxsge bij JOH. W. v. d. MEULEN, Toaneelk&pper, Vlaanderhof No. I. Ti1" *8E e»n ervaren KOKIN voor pension* 1*4 restaurant vo»f den somer. Brityen letter R lol, bureau y*n dit Had. T jA°°p2 degslgks gebruikte HEERENRIJWIE- LEfi met nieuwe b*nden (voor billijke prijs). Adrsa Middenstraat No 14. B 36. Koningsweg B 36. Qudsrgeteekende beveelt zich beleefd aan vcor IN KOOP van Kinderwagens ea Sportkarren en alia voorkomends artikelen. I» ook aan buis to ontbieden. Let» v.p. ophstadrea J. HARTLAND, Koningsweg B 36. SPOED. SPOED. op eta ter beste standen te Alknisar. Br. fr. buresu deser courant osdsr No. T 151. Degene, dis isis te varderen heeft vsn-, vsrsshul* digd is aan* of borgtochten onder zb h hssft, getea- kenö c'oor nu wijlen den Heer O. VAN HOOGEN MAAS, ia lsvea particulier, gowoand kebbande ta AltinaT en overleden 8 April 1.1,, gelieve datrvsa vóór of uiterlijk 1 Mei e k. ©pg&af of betaling te doen aan dea ondsrgeteekende. A. J. M. KEIJSPER, Exsj. Testr. Alkmaar, 23 April 1910. ui 1EV kisdt s ek eai een MEISJE, oud 13 jiar, tusschen da schooluren, Woensdags- en Zaterdagsmiddags St. Annaetrii&t no. 36.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 6